Ustanowienie dysponenta środków budżetu państwa w części 25 Kultura fizyczna i części 40 Turystyka.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2021.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2021 r.

DECYZJA Nr 1
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa w części 25 Kultura fizyczna i części 40 Turystyka

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 259) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustanawia się w części 25 Kultura fizyczna dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległego dysponentowi części budżetowej - Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.
§  2. 
Ustanawia się w części 40 Turystyka dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległego dysponentowi części budżetowej - Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.
§  3. 
Zadania ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz zadania ministra właściwego do spraw turystyki, które nie są finansowane w formie dotacji budżetowych powierza się do realizacji dysponentowi trzeciego stopnia - Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sportu i Turystyki w części 25 Kultura fizyczna oraz w części 40 Turystyka.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania z mocą od dnia 26 października 2021 r.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna i turystyka na podstawie § 1 ust. 2 i jest dysponentem części 25 i 40 budżetu państwa na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).