Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2016.5

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2016 r.

DECYZJA Nr 62
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 4 marca 2016 r.
w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69) postanawia się, co następuje:
§  1.
W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części 57 - Szefowi ABW:
1)
Dyrektora Delegatury ABW w Białymstoku;
2)
Dyrektora Delegatury ABW w Bydgoszczy;
3)
Dyrektora Delegatury ABW w Gdańsku;
4)
Dyrektora Delegatury ABW w Katowicach;
5)
Dyrektora Delegatury ABW w Krakowie;
6)
Dyrektora Delegatury ABW w Lublinie;
7)
Dyrektora Delegatury ABW w Łodzi;
8)
Dyrektora Delegatury ABW w Olsztynie;
9)
Dyrektora Delegatury ABW w Opolu;
10)
Dyrektora Delegatury ABW w Poznaniu;
11)
Dyrektora Delegatury ABW w Radomiu;
12)
Dyrektora Delegatury ABW w Rzeszowie;
13)
Dyrektora Delegatury ABW w Szczecinie;
14)
Dyrektora Delegatury ABW we Wrocławiu;
15)
Dyrektora Delegatury ABW w Zielonej Górze;
16)
Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
§  2.
Traci moc:
1)
decyzja nr 180 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW Nr 3, poz. 67);
2)
decyzja nr 153 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia dysponentem trzeciego stopnia środków budżetu państwa bezpośrednio podległego Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej (Dz. Urz. ABW poz. 27).
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lutego 2016 r.