Ustalenie zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.235

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 i z 2015 r. poz. 1064) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199 oraz z 2015 r. poz. 211, 1220 i 1269) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew ZIOBRO:
1)
wykonując konstytucyjne obowiązki Ministra Sprawiedliwości jako członka Rady Ministrów współdziała z Prezydentem, Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
podpisuje akty normatywne, a także umowy międzynarodowe i międzyresortowe oraz umowy i porozumienia o współdziałaniu Ministerstwa Sprawiedliwości ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami;
3)
podpisuje pisma nie dotyczące międzynarodowego obrotu prawnego kierowane do ministrów rządów państw obcych;
4)
podpisuje decyzje o powierzeniu sędziom i prokuratorom stanowisk kierowniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości;
5)
podpisuje dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników Gabinetu Politycznego Ministra;
6)
podpisuje decyzje o powołaniu do pełnienia funkcji prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz o odwołaniu z tych funkcji;
7)
podpisuje decyzje o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe w przypadkach określonych w art. 75 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.);
8)
podpisuje decyzje o delegowaniu sędziów do pełnienia obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa oraz o odwołaniu ich z delegowania;
9)
podpisuje decyzje w zakresie powoływania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz odwoływania jej członków, a także powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
10)
podpisuje wnioski do sądu dyscyplinarnego o zezwolenie na pociągnięcie Prokuratora Generalnego do odpowiedzialności karnej albo do odpowiedzialności dyscyplinarnej;
11)
występuje do Prokuratora Generalnego o delegowanie prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej.
2.
Minister Sprawiedliwości nadzoruje:
1)
Gabinet Polityczny Ministra;
2)
Biuro Ministra.
§  2.
1.
Sekretarz Stanu Patryk JAKI sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:
1)
przygotowania i wykonania budżetu resortu;
2)
podpisywania decyzji o powoływaniu i odwoływaniu dyrektorów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ich zastępców;
3)
nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych oraz sądów wojskowych w zakresie wykonywania orzeczeń karnych, cywilnych i orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz działalnością administracyjną sądów powszechnych w zakresie dotyczącym postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, rodzinnych i należności sądowych;
4)
nadzoru nad realizacją zadań związanych z europejskimi nakazami aresztowania;
5)
nadzoru nad realizacją zadań związanych z wystąpieniami sądów polskich oraz sądów lub innych organów państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczącymi przekazania wykonania kary pozbawienia wolności;
6)
nadzoru nad działalnością kuratorów sądowych;
7)
wykonywania czynności wynikających z nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, w tym podpisywania decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym;
8)
wykonywania czynności wynikających z podległości Służby Więziennej Ministrowi Sprawiedliwości, w tym podpisywania decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym;
9)
koordynacji działań związanych z funkcjonowaniem Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym;
10)
wsparcia i rozwoju systemu pomocy postpenitencjarnej;
11)
nadzoru nad funkcjonowaniem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
12)
udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych w imieniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3, a także w sprawach należących do zakresu działania Służby Więziennej, Biura Dyrektora Generalnego oraz Biura Administracyjno-Finansowego;
13)
koordynacji działań związanych z polityką informacyjną i medialną Ministerstwa Sprawiedliwości;
14)
nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE);
15) 1
podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790, z późn. zm.), z wyłączeniem zadań określonych w § 3 ust. 1 pkt 4;
16) 2
wykonywania zadań wynikających z kompetencji organu założycielskiego instytucji gospodarki budżetowej utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości.
2.
Sekretarz Stanu ponadto:
1)
odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2)
w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratora Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;
3)
występuje w Sejmie i Senacie;
4)
udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 oraz Służby Więziennej;
5)
w razie nieobecności Ministra Sprawiedliwości zastępuje go w czynnościach określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3;
6)
w razie nieobecności Ministra Sprawiedliwości zastępuje go w zakresie nadzoru nad jednostką organizacyjną wymienioną w § 1 ust. 2 pkt 2;
7)
w razie nieobecności Podsekretarza Stanu Bogdana Święczkowskiego, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), zastępuje go w czynnościach określonych w § 5;
8)
w razie jednoczesnej nieobecności Podsekretarza Stanu Marcina Warchoła oraz Podsekretarza Stanu Łukasza Piebiaka, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 3 i 4.
3.
