Ustalenie zasad windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2015.30

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych" zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się zasady windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Za wdrożenie i stosowanie zasad w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki, odpowiedzialni są dyrektorzy tych komórek.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zasady windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1.
Zasady windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki, określają proces dotyczący egzekwowania spłat należności oraz stosowania ulg, w tym umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty spłat należności budżetowych i państwowych funduszy celowych.
§  2.
Ilekroć w zasadach jest mowa o:
1)
Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Sportu i Turystyki;
2)
ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Sportu i Turystyki;
3)
komórce organizacyjnej - należy przez rozumieć właściwy merytorycznie departament/biuro ministerstwa, którego zadania zostały określone w Regulaminie organizacyjnym ministerstwa;
4)
DEF - należy przez to rozumieć Departament Ekonomiczno-Finansowy, zapewniający obsługę dysponenta głównego w ministerstwie;
5)
DP - należy przez to rozumieć Departament Prawny, zapewniający obsługę prawną w ministerstwie;
6)
BG - należy przez to rozumieć Biuro Dyrektora Generalnego, zapewniające obsługę dysponenta III stopnia w ministerstwie;
7)
należnościach stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym - należy przez to rozumieć:
a)
kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w ustawie o finansach publicznych;
b)
wierzytelności zobowiązanego wobec państwowych jednostek budżetowych z tytułu zamówień wykonanych przez niego na podstawie umów zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
c)
gwarancje wpłacone z tytułu umów zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
d)
nadpłaty z tytułu należności za wykonaną usługę;
e)
kary z tytułu nieterminowej realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

- Za należności o charakterze publiczno-prawnym do których mają zastosowanie niniejsze zasady uznaje się także należności z tytułu dotacji udzielonych ze środków państwowego funduszu celowego podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w ustawie o finansach publicznych;

8)
ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Rozdział  2.

Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym

§  3.
1.
W sprawie stosowania ulg w tym umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności o charakterze publiczno-prawnym odpowiedzialna jest komórka organizacyjna ministerstwa odpowiadająca za udzielenie dotacji.
2.
Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna opracowuje projekt rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 1, a następnie przekazuje go do zaopiniowania przez DP i DEF.
3.
Decyzja Ministra wydana w sprawie dochodzenia należności lub stosowania ulg, o których mowa w ust. 1 przygotowana jest w 3 egzemplarzach, z których jeden jest niezwłocznie przekazywany do DEF.
4.
Rejestr decyzji związanych z należnościami o charakterze publiczno-prawnym wymienionymi w ust. 1 prowadzony jest w DEF.
§  4.
1.
Za przygotowanie projektu zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez beneficjenta, odpowiedzialna jest komórka organizacyjna ministerstwa odpowiadająca za udzielenie dotacji.
2.
W przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w wyniku kontroli, za przygotowanie zawiadomienia odpowiada Departament Kontroli.
§  5.
1.
Komórki organizacyjne ministerstwa prowadzące postępowanie w sprawie windykacji należności mają obowiązek podjęcia czynności mających na celu pozyskanie informacji o stanie majątku zobowiązanego oraz o każdym istotnym fakcie wpływającym na sposób prowadzenia windykacji należności, które następnie należy przekazać do DEF.
2.
DEF odpowiada za:
1)
wystawienie dłużnikowi upomnienia przed wystawieniem tytułu wykonawczego;
2)
prawidłowe i terminowe naliczenie odsetek;
3)
przekazywanie okresowo informacji o niedokonaniu zwrotu należności z tytułu dotacji właściwym komórkom organizacyjnym ministerstwa;
4)
wystawienie tytułu wykonawczego zgodnie z trybem postępowania egzekucyjnego w administracji;
5)
przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym ministerstwa informacji o zwrotach dokonanych na rachunek ministerstwa dotyczących umów dotacyjnych;
6)
przekazywanie do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa.
3.
Rejestr tytułów wykonawczych jest prowadzony w DEF.
4.
Wystawiony przez DEF tytuł wykonawczy przed wysłaniem do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego musi być parafowany przez dyrektora komórki organizacyjnej ministerstwa odpowiadającej za udzielenie dotacji.
§  6.
1.
Komórka organizacyjna przedstawia Ministrowi opinię w sprawie dokonania, na wniosek zobowiązanego potrącenia z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności zobowiązanego wobec Skarbu Państwa.
2.
Projekt decyzji o odmowie potrącenia oraz projekt postanowienia o potrąceniu są przygotowywane przez komórkę organizacyjną ministerstwa po uzgodnieniu z DP oraz DEF.
§  7.
1.
Przypisanie należności do zwrotu z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, bądź z tytułu dodatkowych dochodów wprowadzane jest do ewidencji finansowo-księgowej prowadzonej w DEF w szczególności na podstawie:
1)
wystąpienia pokontrolnego,
2)
informacji o przyjęciu rozliczenia,
2.
Wystąpienia pokontrolne, zawierające w szczególności datę, numer umowy, kwotę przypisaną do zwrotu oraz właściwy rachunek bankowy na który winien być dokonany zwrot są niezwłocznie przekazywane do DEF.
3.
W przypadku niedokonania zwrotu dotacji, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym we wskazanych dokumentach, Minister wydaje decyzję określająca kwotę przypadającą do zwrotu i wskazuje termin, od którego nalicza się odsetki.
4.
Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie projektu decyzji Ministra dla kwot przypisanych do zwrotu w dokumentach wymienionych w ust. 1 należy do komórki organizacyjnej ministerstwa odpowiadającej za udzielenie dotacji.
§  8.
Dokumenty o których mowa w § 6 ust. 1, przypisujące do zwrotu należność o charakterze publicznoprawnym powinny zawierać w szczególności:
1)
kwotę należności głównej przypisaną do zwrotu;
2)
numer umowy, której dotyczy należność;
3)
tytuł z jakiego należność została przypisana do zwrotu;
4)
datę od której nalicza się odsetki.

Rozdział  3.

Należności cywilnoprawne budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

§  9.
Na koniec każdego kwartału BG, DEF sporządzają zestawienie należności wymagalnych jednostki

(w podziale według poszczególnych dłużników) oraz naliczają odsetki do należności.

§  10.
1.
Wobec dłużników posiadających zobowiązania przeterminowane podejmuje się działania windykacyjne polegające na wysłaniu wezwania do zapłaty należności. Termin na uregulowanie należności przez dłużnika określa się na nie dłuższy niż 7 dni.
2.
BG lub DEF doręcza wezwania dłużnikowi za potwierdzeniem odbioru.
§  11.
1.
Właściwa komórka organizacyjna w porozumieniu z DEF lub BG wnioskuje do DP o skierowanie sprawy na drogę sądową wraz z przedstawieniem całości danych i posiadanych dokumentów sprawy oraz dokładnie określoną należnością, która ma być dochodzona.
2.
DP przygotowuje powództwo do sądu w porozumieniu z komórką organizacyjną, BG lub DEF na podstawie przedstawionych danych lub dokumentów, a następnie kieruje sprawę do sądu. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, w przypadku braku spłaty należności przez dłużnika, DP kieruje sprawę do egzekucji komorniczej na wniosek komórki organizacyjnej, BG lub DEF.
§  12.
W sprawie umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty spłat należności o charakterze cywilnoprawnym powstałych w związku z udzieleniem dotacji, właściwa jest komórka organizacyjna odpowiadająca za udzielenie dotacji.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1263).