Ustanowienie dorocznego Święta Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.25.264

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

DECYZJA Nr 596/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON z 1995 r., poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2), ustala się, co następuje:

1.
Ustanawia się doroczne Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w dniu 6 października.
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.