Sekretarz Stanu nadzoruje:
1)
Departament Budżetu i Efektywności Finansowej;
2)
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji;
3)
Biuro Ministra w zakresie spraw określonych w ust. 1 pkt 13;
4)
Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny.
§  3.
1.
Podsekretarz Stanu Marcin WARCHOŁ sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:
1)
prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2)
podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.);
3)
podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r. poz. 776 oraz z 2015 r. poz. 978);
4) 3
podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie realizacji zadań związanych z naborem na aplikację komorniczą oraz zadań związanych z egzaminem komorniczym, w szczególności powoływania zespołu przygotowującego pytania lub zadania na te egzaminy, komisji egzaminacyjnych przeprowadzających te egzaminy, komisji egzaminacyjnej II stopnia do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego oraz podejmowania decyzji w zakresie rozpatrywania odwołań od wyniku egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą;
5)
podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487 i 1505);
6)
podpisywania decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodach regulowanych tłumacza przysięgłego i syndyka;
7)
podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1011 i 1844), ustawie z dnia 11 kwietnia 2011 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 1224);
8)
nadzoru w zakresie organizacji działalności biegłych sądowych;
9)
podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.);
10)
wykonywania uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255);
11)
wykonywania uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie wnoszenia kasacji od prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe oraz nieletnich, rozpoznawanych na podstawie przepisów ustawy - Kodeks postępowania karnego;
12)
udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych w imieniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3;
13)
nadzorowania współpracy z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego i Komisją Kodyfikacyjną Prawa Karnego.
2.
Podsekretarz Stanu ponadto:
1)
w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratora Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;
2)
występuje w Sejmie i Senacie;
3)
udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3;
4)
w razie nieobecności Podsekretarza Stanu Łukasza Piebiaka, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach określonych w § 4;
5)
w razie jednoczesnej nieobecności Sekretarza Stanu Patryka Jakiego oraz Podsekretarza Stanu Bogdana Święczkowskiego, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 2 i 5.
3.
Podsekretarz Stanu nadzoruje:
1)
Departament Legislacyjny, z wyłączeniem spraw określonych w § 4 ust. 1 pkt 16;
2)
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej;
3)
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.
§  4.
1.
Podsekretarz Stanu Łukasz PIEBIAK sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:
1)
nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych oraz sądów wojskowych, z wyjątkiem spraw określonych w § 2 ust. 1 pkt 3;
2)
nadzoru w zakresie organizacji działalności ławników;
3)
podejmowania decyzji w zakresie czynności związanych z tworzeniem, znoszeniem, przekształcaniem oraz zmianą struktury wewnętrznej sądów powszechnych;
4)
współpracy z Krajową Radą Sądownictwa;
5)
podejmowania decyzji i czynności kadrowych określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności podejmowania decyzji w sprawach kadr sędziowskich, kadr referendarskich, sędziów w stanie spoczynku i osób pobierających uposażenie rodzinne, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości, a także określonych w § 2 ust. 1 pkt 2;
6)
podpisywania decyzji o delegowaniu sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz o odwołaniu ich z delegowania;
7)
podejmowania decyzji i czynności kadrowych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1198 i 1890), a w szczególności decyzji w sprawach kadr sędziowskich, powoływania sędziów wojskowych do pełnienia funkcji prezesów i zastępców prezesów sądów wojskowych oraz ich odwoływania, z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości;
8)
podziału i rozmieszczania stanowisk i etatów we wszystkich grupach zatrudnienia w sądach powszechnych i wojskowych, stosownie do rzeczywistych potrzeb wynikających ze stanu obciążenia pracą, w tym publikacji obwieszczeń o wolnych i zwolnionych stanowiskach sędziowskich;
9)
podejmowania decyzji o charakterze organizacyjnym, kadrowym i nadzorczym w sprawach dotyczących rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych;
10)
podejmowania decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 1311);
11)
podejmowania decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693);
12)
podejmowania decyzji w wyniku odwołań mediatorów od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących odmowy wpisów do wykazu mediatorów do spraw nieletnich;
13)
podejmowania, określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1241), decyzji o delegowaniu urzędników sądów do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie, Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej oraz o odwołaniu ich z delegowania;
14)
podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230, z 2014 r. poz. 1071 oraz z 2015 r. poz. 694 i 1224), z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości oraz określonych w § 2 ust. 1 pkt 1;
15)
podejmowania decyzji i podpisywania związanych z nimi pism dotyczących obrotu międzynarodowego, w tym pism do ministrów rządów innych państw, postanowień o ekstradycji i wniosków o przejęcie ścigania karnego;
16)
wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej oraz reprezentacji Polski w organach stanowiących Unii Europejskiej;
17)
wykonywania zadań związanych z uczestnictwem w pracach grupy V4;
18)
koordynacji działań związanych z przestrzeganiem standardów praw człowieka w jednostkach wymiaru sprawiedliwości;
19)
udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych w imieniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3.
