Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2014/2015

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1. Ustala się warunki i tryb przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2014/2015 do:
1) Wojskowej Akademii Technicznej, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 41/IV/2013 z dnia 27 marca 2013 r., stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
2) Akademii Marynarki Wojennej, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 21/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r., stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
3) Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 9/IV/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r., stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
4) Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 12/LXXXVIII/2013 r. z dnia 18 kwietnia 2013 r., stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UCHWAŁA NR 41/IV/2013

SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w roku akademickim 2014/2015

§  1. Na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Senat Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zwraca się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w roku akademickim 2014/2015 na warunkach i w trybie określonym w załączniku do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA NA STUDIA WYŻSZE KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

§  1.
1. O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, zwane dalej "studiami", do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej "Akademią", może ubiegać się osoba niebędąca żołnierzem1 (kandydat lub kandydatka) spełniająca niżej wymienione warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.):
1) obywatelstwo polskie;
2) jest niekarana sądownie;
3) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4) wiek co najmniej 18 lat;
5) posiada świadectwo dojrzałości.
2. Zdolność fizyczną i psychiczną kandydata do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustalają i wydają orzeczenia wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2 lit. a.
3. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego rektor powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną, wydziałowe komisje rekrutacyjne, komisję do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, komisję do przeprowadzenia testu znajomości języka angielskiego oraz komisję do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na żołnierzy zawodowych.
4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na poszczególne kierunki studiów. Podział na specjalności dokonywany jest w trakcie studiów. Dopuszcza się możliwość wstępnego podziału na specjalności w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 3.
5. Preferowany kierunek studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek - wniosek kandydata jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez niego kierunku studiów.
6. Kandydat, który nie został przyjęty na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na studia w Akademii w trybie przewidzianym dla osób cywilnych.
7. Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów ustala Minister Obrony Narodowej.
§  2.
2. Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów prowadzona jest na szczeblu Akademii (centralnie), wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej "IRK".
3. Proces rejestracji obejmuje:
1) wypełnienie (poprzez IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia w terminie do 31 marca;
2) dostarczenie do Akademii w terminie do 31 marca:
a) wniosku (w formie papierowej) do rektora o przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 61 poz. 382, z późn. zm.),
b) życiorysu,
c) skróconego odpisu aktu urodzenia;
3) wniesienie opłaty rekrutacyjnej na numer konta generowanego w IRK.
4. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego kandydat jest zobowiązany:
1) uaktualnić (poprzez IRK) podanie-ankietę o wyniki, oceny oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej, o których mowa w § 4, będące podstawą naliczenia punktów rankingowych;
2) dostarczyć do Akademii:
a) kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis wydany przez szkołę do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Akademię,
b) kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (nie dotyczy kandydata, który zdawał "nową maturę" w latach 2007 ÷ 2014) - oryginał do wglądu,
c) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad) - oryginały do wglądu,
d) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
e) 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej (tę ostatnią poprzez IRK),
f) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu.
5. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę Akademii oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
6. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala rektor.
7. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
8. O złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, rektor informuje wojskowego komendanta uzupełnień, którego ewidencją objęta jest osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia.
§  3.
1. Na zakres postępowania rekrutacyjnego składa się:
1) test sprawności fizycznej;
2) rozmowa kwalifikacyjna;
3) test znajomości języka angielskiego - dotyczy kandydatów, którzy nie zdawali tego przedmiotu na egzaminie maturalnym, z zastrzeżeniem § 4 ust. 9;
4) analiza wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej, o których mowa w

§ 4.

2. O terminie przeprowadzenia w Akademii testu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu znajomości języka angielskiego kandydat jest powiadamiany co najmniej na 14 dni przed dniem ich przeprowadzenia.
3. Test sprawności fizycznej zawierający opis konkurencji oraz warunki zaliczenia testu stanowi załącznik Nr 1.
4. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu określenie predyspozycji kandydata do studiów w Akademii oraz motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
5. Kandydat na studia do Akademii w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego musi uzyskać pozytywne wyniki testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej oraz uzyskać przynajmniej 8 punktów rankingowych za język angielski obliczonych w sposób opisany w § 4.
6. Dla kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 5, sporządzane są listy rankingowe dla poszczególnych kierunków studiów. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych, obliczona w sposób opisany w § 4. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych o miejscu na liście rankingowej decydują: w pierwszej kolejności - wyniki testu sprawności fizycznej, w drugiej - liczba punktów rankingowych z matematyki.
§  4.
1. Podstawą naliczania punktów rankingowych, z zastrzeżeniem ust. 3, są:
1) dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" z lat 2007 ÷ 2014 - wyłącznie wyniki2 części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 2 przedmiotów;
2) dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" z roku 2006 i lat wcześniejszych oraz kandydata ze świadectwem "starej matury" - odpowiednio: wyniki części pisemnej lub oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 2 przedmiotów lub - w przypadku ich niezdawania na egzaminie maturalnym - oceny końcowe z tych przedmiotów uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej.
2. Ustala się następujący wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:
1) matematyka - maksymalnie 45 punktów rankingowych;
2) fizyka z astronomią (fizyka) lub chemia - maksymalnie 30 punktów rankingowych, z tym że:

chemia - na kierunku "chemia",

fizyka z astronomią (fizyka) - na pozostałych kierunkach studiów;

3) język angielski - maksymalnie 20 punktów rankingowych;
4) język polski - maksymalnie 5 punktów rankingowych.
3. Podstawą naliczenia punktów rankingowych za język angielski jest wynik/ocena ze świadectwa dojrzałości. W przypadku, kiedy język angielski nie był przedmiotem egzaminu maturalnego, podstawą naliczenia punktów rankingowych są wyniki testu znajomości języka angielskiego przeprowadzonego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Test przeprowadzany jest w Akademii, przez komisję, o której mowa w § 1 ust. 3, w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2. Wyniki testu są punktowane w skali 0 ÷ 20. Kandydat, który nie przystąpi do sprawdzianu uzyskuje za język angielski 0 punktów rankingowych.
4. Dla kandydata z "nową maturą", który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego w ust. 2, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.
5. Na kierunkach "bezpieczeństwo narodowe" oraz "zarządzanie" podstawą naliczania punktów rankingowych z przedmiotu geografia lub historia jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.
6. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym ("stara matura") określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa.
7. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów rankingowych.
8. Dla kandydata - absolwenta klasy dwujęzycznej zdającego na egzaminie maturalnym określone przedmioty w języku polskim i angielskim, podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.
9. Kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów rankingowych za język angielski, jeżeli spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) jest laureatem stopnia centralnego olimpiady języka angielskiego;
2) jest absolwentem klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim;
3) był zwolniony ze zdawania języka angielskiego na egzaminie maturalnym.
10. System naliczania punktów rankingowych zawiera załącznik Nr 2.
11. Maksymalną liczbę punktów rankingowych (100 pkt.), pod warunkiem uzyskania przez kandydata przynajmniej 8 punktów rankingowych za język angielski, otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i konkursów, o których mowa w uchwale Nr 196/III/2011 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów na stacjonarne oraz niestacjonarne studia pierwszego stopnia do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2013-2015.
§  5.
1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna, kierując się miejscem kandydata na liście rankingowej.
2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala również - z zachowaniem zasad określonych w niniejszej uchwale - listę kandydatów rezerwowych, którym uczelniana komisja rekrutacyjna proponuje przyjęcie w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. O fakcie wpisania na listę rezerwową informuje się kandydata w decyzji, o której mowa w ust. 4.
3. Wyniki rekrutacji ogłasza się w ciągu 7 dni od terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 5.
4. Każdemu kandydatowi doręcza się decyzję - na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia w Akademii z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania.
5. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 4, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Odwołania wniesione po tym terminie podlegają odrzuceniu, o czym zawiadamia się kandydata.
6. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.
7. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. Decyzja ta - na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - doręczana jest odwołującemu.
8. Kopie decyzji, o których mowa w ust. 4 i 7, przesyła się do wojskowego komendanta uzupełnień, który osobie przyjętej na studia wydaje skierowanie do Akademii.
9. Niedostarczenie w terminie określonym w harmonogramie, dokumentów o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lit. a-d oraz ust. 4, traktowane jest jako rezygnacja kandydata z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
10. W przypadku stwierdzenia u kandydata przyjętego na studia innych wyników, ocen lub osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej (przesłanych przez niego w czasie rejestracji), niż w dostarczonych dokumentach następuje skreślenie kandydata z listy przyjętych.
11. Decyzje wydawane przez komisje, o których mowa w ust. 1 i 7, podpisują przewodniczący tych komisji.
§  6.
1. Po stawieniu się w Akademii, rektor z osobą przyjętą na studia podpisuje umowę dotyczącą warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej

z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych oraz wydaje rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej i doręcza go przyjętemu na studia.

