Ustalenie wzorów deklaracji dotyczących obliczenia podatku od wzrostu wynagrodzeń oraz sposobu liczenia przeciętnego zatrudnienia w I kwartale 1994 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1994.2.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1994 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 stycznia 1994 r.
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji dotyczących obliczenia podatku od wzrostu wynagrodzeń oraz sposobu liczenia przeciętnego zatrudnienia w I kwartale 1994 r.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 73, poz. 361 i Nr 100, poz. 498 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127) oraz w związku z ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o utracie mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 grudnia 199-0 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. Nr 134, poz. 648) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się wzory deklaracji dotyczących:
1)
obliczenia podatku od wzrostu wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności w I kwartale 1994 r. - załącznik nr 1 do zarządzenia,
2)
wypłat nagród i premii z zysku netto za 1993 r. - załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  2.
1.
Do ustalenia przeciętnego zatrudnienia za okres podatkowy oraz za grudzień 1993 r., a także za pierwszy miesiąc działalności w okresie podatkowym, przyjmuje się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy po przeliczeniu na zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2.
Przyjęty przez podatnika w pierwszym miesiącu okresu podatkowego sposób ustalania przeciętnego zatrudnienia według jednej z metod określonych przepisami Głównego Urzędu Statystycznego obowiązuje dla celów obliczenia podatku od wzrostu wynagrodzeń przez cały okres podatkowy.
3.
Przeciętne zatrudnienie ustalone zgodnie z ust. 1 i 2 pomniejsza się o osoby (w przeliczeniu na pełne etaty);
1)
których wynagrodzenie nie zostały zaliczone do wynagrodzeń na podstawie przepisu art. 2 ust. 4 i 5 ustawy,
2)
których wynagrodzenia są finansowane z Funduszu Pracy, z tym że podatnicy, którzy nie otrzymają pełnej refundacji wynagrodzeń, mogą pomniejszyć liczbę zatrudnionych pracowników o liczbę osób, których wynagrodzenia podlegają refundacji (w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do normalnego czasu obowiązującego dla danej grupy pracowników) w wysokości odpowiadającej udziałowi wynagrodzeń refundowanych z Funduszu Pracy do ogólnej kwoty wynagrodzeń wypłaconych tym pracownikom w danym okresie podatkowym.
3)
przebywające na urlopie bezpłatnym w okresie dłuższym niż 14 dni w miesiącu (nieprzerwanie).
4.
Przeciętne zatrudnienie ustalone zgodnie z ust. 1 - 3 powiększa się o przeciętne zatrudnienie osób wykonujących pracę nakładczą. Przeciętne zatrudnienie tych osób ustala się dzieląc sumę ich wynagrodzeń przez przeciętne wynagrodzenie pracowników podatnika bez wypłat nagród i premii z zysku. Tak ustalona liczba zatrudnionych w systemie pracy nakładczej nie może być większa od liczby osób faktycznie zatrudnionych w tym systemie.
5.
Do wyliczenia na jednego zatrudnionego kwoty przekroczenia wypłat pieniężnych oraz równowartości świadczeń rzeczowych dokonywanych z zakładowego funduszu socjalnego i mieszkaniowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, przeciętne zatrudnienie ustala się przyjmując przeciętną miesięczną liczbę zatrudnionych w okresie podatkowym. Przy ustalaniu liczby zatrudnionych stosuje się zasady określone przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie zasad ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy (Dz. U. Nr 90, poz. 531).
6.
Do wyliczenia kwoty przekroczenia wypłat i świadczeń z funduszu socjalnego przeciętne zatrudnienie ustalone zgodnie z ust. 5 powiększa się o 1/4 liczby emerytów i rencistów, jeżeli zakład zwiększył odpis podstawowy na te osoby.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1 1

..........................

Nazwa i adres podatnika

Numer statystyczny

REGON ....................

Urząd Skarbowy

.......................................w ...................

DEKLARACJA

Dotycząca obliczenia podatku od wzrostu

wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu

działalności w okresie od dnia .................

do dnia ................................... 199 4.

Dz. I. Ustalenie norm przeciętnego wynagrodzenia oraz podatku

od wzrostu wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu

działalności.

