Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2002.4.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 2002 r.

DECYZJA Nr 77
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 2 lipca 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej i Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie

Na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. Nr 74, poz. 685), postanawia się co następuje:
§  1.
1. Za wykonywanie obsługi codziennej powierzonego do prowadzenia sprzętu transportowego, ustala się wysokość dodatkowego wynagrodzenia określoną w załączniku nr 1 do decyzji.
2. Za wykonywanie konserwacji agregatów prądotwórczych i elektrowni oświetleniowych, ustala się wysokość dodatkowego wynagrodzenia określoną w załączniku nr 2 do decyzji.
§  2. Przepisy decyzji mają zastosowanie do ustalania wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej i Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie od dnia 16 czerwca 2002 r.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie obsługi codziennej powierzonego do prowadzenia sprzętu transportowego

Lp.Rodzaj zleconego zadaniaWysokość dodatkowego wynagrodzenia

(stawka w %)

w okresie od 01.04. do 30.09.w okresie od 01.10. do 31.03.
1.Obsługa codzienna autobusu, samochodu ciężarowego i samochodu specjalnego lub specjalizowanego na podwoziu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony0,310,5
2.Obsługa codzienna samochodu nie wymienionego w pkt 1 niniejszej tabeli oraz łodzi motorowej, ciągnika rolniczego lub ciężkiego sprzętu budowlanego0,220,4
3.Obsługa codzienna motocykla, skutera śnieżnego lub innego sprzętu transportowego nie wymienionego w pkt 1 i 2 niniejszej tabeli0,10,18

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie konserwacji agregatów prądotwórczych i elektrowni oświetleniowych

Lp.Rodzaj zleconego zadaniaWysokość dodatkowego wynagrodzenia (stawka w %)
1.Bieżąca konserwacja agregatu prądotwórczego lub osprzętu elektrowni oświetleniowej4,35
2.Bieżąca konserwacja każdego następnego agregatu prądotwórczego lub elektrowni oświetleniowej75% stawki określonej w pkt 1
3.Jednorazowe przygotowanie do pracy, uruchomienie a następnie zakonserwowanie agregatu prądotwórczego lub elektrowni oświetleniowej5,25