Ustanowienie i zadania Pełnomocnika do spraw otwartości danych w Ministerstwie Infrastruktury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2018.50

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika do spraw otwartości danych w Ministerstwie Infrastruktury

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw otwartości danych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnika powołuje i odwołuje Minister Infrastruktury, zwany dalej "Ministrem", spośród pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Infrastruktury, zwanym dalej "Ministerstwem".
3. 
Działania Pełnomocnika nadzoruje Minister.
§  2. 
1. 
Do zadań Pełnomocnika należy realizacja zadań określonych w uchwale nr 107/2016 Rady Ministrów z 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia "Programu otwierania danych publicznych", zwanej dalej "Programem" oraz koordynacja działań komórek organizacyjnych Ministerstwa i jednostek podległych Ministrowi i przez niego nadzorowanych, w obszarze otwierania danych publicznych, a w szczególności:
1)
ocena danych, będących w posiadaniu Ministerstwa oraz jednostek podległych i nadzorowanych, pod względem jakości i użyteczności do ponownego wykorzystywania;
2)
zbieranie informacji od komórek organizacyjnych oraz jednostek podległych Ministrowi i przez niego nadzorowanych na temat danych, które zostaną udostępnione na portalu dane publiczne.gov.pl, zwanego dalej "Portalem";
3)
weryfikowanie danych przekazywanych do udostępnienia na Portalu pod kątem ich otwartości;
4)
współpraca z administratorem Portalu;
5)
przekazywanie do Ministerstwa Cyfryzacji informacji o danych udostępnianych w danym kwartale;
6)
informowanie koordynatora Programu, do dnia 31 stycznia każdego roku, o rezultatach wdrażania Programu w Ministerstwie oraz jednostkach podległych Ministrowi i przez niego nadzorowanych;
7)
obsługa Portalu, w tym zamieszczanie i aktualizowanie danych Ministerstwa oraz jednostek podległych Ministrowi i przez niego nadzorowanych, które nie mają indywidualnego dostępu do Portalu lub na ich wniosek.
2. 
Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe Ministrowi i przez niego nadzorowane wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań w szczególności poprzez udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, zgodnie z ich właściwością.
3. 
Obsługę merytoryczną, kancelaryjną oraz organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Biuro Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).