Ustalenie zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie ustalenia zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) zarządza się, co następuje:
§  1
1.
Do zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu należy przygotowywanie stanowiska Ministra Środowiska, zwanego dalej "Ministrem", w sprawach wymienionych w § 2-4, jak również nadzór i monitorowanie zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska, zwanego dalej "Ministerstwem", w zakresie przygotowywania i realizacji tego stanowiska.
2.
Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu są uprawnieni do podpisywania pism, z zastrzeżeniem pism które, na mocy odrębnych przepisów, przewidziane są wyłącznie do podpisu Ministra.
3.
W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki wykonuje Sekretarz Stanu, który jest upoważniony do realizacji zadań i podejmowania decyzji we wszystkich sprawach należących do właściwości Ministra.
§  2
Sekretarz Stanu - Tomasz Podgajniak
1.
Pełni funkcję stałego zastępcy Ministra, we wszystkich sprawach, podczas jego nieobecności.
2.
Bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikających z następujących ustaw:
a)
ustawy - Prawo ochrony środowiska, z wyłączeniem spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym,
b)
ustawy o odpadach,
c)
ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
d)
ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
e)
ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS),
f)
ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową,
g)
ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.
3.
W imieniu Ministra koordynuje działania w zakresie współpracy i uczestnictwa członków Kierownictwa Ministerstwa w pracach Komitetu Rady Ministrów.
4.
W imieniu Ministra odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych.
5.
Koordynuje działania związane z absorpcją środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych.
6.
Sprawuje nadzór nad sprawami instrumentów ochrony środowiska oraz orzecznictwa.
7.
Nadzoruje sprawy związane z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.
8.
Koordynuje prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.
9.
W imieniu Ministra sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
10.
Współpracuje z Państwową Radą Ochrony Środowiska.
11.
Współpracuje z Krajową Komisją do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.
12.
Współpracuje z organizacjami samorządów gospodarczych.
13.
Nadzoruje sprawy związane z Funduszem Spójności w sektorze środowisko oraz pełni funkcję Sektorowego Urzędnika Zamawiającego (SUZ).
14.
Nadzoruje sprawy związane z Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz uczestniczy w pracach Zespołu dotyczącego tego Programu.
§  3
Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody - Zbigniew Witkowski
1.
Bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikających z następujących ustaw:
a)
ustawy o ochronie przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z wdrożeniem sieci obszarów Natura 2000,
b)
ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
c)
ustawy - Prawo łowieckie.
2.
Prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad parkami narodowymi.
3.
W imieniu Ministra koordynuje działalność parków krajobrazowych.
4.
W imieniu Ministra prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na pozyskiwanie roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz na czynności zabronione w stosunku do roślin i zwierząt objętych ochroną.
5.
Współpracuje merytorycznie z wojewódzkimi konserwatorami przyrody.
6.
Współpracuje z Państwową Radą Ochrony Przyrody oraz Komisją do spraw GMO.
7.
Nadzoruje Instytut Badawczy Leśnictwa, Centrum Informacji o Środowisku oraz Biuro Nasiennictwa Leśnego.
8.
Nadzoruje Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem oraz koordynuje proces szkoleń w resorcie.
9.
Nadzoruje sprawy związane ze współpracą ze związkami zawodowymi działającymi w resorcie.
10.
Koordynuje i nadzoruje sprawy związane z funkcjonowaniem i rozwojem informatyzacji w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.
11.
Koordynuje sprawy związane z edukacją ekologiczną i komunikacją społeczną.
12.
Koordynuje prace związane z Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich, uczestniczy w pracach Zespołu dotyczącego tego Programu, a także innych programów związanych ze sferą rolnictwa, ochrony przyrody i bezpieczeństwa biologicznego.
13.
Uczestniczy w pracach Zespołu dotyczącego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.
14.
Koordynuje prace związane z projektami w ramach funduszu LIFE.
§  4
Podsekretarz Stanu - Andrzej Mizgajski
1.
Bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo wodne.
2.
Sprawuje nadzór nad sprawami związanymi z gospodarką i planowaniem przestrzennym, w ramach zakresu działania Ministra.
3.
W imieniu Ministra kieruje sprawami związanymi z kształtowaniem polityki ekologicznej i przestrzennej państwa.
4.
W imieniu Ministra wykonuje uprawnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu resortu.
5.
Koordynuje działania organizacyjno-prawne związane z członkostwem w Unii Europejskiej (z zastrzeżeniem § 2 ust. 5) oraz współpracuje i uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.
6.
Koordynuje współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
7.
Koordynuje prace związane z projektami ochrony środowiska w Zintegrowanym Programie Rozwoju Regionalnego.
8.
Koordynuje realizację Programu Rządowego dla terenów poprzemysłowych.
9.
Koordynuje projekt PHARE w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.
10.
W imieniu Ministra uczestniczy w pracach Zespołu do spraw Jakości Regulacji Prawnych (OECD).
11.
W imieniu Ministra nadzoruje kontrakty regionalne w części środowisko i gospodarka wodna.
12.
Kieruje pracami związanymi z Narodowym Planem Rozwoju w zakresie działów środowisko i gospodarka wodna oraz jest członkiem komitetów powołanych w tych sprawach.
13.
Nadzoruje Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Biuro Gospodarki Wodnej oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
14.
Pełni funkcje Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej we Wspólnej Organizacji "Interoceanmetal" oraz przewodniczy delegacji polskiej na sesjach Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego.
15.
Sprawuje nadzór nad fundacjami, dla których Minister jest właściwy ze względu na cele i przedmiot działania.
16.
Sprawuje nadzór nad sprawami obronności i bezpieczeństwa.
§  5
Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu są upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Ministra zgodnie z zakresem swojego działania, z wyjątkiem decyzji dotyczących reprywatyzacji tartaków.
§ 6
W sprawach terminowych Podsekretarze Stanu zobowiązani są do podpisywania, w imieniu Ministra, pism zawierających stanowisko Ministra do projektów aktów normatywnych i innych materiałów rządowych (w szczególności kierowanych do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów lub Radę Ministrów).
§  7
Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, wykonując powierzone zadania, współdziałają z Dyrektorem Generalnym i komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi.
§ 8
Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu zobowiązani są do wykonywania innych, nie wymienionych w § 2-4 zadań, na bezpośrednie polecenie Ministra.
§  9
Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu podejmują, w imieniu Ministra, decyzje inne niż wymienione w § 5, na podstawie odrębnych pełnomocnictw i upoważnień.
§ 10
Traci moc zarządzenie Nr 14 Ministra Środowiska z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska, oraz zarządzenie nr 20 Ministra Środowiska z dnia 28 października 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.
§  11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.