WyszczególnienieNr wierszaMiesięczna norma przeciętnych wynagrodzeń w złPrzeciętne zatrudnienie w danym miesiącu w etatachKwota normatywnych wynagrodzeń ogółem w tys. zł
iloczyn kolumn 3 i 4iloczyn kolumny 3 i w.01 lit. a) kol. 4
123456
Przeciętne m-czne zatrudnienie w 1993 r.01axxx
Podstawa ustalenia normy na styczeń 1994 r. wg wyliczeń z Dz. IV w. 51b)x
styczeń 1994 r.02
Luty03
Marzec04
Suma normatywnych wynagrodzeń na koniec okresu podatkowego (suma iloczynów z wierszy 02-04)05xx
Różnica sum kwot normatywnych wynagrodzeń wynikająca ze zmniejszenia zatrudnienia (w. 05 kol. 6- w. 05 kol. 5)06xx
WyszczególnienieNr wierszaJedn. miaryWielkość
1234
Przeciętne miesięczne zatrudnienie w okresie od stycznia do końca okresu podatkowego07etaty
Norma przeciętnego wynagrodzenia okresu podatkowego (wiersz 05 kol. 5: wiersz 07)08
Dodatkowa kwota zwiększająca normę przeciętnego wynagrodzenia okresu podatkowego (art. 9 ustawy - kwota z wiersza 35)09
Dodatkowa kwota zwiększająca normę z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (art. 8 ustawy)10
Łączna norma przeciętnego wynagrodzenia (suma wierszy 08, 09 i 10)11
Kwota wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności od początku roku ustalonych zgodnie z art. 2 i 10 ustawy12tys. zł
Kwota wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy13tys. zł
Kwota wynagrodzeń obciążająca koszty od początku roku w przeliczeniu na 1 zatrudnionego (różnica wierszy 12 i 13 podzielona przez wiersz 07)14
Nadwyżka przeciętnego wynagrodzenia (różnica wierszy 14 i 11)15
Kwota przekroczenia wypłat lub świadczeń rzeczowych dokonanych z funduszu socjalnego i mieszkaniowego, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, w przeliczeniu na 1 zatrudnionego od początku roku z tego:16
a) z funduszu socjalnego ...... zł
b) z funduszu mieszkaniowego .. zł
Łączna nadwyżka przeciętnego wynagrodzenia:
a) kwota (suma wierszy 15 i 16)17
b)procentowy wskaźnik przekroczenia normy18%
Kwota podatku od nadwyżki przeciętnego wynagrodzenia19
Kwota podatku od nadwyżki wynagrodzeń ogółem (wiersz 19 x wiersz 07)20tys. zł
Zmniejszenie kwoty podatku z tytułu udziału eksportu w przychodach ogółem (w. 41)21tys. zł
Kwota podatku od nadwyżki wynagrodzeń po uwzględnieniu zmniejszenia z w. 21 (w. 20 - w. 21)22tys, zł
Zaliczkowe wpłaty podatku23tys. zł
Różnica do uiszczenia (różnica pomiędzy kwotami wykazanymi w wierszach: 20 lub 22, a kwotą z wiersza 23)24tys. zł
Różnica stanowiąca nadpłatę (różnica pomiędzy kwotą z wiersza 23, a kwotami wykazanymi w wierszach 20 lub 22)25tys. zł

.................... dnia .................

.......................

podpis osób reprezen-

tujących podatnika

...........................................

Imię i nazwisko oraz nr tel. osoby

odpowiadającej za prawidłowe obliczenie podatku

Dz. II. Dane informacyjne i wyliczenia do ustalenia dodatkowej kwoty za okres podatkowy.

WyszczególnienieNr wierszaJedn. miaryWielkość
1234
Zysk (strata) brutto za 1993 r.26tys. zł
Kwota wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności w 1993 r. ustalonych zgodnie z art. 2 ustawy27tys. zł
Wypłaty z funduszu socjalnego i mieszkaniowego dokonane w 1993 r. i ustalone zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 ustawy28tys. zł
Relacja wynagrodzeń i zysku za 1993 r. (suma wierszy 26, 27 i 28 dzielona przez sumę wierszy 27 i 28)29wsk.
Strata brutto za analogiczny okres podatkowy w 1993 r.30tys. zł
Zysk (strata) brutto za okres podatkowy w 1994 r.31tys. zł
Wypłaty z funduszu socjalnego i mieszkaniowego dokonane w okresie podatkowym, ustalone zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 ustawy32tys. zł
Relacja wynagrodzeń i zysku za okres podatkowy (suma wierszy 31, 32 i 12 dzielona przez sumę wierszy 32 i 12)33wsk.
Dodatkowa kwota wypłacona w okresie podatkowym ("K")34tys. zł
Dodatkowa kwota za okres podatkowy wynikająca z relacji określonej w wierszu 3335
Relacja wynagrodzeń i zysku po powiększeniu wynagrodzeń o dodatkową kwotą wolną36wsk.