2. O stawieniu się osoby powołanej do służby kandydackiej powiadamia się właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.
3. Osoba powołana do służby kandydackiej pełni tę służbę od dnia stawienia się w Akademii.
4. Osoba powołana do służby kandydackiej staje się żołnierzem w czynnej służby wojskowej i otrzymuje tytuł podchorążego z dniem stawienia się w Akademii.
5. Osoba powołana do służby kandydackiej odbywa w Akademii podstawowe szkolenie wojskowe, które kończy się złożeniem przysięgi wojskowej.
6. Osoba powołana do służby kandydackiej staje się studentem Akademii z dniem immatrykulacji, po złożeniu ślubowania akademickiego.

______

1 zasady kierowania żołnierzy zawodowych na studia do Akademii normują przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

2 wyrażone w skali punktowej wynikającej, w stosunku 1:1, ze skali procentowej

Załącznik Nr  1

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

DO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

Kandydaci przystępują do trzech konkurencji sportowych opisanych, w "Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej", w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).

Test obejmuje następujące konkurencje sportowe:

kobiety: test siły - zwis na drążku na czas,

test szybkości - bieg na 50 m,

test wytrzymałości - bieg na 800 m,

mężczyźni: test siły - podciąganie na drążku na liczbę,

test szybkości - bieg na 50 m,

test wytrzymałości - bieg na 1000 m,

Kolejność zdawanych konkurencji: test siły, test szybkości, test wytrzymałości.

Czas trwania testu: około dwóch godzin w ciągu jednego dnia.

Opisy konkurencji:

Zwis na drążku: startująca trzyma drążek nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał "start" zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się nad drążkiem. Wynikiem jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy startująca oprze brodę na drążku lub broda znajdzie się poniżej drążka.

Bieg na 50 m: na sygnał "na miejsca" startująca(y) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej. Następnie na sygnał biegnie jak najszybciej do mety. Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy.

Bieg na 800 i 1000 m: na sygnał "na miejsca" startująca(y) staje przed linią startu w pozycji wysokiej. Na sygnał biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy.

Podciąganie na drążku na liczbę: startujący chwyta drążek nachwytem na szerokość barków i wykonuje zwis prosty. Na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem. Po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego. Ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może. Wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem).Test zostaje przerwany, jeżeli startujący zrobi przerwę wynoszącą dwie sekundy i dłuższą. Startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała - podciągnięcia wykonuje się siłą.

Warunki zaliczenia testu:

1. Z każdej konkurencji kandydat otrzymuje punkty przeliczeniowe według załączonej tabeli.

2. Wynik końcowy testu stanowi suma punktów uzyskanych z trzech konkurencji.

Warunkiem zaliczenia testu jest zdobycie 145 punktów przeliczeniowych.

TABELA PRZELICZENIOWA - KOBIETY

punkty przeliczeniowe50m800mdrążek zwis
pktsmins
1006,22:0880
996,32:09 ÷ 2:1079
9878
9777
962:11 ÷ 2:1276
956,475
9474
932:13 ÷ 2:1473
9272
916,571
902:15 ÷ 2:1670
8969
8868
876,62:17 ÷ 2:1867
8666
852:1965
846,764
832:2063
8262
816,82:2161
802:2260
792:2358 ÷ 59
786,92:24 ÷ 2:2556 ÷ 57
772:26 ÷ 2:2755
767,02:28 ÷ 2:2953 ÷ 54
752:30 ÷ 2:3151 ÷ 52
747,12:32 ÷ 2:3349 ÷ 50
732:34 ÷ 2:3647 ÷ 48
727,22:37 ÷ 2:4045 ÷ 46
712:41 ÷ 2:4343 ÷ 44
707,32:44 ÷ 2:4741 ÷ 42
692:48 ÷ 2:5140
687,42:52 ÷ 2:5439
677,52:55 ÷ 2:5838
667,62:59 ÷ 3:0136 ÷ 37
653:02 ÷ 3:0534 ÷ 35
647,73:06 ÷ 3:0933
637,83:10 ÷ 3:1232
627,93:13 ÷ 3:1630 ÷ 31
613:17 ÷ 3:1928 ÷ 29
608,03:20 ÷ 3:2326 ÷ 27
598,13:24 ÷ 3:2725
588,23:28 ÷ 3:3023 ÷ 24
573:31 ÷ 3:3422
568,33:35 ÷ 3:3820 ÷ 21
558,43:39 ÷ 3:4118 ÷ 19
548,53:42 ÷ 3:4516 ÷ 17
533:46 ÷ 3:4815
528,63:49 ÷ 3:5214
518,73:53 ÷ 3:5512 ÷ 13
508,83:56 ÷ 3:5911
498,94:00 ÷ 4:039 ÷ 10
484:04 ÷ 4:067 ÷ 8
479,04:07 ÷ 4:105 ÷ 6
469,14:11 ÷ 4:134
459,24:14 ÷ 4:173
449,34:18 ÷ 4:212
434:22 ÷ 4:241
429,44:25 ÷ 4:28
419,54:29 ÷ 4:31
409,64:32 ÷ 4:35
394:36 ÷ 4:39
389,74:40 ÷ 4:43
379,84:44 ÷ 4:47
369,94:48 ÷ 4:51
354:52 ÷ 4:55
3410,04:56 ÷ 4:59
3310,15:00 ÷ 5:03
3210,25:04 ÷ 5:07
315:08 ÷ 5:10
3010,35:11 ÷ 5:14
2910,45:15 ÷ 5:18
2810,55:19 ÷ 5:22
275:23 ÷ 5:26
2610,6 ÷ 10,85:27 ÷ 5:30
255:31 ÷ 5:34
2410,9 ÷ 11,15:35 ÷ 5:38
235:39 ÷ 5:42
2211,2 ÷ 11,45:43 ÷ 5:46
215:47 ÷ 5:50
2011,5 ÷ 11,75:51 ÷ 5:54
195:55 ÷ 5:57
1811,8 ÷ 12,05:58 ÷ 6:00
176:01÷6:03
1612,16:04÷6:06
156:07 ÷ 6:09
1412,26:10 ÷ 6:12
136:13 ÷ 6:15
1212,36:16 ÷ 6:17
116:18 ÷ 6:19
1012,46:20 ÷ 6:21
96:22 ÷ 6:23
812,56:24
7
612,66:25
5
412,76:26
3
212,86:27
1
012,9 i >6:28 i >

TABELA PRZELICZENIOWA - MĘŻCZYŹNI

punkty przeliczeniowe50m1000mdrążek
pktsminliczba
1005,02:1826
995,125
982:19
97
962:2024
95
942:21
935,223
922:22
91
902:2322
89
885,32:24
8721
862:25
85
845,42:2620
83
822:27
815,52:2819
802:29
795,62:30
782:31 ÷ 2:3218
775,72:33 ÷ 2:34
762:35 ÷ 2:3617
755,82:37 ÷ 2:38
745,92:39 ÷ 2:41
732:42 ÷ 2:4416
726,02:45 ÷ 2:47
716,12:48 ÷ 2:5015
702:51 ÷ 2:52
696,22:53 ÷ 2:55
686,32:56 ÷ 2:5814
672:59 ÷ 3:01
666,43:02 ÷ 3:0413
656,53:05 ÷ 3:07
643:08 ÷ 3:10
636,63:11 ÷ 3:1312
626,73:14 ÷ 3:15
613:16 ÷ 3:1811
606,83:19 ÷ 3:21
596,93:22 ÷ 3:24
583:25 ÷ 3:2710
577,03:28 ÷ 3:30
563:31 ÷ 3:339
557,13:34 ÷ 3:36
543:37 ÷ 3:38
537,23:39 ÷ 3:418
523:42 ÷ 3:44
517,33:45 ÷ 3:47
507,43:48 ÷ 3:507
497,53:51 ÷ 3:53
483:54 ÷ 3:576
477,63:58 ÷ 3:59
467,74:00 ÷ 4:025
454:03 ÷ 4:04
447,84:05 ÷ 4:074
434:08 ÷ 4:10
427,94:11 ÷ 4:13
418,04:14 ÷ 4:163
404:17 ÷ 4:19
398,14:20 ÷ 4:22
388,24:23 ÷ 4:252
374:26 ÷ 4:27
368,34:28 ÷ 4:30
358,44:31 ÷ 4:331
344:34 ÷ 4:37
338,54:38 ÷ 4:39
328,64:40 ÷ 4:42
314:43 ÷ 4:45
308,74:46 ÷ 4:48
294:49 ÷ 4:51
288,84:52 ÷ 4:53
278,94:54 ÷ 4:56
264:57 ÷ 4:58
259,04:59 ÷ 5:00
249,15:01 ÷ 5:02
235:03 ÷ 5:04
229,25:05 ÷ 5:06
219,35:07 ÷ 5:08
205:09 ÷ 5:10
199,45:11 ÷ 5:12
18
179,55:13 ÷ 5:15
16
155:16 ÷ 5:18
149,6
135:19 ÷ 5:21
12
119,75:22 ÷ 5:24
10
95:25 ÷ 5:27
89,8
75:28 ÷ 5:30
6
55:31 ÷ 5:33
49,9
35:34 ÷ 5:36
2
15:37 ÷ 5:39
010,0 i >5:40 i >

