Dz.Urz.MSWiA.2018.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 54
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

Na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Ustala się warunki i tryb przyjęć kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020, zgodnie z wnioskiem Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, o którym mowa w § 1 pkt 2 uchwały nr 14/05/2018 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz warunków i trybu przyjęcia na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2019/2020.
§  2.  Warunki i tryb przyjęć, o których mowa w § 1, określa załącznik do decyzji.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Warunki i tryb przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

Rozdział  1.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej

1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

2. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby, które spełniają wymagania określone w art. 28 ust. 1 i art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 638 oraz z 2017 r. poz. 1703), to jest:

1) posiadające obywatelstwo polskie;

2) posiadające co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;

3) niekarane za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe;

4) korzystające z pełni praw publicznych;

5) które nie przekroczyły 25 roku życia;

6) które złożyły zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu nauki;

7) posiadające odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną.

3. W celu przyjęcia do służby kandydaci zdają test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania. Test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania organizowany jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

4. Od kandydatów wymaga się, aby na pisemnym egzaminie dojrzałości mieli ocenę z następujących przedmiotów:

1) matematyki;

2) języka obcego;

3) fizyki i astronomii albo chemii, albo biologii, albo informatyki.

5. Wyniki pisemne egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów wymienionych w ust. 4 przelicza się, przyjmując większą z dwóch liczb: 0,7xP lub 1xR, gdzie:

1) P - oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym;

2) R - oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

6. Punkty rekrutacyjne oblicza się stosując współczynniki przeliczeniowe:

1) 1,0 dla matematyki;

2) 0,5 dla języka obcego;

3) 0,8 dla fizyki i astronomii albo chemii, albo biologii, albo informatyki.

7. Na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych z matematyki, języka obcego oraz fizyki i astronomii, albo chemii, albo biologii, albo informatyki tworzy się listę rankingową kandydatów.

8. Do służby kandydackiej wstępnie kwalifikowane są osoby:

1) według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób;

2) według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

9. Osoby wstępnie zakwalifikowane zostają przyjęte do służby kandydackiej po uzyskaniu zaliczenia testu sprawności fizycznej, zaliczeniu sprawdzianu z pływania i uzyskaniu pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

10. W przypadku niezaliczenia testu sprawności fizycznej lub sprawdzianu z pływania lub uzyskania negatywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kwalifikowane i kierowane są kolejne osoby z listy rankingowej.

11. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów rekrutacyjnych o przyjęciu do służby kandydackiej decydują lepsze wyniki testu sprawności fizycznej.

12. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej jest łączne spełnienie następujących wymogów:

1) złożenie ślubowania;

2) pozytywne ukończenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

3) immatrykulacja.

13. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia Uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

14. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie stosuje się postanowień ust. 5-7.

15. Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów danego rodzaju studiów.

Rozdział  2.

Test sprawności fizycznej i sprawdzian z pływania

1. Test sprawności fizycznej.

Wymagania testu sprawności fizycznej określone są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 672) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 2191, z 2015 r. poz. 720 oraz z 2018 r. poz. 673).

2. Sprawdzian z pływania na dystansie 50 m.

Do sprawdzianu dopuszczeni są tylko kandydaci, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej. Czas maksymalny pokonania dystansu - 60 sek. Pływanie odbywa się na basenie o głębokości 2,25 m i rozpoczyna się wykonaniem skoku do wody.

Rozdział  3.

Informacje dodatkowe

1. Wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla matury uzyskanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wyniki na świadectwie maturalnym uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla świadectw maturalnych uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury międzynarodowej na potrzeby rekrutacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej rozstrzyga Rektor-Komendant.

4. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury uzyskanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby rekrutacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej rozstrzyga Rektor-Komendant.

5. Ustala się terminy składania i wykaz dokumentów:

1) termin:

a) rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 1 marca 2019 r.,

b) zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 31 marca 2019 r.,

c) rozpoczęcia rekrutacji: 3 kwietnia 2019 r.,

d) zakończenia rekrutacji: 31 maja 2019 r.;

2) wykaz dokumentów:

a) podanie do Rektora-Komendanta - formularz podania własnoręcznie wypełniony,

b) świadectwo dojrzałości - oryginał wydany przez szkołę,

c) dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,

d) poświadczona kopia dowodu osobistego - dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (dotyczy tylko osobistego składania dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym - należy mieć ze sobą kserokopię dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu),

e) kolorowa fotografia na białym tle 3,5 x 4,5 cm podpisana imieniem i nazwiskiem,

f) w przypadku osób niepełnoletnich zgodę przedstawiciela ustawowego tej osoby na wstąpienie do służby kandydackiej,

g) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego - wystawione przez lekarza rejonowego, rodzinnego lub internistę, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed egzaminem. Zaświadczenie należy dostarczyć w dniu egzaminu sprawnościowego.

6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się.

7. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w celu rekrutacji i będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz. 1554 oraz z 2018 r. poz. 229).

8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019 r.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).