Ustalenie zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2021.120

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2021 r. poz. 464) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Minister Sprawiedliwości Zbigniew ZIOBRO:
1)
wykonując konstytucyjne obowiązki Ministra Sprawiedliwości jako członka Rady Ministrów współdziała z Prezydentem, Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
podpisuje akty normatywne, a także umowy międzynarodowe i międzyresortowe oraz umowy i porozumienia o współdziałaniu Ministerstwa Sprawiedliwości ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami;
3)
podpisuje pisma nie dotyczące międzynarodowego obrotu prawnego kierowane do ministrów rządów państw obcych;
4)
podpisuje decyzje o powierzeniu stanowisk kierowniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości sędziom, prokuratorom, a także osobom delegowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie odrębnych przepisów oraz o odwołaniu ich ze stanowisk;
5)
podpisuje dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników Gabinetu Politycznego Ministra;
6)
podpisuje decyzje o powołaniu do pełnienia funkcji prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz o odwołaniu z tych funkcji;
7)
podpisuje decyzje o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe w przypadkach określonych w art. 75 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072);
8)
podpisuje decyzje o delegowaniu sędziów, referendarzy sądowych i prokuratorów do pełnienia obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa oraz o odwołaniu ich z delegowania;
9)
podpisuje decyzje w zakresie powoływania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz odwoływania jej członków, a także powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
2. 
Minister Sprawiedliwości nadzoruje:
1)
Gabinet Polityczny Ministra;
2)
Biuro Ministra;
3)
Biuro Komunikacji i Promocji.
§  2. 
1. 
Sekretarz Stanu Michał WOŚ sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:
1)
przygotowania i wykonania budżetu resortu;
2)
wykonywania uprawnień dysponenta części 15 i 37 budżetu państwa, z wyjątkiem uprawnień dysponenta Funduszu Sprawiedliwości;
3)
podpisywania decyzji o powoływaniu i odwoływaniu dyrektorów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ich zastępców;
4)
podejmowania wszelkich czynności związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym składanymi przez dyrektorów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ich zastępców, w tym również ich analizy oraz decydowania o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
5)
koordynacji działań związanych ze sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym w resorcie;
6)
wykonywania zadań wynikających z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w szczególności zapoznawania się z korespondencją zawierającą informacje niejawne, adresowaną do Ministra Sprawiedliwości, w tym oznaczoną "do rąk własnych" oraz wykonywania zadań wynikających z art. 34 ust. 5 i art. 54 ust. 7 i 8 tej ustawy;
7)
podejmowania, określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577), decyzji o delegowaniu urzędników sądów do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie, Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej oraz o odwołaniu ich z delegowania;
8)
wykonywania czynności kierownika instytucji cywilnej w stosunku do żołnierzy zawodowych wyznaczanych na stanowiska służbowe w Ministerstwie Sprawiedliwości;
9)
nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych oraz sądów wojskowych w zakresie wykonywania orzeczeń karnych oraz działalnością administracyjną sądów powszechnych w zakresie dotyczącym postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i należności sądowych;
10)
wykonywania czynności wynikających z podległości Służby Więziennej Ministrowi Sprawiedliwości, w tym podpisywania decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym;
11)
wsparcia i rozwoju systemu pomocy postpenitencjarnej;
12)
nadzoru nad realizacją zadań związanych z europejskimi nakazami aresztowania;
13)
nadzoru nad realizacją zadań związanych z wystąpieniami sądów polskich oraz sądów lub innych organów państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczącymi przekazania wykonania kary pozbawienia wolności;
14)
nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE);
15)
wykonywania zadań wynikających z kompetencji organu założycielskiego instytucji gospodarki budżetowej oraz przedsiębiorstw państwowych (przywięziennych zakładów pracy) utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym przygotowania i wykonania budżetu przez te instytucje i przedsiębiorstwa;
16)
prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
17)
podejmowania decyzji i podpisywania związanych z nimi pism dotyczących obrotu międzynarodowego, w tym pism do ministrów rządów innych państw, postanowień o ekstradycji i wniosków o przejęcie ścigania karnego;
18)
wykonywania zadań związanych z uczestnictwem w pracach grupy V4;
19)
prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 11, 14 i 15, § 4 ust. 1 pkt 6-8, § 5 ust. 1 pkt 17-18 oraz § 6 ust. 1 pkt 2;
19a) 1
 nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych w zakresie prawa publicznego oraz Służby Więziennej;
20)
nadzoru nad działalnością kuratorów sądowych;
21)
podpisywania decyzji wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167), z zastrzeżeniem art. 12, art. 13 ust. 3, art. 18 ust. 2 i art. 104 tej ustawy;
22)
koordynacji działań związanych z funkcjonowaniem Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także pełnienia funkcji przewodniczącego Rady;
23)
nadzoru nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, w tym podpisywania decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym;
24)
udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych w imieniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3, a także w sprawach należących do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego, Biura Administracyjnego, Biura Finansów, Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego oraz Służby Więziennej.