Załącznik Nr  2

SYSTEM NALICZANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH

a) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na "nowej maturze"
wyniki maturalne z części pisemnejpunkty rankingowe za przedmioty zdawane na poziomie podstawowym (P) i rozszerzonym (R):
matematykafizyka, chemia, historia, geografiajęzyk angielskijęzyk polski
PRPRPRPR
89 - 10035452530102035
8834442429102035
873444242991935
863343242991935
853343242891935
843342232891935
833242232881835
823241232781835
813241232781835
803140222781835
793140222671734
783039222671734
773039212671734
763038212571634
752938212571634
742937212571624
732837202471524
722836202471524
712836202471524
702735192361424
692735192361423
682634192361423
672634192261323
662633182261323
652533182261323
642532182161323
632532182161223
622431172161223
612431172061223
602330172061223
592330162051112
582329161951112
572229161951112
562228161951112
552128151851112
542127151851012
532127151851012
522026141751012
512026141751012
501925141751012
49192514160901
48192413160901
47182413160901
46182313150901
45182313150901
44172212150801
43172212140801
42162112140801
41162111140801
40162011130801
39152011130700
38151911130700
37141910120700
36141810120700
35141810120700
3413179110600
3313179110600
3212169110600
3112169100600
3012158100600
2911158100000
281114890000
271114890000
261013790000
251013780000
24912780000
23912680000
22911670000
21811670000
20810670000
19710560000
1879560000
1779560000
1668450000
1568450000
1457450000
1357440000
1256340000
1146340000
1045330000
945330000
834230000
734220000
623220000
523120000
422110000
312110000
211110000
101000000
000000000

b) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na "starej maturze"

oceny maturalnepunkty rankingowe za przedmiot:
matematykafizyka, chemia, historia, geografiajęzyk angielskijęzyk polski
64530205
54025164
43520123
3301582
2201041

c) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na maturze międzynarodowej (IB)

punkty z egzaminu maturalnego IB - poziom SL i HLpunkty rankingowe za przedmiot:
matematykafizyka, chemia, historia, geografiajęzyk angielskijęzyk polski
6 i 74530205
54025184
43520153
33015132
22010101

d) punkty rankingowe za przedmioty niezdawane na maturze

oceny końcowe ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpunkty rankingowe za przedmiot:
matematykafizyka, chemia, historia, geografiajęzyk angielski
62010wynik testu znajomości języka angielskiego (patrz § 4 ust. 3)
5158
4106
354
211

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UCHWAŁA Nr 21/2013

Senatu Akademii Marynarki Wojennej W Gdyni

im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów wyższych

w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w roku akademickim 2014/2015.

Działając na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

§  1. Senat Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zwraca się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów wyższych w Akademii Marynarki Wojennej w roku akademickim 2014/2015 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH NA PIERWSZY ROK STACJONARNYCH STUDIÓW WYŻSZYCH W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. BOHATERÓW WESTERPLATTE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

I.

 Stacjonarne studia I stopnia

§  1.
1. O przyjęcie na stacjonarne studia I stopnia w Akademii Marynarki Wojennej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca warunki określone w art. 124 ust. 2 oraz art. 124a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.)
2. Kierunki studiów, specjalności oraz limity przyjęć ustala Minister Obrony Narodowej.
§  2.
1. Proces rejestracji trwający do 31 marca obejmuje:
1/ wypełnienie elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie internetowej AMW;
2/ dostarczenie do Akademii:
a/ wniosku o przyjęcie na studia zawierającego kwestionariusz osobowy, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra ON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych;
b/ świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej;
c/ życiorysu;
d/ odpisu skróconego aktu urodzenia.
2. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, którego termin wyznacza rektor, należy dostarczyć następujące dokumenty:
a/ świadectwo dojrzałości;
b/ informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (jej ważność upływa po trzech miesiącach od daty wystawienia);
c/ potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
d/ inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe, dyplomy.
3. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące, potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Wraz z zaświadczeniem jest zobowiązany złożyć oryginał świadectwa uzyskanego za granica albo jego duplikat, a także tłumaczenie dokumentu sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
4. Osoby, które otrzymały decyzję o zakwalifikowaniu na studia, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania zobowiązane są dostarczyć dodatkowo świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
5. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 a/ - c/ traktowane jest jako rezygnacja z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
§  3.
1. Rekrutację na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane w trybie przewidzianym w statucie.
2. W celu oceny wybranych elementów postępowania rekrutacyjnego kandydatów na żołnierzy zawodowych, rektor dodatkowo powołuje:
1) zespół egzaminacyjny do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej;
2) zespół egzaminacyjny do przeprowadzenia testu z języka angielskiego;
3) zespół do spraw analizy predyspozycji zawodowych.
3. Harmonogram rekrutacji ustala rektor.
4. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego rektor powiadamia osoby kandydujące co najmniej 14 dni przed dniem jego rozpoczęcia.
§  4.
1. Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia (opłatę rekrutacyjną) osoba wnosi dokonując wpłaty na konto: ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

65105017641000002273133260

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. Jej wysokość jest określana corocznie w decyzji rektora.

2. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy na podstawie ocen z egzaminu maturalnego. Dodatkowo kandydaci poddawani są sprawdzianowi sprawności fizycznej i rozmowie kwalifikacyjnej. Postępowanie uzupełniane jest o test znajomości języka angielskiego, o ile język ten nie był przedmiotem egzaminu maturalnego.
3. Podstawą przyjęcia na studia jest suma punktów kwalifikacyjnych uzyskanych podczas rekrutacji, którą określa się na zasadach określonych w tabeli 1.

TABELA 1: Zasady przyznawania punktów kwalifikacyjnych na kierunki studiów I stopnia

Element rekrutacjiSposób przyznawania punktów kwalifikacyjnychMaksymalna liczba punktów
matematyka

(egzamin maturalny z części pisemnej)

- poziom podstawowy: 1% - 1 pkt100
lublub
- poziom rozszerzony: 1% - 2 pkt.200
język angielski

(egzamin maturalny z części pisemnej)

- poziom podstawowy: 1% - 0,5 pkt.50
lublub
- poziom rozszerzony: 1% - 1 pkt100
lublub
- poziom dwujęzyczny: 1% - 1,3 pkt.130
lublub
test znajomości języka zgodnie z § 4 pkt. 2
- na poziomie A2*50
lublub
- na poziomie B1*100
test sprawności fizycznejopisany w §7100
rozmowa kwalifikacyjnaopisana w §840

* Zgodnie z opisem poziomów znajomości języków nowożytnych według systemu wytycznych Rady Europy dotyczących nauczania i uczenia się języków europejskich - CEF

4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia I stopnia może zmienić deklarowany kierunek studiów na etapie rozmowy kwalifikacyjnej. Zmiana ta nie pociąga za sobą konieczności korekty wniosku. Jest odnotowywana w protokole egzaminacyjnym rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia wojskowe jest łączne uzyskanie przez osobę minimum 30 punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu sprawności fizycznej.
§  5.
1. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia posiada na świadectwie dojrzałości wynik z matematyki lub języka angielskiego na poziomie podstawowym

i rozszerzonym, pod uwagę bierze się wynik korzystniejszy dla danej osoby.

2. Wynik matury z poszczególnych przedmiotów dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie "starej matury" ustalany jest po przeliczeniu ocen na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą 2.

TABELA 2: Sposób przeliczenia ocen uzyskanych w systemie "starej matury" na punkty kwalifikacyjne

OcenaPunkty kwalifikacyjne
skala ocen od 2 do 5skala ocen od 1 do 6
matematykajęzyk angielskimatematykajęzyk angielski
2--4020
340208040
41206012060
520010016080
6--200100
Liczba punktów kwalifikacyjnych = (P+U)/2

P - wynik matury z części pisemnej

U - wynik matury z części ustnej

3. Jeśli osoba posiadająca świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie "starej matury" nie zdawała egzaminu maturalnego z którejkolwiek części przedmiotu (ustnej lub pisemnej), uzyskuje z niej 0 punktów, natomiast druga część zostaje pomnożona przez 2.
4. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) uzyskują punkty kwalifikacyjne z matematyki i języka angielskiego w sposób określony w tabeli 3.

