Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1992.3.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 lutego 1992 r.
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji dotyczących obliczenia podatku od wzrostu wynagrodzeń oraz sposobu liczenia przeciętnego zatrudnienia w 1992 r.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się wzory deklaracji dotyczących:
1) obliczenia podatku od wzrostu wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności w 1992 r. - załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) wypłat nagród i premii z zysku brutto z 1991 r. - załącznik nr 2 do zarządzenia.
3) 1 zaliczkowych wypłat nagród i premii z zysku netto za 1992 r. - załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  2.
1. Do ustalenia przeciętnego zatrudnienia za rok (okres) podatkowy oraz za grudzień 1991 r., a także za pierwszy miesiąc działalności w roku podatkowym, przyjmuje się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy po przeliczeniu na zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2. Sposób ustalania przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych miesiącach i okresach - przyjęty wg metody Głównego Urzędu Statystycznego w deklaracji dotyczącej obliczania podatku od wzrostu wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności w 1990 r. - należy stosować także przy ustalaniu przeciętnego zatrudnienia w roku (okresie) podatkowym 1992 r.
3. Przeciętne zatrudnienie ustalone zgodnie z ust. 1 pomniejsza się o osoby (w przeliczeniu na pełne etaty):
1) których wynagrodzenia nie zostały zaliczone do wynagrodzeń na podstawie przepisu art. 2 ust. 4 i 5 ustawy,
2) których wynagrodzenia są finansowane z Funduszu Pracy. W przypadku gdy podatnicy otrzymają częściową refundację wynagrodzeń - pomniejszają liczbę zatrudnionych o liczbę pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) odpowiadającą udziałowi wynagrodzeń refundowanych z Funduszu Pracy do ogólnej kwoty wynagrodzeń wypłacanych tym pracownikom w danym roku (okresie) podatkowym,
3) przebywające na urlopie bezpłatnym w okresie dłuższym niż 14 dni w miesiącu (nieprzerwanie).
4. Przeciętne zatrudnienie ustalone zgodnie z ust. 1-3 powiększa się o przeciętne zatrudnienie osób wykonujących pracę nakładczą.

Przeciętne zatrudnienie tych osób ustala się dzieląc sumę ich wynagrodzeń przez przeciętne wynagrodzenie pracowników podatnika bez wypłat nagród z premii z zysku.

Tak ustalona liczba zatrudnionych w systemie pracy nakładczej nie może być wyższa od liczby osób faktycznie zatrudnionych w tym systemie.