2. 
Sekretarz Stanu ponadto:
1)
w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 oraz Służby Więziennej podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;
2)
koordynuje prace legislacyjne w sprawach określonych w § 3 ust. 1 pkt 11, 14 i 15, § 4 ust. 1 pkt 6-8, § 5 ust. 1 pkt 17-18 oraz § 6 ust. 1 pkt 2 z innymi pracami legislacyjnymi prowadzonymi w Ministerstwie Sprawiedliwości;
3)
występuje w Sejmie i Senacie;
4)
udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3, a także Biura Dyrektora Generalnego, Biura Administracyjnego, Biura Finansów, Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego oraz Służby Więziennej;
5)
w razie nieobecności Ministra Sprawiedliwości zastępuje go w czynnościach określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, a także w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi wymienionymi w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3;
6)
w razie nieobecności Sekretarza Stanu Marcina Warchoła, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187), zastępuje go w czynnościach określonych w § 4;
7)
w razie nieobecności Podsekretarza Stanu Marcina Romanowskiego, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach określonych w § 6.
3. 
Sekretarz Stanu nadzoruje:
1)
Departament Budżetu i Efektywności Finansowej;
2)
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 1;
3)
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w zakresie określonym w ust. 1 pkt 14;
4)
Biuro Ochrony;
5)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 pkt 2;
6)
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich w zakresie określonym w ust. 1 pkt 23;
7)
Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3, 7 i 8;
8) 2
 Departament Legislacyjny Prawa Karnego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19a.
§  3. 
1. 
Sekretarz Stanu Sebastian KALETA sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:
1)
podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 i 2320) oraz w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320), a także w sprawach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 823);
2)
podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 242 i poz. 2320) z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3;
3)
podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 i 288);
4)
podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326);
5)
podpisywania decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodach regulowanych tłumacza przysięgłego i doradcy restrukturyzacyjnego;
6)
podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 oraz z 2020 r. poz. 288 i 2320) oraz ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 130 i 2320);
7)
nadzoru w zakresie organizacji działalności biegłych sądowych;
8)
podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 i 2320);
9)
wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem i nadzorem nad Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, o którym mowa w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w państwową instytucję kultury oraz nadania statutu Muzeum (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 83);
10)
nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych oraz sądów wojskowychw zakresie wykonywania orzeczeń cywilnych oraz działalnością administracyjną sądów powszechnych w zakresie dotyczącym postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych;
11)
nadzorowania prac legislacyjnych prowadzonych przez Departament Prawa Administracyjnego, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 2;
12)
nadzoru w zakresie utworzenia i prowadzenia elektronicznego rejestru instytucji kultury, których organizatorem jest Minister Sprawiedliwości;
13)
wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej oraz reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej w organach stanowiących Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 7-9;
14)
nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych w zakresie spraw dotyczących europejskiego prawa cywilnego i gospodarczego, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 2;
15)
nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych obejmujących wdrażanie do prawa polskiego aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie wskazanym w pkt 14, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 2;
16)
nadzorowania realizacji zadań w zakresie współpracy wymiarów sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach cywilnych, współpracy z innymi instytucjami i organizacjami europejskimi i międzynarodowymi w sprawach cywilnych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 4 i 5;
17)
koordynacji działań w zakresie przygotowania stanowisk Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących spraw w zakresie badania i przestrzegania zasady praworządności, w tym w zakresie sądownictwa, ustroju sądów i statusu sędziów, rozpoznawanych lub prowadzonych przez organy Unii Europejskiej, w tym postępowań prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także reprezentowania Ministra Sprawiedliwości w tych sprawach;
18)
nadzoru nad wydawaniem czasopisma Nieruchomości@ oraz kwartalnika Probacja;
19)
udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych w imieniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3.