TABELA 3 : Sposób przyznawania punktów kwalifikacyjnych dla osób z dyplomem Matury Międzynarodowej

Punkty uzyskane na Maturze MiędzynarodowejPunkty kwalifikacyjne
MATEMATYKAJĘZYK ANGIELSKI
Higher LevelSubsidiary LevelHigher LevelSubsidiary Level
7200100130100
61708511185
5140709170
4112567356
384425542
256283628
128141814
§  6. Zgodnie z uchwałą Nr 8/2011 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zasad rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego z matematyki lub języka angielskiego otrzymują maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych z tych przedmiotów (200 i 130 pkt. odpowiednio).
§  7.
1. Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość. Obejmuje następujące konkurencje:
a/ dla mężczyzn: podciąganie na drążku, bieg na 1000 m, bieg na 100 m, pływanie na 50 m stylem dowolnym;
b/ dla kobiet: uginanie i prostowanie ramion w podporze na ławeczce, bieg na 1000 m, bieg wahadłowy 10x10m, pływanie na 50 m stylem dowolnym.
2. Normy sprawności fizycznej przedstawiono w tabeli 4.

TABELA 4: Normy sprawności fizycznej

1) mężczyźni
Punkty kwalifikacyjnePodciąganie na drążku

[liczba powtórzeń]

Bieg na 1000m

[min.]

Bieg na 100m

[sek.]

Pływanie na 50m stylem dowolnym

[sek.]

25>12<3.20<13.20<45
22113.2313.3050
19103.2613.4060
1693.2913.5070
1383.3213.6080
1073.3513.7090
763.4013.80100
553.4514.00przepłynięcie
0<5>3.45>14.00
2) kobiety
Punkty kwalifikacyjneUginanie i prostowanie ramion w podporze na ławeczce (pompki)

[liczba powtórzeń]

Bieg na 1000m

[min.]

Bieg wahadłowy 10x10m

[sek.]

Pływanie na 50m stylem dowolnym

[sek.]

25>20<4.00<32.00<50
22194.0532.5060
19184.1033.0070
16174.1533.5080
13164.2034.0090
10144.2534.50100
7124.3035.00120
5104.3536.00przepłynięcie
0<10>4.35>36.00
3. O ogólnej liczbie punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu sprawności fizycznej decyduje suma punktów przyznanych w poszczególnych konkurencjach, stwierdzona protokolarnie.
§  8.
1. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje osoby ubiegającej się o przyjęcie, do kształcenia na wybranym kierunku studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, w tym jego motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę jej zainteresowania oraz udokumentowane, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, przydatne podczas studiów i służby wojskowej. Na tej podstawie przydziela się osobie liczbę punktów, której maksymalny wymiar określony został w tabeli 1.
2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół do spraw analizy predyspozycji zawodowych. Przewodniczącym zespołu jest zastępca rektora - szef Pionu Ogólnego (prorektor ds. wojskowych). Rektor może zwrócić się z wnioskiem do Dowódcy Marynarki Wojennej RP lub innej osoby właściwej dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) o wyznaczenie swojego przedstawiciela do prac w zespole.
§  9.
1. W przypadku uzyskania przez osoby jednakowej sumy punktów kwalifikacyjnych, wydziałowa komisja rekrutacyjna uznaje wagę poszczególnych elementów rekrutacji w kolejności wykazanej w tabeli 1.
2. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę sumaryczną ilość punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego.
3. Wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza dokumentację końcową postępowania rekrutacyjnego, na którą składa się:
1/ wykaz osób przyjętych na dany kierunek studiów;
2/ wykaz osób niezakwalifikowanych na studia;
3/ listę rezerwową kandydatów, którym komisja proponuje przyjęcie na studia w przypadku rezygnacji osób, o których mowa w ust. 3 pkt. 1/.
4. Wydziałowa komisja rekrutacyjna, w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, wydaje i doręcza decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu osoby na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
5. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 4 przesyła się również do wojskowego komendanta uzupełnień, na podstawie której wystawia się skierowanie do Akademii osobie przyjętej na studia.
§  10.
1. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej osobie przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.
2. Decyzję podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.
§  11.
1. Po stawieniu się w Akademii w celu odbycia szkolenia podstawowego, rektor z osobą przyjętą na studia podpisuje umowę określającą warunki zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania służby kandydackiej w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia z tej służby z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.
2. Rektor wydaje rozkaz personalny o powołaniu osoby do służby kandydackiej.
3. Osoba powołana do służby kandydackiej pełni tę służbę z dniem stawienia się w Akademii.
§  12.
1. Osoba, która nie została przyjęta na studia wojskowe, może ubiegać się o przyjęcie na studia cywilne w AMW na zasadach przewidzianych dla poszczególnych kierunków studiów.
2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na cywilny kierunek studiów w AMW tożsamy

z uprzednio zadeklarowanym wojskowym kierunkiem studiów, osoba nie wnosi powtórnie opłaty rekrutacyjnej.

II.

 Stacjonarne studia II stopnia

§  13. AMW realizuje stacjonarne studia II stopnia dla żołnierzy zawodowych lub kandydatów na żołnierzy zawodowych na następujących kierunkach:
1) nawigacja oraz mechanika i budowa maszyn - dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, absolwentów studiów I stopnia realizowanych w AMW na kierunkach nawigacja oraz mechanika i budowa maszyn odpowiednio;
2) nawigacja oraz mechanika i budowa maszyn - dla żołnierzy zawodowych, absolwentów studiów I stopnia realizowanych w AMW na kierunkach nawigacja oraz mechanika i budowa maszyn odpowiednio;
3) bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz stosunki międzynarodowe** - dla żołnierzy zawodowych, absolwentów studiów I stopnia realizowanych w AMW lub innej uczelni wojskowej na kierunkach zgodnych z wyżej wymienionymi albo przyporządkowanymi do obszaru nauk społecznych lub humanistycznych, na których kształceni są kandydaci na żołnierzy zawodowych.
§  14.
1. Proces rejestracji obejmuje dostarczenie wniosku o przyjęcie na stacjonarne studia II stopnia na określonym kierunku w terminie:
1) w przypadku osób, o których mowa w § 13 pkt 1) - do 5 dni przed rozpoczęciem semestru letniego roku akademickiego 2014/2015;
2) w przypadku osób, o których mowa w § 13 pkt 2) - do 31 października 2014 r.
3) w przypadku osób, o których mowa w § 13 pkt 3) - do 31 marca 2014 r.
2. Pierwszeństwo przyjęcia na studia II stopnia na kierunkach realizowanych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych (nawigacja oraz mechanika i budowa maszyn) mają osoby, o których mowa w § 13 pkt 1). Rekrutacja na studia spośród osób, o których mowa w § 13 pkt 2) będzie możliwa jedynie w przypadku posiadanych wolnych miejsc w ramach limitu ustalonego przez Ministra Obrony Narodowej.
3. Żołnierze zawodowi, kierowani są na studia zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wraz z przepisami wykonawczymi.
4. Wzór wniosku wraz z kwestionariuszem osobowym zawiera załącznik do "Warunków i trybu przyjęcia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych [...]".
§  15.
1. Harmonogram rekrutacji ustala rektor.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne.
3. Postępowanie rekrutacyjne za wyjątkiem osób, o których mowa w § 13 pkt 1) ma charakter konkursu.
4. W przypadku osób, o których mowa w § 13 pkt 1) postępowanie rekrutacyjne polega na zgromadzeniu wymaganej dokumentacji oraz weryfikacji danych dotyczących ukończenia studiów I stopnia.
5. W przypadku osób, o których mowa w § 13 pkt 2) i 3), o zakwalifikowaniu decyduje: ocena średnia ukończenia studiów I stopnia, ocena średnia sprawdzianu sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W sytuacji uzyskania przez osoby jednakowej sumy punktów kwalifikacyjnych, decyduje ocena średnia ukończenia studiów I stopnia.
6. Sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadza zespół, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), w oparciu o rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 27, poz. 138 z późn. zm) z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe.
7. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół, o którym mowa w § 8 ust. 2. Rozmowa ma charakter oceniający predyspozycje i motywacje do kształcenia na wybranym kierunku studiów II stopnia.
§  16.
1. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie SPJ minimum 2222.
2. W uzasadnionych przypadkach rektor, na umotywowany wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia, może obniżyć wymóg określony w ust. 1.
3. Ust. 2 dotyczy wyłącznie osób, o których mowa w § 13 pkt 1).
§  17.
1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza dokumentację końcową postępowania rekrutacyjnego, na którą składa się:
1) wykaz osób przyjętych na dany kierunek studiów;
2) wykaz osób niezakwalifikowanych na studia;
2. Decyzję administracyjne w sprawie zakwalifikowania lub niezakwalifikowania na studia II stopnia wydaje się niezwłocznie.
3. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie na zasadach opisanych w § 10.
4. Na podstawie wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) rektor wydaje rozkaz immatrykulacyjny w sprawie studiów II stopnia.

______

** Kierunki studiów zostaną uruchomione po przydzieleniu limitu miejsc przez Ministra Obrony Narodowej.

Załącznik

WNIOSEK

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte

w Gdyni

O PRZYJĘCIE NA STACJONARNE STUDIA

II STOPNIA

W ROKU ........