5. Do wyliczenia kwoty przekroczenia na jednego zatrudnionego wypłat pieniężnych oraz równowartości świadczeń rzeczowych dokonywanych z zakładowego funduszu socjalnego i mieszkaniowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, przeciętne zatrudnienie ustala się przyjmując przeciętną miesięczną liczbę zatrudnionych w roku (okresie) podatkowym. Przy ustalaniu liczby zatrudnionych stosuje się zasady określone przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie zasad ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy (Dz. U. Nr 90, poz. 531).
6. Dla wyliczenia kwoty zatrudnienia z funduszu socjalnego, przeciętne zatrudnienie ustalone zgodnie z ust. 5, powiększa się o 1/4 liczby emerytów i rencistów, jeżeli zakład pracy zwiększył odpis podstawowy na te osoby.
§  3.
1. Podatnicy, którzy do obliczenia podatku od wzrostu wynagrodzeń za rok 1991 zastosowali statystyczne zatrudnienie na podstawie przepisów § 2 ust. 3a-3d zarządzenia Nr 12 Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1991 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 11 i Nr 10, poz. 46) - przyjmują do wyliczenia kwoty normatywnych wynagrodzeń, przeciętne zatrudnienie w poszczególnych miesiącach podatkowych, ustalone zgodnie z § 2 ust. 1-4, powiększone o stałą wielkość zatrudnienia, równą połowie zmniejszenia zatrudnienia dokonanego w 1991 r. i przyjętego przez podatnika do wyliczenia normy 1991 r.
2. Podatnicy, u których nastąpi zmniejszenie zatrudnienia w 1992 r. w stosunku do przeciętnego zatrudnienia w grudniu 1991 r. dla ustalenia kwot normatywnych wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach, wynikających z iloczynów miesięcznych norm przeciętnego wynagrodzenia i przeciętnego zatrudnienia w tych miesiącach, mogą przyjąć przeciętne zatrudnienie z grudnia 1991 r. jako wielkość statystycznie stałą.
3. Przy wyliczeniu normy przeciętnego wynagrodzenia roku (okresu) podatkowego przyjmuje się wielkość statystycznego zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2, pomniejszoną o liczbę stanowiącą 50% zmniejszenia zatrudnienia ustalonego jako różnica pomiędzy zatrudnieniem przyjętym za wielkość statystyczną stałą, a przeciętnym miesięcznym zatrudnieniem wyliczonym narastająco za okres od stycznia do końca roku (okresu) podatkowego. Podatnicy, u których przeciętne zatrudnienie za okres podatkowy będzie wyższe od statystycznego, przyjmują do wyliczenia normy przeciętnego wynagrodzenia okresu podatkowego faktyczne zatrudnienie w danym okresie podatkowym wyliczonym narastająco od początku roku.
4. Przy ustaleniu wielkości zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2, nie uwzględnia się zmniejszenia zatrudnienia spowodowanego:
a) wypowiedzeniem stosunku pracy na podstawie przepisów art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298),
b) zmianami organizacyjnymi, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w wyniku, których podatnicy tracą ciągłość rozliczania podatku od wzrostu wynagrodzeń od początku roku,
c) likwidacją jednostki organizacyjnej,
d) przekazaniem w dzierżawę lub agencję zakładów, wydziałów, działów lub innych organizacyjnie i ewidencyjnie wyodrębnionych obiektów produkcyjnych i usługowych.
5. 2 Przepis ust. 2 stosują podatnicy, którzy terminowo regulują w roku podatkowym zobowiązania wobec budżetu i do dnia 31 marca 1992 r. uregulują zaległe zobowiązania podatkowe za 1991 r.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 3

..................................

Nazwa i adres podatnika

Numer statystyczny Urząd Skarbowy

Regon ............................ w..................

DEKLARACJA

Dotycząca obliczenia podatku od wzrostu wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności w okresie od dnia ...................... do dnia .............. 1992 r.

Dz. I. Ustalenie norm przeciętnego wynagrodzenia oraz podatku od wzrostu wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności.

WyszczególnienieNr wierszaMiesięczna norma przeciętnych wynagrodzeń w złPrzeciętne zatrudnienie w danym miesiącu w etatachKwota normatywnych wynagrodzeń ogółem (iloczyn kolumn 3 i 4) w tys. zł
12345
Grudzień 1991 r.01a)

.............

b)

x
Styczeń 1992 r.02
Luty03
Marzec04
Kwiecień05
Maj06
Czerwiec07
Lipiec08
Sierpień09
Wrzesień10
Październik11
Listopad12
Grudzień13
Suma normatywnych wynagrodzeń na koniec roku (okresu) podatkowego (suma iloczynów z wierszy 02-13)14xx
Kwota normatywnych wynagrodzeń na koniec 1992 r. stanowiąca oszczędność z tytułu zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w art. 8 ustawy14a
WyszczególnienieNr wierszaJedn. miaryWielkość
1234
Przeciętne miesięczne zatrudnienie w okresie od stycznia do końca roku (okresu) podatkowego15etaty
Norma przeciętnego wynagrodzenia roku (okresu) podatkowego (wiersz 14: wiersz 15)16
Dodatkowa kwota zwiększająca normę przeciętnego wynagrodzenia okresu podatkowego (art. 9 ustawy - kwota z wiersza 36 lub38)17
Łączna norma przeciętnego wynagrodzenia (suma wierszy 16 i 17)18
Kwota wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności od początku roku ustalonych zgodnie z art. 2 i 10 ustawy19tys. zł
Kwota wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy19atys. zł
Kwota wynagrodzeń obciążająca koszty od początku roku w przeliczeniu na 1 zatrudnionego (różnica wierszy 19 i 19a podzielona przez wiersz 15)20
Nadwyżka przeciętnego wynagrodzenia (różnica wierszy 20 i 18)21
Kwota przekroczenia wypłat lub świadczeń rzeczowych dokonanych z funduszy socjalnego i mieszkaniowego, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, w przeliczeniu na 1 zatrudnionego od początku roku