2. 
Sekretarz Stanu ponadto:
1)
w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;
2)
występuje w Sejmie i Senacie;
3)
udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3;
4)
w razie nieobecności Podsekretarza Stanu Katarzyny Frydrych, a także wyłączenia jej od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ją w czynnościach określonych w § 5;
5)
w razie jednoczesnej nieobecności Sekretarzy Stanu Michała Wosia i Marcina Warchoła oraz Podsekretarza Stanu Marcina Romanowskiego, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 2, 4 i 6.
3. 
Sekretarz Stanu nadzoruje:
1)
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3 i 10;
2)
Departament Prawa Administracyjnego;
3)
Departament Zawodów Prawniczych, z zastrzeżeniem wynikającym z § 4 ust. 3 pkt 3;
4) 3
 Departament Prawa Europejskiego.
§  4. 
1. 
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. praw człowieka Marcin WARCHOŁ sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:
1)
koordynacji działań związanych z przestrzeganiem standardów praw człowieka w jednostkach wymiaru sprawiedliwości;
2)
nadzorowania realizacji zadań w zakresie współpracy w dziedzinie ochrony praw człowieka z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, w tym w sprawach związanych z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
3)
nadzoru nad działalnością osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego określonego w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego;
4)
nadzoru nad wykonywaniem zadań w zakresie udzielania pomocy w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych w stosunkach międzynarodowych, w ramach realizacji zadań organu centralnego wyznaczonego na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych wielostronnych z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych;
5)
nadzoru nad wykonywaniem zadań w zakresie transgranicznych postępowań dotyczących uzyskania, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach władzy rodzicielskiej, pieczy zastępczej, kontaktów z dzieckiem, opieki i kurateli w stosunkach międzynarodowych, w ramach realizacji zadań organu centralnego wyznaczonego na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych wielostronnych z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych;
6) 4
 nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych w zakresie prawa karnego, przepisów regulujących funkcjonowanie biegłych sądowych i lekarzy sądowych oraz zawodów prawniczych, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 2;
7)
nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych w zakresie spraw dotyczących europejskiego i międzynarodowego prawa karnego;
8)
nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych obejmujących wdrażanie do prawa polskiego aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie wskazanym w pkt 7;
9)
nadzorowania realizacji zadań w zakresie współpracy wymiarów sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach karnych oraz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami europejskimi i międzynarodowymi w sprawach karnych;
10)
udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych w imieniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3.
2. 
Sekretarz Stanu ponadto:
1)
w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;
2)
realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw praw człowieka (Dz. U. poz. 2413)
3)
występuje w Sejmie i Senacie;
4)
udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3;
5)
w razie jednoczesnej nieobecności Sekretarza Stanu Michała Wosia oraz Podsekretarza Stanu Marcina Romanowskiego, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 2 i 6.
3. 
Sekretarz Stanu nadzoruje:
1) 5
 Departament Legislacyjny Prawa Karnego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 pkt 8;
2)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 i 2;
3)
Departament Zawodów Prawniczych w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3;
4)
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 pkt 6, § 5 ust. 3 pkt 3 oraz § 6 ust. 3 pkt 4.
§  5. 
1. 