Proszę o przyjęcie mnie na stacjonarne studia II stopnia realizowane w Akademii Marynarki Wojennej na kierunek:

....................................................................................

(nazwa kierunku studiów)

........................................

(podpis wnioskującego)

Uwaga: Kwestionariusz osobowy nie dotyczy osób będących kandydatami na żołnierzy zawodowych, którzy są absolwentami studiów I stopnia zrealizowanych w AMW na kierunkach nawigacja oraz mechanika i budowa maszyn.

Kwestionariusz osobowy

ZAŁĄCZNIK Nr  3

UCHWAŁA Nr 9/IV/2013

Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

z dnia 11 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów w roku akademickim 2014/2015

Działając na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572, z późn. zm.), Senat Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, zwraca się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów w Uczelni w roku akademickim 2014/2015 na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

Załącznik

Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w roku akademickim 2014 / 2015

I.

 WARUNKI FORMALNE

1. O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych (WSOWL) w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych warunki:

- niekarana sądownie;

- posiadająca obywatelstwo polskie;

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;

- mająca co najmniej osiemnaście lat;

- posiadająca świadectwo dojrzałości.

2. Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów ustala Minister Obrony Narodowej. Podziału limitów przyjęć na korpusy i grupy osobowe dokonuje Dyrektor Departamentu Kadr MON.

3. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor powołuje Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR) oraz Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (UKR).

4. Do 31 marca 2014 r. osoba ubiegająca się o przyjęcie do Uczelni ma obowiązek:

a) dokonać rejestracji na stronie internetowej Uczelni;

b) dostarczyć do Wyższej Szkoły Oficerskiej (osobiście lub za pośrednictwem poczty):

– wniosek do Rektora o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej (do pobrania ze strony internetowej Uczelni), a także:

– życiorys;

– odpis skrócony aktu urodzenia.

Uwaga:

Niespełnienie powyższych warunków skutkuje nierozpatrywaniem kandydatury w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w punkcie 4, Uczelnia powiadamia Wojskowego Komendanta Uzupełnień o złożeniu przez osobę wniosku. Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę ubiegającą się o przyjęcie do WSOWL - do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

6. Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń lekarskich, o których mowa w pkt. 5, przesyła je do Rektora uczelni w terminie do 31 maja 2014 roku.

II.

 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (etap II i III) kandydaci zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed terminem postępowania rekrutacyjnego. Etapy II i III postępowania rekrutacyjnego zostaną przeprowadzone w ciągu jednego dnia.

2. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne w WSOWL (egzamin), kandydat ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:

a) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);

b) aktualną na dzień stawiennictwa w WSOWL informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności - oryginał). Dokument uważa się za ważny 6 miesięcy od dnia wystawienia;

c) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (opłata musi być wniesiona nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego). Opłata nie podlega zwrotowi;

d) kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego;

e) inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np.: certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, dyplomy.

3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy:

ETAP I - postępowanie wstępne

Postępowanie wstępne obejmuje analizę przedstawionych dokumentów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.

Uwaga:

Kandydat(ka) nie zostanie zakwalifikowany(-a) do egzaminów w przypadku:

a) braku lub negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej bądź wojskowej pracowni psychologicznej, w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne (egzamin) w WSOWL;

b) zamieszczenia nieprawdziwych informacji w rejestracji elektronicznej;

c) niedostarczenia dokumentów określonych w pkt. II 2 a-d.

ETAP II - postępowanie zasadnicze

Postępowanie zasadnicze obejmuje analizę wyników ze świadectwa dojrzałości. Polega na określeniu punktów wniesionych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.

Podstawę przyjęcia, z uwzględnieniem limitów miejsc, stanowią punkty kwalifikacyjne obejmujące:

1) wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów:

a) dla kierunku studiów "Zarządzanie"

* matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka,

* język angielski;

b) dla kierunku studiów "Inżynieria Bezpieczeństwa"

* matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka,

* język angielski;

c) dla kierunku studiów "Logistyka"

* matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka,

* język angielski;

d) dla kierunku studiów "Bezpieczeństwo Narodowe"

* historia lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia,

* język angielski;

Kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym, zdają test znajomości języka angielskiego. Wyniki testu są podstawą do naliczenia punktów za język.

2) wynik pozytywnie zaliczonego sprawdzianu sprawności fizycznej;

3) wynik pozytywnie zaliczonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Kierunki studiów zostaną uruchomiony po przydzieleniu limitu miejsc.

1. Zasady naliczania punktów kwalifikacyjnych

A. Dla kandydatów z nową maturą:

a) analiza świadectwa dojrzałości polegająca na określeniu "punktów wniesionych"

z dwóch przedmiotów objętych zewnętrznym egzaminem maturalnym (wyłącznie wyniki części pisemnej)5:

* dla kierunków studiów "Zarządzanie", "Inżynieria bezpieczeństwa", "Logistyka"

- z matematyki (lub fizyki, lub informatyki, lub chemii),

- z języka angielskiego;

* dla kierunku studiów "Bezpieczeństwo narodowe"

- z historii (lub wiedzy o społeczeństwie, lub geografii),

- z języka angielskiego;

Sumowanie punktów przy określeniu "punktów wniesionych" odbywa się według zasady:

- dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wynik procentowy jest równy liczbie punktów wniesionych;

- dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynik procentowy mnoży się przez 0,3.

Uwaga:

* kandydaci zdający na maturze więcej niż jeden ze wskazanych powyżej przedmiotów określają, który przedmiot uwzględnić w postępowaniu rekrutacyjnym;

* jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego w pkt.1.a, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia "punktów wniesionych" za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę "punktów wniesionych";

* jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę "punktów wniesionych";

* kandydatowi - absolwentowi klasy dwujęzycznej zdającemu na egzaminie maturalnym określony przedmiot w języku polskim i angielskim, podstawą naliczenia "punktów wniesionych" jest wynik dający większą liczbę "punktów wniesionych";

* kandydat otrzymuje maksymalną liczbę "punktów wniesionych" za język angielski, jeśli spełnia co najmniej jeden z warunków:

- jest laureatem stopnia centralnego olimpiady z języka angielskiego,

- jest absolwentem klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim;

b) test znajomości języka angielskiego - piszą wyłącznie kandydaci, dla których nie był przedmiotem egzaminu maturalnego:

* egzamin z języka angielskiego odbywa się na poziomie B1 (Common European Framework);

* egzamin składa się z testu wielokrotnego wyboru i obejmuje ocenę znajomości języka angielskiego kandydata w zakresie materiału leksykalno - gramatycznego;

* test zawiera 100 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Zadaniem egzaminowanego jest wskazanie poprawnej odpowiedzi. Za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać w sumie 100 punktów (po 1 punkcie za poprawnie udzieloną odpowiedź);

* czas przeprowadzenia egzaminu - 120 minut;

* warunkiem pozytywnego zaliczenia testu znajomości języka angielskiego jest uzyskanie co najmniej 40 punktów. Poniżej wskazanej punktacji kandydat uzyskuje 0 punktów;

c) sprawdzian sprawności fizycznej, który zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość kandydata, obejmuje następujące konkurencje:

* dla mężczyzn (zestawienie wyników sprawdzianu sprawności fizycznej - Tabela 1)

- bieg na dystansie 1000 m;

- bieg wahadłowy 10x10 m;

- podciąganie na drążku wysokim w nachwycie;

- pływanie 50 m stylem dowolnym;

* dla kobiet (zestawienie wyników sprawdzianu sprawności fizyczne - Tabela 2):

- bieg na dystansie 800 m;

- bieg zygzakiem - "koperta";

- zwis na ugiętych ramionach na czas;

- pływanie 50 m stylem dowolnym.

Uwaga:

Sprawdzian sprawności fizycznej uważa się za pozytywnie zaliczony, jeżeli kandydat(ka) uzyska co najmniej 5 punktów z każdej konkurencji objętej sprawdzianem.

Z testu można uzyskać w sumie 100 punktów. Za wynik poniżej minimum w danej konkurencji kandydat uzyskuje "0" (zero) punktów.

B. Dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB) proces kwalifikacyjny obejmuje:

a) analizę wyników na świadectwie dojrzałości polegającą na określeniu "punktów wniesionych" (według zasad jak dla kandydatów z nową maturą).

Zasady przeliczania oceny na punkty za przedmioty zdawane na maturze międzynarodowej (IB):

* dla kierunku studiów "Zarządzanie", "Inżynieria bezpieczeństwa", "Logistyka" za przedmioty matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka i język angielski;

* dla kierunku studiów "Bezpieczeństwo narodowe" za przedmioty historia lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia i język angielski;

- dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL)

* 6, 7 - 100 pkt.

* 5 - 70 pkt.

* 4 - 60 pkt.

* 3 - 50 pkt.