z tego:

a) z funduszu socjalnego ...........zł

b) z funduszu mieszkaniowego .......zł

22
Łączna nadwyżka przeciętnego wynagrodzenia:
a) kwota (suma wierszy 21 i 22)23
b) procentowy wskaźnik przekroczenia normy24%
Kwota podatku od nadwyżki przeciętnego wynagrodzenia25
Kwota podatku od nadwyżki wynagrodzeń ogółem (wiersz x wiersz 15)26tys. zł
Wskaźnik udziału przychodów z eksportu do przychodów ogółem26awsk.
Kwota podatku od nadwyżki wynagrodzeń ogółem po uwzględnieniu ulgi w podatku z tytułu eksportu26btys. zł
Zaliczkowe wpłaty podatku27tys. zł
Różnica do uiszczenia (różnica pomiędzy kwotami wykazanymi w wierszach 26 lub 26b, a kwotą z wiersza 27)28tys. zł
Różnica stanowiąca nadpłatę (różnica pomiędzy kwotą z wiersza 27, a kwotami wykazanymi w wierszach 26a lub 26b)29tys. zł

.................. dnia .................

.............................. .............................

Imię i nazwisko oraz nr tel. Podpisy osób reprezentujących

osoby odpowiadającej za podatnika

prawidłowe obliczenie podatku

Dz. II. Dane informacyjne i wyliczenia do ustalenia dodatkowej kwoty za okres podatkowy

WyszczególnienieNr wierszaJedn. miaryWielkość
1234
Zysk brutto (strata) za 1991 r.30tys. zł
Kwota wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności w 1991 r. (ustalonych zgodnie z art. 2 i art. 9 ust. 9 ustawy)31tys. zł
Relacja wynagrodzeń i zysku za 1991 r. (suma wierszy 30 i 31 dzielona przez wiersz 31)32wsk.
Zysk brutto (strata) za okres podatkowy w 1992 r.33tys. zł
Relacja wynagrodzeń i zysku za rok (okres) podatkowy 1992 (suma wierszy 33 i 19 dzielona przez wiersz 19)34wsk.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie do wyliczenia dodatkowej kwoty (wiersz 19 podzielony przez wiersz 15 i liczbę miesięcy okresu podatkowego)35
Maksymalna dodatkowa kwota przy utrzymaniu relacji za okres podatkowy nie mniejszej niż określona w wierszu 32 (1/8 lub 1/6 x kwota z wiersza 35 x n miesięcy)36
Relacja wynagrodzeń i zysku za rok (okres) podatkowy 1992 po uwzględnieniu dodatkowej kwoty [suma wierszy 33, 19 i (36 x wiersz 15) dzielona przez sumę wierszy 19 i (36 x wiersz 15)]37wsk.
Dopuszczalna dodatkowa kwota za okres podatkowy zachowująca relacje z wiersza 3238

Dz. III. Ustalenie podstawy do określenia miesięcznej normy przeciętnych wynagrodzeń za styczeń i luty 1992 r.:

WyszczególnienieNr wierszaJedn. miaryWielkość
1234
Miesięczna norma przeciętnych wynagrodzeń za grudzień 1991 r. (kwota z wiersza 13, kol. 3 deklaracji za 1991 r.)39
1/24 nadwyżki wynagrodzeń za 1991 r. (kwota z wiersza 21 deklaracji za 1991 r.: 24)40
1/12 dodatkowej kwoty powiększającej normę przeciętnego wynagrodzenia 1991 r. (kwota z wiersza 17 deklaracji za 1991 r.: 12)41
Skorygowana norma przeciętnych wynagrodzeń za grudzień 1991 r. (suma wierszy 39, 40 i 41)42
Miesięczna norma przeciętnych wynagrodzeń za styczeń 1992 r. (wiersz 42 + wiersz 42 x wskaźnik wzrostu cen w styczniu 1992 r. x 0,6)43
Suma indywidualnych podwyżek wynagrodzeń ustalonych zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 z późniejszymi zmianami)44tys. zł
Kwota powiększająca miesięczną normę przeciętnych wynagrodzeń za styczeń 1992 r.:

a) wiersz 44: wiersz 15 lub

45
b) 20% kwoty z wiersza 4346
Skorygowana norma przeciętnych wynagrodzeń za styczeń 1992 r. (suma wierszy 43 i 45 lub 43 i 46)47

Dz. IV. Rozliczenie przychodów i wyliczenie kwoty zmniejszającej podatek z tytułu eksportu.

WyszczególnienieNr wierszaJedn. miaryWielkość
1234
Przychody ogółem48tys. zł
Przychody z eksportu49tys. zł
Wskaźnik udziału (wiersz 49:48)50wsk.
Kwota podatku od wzrostu wynagrodzeń za okres od 1.01.92 r. do 31.07.92 r. (wiersz 26 deklaracji)51tys. zł
Kwota podatku od wzrostu wynagrodzeń za rok (okres) podatkowy (wiersz 26 deklaracji)52tys. zł
Zmniejszenie kwoty podatku z tytułu udziału eksportu w przychodach ogółem (iloczyn wsk. z wiersza 50 i różnicy kwoty z wierszy 52 i 51)53tys. zł

Objaśnienia:

1. Podane w deklaracji artykuły odnoszą się do ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1 z późniejszymi zmianami).
2. Wysokość współczynnika korygującego dla danego m-ca określa rozporządzenie Rady Ministrów.
3. Dane dotyczące podatku podaje się w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Wielkość zatrudnienia przelicza się na pełne etaty i podaje z dokładnością do 2-go miejsca po przecinku.

Wielkości dotyczące wskaźników oblicza się do 3-go miejsca po przecinku.

Objaśnienia szczegółowe do działu I.

1. W wierszu 01 - podstawę do ustalenia miesięcznej normy na styczeń 1992 r. (skorygowana miesięczna norma przeciętnych wynagrodzeń za grudzień 1991 r.) podatnicy wpisują z wiersza 42.Dz. III., natomiast zatrudnienie (kolumna 4, lit. b) z wiersza 13, Dz. I. deklaracji za 1991 r. Podatnicy, którzy do obliczenia podatku w 1991 r. stosowali statystyczne zatrudnienie, w wierszu 01 kolumny 4, lit. a) podają liczbę odpowiadającą połowie zmniejszenia zatrudnienia dokonanego w 1991 r. przyjętego do wyliczenia normy w 1991 r., tj. bez uwzględnienia zmniejszenia pracowników z tytułu zwolnień grupowych lub spowodowanego zmianami organizacyjnymi.
2. W wierszach od 02 do 10 wykazuje się miesięczne normy przeciętnych wynagrodzeń, które ustala się przyjmując kwotę normy z miesiąca poprzedniego powiększoną o iloczyn tej kwoty i procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w tym miesiącu oraz współczynnik korygujący.

Dla stycznia 1992 r. (wiersz 02) kwotę normy podatnicy wpisują z wiersza 47, Dz. III.

Jednostki wymienione w art. 8 (w brzmieniu ustawy przed 19 września 1992 r.) w miejsce procentowego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i współczynnika korygującego przyjmują począwszy od lutego (wiersze od 03 do 10) procentowy wzrost przeciętnych wynagrodzeń w 6-ciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej bez wypłat z zysku.