Dz. III. Rozliczenie przychodów i wyliczenie kwoty zmniejszającej podatek z tytułu eksportu.

WyszczególnienieNr wierszaJedn. miaryWielkość
1234
Przychody ogółem37tys. zł
Przychody z eksportu38tys. zł
Wskaźnik udziału (wiersz 38 : 37)39wsk.
Kwota podatku od wzrostu wynagrodzeń za okres podatkowy (wiersz 20 deklaracji)40tys. zł
Zmniejszenie kwoty podatku z tytułu udziału eksportu w przychodach ogółem (iloczyn wsk. z wiersza 39 i kwoty z wiersza 40)41tys. zł

Dz. IV. Ustalenie podstawy do określenia miesięcznej normy przeciętnych wynagrodzeń za styczeń 1994 r.

WyszczególnienieNr wierszaJedn. miaryWielkość
1234
Miesięczna norma przeciętnych wynagrodzeń za grudzień 1993 r. (kwota z w. 13 kol. 3 deklaracji za 1993 r.)42
1/12 dodatkowej kwoty powiększającej normę przeciętnego wynagrodzenia w 1993 r. z tytułu poprawy relacji zysku i wynagrodzeń (wg wzoru podanego w objaśnieniach)43
1/12 oszczędności normy przeciętnego wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia zatrudnienia w 1993 r. (połowa kwoty z wiersza 14a podzielona przez 12 i przez przeciętne zatrudnienie z 1993 r.)44
Skorygowana norma przeciętnych wynagrodzeń za grudzień 1993 r. (suma wierszy 42, 43 i 44)45
Kwota wypłaconych wynagrodzeń obciążających koszty działalności za IV kw. 1993 r.46
1/3 kwoty z w. 46: przeciętne zatrudnienie IV kw. 1993 r.47
Limit przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 1993 r. (1/12 kwoty z w. 3 deklaracji za 1993 r. wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 marca 1993 r.48
Kwota faktycznych wypłat dokonanych w 1993 r. z tytułu poprawy wyniku finansowego brutto (1/12 x różnica wierszy 11 i 3 z deklaracji wymienionej w w. 48)49
Skorygowana wielkość limitu przeciętnego wynagrodzenia (w. 48 + w. 49)50
Podstawa ustalenia normy na styczeń 1994 r. (kwota z wierszy 45 lub 47 lub 50)51

OBJAŚNIENIA:

1.
Podane w deklaracji artykuły odnoszą się do ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zmianami).
2.
Dane dotyczące podatku podaje się w zaokrągleniu do 1000 zł. Wielkość zatrudnienia przelicza się na pełne etaty i podaje z dokładnością do 2-go miejsca po przecinku.

Wielkości dotyczące wskaźników oblicza się do 3-go miejsca po przecinku.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE DO DZIAŁU I.