* 2 - 40 pkt.

sumowanie punktów przy określeniu "punktów wniesionych" odbywa się według zasady - sumę uzyskanych punktów mnoży się przez 0,4;

- dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) suma uzyskanych punktów jest równa liczbie punktów wniesionych:

* 6, 7 - 100 pkt.

* 5 - 70 pkt.

* 4 - 60 pkt.

* 3 - 50 pkt.

* 2 - 40 pkt.

b) test znajomości języka angielskiego (według zasad jak dla maturzystów z nową maturą);

c) sprawdzian sprawności fizycznej - jak dla maturzystów z nową maturą.

C. Dla kandydatów ze starą maturą oraz posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą proces kwalifikacyjny obejmuje:

a) dokonuje się przeliczenia oceny na świadectwie maturalnym6: dla kierunku studiów "Zarządzanie", "Inżynieria bezpieczeństwa", "Logistyka" - z matematyki lub fizyki, lub chemii, lub informatyki i języka angielskiego, dla kierunku studiów "Bezpieczeństwo narodowe" z historii lub wiedzy o społeczeństwie, lub geografii i języka angielskiego, objętych egzaminem maturalnym (wyłącznie wyniki części pisemnej) według następujących zasad:

- ocena celująca - 100 pkt,

- ocena bardzo dobra - 70 pkt,

- ocena dobra - 50 pkt,

- ocena dostateczna - 30 pkt,

- ocena dopuszczająca - 0 pkt.;

b) test znajomości języka angielskiego (według zasad jak dla maturzystów z nową maturą);

c) sprawdzian sprawności fizycznej (według zasad jak dla maturzystów z nową maturą).

a. Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego ubiegającym się o przyjęcie na studia w WSOWL - w procesie rekrutacji zalicza się maksymalną ilość punktów (tj. 100)7 za przedmiot:

matematyka - Olimpiady Matematycznej,

fizyka - Olimpiady Fizycznej,

informatyka - Olimpiady Informatycznej,

chemia - Olimpiady Chemicznej,

historia - Olimpiady Historycznej,

wiedzy o społeczeństwie- Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

wiedzy o społeczeństwie - Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,

geografii - Olimpiady Geograficznej,

język angielski - Olimpiady Języka Angielskiego.

ETAP III - postępowanie końcowe

Postępowanie końcowe polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej i określenia listy osób zakwalifikowanych.

1. Do rozmów kwalifikacyjnych przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etapy I i II.

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), jak również motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia zainteresowania kandydata, a także inne dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia przydatne podczas kształcenia i służby wojskowej. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej komisja przyznaje kandydatowi od 0 do 50 punktów.

Rozmowę kwalifikacyjną uważa się za pozytywnie zaliczoną, jeżeli kandydat(ka) uzyska minimum 1 punkt.

3. Punkty kwalifikacyjne uzyskane przez kandydata(kę) w II etapie dodaje się do liczby punktów uzyskanych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Całość postępowania rekrutacyjnego realizowana jest w oparciu o skalę punktową przedstawioną w tabeli.

ETAPWYSZCZEGÓLNIENIEMAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH
II ETAP- dla kierunku studiów "Zarządzanie"- matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

- dla kierunku studiów "Inżynieria Bezpieczeństwa" matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

- dla kierunku studiów "Logistyka" matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

- dla kierunku studiów "Bezpieczeństwo narodowe" historia lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia

100
Język angielski (wynik egzaminu maturalnego bądź testu)100
Sprawdzian sprawności fizycznej100
III ETAPRozmowa kwalifikacyjna50
RAZEM350

4. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia (zakwalifikowania do uczelni), bądź nieprzyjęcia (niezakwalifikowania do uczelni) podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, która sporządza listę rankingową według ilości uzyskanych przez kandydatów punktów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do WSOWL decyduje miejsce na liście rankingowej w oparciu o limit miejsc określony dla danego kierunku studiów przez Ministra Obrony Narodowej.

5. Podział przyjętych kandydatów na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego do poszczególnych grup osobowych (specjalności - w ramach kierunków studiów "Zarządzanie", "Inżynieria bezpieczeństwa", "Logistyka" i "Bezpieczeństwo narodowe") nastąpi po I roku studiów, na podstawie deklaracji podchorążych, uzyskanych wyników kształcenia oraz kwalifikacji zdrowotnych.

6. Osoby przyjęte na studia powinny dostarczyć w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu do Uczelni:

- kserokopię dowodu osobistego;

- trzy aktualne zdjęcia legitymacyjne;

- jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej;

- potwierdzenie wniesienia opłaty za indeks i legitymację studencką.

7. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów - o przyjęciu na studia i zakwalifikowaniu kandydata w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

- w pierwszej kolejności uzyskany wynik ze sprawdzianu sprawności fizycznej;

- w drugiej: uzyskany wynik z języka angielskiego;

- w trzeciej: wynik z drugiego wymaganego przedmiotu;

- w ostatniej: wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłasza się w terminie do 7 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stronie internetowej Uczelni, podając imienną listę kandydatów przyjętych na studia i zakwalifikowanych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz listę rezerwową.

9. Od decyzji WKR kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania wniesione po upływie 14 dni nie będą rozpatrywane.

10. Decyzję w sprawie odwołania, po rozpatrzeniu wniosku, podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

11. Z osobą przyjętą na studia i powołaną do służby kandydackiej, w dniu stawiennictwa w Uczelni, Rektor podpisuje umowę (o której mowa w art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r., o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych) dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę w przypadku:

- zwolnienia ze służby kandydackiej na podstawie art. 134 ust.1 pkt 1 i 2 oraz 4-9,

- niestawienia się do zawodowej służby wojskowej lub niepodpisania kontraktu na pełnienie służby kontraktowej,

- zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w okresie dwa razy dłuższym od czasu trwania nauki, na podstawie art. 111 pkt 1, 4,6-7, 9 lit.a i pkt 11-16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1, w wysokości proporcjonalnej do czasu służby po zakończeniu nauki.

Uwaga:

Niepodpisanie umowy jest traktowane jako rezygnacja ze służby kandydackiej w WSOWL.

12. Osoba, która nie została zakwalifikowana na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie w WSOWL na zasadach określonych dla danego kierunku studiów.

TABELE WYNIKÓW SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Tabela 1

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO WSOWL (mężczyźni)

Bieg 1000 mPUNKTY10x10PUNKTYPodciąganie na drążkuPUNKTYPływanie 50 mPUNKTY
3,405
3,39
3,38
3,37
3,36
3,35
3,3410
3,33
3,32
3,31
3,30
3,29
3,2860,05
3,2759,0
3,2630,6558,0
3,251530,557,0
3,2430,456,0
3,2330,355,0
3,2230,254,0
3,2130,153,010
3,2030,052,0
3,1929,951,0
3,1829,850,0
3,1729,749,0
3,1629,648,0
3,152029,51047,0
3,1429,46546,015
3,1329,3745,0
3,1229,2844,0
3,1129,191043,0
3,1029,01042,0
3,0928,91141,0
3,0828,8121540,020
3,0728,71339,0
3,0628,61438,0
3,052528,515152037,0
3,0428,41636,0
3,0328,31735,025
3,0228,2182534,0
3,0128,11933,0
3,0028,02032,0
poniżej 3,0030powyżej 2030

Tabela 2

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO WSOWL (kobiety)

Bieg 800 mPUNKTYBieg po koperciePUNKTYZwis na ramionach ugiętychPUNKTYPływanie 50 mPUNKTY
3,405105
3,3911
3,3812
3,3713
3,3614
3,3515
3,34101610
3,3317
3,3218
3,3119
3,3020
3,2921
3,2822
3,272315
3,2624
3,251527,552565,05
3,2427,42664,0
3,2327,32763,0
3,2227,22862,0
3,2127,12961,0
3,2027,03060,010
3,1926,93159,0
3,1826,8322058,0
3,1726,73357,0
3,1626,63456,0
3,152026,5103555,0
3,1426,43654,015
3,1326,33753,0
3,1226,23852,0
3,1126,13951,0
3,1026,04050,0
3,0925,94149,0
3,0825,8422548,020
3,0725,74347,0
3,0625,64446,0
3,052525,5154545,0
3,0425,44644,0
3,0325,34743,025
3,0225,24842,0
3,0125,14941,0
3,0025,05040,0
poniżej 3,0030,0powyżej 5030

OPIS ĆWICZEŃ

* Bieg na dystansie 800/1000 m - prowadzi się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych).

Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 15 osób. Na komendę "Start" lub sygnał grupa rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

* Podciąganie na drążku wysokim w nachwycie (siłowe - wykonywane siłą bez dodatkowych ruchów ciała) - minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia 220 cm. Na komendę "Gotów" kontrolowana osoba wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych - pozycja wyjściowa. Na komendę "Ćwicz" podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem np.: "nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych" oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.

* Bieg wahadłowy 10 x 10 - na komendę "Start" (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystujemy "chorągiewki" o parametrach: wysokość, co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Przewrócenie "chorągiewki" powoduje powtórzenie próby (próbę można powtórzyć jednokrotnie).