W wierszach od 11 do 13 miesięczne normy przeciętnych wynagrodzeń podatnicy ustalają przyjmując kwotę normy z miesiąca poprzedniego powiększoną o iloczyn tej kwoty i procentowy przyrost wynagrodzeń w tym miesiącu ustalony przez Radę Ministrów.

Podatnicy, którzy do rozliczeń podatku za 1991 r. stosowali statystyczne zatrudnienie, kwoty normatywnych wynagrodzeń w kolumnie 5 ustalają jako iloczyn kwot z kolumny 3 i zatrudnienia z kolumny 4, powiększanego w każdym miesiącu 1992 r. o wielkość odpowiadającą połowie zmniejszenia zatrudnienia dokonanego w 1991 r. wykazanego w wierszu 01, kolumny 4, lit. a) deklaracji.

Podatnicy, którzy normę przeciętnego wynagrodzenia roku (okresu) podatkowego obliczają w sposób określony w § 3 ust. 2 zarządzenia, w kolumnie 5, kwoty normatywnych wynagrodzeń ustalają jako iloczyn kwot z kolumny 3 i sumy wielkości zatrudnienia wykazanego w wierszu 01, kolumny 4, lit. a) i b).

Wiersz 14a wypełniają podatnicy przy sporządzaniu deklaracji za cały rok 1992 (zaliczkowej za grudzień 1992 r. i ostatecznej), którzy ustalali normę przeciętnego wynagrodzenia w roku 1991 i 1992 na podstawie statystycznego zatrudnienia.

W kolumnie 3 tego wiersza wpisuje się sumę miesięcznych norm wykazanych w wierszach od 02 do 13.

W kolumnie 4 do tego wiersza wpisuje się zmniejszenie zatrudnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Dla podatników, którzy stosowali statystyczne zatrudnienie w 1991 r. jest to wielkość zatrudnienia wykazana w wierszu 01 lit. a). Dla podatników, którzy stosowali statystyczne zatrudnienie w 1992 r. jest to wielkość zatrudnienia stanowiąca połowę różnicy pomiędzy zatrudnieniem wykazanym w wierszu 01 lit. b), a przeciętnym zatrudnieniem wykazanym w wierszu 15.

Podatnicy, u których zmniejszenie zatrudnienia w 1992 r. wystąpiło również ze względów wymienionych w art. 8 ust. 4 ustawy winni dla celów ustalenia tej różnicy zatrudnienie wykazane w wierszu 15 skorygować (powiększyć) o liczbę pracowników zwolnionych z w/w względów.

Podatnicy stosujący statystyczne zatrudnienie w 1991 i 1992 r. wpisują w kolumnie 4 (wiersz 14a) sumę wielkości zatrudnienia ustalonego według wyżej podanych zasad.

W kolumnie 5 (wiersz 14a) wpisuje się kwotę stanowiącą iloczyn wielkości wykazanych w wkolumnie 3 i 4 tego wiersza.

3. W wierszu 15 przeciętne miesięczne zatrudnienie podatnicy ustalają według zasad określonych przepisami § 2 pkt 1-4 zarządzenia Ministra Finansów.
4. W wierszu 16 - podatnicy, którzy do ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia zastosowali przepis § 3 ust. 2 zarządzenia, obliczają normę roku (okresu) podatkowego dzieląc kwotę z wiersza 14 przez przeciętne zatrudnienie z wiersza 15 powiększone o liczbę odpowiadającą 50% różnicy pomiędzy zatrudnieniem przyjętym za wielkość statystycznie stałą, a przeciętnym zatrudnieniem z wiersza 15. Jeśli przeciętne zatrudnienie wyliczone narastająco za okres podatkowy jest wyższe od statystycznego kwotę w wierszu 16 ustala się dzieląc kwotę z wiersza 14 przez zatrudnienie z wiersza 15.