1.
W wierszu 01 kol. 3 lit. b) - podstawę do ustalenia miesięcznej normy na styczeń 1994 r, podatnicy wpisują z Dz. IV deklaracji (w. 51) stosownie do przyjętego sposobu ustalania podstawy. Podatnicy którzy dla obliczenia podatku w 1994 r. będą stosowali zasady określone w art. 8 ustawy wpisują w kol. 4 lit. a) przeciętne zatrudnienie z w. 15 Dz. I deklaracji za 1993 r. z tym, ze podatnicy, którzy zmniejszyli zatrudnienie w 1993 r. z przyczyn określonych w art. 8 ust. 4 ustawy, korygują (pomniejszają) wielkość zatrudnienia wykazaną w wierszu 15 deklaracji za 1993 r. o liczbę osób zwolnionych w ciągu roku 1993 z ww. przyczyn w przeliczeniu średniorocznym na pełne etaty.
2.
W wierszach od 02 do 04 kolumny 3 wykazuje się miesięczne normy przeciętnych wynagrodzeń, które ustala się przyjmując kwotę normy z miesiąca poprzedniego powiększoną o iloczyn tej kwoty i procentowy przyrost wynagrodzeń w tym miesiącu ustalony przez Radę Ministrów z drodze rozporządzenia. Podatnicy, u których wystąpi zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w okresie podatkowym i którzy przyjmą sposób ustalania normy przeciętnego wynagrodzenia stosując przepisy art. 8 ustawy wypełniają wiersze od 02 do 04 w kolumnach 5 i 6 oraz wiersz 06.
3.
W wierszu 07 przeciętne miesięczne zatrudnienie podatnicy ustalają według zasad określonych przepisami § 2 ust. 1 - 4 zarządzenia Ministra Finansów.
4.
W wierszu 10 dodatkową kwotę zwiększającą normę w okresie podatkowym z tytułu zmniejszenia zatrudnienia ustala się dzieląc 0, 5 kwoty z wiersza 06 przez przeciętne zatrudnienie z wiersza 07. Podatnicy, u których zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło również z przyczyn określonych w art. 8 ust. 4 ustawy do wyliczenia dodatkowej kwoty powiększają zatrudnienie wykazane w wierszu 07 o liczbę pracowników zwolnionych na zasadach określonych w wyżej cytowanej ust. 4 w przeliczeniu na pełne etaty i średnio miesięcznie od początku roku.
5.
W wierszu 12 kwotę wynagrodzeń obciążającą koszty całokształtu działalności pomniejsza się o wypłaty wymienione w art. 2 ust. 4 ustawy, a powiększa się o wynagrodzenie wypłacone przez inne jednostki pracownikom podatnika na podstawie przepisów art. 10 ustawy.
6.
Wiersza 15 nie wypełnia się jeśli z różnicy wierszy 14 i 11 nie wystąpi nadwyżka przeciętnego wynagrodzenia.
7
W wierszu 16 w celu ustalenia przekroczenia wypłat lub świadczeń rzeczowych dokonanych:
a)
z funduszu socjalnego należy kwotę wypłat z tego funduszu podzielić przez liczbę zatrudnionych ustaloną w okresie podatkowym zgodnie z przepisami § 2 ust. 5 i 6 zarządzenia Ministra Finansów i pomniejszyć o 3 krotność odpisu, o którym mowa w art. 4 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 12 ust. 2, ustawy z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnych i mieszkaniowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1990 r. Nr 58, poz. 343). Różnica między kwotą wypłat na 1 zatrudnionego, a 3-krotnością odpisu podstawowego stanowi przekroczenie, które należy wykazać w wierszu 16 lit. a),
b)
z funduszu mieszkaniowego należy kwotę wypłat z tego funduszu podzielić przez liczbę zatrudnionych ustaloną w okresie podatkowym zgodnie z przepisami § 2 ust. 5 zarządzenia Ministra Finansów i pomniejszyć o 6-krotność odpisu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy z dnia 24 października 1986 r. Różnica między kwotą wypłat na 1 zatrudnionego, a 6-krotnością odpisu podstawowego stanowi przekroczenie, które należy wykazać w wierszu 16 lit. b).
8.
W wierszu 21 podatnicy przyjmują kwotę obliczoną w Dz. III w. 41.

W wierszu 22 wpisuje się różnicę kwot z wierszy 20 i 21 deklaracji za dany okres podatkowy.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE DO DZIAŁU II.

Wypełniają tylko podatnicy, którzy w wierszu 09 Dz. i określą dodatkową kwotę.

1.
W wierszu 26 kwotę zysku (stratę) brutto ustala się na podstawie dostępnego w danym okresie podatkowym sprawozdania GUS (wzór F-01, F-02), z uwzględnieniem korekt wynikających z zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz korekt wartości przekazanych i otrzymanych darowizn (środków trwałych).
2.
Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w 1993 r. mogą ustalać dodatkową kwotę wolną tylko w przypadku gdy działalność gospodarcza była prowadzona w 993 r. przez okres co najmniej trzech miesięcy.

