Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2012.15

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 1 czerwca 2012 r.
w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 42 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 1, poz. 1, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem". W kontaktach międzynarodowych Pełnomocnik może używać tytułu "Special Representative for Governance and Anti-Corruption".
2.
Pełnomocnika wyznacza i odwołuje Minister Spraw Zagranicznych w drodze decyzji.
3.
W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Spraw Zagranicznych.
4.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwanego dalej "MSZ" i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych udzielają Pełnomocnikowi pomocy w wykonywaniu jego zadań.
§  2.
1.
Zakres działania pełnomocnika obejmuje sprawy kontroli zarządczej, reformy systemu kontroli wewnętrznej, etyki i konfliktu interesów, zapobiegania zjawiskom korupcyjnym, opracowania i wdrażania procedur antykorupcyjnych oraz budowania prawości w MSZ oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych, a także sprawy współpracy zewnętrznej w tym zakresie.
2.
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1)
przygotowywanie propozycji rozwiązań w zakresie określonym w ust. 1, a po ich zatwierdzeniu nadzorowanie ich wdrażania;
2)
wykonywanie zadań pełnomocnika ds. antykorupcji przewidzianych w ramach procedur Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym;
3)
opiniowanie przygotowywanych w MSZ projektów aktów normatywnych i projektów założeń projektów ustaw, w zakresie określonym w ust. 1;
4)
analizowanie obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych i innych regulacji MSZ oraz opiniowanie ich projektów, w zakresie określonym w ust. 1;
5)
przygotowywanie projektów procedur antykorupcyjnych oraz monitorowanie ich wdrażania;
6)
udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie przygotowania i prowadzenia czynności kontrolnych oraz formułowania wniosków pokontrolnych komórce właściwej w sprawach kontroli wewnętrznej, na wniosek dyrektora komórki właściwej w sprawach kontroli wewnętrznej;
7)
analizowanie realizacji zewnętrznych i wewnętrznych zaleceń pokontrolnych oraz zaleceń audytowych przez komórki i jednostki organizacyjne MSZ, we współdziałaniu z komórką właściwą w sprawach kontroli wewnętrznej i audytu;
8)
podejmowanie inicjatyw w zakresie szkoleń personelu MSZ oraz podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie kontroli zarządczej, etyki, zapobiegania korupcji i budowania prawości;
9)
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów skierowanych do MSZ w procesie uzgodnień międzyresortowych, w zakresie określonym w ust. 1;
10)
udzielanie pomocy merytorycznej właściwym komórkom i jednostkom organizacyjnym MSZ w zakresie opiniowania propozycji, nadzorowania realizacji oraz rozliczania i oceny zewnętrznych projektów antykorupcyjnych, w szczególności dotowanych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej;
11)
udzielanie pomocy merytorycznej komórkom i jednostkom organizacyjnym MSZ, w pozostałym zakresie określonym w ust. 1;
12)
uczestniczenie, na polecenie lub za odrębną zgodą Ministra Spraw Zagranicznych, w zewnętrznych krajowych i międzynarodowych projektach antykorupcyjnych;
13)
inicjowanie działań o charakterze organizacyjnym i kadrowym w zakresie niezbędnym do realizacji misji Pełnomocnika;
14)
reprezentowanie MSZ, w ramach współpracy międzyresortowej, w zakresie określonym w ust. 1.;
15)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Spraw Zagranicznych, w zakresie określonym w ust. 1.
3.
Do uprawnień Pełnomocnika należy niezwłoczny dostęp do informacji i dokumentów będących w posiadaniu komórek i jednostek organizacyjnych MSZ, związanych z realizacją zadań Pełnomocnika, przy zachowaniu procedur określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych i innymi właściwymi przepisami.
4.
Pełnomocnik może być członkiem komitetów sterujących projektów. Powołanie następuje w trybie określonym we właściwych przepisach.
§  3.
1.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną i kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia Sekretariat Ministra.
2.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, w tym koszty podróży służbowych, pokrywane są ze środków przydzielonych do dyspozycji komórki obsługującej Pełnomocnika, chyba że ustalenia dotyczące konkretnego projektu przewidują inaczej.
§  4.
1.
Traci moc zarządzenie nr 17 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw reformy kontroli wewnętrznej, przeciwdziałania nadużyciom i procedur antykorupcyjnych.
2.
Pełnomocnik przejmuje zadania, uprawnienia i obowiązki Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw reformy kontroli wewnętrznej, przeciwdziałania nadużyciom i procedur antykorupcyjnych wynikające z wewnętrznych aktów prawnych i innych dokumentów.
3.
Jeżeli w wewnętrznych aktach prawnych i innych dokumentach jest mowa o Pełnomocniku Ministra Spraw Zagranicznych do spraw reformy kontroli wewnętrznej, przeciwdziałania nadużyciom i procedur antykorupcyjnych należy przez to rozumieć Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej: sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).