Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2019.29

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

DECYZJA Nr 42
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Ustala się warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021, zgodnie z wnioskiem Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęcia kandydatów na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2020/2021.
§  2.  Warunki i tryb rekrutacji, o których mowa w § 1, określa załącznik do decyzji.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021

Rozdział  1.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej

1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
2. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby, które spełniają wymagania określone w art. 28 ust. 1 i art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, 1592 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1091) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 638 oraz z 2017 r. poz. 1703), to jest:
1) posiadające obywatelstwo polskie;
2) posiadające co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;
3) niekarane za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe;
4) korzystające z pełni praw publicznych;
5) które nie przekroczyły 25 roku życia;
6) które złożyły zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu nauki;
7) posiadające odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną.
3. W celu przyjęcia do służby kandydaci zdają test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania. Test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania organizowany jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.
4. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili do egzaminu z przedmiotów:
1) matematyki;
2) języka obcego nowożytnego;
3) fizyki albo chemii, albo biologii, albo informatyki.
5. Wyniki pisemne egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów wymienionych w ust. 4 przelicza się, przyjmując większą z dwóch liczb: 0,7 x P lub 1 x R, gdzie:
1) P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym;
2) R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.
6. Punkty rekrutacyjne oblicza się stosując współczynniki przeliczeniowe:
1) 1,0 dla matematyki;
2) 0,5 dla języka obcego nowożytnego;
3) 0,8 dla fizyki albo chemii, albo biologii, albo informatyki.
7. Na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych z matematyki, języka obcego nowożytnego oraz fizyki albo chemii, albo biologii, albo informatyki tworzy się listę rankingową kandydatów.
8. Do służby kandydackiej wstępnie kwalifikowane są osoby:
1) według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób;
2) według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
9. Osoby wstępnie zakwalifikowane zostają przyjęte do służby kandydackiej po uzyskaniu zaliczenia testu sprawności fizycznej, zaliczeniu sprawdzianu z pływania i uzyskaniu pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
10. W przypadku niezaliczenia testu sprawności fizycznej lub sprawdzianu z pływania lub uzyskania negatywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kwalifikowane i kierowane są kolejne osoby z listy rankingowej.
11. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów rekrutacyjnych o przyjęciu do służby kandydackiej decydują lepsze wyniki testu sprawności fizycznej.
12. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej jest łączne spełnienie następujących wymogów:
1) złożenie ślubowania;
2) pozytywne ukończenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
3) immatrykulacja.
13. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się wydanej na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
14. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie stosuje się postanowień ust. 5-7.
15. Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów danego rodzaju studiów.

Rozdział  2.

Test sprawności fizycznej i sprawdzian z pływania

1. Test sprawności fizycznej

Wymagania testu sprawności fizycznej określone są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 672) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 2191, z 2015 r. poz. 720 oraz z 2018 r. poz. 673).

2. Sprawdzian z pływania na dystansie 50 m

Do sprawdzianu dopuszczeni są tylko kandydaci, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej. Czas maksymalny pokonania dystansu - 60 sek. Pływanie odbywa się na basenie o głębokości 2,25 m i rozpoczyna się wykonaniem skoku do wody.

Rozdział  3.

Informacje dodatkowe

1. Wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla matury uzyskanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wyniki na świadectwie maturalnym uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla świadectw maturalnych uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury międzynarodowej na potrzeby rekrutacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej rozstrzyga Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
4. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury uzyskanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby rekrutacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej rozstrzyga Rektor - Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
5. Ustala się wykaz dokumentów:
1) podanie do Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - formularz podania własnoręcznie wypełniony;
2) świadectwo dojrzałości - oryginał wydany przez szkołę;
3) dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
4) kolorowa fotografia na białym tle 3,5 x 4,5 cm, podpisana imieniem i nazwiskiem;
5) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego - wystawione przez lekarza rejonowego, rodzinnego lub internistę, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed egzaminem. Zaświadczenie należy dostarczyć w dniu egzaminu sprawnościowego.
6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydaną przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się.
7. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w celu rekrutacji i będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787).
8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor- Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1058).