Podatnicy, którzy dokonali zmian organizacyjnych, o których mowa w art. 7 ustawy, wykazują w wierszach 26-28 wielkości odpowiadające działalności całorocznej w przypadku jednostek samobilansujących, a pozostali podatnicy - wielkości odpowiadające ich okresowi działalności po dokonanej zmianie organizacyjnej.

Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa powstałe z przekształconych przedsiębiorstw państwowych przyjmują w wierszach 26, 27 i 28 wielkości za cały 1993 r.

3.
Wiersz 30 wypełniają podatnicy, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy.
4.
W wierszach 30 i 31 kwotę zysku (stratę) brutto podatnicy ustalają na podstawie sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (wzór F-01) za okres podatkowy i analogiczny okres z roku ubiegłego.

Wielkości ostateczne za okres podatkowy winny uwzględniać korekty wartości przekazanych i otrzymanych darowizn (środki trwałe).

5.
W wierszu 34 ustala się wysokość dodatkowej kwoty wypłaconej w okresie podatkowym. Kwotę tę określoną symbolem "K" stanowi przyrost wynagrodzeń liczony w stosunku do poziomu wynagrodzeń wypłaconych w pierwszym miesiącu okresu podatkowego i wylicza się ją w następujący sposób:

K = W - (W1 x n)

gdzie:

W - kwota wynagrodzeń z wiersza 12 deklaracji za dany okres podatkowy,

W1 - kwota wynagrodzeń z wiersza 12 deklaracji za pierwszy miesiąc w okresie podatkowym,

n - liczba miesięcy okresu sprawozdawczego.

6.
W wierszu 35 dodatkową kwotę podwyższającą normę ustala się w następujący sposób:
a)
podatnicy, którzy uzyskali dodatni wynik (zysk brutto) w roku poprzedzającym okres podatkowy, dodatkową kwotę wyliczają z następującego wzoru:

(W94 + Wfsm - K) x (1 - R93) + Z94

X = ------------------------------------ : Ztr

(R93 - 1)

gdzie:

X - dodatkowa kwota w przeliczeniu na zatrudnionego,

W94 - wynagrodzenia obciążające koszty całokształtu działalności okresu podatkowego wykazane w wierszu 12 deklaracji,

Wfsm - wypłaty z funduszu socjalnego i mieszkaniowego dokonane w okresie podatkowym wykazane w wierszu 32 deklaracji,

K - wypłacona dodatkowa kwota określona w wierszu 34 deklaracji,

W pierwszym miesiącu okresu podatkowego K = 0, w dalszych miesiącach przyjmuje się K = 0, jeśli z obliczeń wynika kwota K ujemna,

R93 - wskaźnik relacji za rok 1993 wykazany w wierszu 29 deklaracji,

Z94 - zysk brutto osiągnięty za okres podatkowy wykazany w wierszu 31 deklaracji,

Ztr - zatrudnienie w okresie podatkowym z wiersza 07 deklaracji,

b)
podatnicy, którzy wykazali w 1993 r. stratę, a za okres podatkowy spełniają warunki:

- wskaźnik z wiersza 33 jest nie mniejszy od wskaźnika z wiersza 29,

- kwota z wiersza 31 jest równa lub większa (w pojęciu matematycznym) od kwoty z wiersza 30, dodatkową kwotę wyliczają przez podzielenie wielkości stanowiącej efekt poprawy wyniku w danym okresie podatkowym w stosunku do analogicznego okresu (różnica kwot z wierszy 31 i 30) przez zatrudnienie w okresie podatkowym z wiersza 07 deklaracji.

Do ustalenia wielkości poprawy wynika za cały okres podatkowy przyjmuje się różnicę kwot z wierszy 31 i 26.

7.
W wierszu 36 ustala się relację dla zbadania spełnienia warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy. Wyliczona w tym wierszu relacja nie może być mniejsza od relacji z wiersza 29, bo oznaczałoby to utratę [przez podatnika prawa do dodatkowej kwoty w wysokości wykazanej w wierszu 35.

Relację tę wylicza się z sumowania i podzielenia kwot następujących z wierszy:

w.12 + w.31 + w.32 - w.34 + )w.35 x w.07)

----------------------------------------------

w.12 + w.32 - w.34 + (w.35 x 0,7)

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE DO DZIAŁU III.

