Dz.Urz.MF.2018.89

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z § 3 ust. 3, 4 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 1986 oraz z 2018 r. poz. 1236) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe trzeciego stopnia, bezpośrednio podległymi dysponentowi części:
1) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów oraz osobę zastępującą dyrektora generalnego w przypadku nieobsadzenia tego stanowiska;
2) dyrektorów izb administracji skarbowej;
3) Dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów;
4) Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości;
5) Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
2.  Ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa w zakresie dochodów części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, pobieranych przez urząd obsługujący organ podatkowy:
1) drugiego stopnia - dyrektorów izb administracji skarbowej, bezpośrednio podległymi dysponentowi części;
2) trzeciego stopnia - naczelników urzędów skarbowych, bezpośrednio podległymi dysponentowi drugiego stopnia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Nr 78 Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2016 r. poz. 7).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.