2.
Podsekretarz Stanu ponadto:
1)
w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratora Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;
2)
występuje w Sejmie i Senacie;
3)
udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3;
4)
w razie nieobecności Podsekretarza Stanu Marcina Warchoła, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach określonych w § 3;
5)
w razie jednoczesnej nieobecności Sekretarza Stanu Patryka Jakiego oraz Podsekretarzy Stanu Marcina Warchoła i Bogdana Święczkowskiego, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 2, 3 i 5.
3.
Podsekretarz Stanu nadzoruje:
1)
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 ust. 1 pkt 2, § 3 ust. 1 pkt 11 oraz z zastrzeżeniem wynikającym z § 5 ust. 1 pkt 5;
2)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka;
3)
Departament Strategii i Funduszy Europejskich, z wyłączeniem spraw określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. i;
4)
Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
§  5.
1.
Podsekretarz Stanu Bogdan ŚWIĘCZKOWSKI sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:
1)
koordynacji działań związanych ze sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym w resorcie;
2)
koordynacji działań związanych z informatyzacją resortu;
3)
wynikających z nadzoru nad funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Karnego;
4)
wykonywania czynności określonych w art. 364 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.);
5) 4
nadzoru nad realizacją zadań związanych z prowadzeniem spraw osobowych prokuratorów i asystentów prokuratora delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej;
6)
udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych w imieniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3.
2.
Podsekretarz Stanu ponadto:
1)
w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 oraz Służby Więziennej podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratora Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;
2)
występuje w Sejmie i Senacie;
3)
udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3;
4)
w razie nieobecności Sekretarza Stanu Patryka Jakiego, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach określonych w § 2;
5)
w razie jednoczesnej nieobecności Sekretarza Stanu Patryka Jakiego oraz Podsekretarzy Stanu Marcina Warchoła i Łukasza Piebiaka, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 2-4.
3.
Podsekretarz Stanu nadzoruje:
1)
Biuro Ochrony - Centrum Zarządzania Kryzysowego;
2)
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;
3)
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego;
4)
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, z wyłączeniem spraw ustawowo zastrzeżonych do właściwości kierownika jednostki i dyrektora generalnego urzędu;
5)
Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.
§  6.
1.
Dyrektor Generalny Urzędu vacat:
1)
zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez:
a)
sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Ministra Sprawiedliwości,
b)
nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej urzędu,
c)
gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku urzędu,
d)
wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),
e)
występowanie z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości o nadanie regulaminu organizacyjnego urzędu, a także zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,
f)
sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem audytu wewnętrznego w urzędzie,
g)
zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
h)
zapewnienie przestrzegania zasad techniki prawodawczej,
i)
nadzorowanie procesu przygotowania, realizacji i obsługi finansowej projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych, w tym Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Funduszu Społecznego, a także nadzorowanie procesu zarządzania portfelem projektów;
2)
dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizuje politykę personalną, a w szczególności:
a)
przygotowuje program zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie,
b)
dokonuje czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związane z ustaniem stosunku pracy, a także dokonuje czynności kadrowych w stosunku do innych pracowników urzędu, stosownie do uprawnień wynikających z przepisów odrębnych,
c)
organizuje nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
d)
dysponuje funduszem nagród,
e)
administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie.
2.
Dyrektor Generalny Urzędu nadzoruje:
1)
Biuro Dyrektora Generalnego;
2)
Biuro Administracyjno-Finansowe;
3)
Departament Strategii i Funduszy Europejskich w zakresie spraw określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. i.
§  7.
Traci moc zarządzenie Nr 81/15/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu).
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.244) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 grudnia 2015 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 16 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 14 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 stycznia 2016 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.244) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 grudnia 2015 r.
4 § 5 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 15 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.244) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 grudnia 2015 r.