1.
Dział III deklaracji wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z eksportu. Do naliczania ulgi z tytułu eksportu, zgodnie z art. 13 ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (po zmianach) oraz art. 3 ust. 8 ustawy z 29 grudnia 1993 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 648), uprawnieni są eksporterzy towarów i usług.

Przez eksportera należy rozumieć producenta wyrobów osiągającego przychody z tytułu sprzedaży na eksport dokonywanej bezpośrednio lub za pośrednictwem innych jednostek działających w imieniu sprzedawcy (producenta) lub własnym (komis), a także innych podatników eksportujących towary uprzednio nabyte od producentów krajowych.

Do eksporterów uprawnionych do zmniejszenia kwoty podatku zalicza się również podatników świadczących usługi eksportowe polegające na dokonywaniu nakładów na rzeczy ruchome należące do podmiotu zagranicznego, jeśli rzeczy te są wywożone za granicę oraz jeśli usługi są wykonywane na rzecz osób zagranicznych w rozumieniu prawa dewizowego, poza granicami RP.

2.
Wartość towarów i usług eksportowych przyjmuje się w cenie transakcyjnej wyszczególnionej w fakturze rejestrującej transakcję eksportową w walucie obcej, przeliczonej na złote polskie po obowiązującym średnim kursie waluty, ustalonym przez Narodowy Bank Polski, stosowanym przy dokonywaniu odprawy celnej.
3.
W wierszu 37 deklaracji wpisuje się kwotę przychodów ogółem podatnika wyszczególnioną w deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych w wierszu 23 za rok (okres) podatkowy liczoną narastająco od początku roku do końca okresu podatkowego . Podatnicy, którzy dla celów rozliczenia podatku dochodowego za rok (okres) podatkowy nie przyjmuje roku kalendarzowego, są zobowiązani dla celów obliczenia ulgi z tytułu eksportu ustalić kwotę przychodu ogółem, narastająco od początku okresu podatkowego.
4.
W wierszu 38 wpisuje się przychody z eksportu od początku roku do końca okresu podatkowego, obliczone jako suma wartości towarów i usług wyszczególnionych w fakturach rejestrujących transakcje eksportowe w walucie obcej przeliczonej na złote polskie wg zasad podanych w ust. 2.Tak ustaloną wartość towarów i usług eksportowych odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut w dniu faktycznego otrzymania wartości dewizowych, ustalonego przez bank dewizowy z którego usług korzystał eksporter oraz z zastosowania poprzedniego kursu NBP, o ile między tymi kursami wystąpiły różnice.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE DO DZIAŁU IV.

Wypełniają podatnicy przy sporządzaniu deklaracji za styczeń 1994 r. W następnych okresach nie występuje potrzeba wypełnienia tego działu, o ile nie nastąpią zmiany w księgach przy zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 1993 r.

Wiersz 43 wypełnia się na podstawie danych zawartych w deklaracji za 1993 r. obliczając kwotę zgodnie z podanym wzorem:

wiersz 22 - (suma wierszy 16, 18 i 23

-----------------------------------------

12

Uwaga: wynik ujemny nie uprawnia do zwiększenia normy.

W wierszu 44 dla ustalenia 1/12 oszczędności normy przeciętnego wynagrodzenia przyjmuje się przeciętne zatrudnienie za 1993 r. wykazane w wierszu 15 deklaracji za 1993 r.

Podatnicy, u których zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło również z przyczyn określonych w art. 8 ust. 4 powiększają zatrudnienie wykazane w wierszu 15 deklaracji za 1993 r. o liczbę pracowników zwolnionych na zasadach określonych w cytowanym wyżej ust. 4 w przeliczeniu na pełne etaty i średniomiesięcznie od początku roku.

Wiersz 46 wypełniają podatnicy, którzy w roku 1993 stosowali art. 17b ustawy, a w I kwartale 1994 r. będą ustalali normę na styczeń 1994 r. stosując przepisy art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 648).

Do ustalenia 1/3 kwoty wypłaconych wynagrodzeń za czwarty kwartał 1993 r. przyjmuje się wynagrodzenie obciążające koszty całokształtu działalności za ten okres pomniejszone o wynagrodzenia wymienione w art. 12 ust. 4 ustawy oraz o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych naliczonych na podstawie zasad określonych w odrębnych przepisach obowiązujących przed dniem 30 czerwca 1992 r.

