Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją państwową w obszarze zarządzania... - OpenLEX

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją państwową w obszarze zarządzania zasobami informatycznymi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2017.21

Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją państwową w obszarze zarządzania zasobami informatycznymi

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015r. poz. 1064) w związku z § 4 ust. 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 40 Ministra Cyfryzacji z dnia 24 października 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 47 i 50 oraz z 2017 r. poz. 5 i poz. 16) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją państwową w obszarze zarządzania zasobami informatycznymi, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnika wyznacza i odwołuje Minister Cyfryzacji.
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy współpraca z administracją państwową w obszarze zarządzania zasobami informatycznymi będącymi w posiadaniu administracji państwowej, a w szczególności monitorowanie i wspieranie:
1)
prac związanych z przygotowaniem ujednoliconych procesów zarządzania zasobami informatycznymi w administracji państwowej, w tym przygotowanie koncepcji centralnego systemu zarządzania zasobami informatycznymi w administracji państwowej;
2)
wymiany informacji między podmiotami administracji państwowej, w tym stanowisk, opinii i ekspertyz w zakresie procesów zarządzania zasobami informatycznymi;
3)
działań administracji państwowej w zakresie wdrażania procesów zarządzania zasobami informatycznymi;
4)
prac związanych z przygotowaniem systemu wymiany zasobów informatycznych między podmiotami administracji państwowej;
5)
wymiany i gromadzenia informacji o planach zakupowych i umowach związanych z zasobami informatycznymi, w tym licencjach, oraz o realizacji tych umów.
2. 
Do zadań Pełnomocnika należy także:
1)
uczestnictwo - na zaproszenie podmiotów administracji państwowej - w negocjacjach porozumień oraz umów ramowych zawieranych z dostawcami zasobów informatycznych;
2)
proponowanie w imieniu Ministra Cyfryzacji rozwiązań w zakresie optymalizacji wykorzystania zasobów informatycznych w administracji państwowej;
3)
organizowanie spotkań, konferencji oraz warsztatów poświęconych zarządzaniu zasobami informatycznymi w administracji państwowej.
§  3. 
Obsługę merytoryczną, kancelaryjną oraz organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Departament Infrastruktury Państwa Ministerstwa Cyfryzacji.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.