Dz.Urz.MI.2019.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie ustanowienia i powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Na Pełnomocnika powołuje się panią Małgorzatę Darowską.
§  2. 
1.  Do zadań Pełnomocnika należy reprezentowanie Ministra Infrastruktury, zwanego dalej "Ministrem", we wdrażaniu Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów, zwanego dalej "Programem" oraz koordynacja zadań dotyczących bezzałogowych statków powietrznych powierzonych do realizacji Ministrowi Infrastruktury, przez:
1) wyznaczanie zadań organom i jednostkom podległym Ministrowi oraz przez niego nadzorowanym w zakresie ustalonym w ramach Programu oraz dotyczącym bezzałogowych statków powietrznych;
2) nadzór nad działaniami organów i jednostek podległych Ministrowi oraz przez niego nadzorowanych podejmowanymi w zakresie ustalonym w ramach Programu oraz dotyczącym bezzałogowych statków powietrznych;
3) zapewnienie współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi i przez niego nadzorowanych w zakresie dotyczącym Programu oraz bezzałogowych statków powietrznych;
4) zapewnienie współpracy z interesariuszami Programu spoza Ministerstwa Infrastruktury;
5) zapewnienie koherentności projektów i działań realizowanych w ramach Programu oraz zgodności Programu z dokumentami strategicznymi;
6) przedkładanie Ministrowi kwartalnych sprawozdań z wdrażania Programu oraz bieżące informowanie Ministra o ryzykach dotyczących wdrożenia Programu;
7) upowszechnienie działalności Ministerstwa Infrastruktury, organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi oraz przez niego nadzorowanych w zakresie Programu oraz bezzałogowych statków powietrznych.
2.  W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik:
1) koordynuje działania komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury, organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi oraz przez niego nadzorowanych w zakresie dotyczącym Programu oraz bezzałogowych statków powietrznych;
2) jest umocowany do występowania w imieniu Ministra do organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi oraz przez niego nadzorowanych o podjęcie określonych działań w zakresie wynikającym z Programu;
3) może powoływać zespoły eksperckie i doradcze oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz w zakresie dotyczącym Programu oraz bezzałogowych statków powietrznych.
§  3.  Pełnomocnik składa Ministrowi kwartalne sprawozdania z wdrażania Programu w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.
§  4.  Obsługę merytoryczną Pełnomocnika zapewnia Departament Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.
§  5.  Organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi oraz przez niego nadzorowane są obowiązane do udzielania Pełnomocnikowi pomocy merytorycznej i organizacyjno-technicznej w sprawach związanych z realizacją Programu.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).