Przy ustalaniu wielkości zatrudnienia do wyliczenia wkoty normy w wierszu 16 należy uwzględnić postanowienia § 3 ust. 4 zarządzenia.

5. W wierszu 19 kwotę wynagrodzeń obciążającą koszty całokształtu działalności pomniejsza się o wypłaty wymienione w art. 2 ust. 4 ustawy, a powiększa się o wynagrodzenia wypłacone przez inne jednostki pracownikom podatnika na podstawie przepisów art. 10 ustawy.
6. Wiersza 21 nie wypełnia się jeśli z różnicy wierszy 20 i 18 nie wystąpi nadwyżka przeciętnego wynagrodzenia.
7. W wierszu 22 w celu ustalenia przekroczenia wypłat lub świadczeń rzeczowych dokonanych:
a) z funduszu socjalnego należy kwotę wypłat z tego funduszu podzielić przez liczbę zatrudnionych ustaloną w roku (okresie) podatkowym zgodnie z przepisami § 2 ust. 5 i 6 zarządzenia Ministra Finansów i pomniejszyć o 3-krotność odpisu, o którym mowa w art. 4 ust. 2, 4, 5 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1990 r. Nr 58, poz. 343).

Różnica między kwotą wypłat na 1 zatrudnionego, a 3-krotnością odpisu podstawowego stanowi przekroczenie, które należy wykazać w wierszu 22 lit. a),

b) z funduszu mieszkaniowego należy kwotę wypłat z tego funduszu podzielić przez liczbę zatrudnionych ustaloną w roku (okresie) podatkowym zgodnie z przepisami § 2 ust. 5 zarządzenia Ministra Finansów i pomniejszyć o 6-krotność odpisu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy z dnia 24 października 1986 r.

Różnica między kwotą wypłat na 1 zatrudnionego, a 6-krotnością odpisu podstawowego stanowi przekroczenie, które należy wykazać w wierszu 22 lit. b).

8. W wierszach 26a i 26b podatnicy przyjmują wielkości na podstawie wyliczeń dokonanych w dz. IV.

Kwotę do wykazania w wierszu 26b stanowi różnica pomiędzy kwotami z wierszy 26 i 53 deklaracji za dany okres podatkowy.

Objaśnienia szczegółowe do działu II.

Wypełniają tylko podatnicy, którzy w wierszu 17 Dz. I. określą dodatkową kwotę.

1. W wierszu 30 i 31 podatnicy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w 1991 r. wykazują wielkości z okresu prowadzenia działalności z tego roku. Podatnicy, którzy dokonali zmian organizacyjnych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. wykazują wielkości odpowiadające działalności całorocznej w przypadku jednostek samobilansujących, a pozostali podatnicy - wielkości odpowiadające ich okresowi działalności po dokonanej zmianie organizacyjnej. Spółki Skarbu Państwa, powstałe z przekształconych przedsiębiorstw państwowych przyjmują w wierszach 30 i 31 wielkości za cały 1991 r.

W wierszu 31 wykazuje się kwotę wynagrodzeń obciążających koszty działalności w 1991 r. ustalonych zgodnie z art. 2 ustawy, powiększoną o 25% wynagrodzeń osobowych obciążających koszty podatnika w 1991 r.

2. W wierszu 33 kwotę zysku brutto ustala się na podstawie sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (wzór F-01 dział 1, wiersz 12 lub 13).
3. W wierszu 36 liczbę n miesięcy liczy się:

- dla podatników określonych w art. 9 ust. 4 pkt 1

począwszy od stycznia (n za cały 1992 r. wynosi 12),

- dla podatników określonych w art. 9 ust. 4 pkt 2

począwszy od kwietnia (n za cały 1992 r. wynosi 9).

4. W wierszu 38 dopuszczalną dodatkową kwotę podatnicy uzyskujący dodatni wynik finansowy (zysk) mogą wyliczyć z następującego wzoru.

