Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.204

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia i zadań Koordynatora Krajowego do spraw zakończenia migracji ksiąg wieczystych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustanawia się Koordynatora Krajowego do spraw zakończenia migracji ksiąg wieczystych, zwanego dalej "Koordynatorem Krajowym". Na stanowisko Koordynatora Krajowego powołuje się Pana Roberta Pelewicza - Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.
2. Koordynatora Krajowego powołuje się do czasu zrealizowania zadań, o których mowa w § 3.
§  2. Koordynator Krajowy odpowiedzialny jest za sprawne przeprowadzenie i zakończenie procesu migracji ksiąg wieczystych.
§  3. Do zadań Koordynatora Krajowego należy:
1) analizowanie obciążenia pracą sędziów i referendarzy sądowych, którym powierzono pełnienie obowiązków w ośrodkach migracyjnych ksiąg wieczystych, oraz innych pracowników w poszczególnych ośrodkach migracyjnych ksiąg wieczystych, a także opracowanie propozycji rozwiązań służących racjonalnej etatyzacji i organizacji pracy ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych;
2) bieżące monitorowanie wykonywania przez sądy rejonowe i ośrodki migracyjne ksiąg wieczystych zadań podczas migracji ksiąg wieczystych;
3) ustalenie średniego dziennego, tygodniowego oraz miesięcznego limitu ksiąg wieczystych, których treść powinna zostać przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym;
4) ustalenie średniego dziennego, tygodniowego oraz miesięcznego limitu ksiąg wieczystych, których treść powinna zostać zatwierdzona;
5) ustalenie liczby ksiąg wieczystych przekazywanych każdorazowo przez sąd rejonowy właściwemu ośrodkowi migracyjnemu ksiąg wieczystych;
6) analizowanie informacji o tempie migracji ksiąg wieczystych w poszczególnych ośrodkach migracyjnych ksiąg wieczystych;
7) współpracowanie z prezesami sądów okręgowych nadzorującymi działalność ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w pkt 1, 3, 4, 5 i 6:
8) przedstawianie propozycji rozwiązań problemów powstałych w trakcie procesu migracji ksiąg wieczystych;
9) opracowanie propozycji wariantów zakończenia procesu migracji ksiąg wieczystych, w tym wytypowanie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych, w których migracja ksiąg wieczystych powinna zostać zakończona w pierwszej kolejności;
10) przedstawianie Dyrektorowi Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości propozycji rozwiązań, o których mowa w pkt 1 wraz z analizą obciążenia pracą w ośrodkach migracyjnych ksiąg wieczystych;
11) wskazywanie propozycji kierunków zmian zarządzeń Ministra Sprawiedliwości dotyczących wzajemnego przyporządkowania wydziałów ksiąg wieczystych i ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych;
12) określanie kierunków wykorzystania ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych po zakończeniu migracji ksiąg wieczystych dla innych celów niż migracja ksiąg wieczystych.
§  4. Koordynator Krajowy w zakresie realizacji swoich zadań podlega Podsekretarzowi Stanu nadzorującemu Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, który wykonuje swoje czynności poprzez Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.
§  5.
1. Podsekretarz Stanu, o którym mowa w § 4 powołuje grupę roboczą do spraw zakończenia migracji ksiąg wieczystych, zwaną dalej "grupą roboczą", której przewodniczy Koordynator Krajowy. W skład grupy roboczej wchodzą w szczególności przedstawiciele Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Departamentu Prawa Cywilnego, Departamentu Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności oraz Dyrektora Generalnego.
2. Koordynator Krajowy obowiązany jest przedstawić propozycję działań grupy roboczej.
3. Koordynator Krajowy może zlecać wykonanie poszczególnych czynności związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 3, oraz ekspertyz niezbędnych do realizacji tych zadań członkom grupy roboczej lub osobom trzecim.
4. Obsługę organizacyjno-biurową Koordynatora Krajowego powierza się Departamentowi Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378.