* Bieg zygzakiem - "koperta" - przeprowadza się w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się "chorągiewki" o parametrach: wysokość, co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cmi wadze do 3,5 kg.

Sposób prowadzenia: na komendę "Start" (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijając "chorągiewki" od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: "jeszcze dwa razy", "jeszcze raz". Przewrócenie "chorągiewki" powoduje powtórzenie próby (próbę można powtórzyć jednokrotnie).

* Pływanie 50 m na czas - na długi sygnał dźwiękowy, kontrolowany wchodzi na słupek startowy. Na komendę "na miejsca", zajmuje miejsce przy przedniej krawędzi słupka przyjmując pozycję dogodną do startu. Na krótki sygnał dźwiękowy wykonuje skok startowy (skacze na głowę) i pokonuje dystans 50 m stylem dowolnym (nie sposobem dowolnym) na czas. Dotknięcie nogą dna lub chwyt za linę torową powoduje niezaliczenie próby. Niedozwolony jest start z wody lub skok na nogi. Czas mierzy się z dokładnością 1 sek. od krótkiego sygnału (startowego) do dotknięcia ściany.

* Zwis na ugiętych ramionach na czas - drążek umocowany na wysokości dosiężnej. Zadanie polega na jak najdłuższym utrzymaniu się w zwisie na drążku o ugiętych ramionach w stawach łokciowych. Kontrolowana osoba chwyta drążek nachwytem (palce skierowane w górę, kciuki w dół) na szerokość barków tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka oraz odrywa stopy od podłoża. Próba rozpoczyna się od chwili, kiedy kontrolowana osoba wykona samodzielnie prawidłowy zwis i kończy się z chwilą, kiedy broda znajdzie się poniżej drążka. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sek. Próbę wykonuje się jednorazowo.

______

5 Wyrażone w skali punktowej.

6 Z egzaminu maturalnego

7 Na podst. warunków uchwalonych przez Senat na lata 2012 - 2014

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  1 UCHWAŁA NR 12/LXXXVIII/2013 r.

SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2014/2015

Na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 572, z późn. zm.) Senat Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych uchwala, co następuje:

§  1. Senat Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wnosi o to, aby Minister Obrony Narodowej ustalił następujące warunki i tryb przyjęcia do Wyższej Szkoły Ofierskiej Sił Powietrznych na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2014/2015.

I.

1. W przypadku osób zainteresowanych przyjęciem na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych prowadzi się jedno postępowanie rekrutacyjne w sprawie przyjęcia na studia oraz przyjęcia do służby kandydackiej.

2. Limit miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych określa Minister Obrony Narodowej w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 8 ust. 10 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

II.

 Komisje rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana w trybie określonym w statucie Wyższej Szkoły Ofierskiej Sił Powietrznych.

2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych powołanej w trybie określonym w statucie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Decyzję ostateczną w administracyjnym toku instancji podejmuje Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

III.

 Wniosek o powołanie do służby kandydackiej

1. O przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych może ubiegać się osoba:

1) niekarana sądownie;

2) posiadająca obywatelstwo polskie;

3) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;

4) posiadająca wiek co najmniej 18 lat;

5) posiadająca świadectwo dojrzałości.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w terminie do dnia 31 marca 2014 r., składa do Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wniosek o powołanie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

3. Do wniosku dołącza się:

1) podanie-ankietę, według wzoru dostępnego na stornie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych;

2) życiorys;

3) skrócony odpis aktu urodzenia.

4. Bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego składa się:

1) świadectwo dojrzałości;

2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

3) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

4) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;

5) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym;

6) kserokopię dowodu osobistego;

7) aktualną fotografię kandydata zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego;

8) oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat.

5. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

6. Niedostarczenie w terminie dokumentów, o których jest mowa w ust. 4 i 5 jest równoznaczne z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego i skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

IV.

 Badania lotniczo-lekarskie

1. Od osób ubiegających się o przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne, w tym odpowiednie dla personelu lotniczego. Osoba ubiegająca się o przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, po złożeniu wniosku, otrzymuje zawiadomienie o terminie i miejscu badań lotniczo-lekarskich.

2. Badania lotniczo-lekarskie dla kandydatów na specjalność pilotaż statku powietrznego przebiegają w trzech etapach:

1) etap I - badania we właściwej Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej orzekające o zdolności do zawodowej służby wojskowej;

2) etap II - badania specjalistyczne we właściwej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej. Badania trwają trzy dni. Kandydaci mają zapewnione odpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Kandydaci uznani za zdolnych do służby wojskowej w powietrzu kierowani są na dodatkowe badania specjalistyczne;

3) etap III - badania specjalistyczne.

3. Kandydaci na specjalności naziemne kończą badania lotniczo-lekarskie na II etapie.

V.

 Postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) analizę wyników na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski;

2) test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;

3) sprawdzian sprawności fizycznej;

4) rozmowę kwalifikacyjną;

5) analizę doświadczenia lotniczego - tylko dla kandydatów na specjalność pilotaż statku powietrznego.

2. Zasady naliczania punktów kwalifikacyjnych.

Tabela 1. Zasady przeliczania punktów kwalifikacyjnych za doświadczenie lotnicze.

Doświadczenie lotniczeUwagi
1) licencja pilota samolotowego - 50 pkt.

2) nalot na samolotach:

- godzina nalotu - 1 pkt, jednak nie więcej niż 20 pkt;

3) licencja pilota szybowcowego - 20 pkt;

4) III klasa pilota szybowcowego - 10 pkt;

5) skoki ze spadochronem:

- jeden skok - 1pkt, jednak nie więcej niż 10 pkt.

Plot - punkty za doświadczenie lotnicze oblicza się na podstawie Książki lotów (skoków). Kandydat może uzyskać maksymalnie 80 pkt.

Plot =0 - 80 pkt.

1) nalot uzyskany w ramach szkolenia selekcyjnego - ilość punktów określa komisja po zakończeniu szkolenia lotniczego na podstawie uzyskanej opiniiKandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt

Plot = 0 -20 pkt.

Tabela 2. Przedmioty maturalne stanowiące podstawę kwalifikacji.

PrzedmiotySposób obliczenia PmUwagi
Matematyka, fizyka, język angielski (część pisemna)Pm = W·Wmn +W·Wfizn +W·WanDla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury" lub posiadających dyplom matury międzynarodowej.
Pm = Wm+ Wfiz +0,5WaDla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości w systemie "starej matury".

Gdzie:

Pm - liczba punktów kwalifikacyjnych uzyskana z egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, języka angielskiego lub z testu znajomości języka angielskiego (jeśli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego) lub uzyskana z ocen ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z matematyki i/lub fizyki, przeliczona na punkty kwalifikacyjne;

Wmn - punkty z egzaminu maturalnego z matematyki, obliczone na podstawie tabeli 5 wg "nowej matury " lub tabeli 6 wg matury międzynarodowej;

Wfizn - punkty z egzaminu maturalnego z fizyki, obliczone na podstawie tabeli 5 wg "nowej matury " lub tabeli 6 wg matury międzynarodowej;

Wan - punkty z egzaminu maturalnego z języka angielskiego, obliczone na podstawie tabeli 5 wg "nowej matury " lub tabeli 6 wg matury międzynarodowej;

W - waga (wskaźnik) wyniku egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki i języka angielskiego;

W=1 - jeżeli egzamin maturalny był zdawany na poziomie rozszerzonym wg "nowej matury" lub na poziomie HL matury międzynarodowej;

W=0,4 - jeżeli egzamin maturalny był zdawany na poziomie podstawowym wg "nowej matury" lub na poziomie SL matury międzynarodowej.

Wm - punkty z egzaminu maturalnego z matematyki, obliczone na podstawie tabeli 3, wg "starej matury";

Wfiz - punkty z egzaminu maturalnego z fizyki, obliczone na podstawie tabeli 3, wg "starej matury";

Wa - punkty z egzaminu maturalnego z języka angielskiego, obliczone na podstawie tabeli 3, wg "starej matury ";

Uwaga:

Osoby, które nie zdawały matematyki i/lub fizyki na maturze, będą kwalifikowani na podstawie ocen z tych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej przeliczanych na punkty wg tabeli 4.

Tabela 3. Sposób zamiany ocen uzyskanych wg "starej matury" na punkty (wg skali ocen od 2 do 6):

OcenaPunkty
230
350
475
590
6100

Tabela 4. Sposób zamiany ocen uzyskanych za przedmioty niezdawane na maturze na punkty (wg skali ocen od 2 do 6):

Ocena końcowa ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z matematyki i/lub fizykiPunkty
210
320
430
535
640

Tabela 5. Sposób zamiany ocen uzyskanych wg "nowej matury" na punkty kwalifikacyjne:

Wyniki w procentachPunkty
Ilość procentów1 procent = 1 punkt

Tabela 6. Sposób zamiany wyników uzyskanych na maturze międzynarodowej na punkty kwalifikacyjne:

Wyniki uzyskane na maturze międzynarodowejPunkty
7100
685
570
456
342
228
114

Zasady kwalifikacji z wychowania fizycznego.

