Ustalenie warunków i trybu przyjęć kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2018/2019.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2017.51

Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 2017 r.

DECYZJA Nr 178
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2018/2019

Na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm. 2 ) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Ustala się warunki i tryb przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2018/2019, zgodnie z wnioskiem Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, o którym mowa w § 1 pkt 2 uchwały nr 22/03/2017 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz warunków i trybu przyjęcia na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2018/2019.
§  2. 
Warunki i tryb przyjęcia, o których mowa w § 1, określa załącznik do decyzji.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Warunki i tryb przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2018/2019

Rozdział  1.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej

1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

2. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby, które spełniają wymagania określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 i 1321) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 638), to jest:

1) posiadające obywatelstwo polskie;

2) posiadające co najmniej średnie wykształcenie;

3) niekarane za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe;

4) korzystające z pełni praw publicznych;

5) które nie przekroczyły 25 roku życia;

6) które złożyły zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej;

7) posiadające odpowiednie warunki fizyczne i psychiczne.

3. W celu przyjęcia do służby, kandydaci zdają egzamin wstępny sprawnościowy, na który składa się: test sprawności - tor przeszkód oraz sprawdzian z umiejętności pływania. Egzamin wstępny sprawnościowy organizowany jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

4. Od kandydatów wymaga się, aby na pisemnym egzaminie dojrzałości mieli ocenę z następujących przedmiotów:

1) matematyki;

2) języka obcego;

3) fizyki i astronomii albo chemii, albo biologii, albo informatyki.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniani są tylko kandydaci, którzy z testu sprawnościowego - tor przeszkód uzyskali wynik lepszy od średniego, zdali sprawdzian z umiejętności pływania oraz uzyskali oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości z:

1) matematyki;

2) języka obcego;

3) fizyki i astronomii albo chemii, albo biologii, albo informatyki.

6. Wyniki pisemne egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów wymienionych w ust. 4 przelicza się, przyjmując większą z dwóch liczb: 0,7xP lub 1xR, gdzie:

1) P - oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym;

2) R - oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

7. Punkty rekrutacyjne oblicza się stosując współczynniki przeliczeniowe:

1) 1,0 dla matematyki;

2) 0,5 dla języka obcego;

3) 0,8 dla fizyki i astronomii albo chemii, albo biologii, albo informatyki.

8. Spośród kandydatów określonych w ust. 5 tworzy się listę rankingową na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych z matematyki, języka obcego, fizyki i astronomii, albo chemii, albo biologii, albo informatyki. W przypadku równej liczby punktów rekrutacyjnych o kolejności decyduje lepszy wynik z egzaminu sprawnościowego.

9. Do służby kandydackiej wstępnie kwalifikowane są osoby:

1) według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc;

2) według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10 % punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

10. Osoby wstępnie zakwalifikowane zostają przyjęte do służby kandydackiej po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

11. W przypadku wydania przez właściwą komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych negatywnego orzeczenia dotyczącego osoby wstępnie zakwalifikowanej do służby kandydackiej, na badania psychofizyczne kwalifikowane i kierowane są kolejne osoby z listy rankingowej.

12. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) złożenie ślubowania;

2) pozytywne ukończenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

3) immatrykulacja.

13. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia Uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

14. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie stosuje się postanowień ust. 6-8.

15. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10 % ogólnej liczby przyjętych studentów.

Rozdział  2.

Egzamin wstępny sprawnościowy

1. Test sprawności - tor przeszkód.

1) ZASADY POKONYWANIA TORU PRZESZKÓD

Lp.Opis elementuBłędy w pokonywaniu przeszkód
1Pozycja startowa - leżenie przodem.Falstart.
2Przeniesienie manekina z materaca "A" na materac "B".

Ciężar manekina - 50 kg.

Manekin po przeniesieniu opiera się o podłogę.
3Przejście pod płotkiem.

Wysokość płotka - 76 cm.

Ominięcie płotka.
4Przejazd nad skrzynią przy pomocy drążka.

Wysokość drążka - 250 cm.