Do kwoty wynagrodzeń za IV kwartał 1993 r. zalicza się wypłaty dokonane nie później niż do terminu sporządzenia sprawozdania określonego przez Główny Urząd Statystyczny "Z-07 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w działalności gospodarczej za 1993 r.".

W wierszu 47 dla ustalenia podstawy normy na styczeń 1994 r. kwotę z wiersza 46 dzieli się przez 3 i przez przeciętne miesięczne zatrudnienie w IV kwartale 1993 r. obliczone jako 1/3 sumy przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w październiku, listopadzie i grudniu 1993 r., ustalonego na podstawie § 2 zarządzenia (z deklaracji podatkowej za 1993 r. Dz. I wiersze 11-13 kol. 4).

Wiersze 48-50 wypełniają podatnicy, którzy w 1993 r. stosowali - zgodnie z art. 17c ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 1993 r., a w I kwartale 1994 r. będą ustalać normę na styczeń 1994 r. stosując przepisy art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r.

ZAŁĄCZNIK nr 2

........................

Nazwa i adres podatnika

Numer statystyczny

REGON ...................

Urząd Skarbowy

w ...................

DEKLARACJA

dotycząca rozliczenia wypłat nagród i premii

z zysku netto za 1993 r. dokonanych

w okresie od dnia 1 stycznia 1994 r.

do dnia ................ 1994 r.

WyszczególnienieNr wierszaJedn. miaryWielkość
1234
Zysk netto za 1993 r.01tys. zł
Kwota wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności w 1993 r. ustalona zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy02tys. zł
Kwota wynagrodzeń obciążających całokształt działalności w 1993 r. ustalona zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy02tys. zł
Norma nagród i premii stanowiąca 8,5% kwoty wykazanej w wierszu 0203tys. zł
Kwota zaliczkowych wypłat nagród i premii z zysku dokonanych w 1994 r.(nie więcej niż 30% kwoty wykazanej w wierszu 03)04tys. zł
Kwota wypłat wynagrodzeń, o których mowa w art. 2 ust. 7 ustawy05tys. zł
Kwota nagród i premii wypłaconych po zatwierdzeniu bilansu za 1993 r.06tys. zł
Łączna kwota wypłat nagród premii z zysku wypłaconych w 1994 roku (w.04 + w.05 + w.06)07tys. zł
Wskaźnik przekroczenia normy (wiersz 07: wiersz 03 x 100)08%
Należna kwota podatku ustalona zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b)09tys. zł
Wypłacona kwota podatku od początku rozliczania w 1994 r.10tys. zł
Do wypłaty11tys. zł
Do zwrotu12tys. zł

...................., dnia ................

...........................................

(imię i nazwisko oraz tej. osoby

odpowiadającej za prawidłowe obliczenie

podatku

....................

podpis osób

reprezentujących

podatnika

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA DEKLARACJI-ROZLICZENIA WYPŁAT NAGRÓD I PREMII Z ZYSKU

Deklarację sporządzają podatnicy, którzy w roku 1994 dokonują wypłat nagród premii z zysku roku 1993.Przed złożeniem bilansu za rok 1993 podatnicy mają prawo do wypłacenia 30# zaliczki w ramach kwoty wolnej określonej w wierszu 03. Pozostałą kwotę zysku podatnicy wypłacają dopiero po zatwierdzeniu bilansu za rok 1993.

Wypłaty przekraczające normę podlegającą opodatkowaniu zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. (Dz. U. Nr 134 poz. 648).

Przedsiębiorstwa, które w 1993 roku zostały przekształcone w spółki, mają zatwierdzony bilans za okres działalności przedsiębiorstw i zgodę organu założycielskiego, mogą dokonać wypłat z zysku za ten okres przyjmując do ustalenia normy kwoty wynagrodzeń obciążających koszty okresu działalności przedsiębiorstwa.

Wypłaty za okres działalności spółki podlegają rozliczeniu w odrębnej deklaracji uwzględniającej wynagrodzenia obciążające koszty spółki.

1 Załącznik nr 1 zmieniony przez obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 25 lutego 1994 r. w sprawie sprostowania błędów (Dz.Urz.MF.94.4.12).