Podsekretarz Stanu Katarzyna FRYDRYCH sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:
1)
nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych oraz sądów wojskowych, z wyjątkiem spraw określonych w § 2 ust. 1 pkt 9 oraz § 3 ust. 1 pkt 10, a także nadzoru nad izbami morskimi;
2)
nadzoru w zakresie organizacji działalności ławników;
3)
podejmowania decyzji w zakresie czynności związanych z tworzeniem, znoszeniem, przekształcaniem oraz zmianą struktury wewnętrznej sądów powszechnych;
4)
współpracy z Krajową Radą Sądownictwa;
5)
podejmowania decyzji i czynności kadrowych określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności podejmowania decyzji w sprawach kadr sędziowskich, kadr referendarskich, asesorów sądowych, sędziów w stanie spoczynku i osób pobierających uposażenie rodzinne, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości, a także określonych w § 2 ust. 1 pkt 3;
6)
ustalania liczby wiceprezesów sądu apelacyjnego i sądu okręgowego;
7)
podpisywania decyzji o powołaniu do pełnienia funkcji wiceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych, a także prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych oraz o odwołaniu z tych funkcji;
8)
podpisywania decyzji o delegowaniu sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości, do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz do innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanych, a także do Biura Krajowej Rady Sądownictwa oraz o odwołaniu ich z delegowania;
9)
podpisywania decyzji o delegowaniu sędziów do pełnienia obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej, a także do uczestnictwa w stażach i wymianach szkoleniowych w instytucjach międzynarodowych oraz o odwołaniu ich z delegowania;
10)
podejmowania decyzji i czynności kadrowych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1754), a w szczególności decyzji w sprawach kadr sędziowskich, powoływania sędziów wojskowych do pełnienia funkcji prezesów i zastępców prezesów sądów wojskowych oraz ich odwoływania, z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości;
11)
podziału i rozmieszczania stanowisk i etatów we wszystkich grupach zatrudnienia w sądach powszechnych i wojskowych, stosownie do rzeczywistych potrzeb wynikających ze stanu obciążenia pracą, w tym publikacji obwieszczeń o wolnych i zwolnionych stanowiskach sędziowskich;
12)
podejmowania decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 i 353);
13)
podejmowania decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517);
14)
podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366 oraz z 2021 r. poz. 21), z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości oraz określonych w § 2 ust. 1 pkt 1;
15)
podejmowania decyzji w sprawach wynikających z odwołań od decyzji prezesów sądów okręgowych związanych z prowadzeniem list kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112);
16)
wykonywania zadań związanych ze zgłaszaniem sędziów do składu okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz do pełnienia funkcji komisarza wyborczego, wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319);
17)
nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, komorników sądowych, prawa pracy, a także prawa rejestrów, z zastrzeżeniem wynikającym z § 3 ust. 1 pkt 14-15 oraz z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 2;
18)
nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych w zakresie ustroju sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych, a także Sądu Najwyższego i postępowania sądowoadministracyjnego w zakresie reformy ustroju sądownictwa administracyjnego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 11;
19)
nadzoru nad opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów;
20)
udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych w imieniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3;
21) 6
 przedstawiania powołanych prezesów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych właściwym zgromadzeniom ogólnym sędziów tych sądów.
2. 
Podsekretarz Stanu ponadto:
1)
w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;
2)
występuje w Sejmie i Senacie;
3)
udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3;
4)
w razie nieobecności Sekretarza Stanu Sebastiana Kalety, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach określonych w § 3;
5)
w razie jednoczesnej nieobecności Sekretarzy Stanu Michała Wosia, Sebastiana Kalety i Marcina Warchoła oraz Podsekretarza Stanu Marcina Romanowskiego, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 2-4 i 6.
3. 
Podsekretarz Stanu nadzoruje:
1)
Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 ust. 1 pkt 3, 7 i 8;
2)
Departament Nadzoru Administracyjnego;
3)
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich w zakresie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych w sprawach rodzinnych i nieletnich;
4)
Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego;
5)
Departament Legislacyjny Ustroju Sądów;
6)
Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
§  6. 
1. 
