Dz.Urz.MKiDN.2018.67

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 28 września 2018 r.
zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 24- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) w związku z § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 1986 oraz z 2018 r. poz. 1236) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się dysponentami drugiego stopnia środków budżetu państwa w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, bezpośrednio podległymi dysponentowi części budżetowej:
1) Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej;
2) Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
§  2. 
1.  Ustanawia się dysponenta trzeciego stopnia środków budżetu państwa w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, bezpośrednio podległego dysponentowi części budżetowej - Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2.  Ustanawia się dysponentami trzeciego stopnia środków budżetu państwa w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, bezpośrednio podległymi dysponentowi drugiego stopnia:
1) Dyrektorowi Centrum Edukacji Artystycznej - dyrektorów państwowych szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
2) Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych - Dyrektora Generalnego Naczelnej

Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz dyrektorów archiwów państwowych.

§  3.  Dysponentami w zakresie określonym w § 1 i § 2 są również osoby pełniące obowiązki na powyższych stanowiskach.
§  4.  Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 9).
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).