Ustalenie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na jednolite studia magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej w Akademii Pożarniczej na rok akademicki 2024/2025.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2023.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 sierpnia 2023 r.

DECYZJA Nr 31
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 21 sierpnia 2023 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na jednolite studia magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej w Akademii Pożarniczej na rok akademicki 2024/2025

Na podstawie art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Ustala się warunki i tryb rekrutacji kandydatów na jednolite studia magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej w Akademii Pożarniczej na rok akademicki 2024/2025, zgodnie z wnioskiem Rektora-Komendanta z dnia 26 czerwca 2023 r.
§  2. 
Warunki i tryb rekrutacji, o których mowa w § 1, są określone w załączniku do decyzji.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na jednolite studia magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej w Akademii Pożarniczej na rok akademicki 2024/2025

1. Na studia stacjonarne jednolite magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, zwane dalej "studiami", przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości, które spełniają wymagania określone w art. 28 ust. 1 i art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240, 347, 641, 1088 i 1560) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 638 oraz z 2017 r. poz. 1703), to jest:

1) posiadające obywatelstwo polskie;

2) posiadające co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;

3) niekarane za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe;

4) korzystające z pełni praw publicznych;

5) które nie przekroczyły 25. roku życia, przy czym za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "PSP", kończy 25. rok życia (urodzona w roku 1998 lub młodsza);

6) które złożyły zobowiązanie do pełnienia służby w PSP po ukończeniu nauki;

7) posiadające odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, w dniu złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej "systemem IRK", musi mieć ukończone 18 lat, co wynika z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącego, że osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w PSP musi korzystać z pełni praw publicznych a wniosek o przyjęcie na studia stanowi równocześnie wniosek o przyjęcie do służby kandydackiej w PSP.

3. W celu przyjęcia do służby kandydaci zdają test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania. Test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania organizowany jest przez Akademię Pożarniczą.

4. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu maturalnego przystąpili do egzaminu z przedmiotów:

1) matematyki;

2) języka obcego;

3) fizyki albo chemii, albo informatyki.

5. Punkty rekrutacyjne PR z danego przedmiotu obliczane są według wzoru: PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu gdzie:

1) wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej;

2) waga poziomu:

a) poziom podstawowy - 0,7,

b) poziom rozszerzony - 1,0,

c) poziom dwujęzyczny - 1,4 (dotyczy egzaminu z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym);

3) waga przedmiotu:

a) matematyka - 1,0,

b) informatyka albo fizyka, albo chemia - 0,8,

c) język obcy - 0,5.

6. Na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych z matematyki, języka obcego oraz fizyki albo chemii, albo informatyki tworzy się listę rankingową kandydatów.

7. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z egzaminu maturalnego o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydują lepsze wyniki testu sprawności fizycznej.

8. Po ogłoszeniu listy rankingowej, kierowane na badania do właściwej komisji lekarskiej, podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, są kolejno osoby z listy rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na studiach.

9. W przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP, kwalifikowane i kierowane na badania do komisji lekarskiej są kolejne osoby z listy rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na studiach.

10. Kandydaci zostają przyjęci do służby kandydackiej w PSP, gdy spełnią następujące kryteria:

1) zdanie testu sprawności fizycznej;

2) zdanie sprawdzianu z pływania;

3) uzyskanie liczby punktów rekrutacyjnych, po przeliczeniu wyników z egzaminów maturalnych, wystarczającej na uzyskanie miejsca na liście rankingowej pozwalającego na znalezienie się na liście osób wstępnie zakwalifikowanych;

4) uzyskanie pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.

11. Warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących wymogów:

1) pozytywne ukończenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

2) złożenie ślubowania;

3) immatrykulacja.

12. Test sprawności fizycznej:

1) test sprawności fizycznej obejmuje:

a) podciąganie się na drążku,

b) bieg po kopercie,

c) próbę wydolnościową - beep test;

2) wymagania testu sprawności fizycznej określone są w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 28 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

13. Sprawdzian z pływania na dystansie 50 m:

1) do sprawdzianu dopuszczeni są tylko kandydaci, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej;

2) czas maksymalny pokonania dystansu - 90 sek;

3) pływanie odbywa się na basenie o głębokości 2,25 m i rozpoczyna się wykonaniem skoku do wody;

4) kandydat zostanie zdyskwalifikowany w przypadku:

a) korzystania z pomocy ściany, liny, innego kandydata podczas pływania,

b) braku dotknięcia ściany podczas nawrotu,

c) rezygnacji z pływania,

d) kontuzji uniemożliwiającej kontynuowanie próby,

e) niestawienia się na st art. 14. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system IRK.

15. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

16. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na studia, kandydat zobowiązany jest do:

1) założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;

2) wczytania do systemu IRK skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE) - w przypadku zdawania egzaminu maturalnego w 2024 r. wystarczy uzupełnienie danych dotyczących przedmiotów które będą zdawane; w przypadku kilku świadectw dojrzałości, należy scalić wszystkie w jeden plik pdf;

3) wczytania do systemu IRK elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego;

4) zapisu w systemie IRK na studia;

5) uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w systemie IRK po prawidłowym zapisie na studia - do dnia zakończenia rekrutacji;

6) wczytania do systemu IRK skanu wygenerowanego z systemu IRK, wydrukowanego i własnoręcznie podpisanego druku podania do Rektora-Komendanta Akademii Pożarniczej o przyjęcie na studia - do dnia zakończenia rekrutacji;

7) wczytania do systemu IRK skanu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (treść zaświadczenia musi być zgodna ze wzorem, który zostanie udostępniony do pobrania w indywidualnym koncie kandydata w IRK); zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 1 miesiąc przed testem; oryginał zaświadczenia należy przedstawić przy wejściu na test - jest to konieczne, aby wziąć udział w teście.

17. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do Akademii Pożarniczej:

1) oryginał podania do Rektora-Komendanta Akademii Pożarniczej - formularz, o którym mowa w ust. 16 pkt 6;

2) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości - wydany przez OKE.

18. Niedopełnienie formalności, o których mowa w ust. 16 albo 17, traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

19. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości albo wyniki z egzaminów równoważnych, niezależnie od miejsca uzyskania świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia.

20. Kandydaci posługujący się świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły średniej uzyskanym za granicą, nie dysponujący na świadectwie lub dyplomie ocenami równorzędnymi z ocenami na polskim świadectwie maturalnym lub świadectwie dojrzałości z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, kwalifikowani są na podstawie ocen dokumentujących na tym świadectwie lub dyplomie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji.

21. Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub dyplomów wydanych przez szkoły średnie na Ukrainie:

System oceniania na UkrainieSystem ocen "starej matury" w skali 1-6System ocen w skali 2-5Wynik maturalny
Skala 1-5Skala 1-12
512Celująca (6,0)5100
11Bardzo dobry plus (5,5)590
10Bardzo dobry (5,0)4,580
49Dobry plus (4,5)470
8Dobry (4,0)460
7Dostateczny plus (3,5)3,550
36Dostateczny (3,0)340
5Dopuszczający (2,0)330
4Niedostateczny (1,0)220
21-3Niedostateczny (1,0)210

22. Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub dyplomów wydanych przez szkoły średnie w Federacji Rosyjskiej, Republice Białorusi, Kazachstanie i Uzbekistanie:

System oceniania w Federacji Rosyjskiej, Republice Białorusi, Kazachstanie i UzbekistanieSystem ocen "starej matury" w skali 1-6System ocen w skali 2-5Wynik maturalny
Skala 1-5Skala 1-10
510Celująca (6,0)5100
9Bardzo dobry plus (5,5)4,590
8Bardzo dobry (5,0)480
47Dobry plus (4,5)470
6Dobry (4,0)3,560
5Dostateczny plus (3,5)3,550
34Dostateczny (3,0)340
3Dopuszczający (2,0)330
1-21-2Niedostateczny (1,0)20

23. Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub dyplomów wydanych przez szkoły średnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii:

System oceniania w USA i Wielkiej BrytaniiWynik maturalny
A, A+, A*100
A-95
B+85
B80
B-75
C+65
C60
C-55
D+45
D40
D-35
E25
F, G0

24. W przypadku systemów oceniania innych niż wymienione powyżej, stosuje się odpowiednio przelicznik procentowy, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada 100 % skali, a więc 100 punktów (system ocen "nowej matury").

25. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureate), wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IBNOWA MATURAMATURA IBNOWA MATURA
Poziom SL (Standard level)Poziom podstawowy (%)Poziom HL (Higher level)Poziom rozszerzony (%)
71007100
689690
575580
465470
355360
245250
135140

26. Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureate) wprowadzając wyniki egzaminu dojrzałości stosuje przeliczenie - wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1-10) x 10 (do 100 punktów).

27. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureate), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie HL oraz kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureate), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym tylko na poziomie podstawowym, wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IBMATURA EBNOWA MATURA
Poziom HLPoziom rozszerzonyPoziom podstawowy (%)
78,00-10,00100
67,00-7,9590
56,00-6,9580
45,00-5,9570
34,00-4,9560
23,00-3,9550
11,00-2,9540

28. W przypadku języków obcych na dyplomie IB (International Baccalaureate) za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

29. W przypadku języków obcych na dyplomie EB (European Baccalaureate) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 lub L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100 % punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

30. W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB (European Baccalaureate) za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo).

31. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na studia na podstawie wyników matury zagranicznej, zobowiązany jest dostarczyć do komisji rekrutacyjnej świadectwo nie później niż do ostatniego dnia rekrutacji.

32. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu rekrutacji.

33. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).