(W92-K)(1-Ro)+Z92

x = -------------------- : Ztr

(Ro-1)

gdzie:

x - dodatkowa kwota w przeliczeniu na 1 zatrudnionego,

W92 - wynagrodzenia obciążające koszty całokształtu działalności roku (okresu) podatkowego wykazywane w wierszu 19 deklaracji,

K - - wypłacona dodatkowa kwota począwszy od kwietnia 1992 r. do końca roku (okresu) podatkowego, ujęta w wynagrodzeniach wykazywanych w wierszu 19,

Ro - wskaźnik relacji za rok 1991 wykazany w wierszu 32,

Z92 - zysk brutto osiągnięty za rok (okres) podatkowy 1992 wykazywany w wierszu 33 deklaracji,

Ztr - zatrudnienie w roku (okresie) podatkowym z wiersza 15 deklaracji.

Dopuszczalną dodatkową kwotę podatnicy wyliczają wtedy gdy relacja wyliczona w wierszu 37 jest mniejsza od relacji ustalonej w wierszu 32.

Objaśnienia szczegółowe do działu III.

Wypełniają podatnicy przy sporządzeniu deklaracji za styczeń 1992 r. W następnych okresach nie występuje potrzeba wypełnienia tego działu, o ile nie nastąpią zmiany w księgach rachunkowych związanych z weryfikacją bilansu za 1991 r. Wiersz 46 mają prawo wypełniać tylko ci podatnicy, u których przeciętne miesięczne wynagrodzenie za styczeń 1992 r. będzie niższe od miesięcznej normy przeciętnych wynagrodzeń za ten miesiąc.

Objaśnienia szczegółowe do działu IV.

Dział IV deklaracji wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z eksportu.

Do naliczania ulgi z tytułu eksportu, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 1992 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń uprawnieni są eksporterzy towarów i usług.

Przez eksport należy rozumieć wywóz za granicę towarów, w celach handlowych, przy czym wywóz towarów musi być potwierdzony dokumentem stwierdzającym faktyczne opuszczenie granicy.

Za usługi eksportowe należy rozumieć wyłącznie usługi wykonywane za granicą na rzecz podmiotu zagranicznego.

Wartość towarów i usług eksportowych przyjmuje się w cenie transakcyjnej wyszczególnionej w fakturze rejestrującej transakcję eksportową, w walucie obcej, przeliczonej na złote polskie po obowiązującym w dniu przekroczenia granicy kursie kupna walut ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.

1. W wierszu 48 deklaracji wpisuje się kwotę przychodów ogółem podatnika wyszczególnioną w deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych w wierszu 23 za rok (okres podatkowy) liczoną narastająco od początku do końca roku kalendarzowego. Podatnicy, którzy dla celów rozliczenia podatku dochodowego za rok (okres podatkowy) nie przyjmują roku kalendarzowego, są zobowiązani dla celów obliczenia ulgi z tytułu eksportu ustalić kwotę przychodu ogółem, narastająco od początku roku do końca okresu - roku kalendarzowego.
2. W wierszu 49 wpisuje się przychody z eksportu od początku roku do końca okresu - roku kalendarzowego, obliczone jako suma wartości towarów i usług wyszczególnionych w fakturach rejestrujących transakcje eksportowe w walucie obcej przeliczonej na złote polskie po obowiązującym w dniu przekroczenia granicy kursie kupna walut ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski.

Tak ustaloną wartość towarów i usług eksportowych odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut w dniu faktycznego otrzymania wartości dewizowych, ustalonego przez bank dewizowy z którego usług korzystał eksporter oraz z zastosowania poprzedniego kursu NBP, o ile między tymi kursami wystąpiły różnice.

3. W wierszu 51 podatnicy wykazują kwotę zaliczki podatku od wzrostu wynagrodzeń naliczoną za okres 7 m-cy 1992 r. po uwzględnieniu skutków wynikających z przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 września 1992 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 4

Urząd Skarbowy

w ..................

........................

