Ustanowienie dorocznego Święta 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego. - OpenLEX

Ustanowienie dorocznego Święta 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.136

Akt indywidualny
Wersja od: 19 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 110/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 110), ustala się, co następuje:
§  1. 
Ustanawia się doroczne Święto 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego w dniu 26 lipca.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.