Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.4.30

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 marca 2008 r.

DECYZJA Nr 86/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 lutego 2008 r.
w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Wojsk Specjalnych

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2), ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się doroczne Święto Wojsk Specjalnych w dniu 24 maja.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.