Nazwa i adres podatnika

Numer statystyczny

Regon ..................

DEKLARACJA

dotycząca rozliczenia wypłat nagród i premii z zysku netto za 1991 r. dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia ................................ 1992 r.

WyszczególnienieNr wierszaJednostkaWielkość
1234
Zysk netto za 1991 r.01tys. zł
Kwota wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności 1991 r. ustalonych zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy02tys. zł
Norma nagród i premii stanowiąca 8,5% kwoty wykazanej w wierszu 0203tys. zł
Kwota nagród i premii wypłaconych pracownikom w 1991 r. w formie obligacji Skarbu Państwa lub akcji z zysku netto za 1991 r.04tys. zł
Dodatkowa kwota zwiększająca normę nagród i premii z zysku (1/2 kwoty z wiersza 04)05tys. zł
Łączna norma nagród i premii z zysku wolna od podatku (suma wierszy 03 i 05)06tys. zł
Kwota wypłat wynagrodzeń, o których mowa w art. 2 ust. 7 ustawy07tys. zł
Kwota nagród i premii wypłaconych pracownikom w 1992 r. z zysku netto za 1991 r.08tys. zł
Łączna kwota wypłat nagród i premii przekraczająca normę (wiersz 04 + wiersz 07 + wiersz 08 - wiersz 06)09tys. zł
Należna kwota podatku (wiersz 09 x 5,0)10tys. zł
Przekazano od początku rozliczenia11tys. zł
Do wypłaty

Do zwrotu

12tys. zł

.................. dnia .................

.............................. ...........................

Imię i nazwisko oraz nr tel. Podpisy osób reprezen-

osoby odpowiadającej za tujących podatnika

prawidłowe obliczenie podatku

ZAŁĄCZNIK Nr 3 5

Urząd Skarbowy

w ..................

........................

Nazwa i adres podatnika

Numer statystyczny

Regon ..................

DEKLARACJA

dotycząca zaliczkowych wypłat nagród i premii z zysku netto za 1992 r. dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia ................................ 1992 r.

WyszczególnienieNr wierszaJedno-stkaWielkość
1234
Zysk netto za okres rozliczeniowy01tys. zł
Kwota wynagrodzeń obciążających koszty ustalonych zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy02tys. zł
Norma nagród i premii stanowiąca 8,5% kwoty wykazanej w wierszu 0203tys. zł
Kwota odpowiadająca 50% wartości akcji nabytych od Skarbu Państwa przekazanych pracownikom (1/2 kwoty z wiersza 06)04tys. zł
Łączna norma nagród i premii wolna od podatku (suma wierszy 03 i 04)05tys. zł
Kwota nagród i premii wypłaconych pracownikom w formie akcji nabytych od Skarbu Państwa06tys. zł
Kwota wypłat wynagrodzeń, o których mowa w art. 2 ust. 7 ustawy07tys. zł
Łączna kwota wypłat nagród i premii przekraczająca normę (wiersz 06 + wiersz 07 - wiersz 05)08tys. zł
Należna kwota podatku (wiersz 08 x 5,0)09tys. zł
Przekazano od początku rozliczenia10tys. zł
Do wypłaty11tys. zł
Do zwrotu12tys. zł

.................. dnia .................

.............................. ..............................

Imię i nazwisko oraz nr tel. Podpisy osób reprezentujących

osoby odpowiadającej za podatnika

prawidłowe obliczenie podatku

1 § 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 65 z dnia 16 listopada 1992 r. (Dz.Urz.MF.92.15.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
2 § 3 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 65 z dnia 16 listopada 1992 r. (Dz.Urz.MF.92.15.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 65 z dnia 16 listopada 1992 r. (Dz.Urz.MF.92.15.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 65 z dnia 16 listopada 1992 r. (Dz.Urz.MF.92.15.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
5 Załącznik nr 3 dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 65 z dnia 16 listopada 1992 r. (Dz.Urz.MF.92.15.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.