Podsekretarz Stanu Marcin ROMANOWSKI sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:
1)
wykonywania uprawnień dysponenta Funduszu Sprawiedliwości;
2) 7
 nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym europejskiego i międzynarodowego prawa rodzinnego, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 2;
3)
koordynacji działań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym resortu;
4)
wykonywania zadań wynikających z nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, w tym powoływania i odwoływania Rektora-Komendanta, prorektorów i członków rady programowej oraz wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy pełniących w niej służbę;
5)
koordynacji działań podejmowanych na rzecz promocji i wsparcia mediacji;
6)
podejmowania decyzji w sprawach wynikających z odwołań mediatorów od decyzji prezesów sądów okręgowych związanych z odmową wpisu do wykazu mediatorów do spraw nieletnich;
7)
wykonywania uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 oraz z 2021 r. poz. 159);
8)
wykonywania obowiązków Operatora Programu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w zakresie wynikającym z podpisanych umów międzynarodowych;
9)
wykonywania obowiązków Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w zakresie wynikającym z porozumienia w sprawie realizacji Programu zawartego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej - Instytucja Zarządzająca;
10)
nadzorowania zadań związanych z opracowaniem strategii działań Ministerstwa Sprawiedliwości i koordynowania jej realizacji;
11)
nadzorowania zadań z zakresu statystyki publicznej związanych z działalnością Ministra Sprawiedliwości, sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, a także notariuszy i komorników sądowych;
12)
nadzorowania zadań związanych z zarządzaniem portfelem projektów w Ministerstwie Sprawiedliwości;
13)
nadzorowania prac związanych z dokonywaniem w toku prac legislacyjnych oceny skutków regulacji, w tym z przygotowywaniem testów regulacyjnych;
14)
nadzorowania zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;
15)
koordynacji działań podejmowanych na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem;
16)
udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych w imieniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3.
2. 
Podsekretarz Stanu ponadto:
1)
w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;
2)
występuje w Sejmie i Senacie;
3)
udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3;
4)
w razie nieobecności Sekretarza Stanu Michała Wosia, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach określonych w § 2;
5)
w razie jednoczesnej nieobecności Sekretarzy Stanu Michała Wosia i Marcina Warchoła, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 2 i 4;
6)
w razie jednoczesnej nieobecności Sekretarza Stanu Sebastiana Kalety oraz Podsekretarza Stanu Katarzyny Frydrych, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 3 i 5.
3. 
Podsekretarz Stanu nadzoruje:
1)
Departament Funduszu Sprawiedliwości;
2) 8
 (uchylony);
3)
Departament Strategii i Funduszy Europejskich;
4) 9
 Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2 i 15;
5)
Biuro Cyberbezpieczeństwa;
6)
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie;
7)
Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie;
8)
Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi;
9)
Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.
§  7. 
1. 
Dyrektor Generalny Urzędu Radosław PŁUCISZ:
1)
zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez:
a)
sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Ministra Sprawiedliwości,
b)
nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej urzędu,
c)
gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku urzędu,
d)
wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.),
e)
występowanie z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości o nadanie regulaminu organizacyjnego urzędu, a także zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,
f)
sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem audytu wewnętrznego w urzędzie,
g)
zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
h)
zapewnienie przestrzegania zasad techniki prawodawczej,
i)
wyrażanie w imieniu Skarbu Państwa - Ministra Sprawiedliwości zgody w zakresie rozliczenia kosztów przejazdu osób delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członków komisji i zespołów powołanych przez Ministra Sprawiedliwości;
2)
dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizuje politykę personalną, a w szczególności:
a)
przygotowuje program zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie,
b)
dokonuje czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy, a także dokonuje czynności kadrowych w stosunku do innych pracowników urzędu, stosownie do uprawnień wynikających z przepisów odrębnych,
c)
organizuje nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
d)
dysponuje funduszem nagród,
e)
administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie,
f)
składa rzecznikowi dyscypliny finansów publicznych zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
3)
sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:
a)
wynikających z nadzoru nad funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Karnego i Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
b)
koordynacji działań związanych z informatyzacją resortu,
c)
wykonywania czynności określonych w art. 364 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204).
2. 
Dyrektor Generalny Urzędu nadzoruje:
1)
Biuro Dyrektora Generalnego;
2)
Biuro Administracyjne;
3)
Biuro Finansów;
4)
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 pkt 3;
5)
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.
§  8. 
Traci moc zarządzenie Nr 206/20/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 194, 238 i 256).
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 pkt 19a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lipca 2021 r.
2 § 2 ust. 3 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lipca 2021 r.
3 § 3 ust. 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.150) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 maja 2021 r.
4 § 4 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lipca 2021 r.
5 § 4 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lipca 2021 r.
6 § 5 ust. 1 pkt 21 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.150) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 maja 2021 r.
7 § 6 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.150) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 maja 2021 r.
8 § 6 ust. 3 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze zarządzenia z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.150) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 maja 2021 r.
9 § 6 ust. 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie zarządzenia z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.150) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 maja 2021 r.