Kandydaci przystępują do czterech konkurencji sportowych.

Test obejmuje następujące konkurencje sportowe:

a) kobiety:

– test siły - uginanie ramion na ławeczce na liczbę powtórzeń;

– test szybkości - bieg na 100 m;

– test wytrzymałości - bieg na 1000 m.

b) mężczyźni:

– test siły - podciąganie na drążku na liczbę powtórzeń;

– test szybkości - bieg na 100 m;

– test wytrzymałości - bieg na 1000 m.

c) kobiety i mężczyźni:

– pływanie 50 m stylem dowolnym na czas.

Kolejność zdawanych konkurencji: test siły, test szybkości, test wytrzymałości, pływanie.

Czas trwania testu: w ciągu jednego dnia.

Opisy konkurencji:

a) uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce: na komendę "gotów" ćwicząca(y) wykonuje podpór przodem leżąc na ławeczce, nogi złączone lub w lekkim rozkroku - maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę "ćwicz" ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana, tzn. barki, biodra i kostki leżą w linii prostej), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu, bez przerw pomiędzy kolejnymi powtórzeniami. Oceniający głośno liczy ilość zaliczonych powtórzeń. Jeżeli ćwiczący wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem oceniający podaje ostatnią ilość wykonanych poprawnie powtórzeń.

b) bieg na 100 m: na sygnał "na miejsca" startująca(y) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej. Następnie na sygnał biegnie jak najszybciej do mety.

Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy.

c) bieg na 1000 m: na sygnał "na miejsca" startująca(y) staje przed linią startu w pozycji wysokiej.

Na sygnał biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy.

d) podciąganie na drążku: ćwiczący chwyta drążek nachwytem na szerokość barków i wykonuje zwis prosty. Na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem. Po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego. Ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może. Wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem).

Test zostaje przerwany jeżeli startujący zrobi przerwę wynoszącą dwie sekundy i dłuższą. Startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała - podciągnięcia wykonuje się siłą.

e) pływanie 50 m: odbywa się na krytej pływalni 25-metrowej w stroju kąpielowym.

Skok startowy wykonuje się na głowę z wysokości minimum 50 cm od lustra wody (dopuszcza się start z wody).

Na komendę "na miejsca" startujący zajmuje pozycję na słupku startowym. Na komendę "start" startujący wykonuje skok do wody i pokonuje jak najszybciej dystans 50 m (dwie długości basenu) stylem dowolnym. Pomiar czasu następuje w chwili dotknięcia krawędzi basenu dłonią. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy.

Tabela 7. Kryteria kwalifikacji testu ze sprawności fizycznej

Punkty kwalifikacyjneKOBIETYMĘŻCZYŹNI
Uginanie ramion na ławeczce

(liczba powtórzeń)

100 m

(sek.)

1000 m

(min.)

Pływanie 50 m

(sek.)

Podciąganie się na drążku

(liczba powtórzeń)

100 m

(sek.)

1000 m

(min.)

Pływanie 50 m

(sek.)

0<10>16,5>4,35<5>14,0>3,46
51016,54,35przepłynięcie514,03,46przepłynięcie
61116,44,331203,45110
71216,34,31115613,83,44105
81316,24,291103,43100
91416,14,2710573,4295
101516,04,2510013,73,4190
111615,94,239583,4085
121715,84,21903,3980
131815,74,1985913,63,3875
141915,64,17803,3770
152015,54,1575103,3665
162115,44,137013,53,3560
172215,34,1267113,3457
182315,24,11643,3254
192415,14,10621213,43,3052
202515,04,08603,2850
212614,94,0658133,2648
222714,84,045613,33,2446
232814,74,0254143,2244
242914,64,00523,2142
253014,53,58501513,23,2040

Uwaga:

Pwf - liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawności fizycznej, obliczona po zsumowaniu punktów z czterech konkurencji (odpowiednio dla kobiet i mężczyzn) wg tabeli 7. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt., to jest 25 pkt. za każdą konkurencję. Wszystkie konkurencje testu odbywają się w ubiorze sportowym, opisanym, w "Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej", (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców, pływanie - strój kąpielowy). Warunkiem uzyskania kwalifikacji ze sprawności fizycznej jest zdobycie co najmniej 50 punktów z testu sprawności fizycznej.

3. Kandydaci, którzy nie zdawali na maturze języka angielskiego, zdają egzamin testowy, na poziomie rozszerzonym. Kandydat może uzyskać z (Wan) od 0 do 100 pkt. Warunkiem uzyskania kwalifikacji z języka angielskiego jest zdobycie co najmniej 30 punktów.

4. Laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego z matematyki, fizyki i języka angielskiego mają przyznawane maksymalna ilość punktów z danego przedmiotu (100 pkt.).

5. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Wydziałowa Komisję Rekrutacyjna. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata do kształcenia w określonej specjalności oraz jego motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej zgodnie z tabelą nr 8. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę prezentowaną postawę, zainteresowanie lotnictwem, osiągnięcia sportowe. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać (Pr) od 0 do 20 pkt. Pozytywny wynik kwalifikacji oznacza uzyskanie przez kandydata min.1 pkt.

Tabela 8

L.p.Oceniany elementIlość punktów
1.Predyspozycje kandydata do pełnienia służby zawodowej (postawa, logiczność wypowiedzi, sposób zachowania).0 - 6
2.Motywacja do pełnienia służby w lotnictwie wojskowym (wiedza lotnicza i wojskowa).0 - 10
3.Działalność społeczna, organizacyjna i sportowa.0 - 4

6. W rozmowie kwalifikacyjnej mogą uczestniczyć przedstawiciele lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na studia wyższe. Wstępnego podziału na specjalności dokonuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Preferowaną specjalność studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech specjalności studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugiej i trzeciej określonej przez siebie specjalności studiów.

8. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych może złożyć wniosek o uznanie wyników testu znajomości języka angielskiego lub wyników sprawdzianu sprawności fizycznej uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym w roku 2014 na inny kierunek studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych we WSOSP. W tym wypadku kandydat nie zdaje po raz drugi testu znajomości języka angielskiego lub sprawdzianu sprawności fizycznej.

VI.

 Wynik postępowania rekrutacyjnego

1. Kandydat w ramach postępowania rekrutacyjnego oceniany jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.

2. W trakcie postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące elementy:

- Plot -opinia lotnicza (doświadczenie lotnicze) - tylko dla kandydatów na specjalność pilotaż samolotu i śmigłowca;

- Pm -liczba punktów kwalifikacyjnych uzyskana z egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, języka angielskiego lub z testu znajomości języka angielskiego (jeśli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego) lub uzyskana z ocen ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z matematyki i/lub fizyki, przeliczona na punkty kwalifikacyjne;

- Pwf -liczba punktów kwalifikacyjnych uzyskana z testów kwalifikacyjnych ze sprawności fizycznej;

- Pr -punkty kwalifikacyjne uzyskane w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Wskaźnik kwalifikacyjny = Plot+ Pm + Pwf + Pr

przy warunkach, że Pwf 50; Pr 1

3. Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych jest uzyskanie minimum 50 punktów z testu sprawności fizycznej i minimum 1 punktu z rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Na studia zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów kwalifikacyjnych i w rankingu danej specjalności znajdą się na pozycji objętej limitem miejsc.

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu kandydata decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna biorąc pod uwagę grupę zdrowia oraz opinię lotniczą kandydata (doświadczenie lotnicze).

6. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala również, z zachowaniem zasad określonych w niniejszej uchwale, listy kandydatów rezerwowych w poszczególnych specjalnościach, którym proponuje przyjęcie w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.

7. Imienną listę zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów ogłasza się po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnych.

8. Osoba, która nie została przyjęta na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych może ubiegać się o przyjęcia na studia cywilne na zasadach określonych dla danego kierunku (specjalności), poziomu i profilu kształcenia.

VII.

 Postanowienia końcowe

1. Osoba powołana do służby kandydackiej pełni tę służbę od dnia stawienia się w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.

2. Z osobą ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej podpisuje się umowę określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę.

3. Osoba powołana do służby kandydackiej staje się żołnierzem w czynnej służby wojskowej z dniem stawienia się do tej służby i otrzymuje tytuł podchorążego z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej.

4. Osoba powołana do służby kandydackiej odbywa podstawowe szkolenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, które kończy się złożeniem przysięgi wojskowej.

5. Osoba, która rozpoczęła pełnienie służby kandydackiej staje się studentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dniem immatrykulacji, po złożeniu ślubowania.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi-Komendantowi.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 12/MON z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.182) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 czerwca 2014 r.