Wysokość skrzyni - 5 części.

Przejazd obok skrzyni, stawanie nogami na górnej części skrzyni. Odbijanie się od przedniej części skrzyni.
5Przejście pod płotkiem.

Wysokość płotka - 76 cm.

Ominięcie płotka.
6Odmyk (przewrót w przód) na drążku ze wspierania przodem.

Wysokość drążka - 190 cm.

Pokonanie przeszkody innym sposobem.
7Przejście pod płotkami.

Wysokość płotka - 76 cm.

Ominięcie płotków.
8Przeskok rozkroczny przez skrzynię - odbicie z odskoczni.

Wysokość skrzyni - 5 części.

Pokonanie skrzyni bez oparcia dłoni, przejście nogami po skrzyni, siad na skrzyni.
9Skok "tygrysi" przez skrzynię.

Wysokość skrzyni - 4 części.

Skok bez przewrotu w przód.

Położenie dłoni na skrzyni.

10Pokonanie górą wysokiej skrzyni.

Wysokość skrzyni - 7 części.

Ominięcie przeszkody.
11Przeniesienie manekina z materaca "B" na materac "A".

Ciężar manekina - 50 kg.

Manekin po przeniesieniu opiera się o podłogę.
12Dwa przewroty w przód na materacach.Przewrót bez położenia dłoni na materacu.
13Przejście lub przebiegnięcie po dwóch równoważniach ustawionych skośnie.Zeskok na podłogę lub dotknięcie podłogi przed zaznaczoną linią prostopadłą do końca drugiej równoważni.
14Przejście pod płotkiem.

Wysokość płotka - 76 cm.

Ominięcie płotka.
15Slalom między chorągiewkami.Przewracanie chorągiewek ramionami - tzw. slalom narciarski, ominięcie chorągiewki.
16Meta.Ominięcie fotokomórki, rzut "szczupakiem".

2) DYSKWALIFIKACJE

Kandydat zostanie zdyskwalifikowany w przypadku:

a) nieprawidłowego pokonania lub ominięcia przeszkody i kontynuowanie biegu bez powtórnego prawidłowego pokonania przeszkody,

b) rezygnacji z pokonania toru przeszkód,

c) kontuzji uniemożliwiającej kontynuowanie próby,

d) drugiego falstartu,

e) spóźnienia na start.

3) GRAFICZNE ZOBRAZOWANIE TORU PRZESZKÓD

grafika

2. Sprawdzian z umiejętności pływania na dystansie 50 m.

Do sprawdzianu dopuszczeni są tylko kandydaci, którzy z testu sprawnościowego - tor przeszkód uzyskali wynik lepszy od średniego. Czas maksymalny pokonania dystansu - 60 sek. Pływanie odbywa się na basenie o głębokości 2,25 m i rozpoczyna się wykonaniem skoku do wody.

DYSKWALIFIKACJE

Kandydat zostanie zdyskwalifikowany w przypadku:

1) korzystania z pomocy ściany, liny, innego kandydata podczas pływania;

2) braku dotknięcia ściany podczas nawrotu;

3) rezygnacji z pływania;

4) kontuzji uniemożliwiającej kontynuowanie próby;

5) niestawienia się na start.

Rozdział  3.

Informacje dodatkowe

1. Wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla matury uzyskanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wyniki na świadectwie maturalnym uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla świadectw maturalnych uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury międzynarodowej na potrzeby rekrutacji w Szkole Głównej Służby Pożarnicznej rozstrzyga Rektor-Komendant.

4. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury uzyskanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby rekrutacji w Szkole Głównej Służby Pożarnicznej rozstrzyga Rektor- Komendant.

5. Ustala się terminy składania i wykaz dokumentów:

1) termin:

a) rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 1 marca 2018 r.,

b) zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 31 marca 2018 r.,

c) rozpoczęcia rekrutacji: 3 kwietnia 2018 r.,

d) zakończenia rekrutacji: 31 maja 2018 r.;

2) wykaz dokumentów:

a) podanie do Rektora-Komendanta - formularz podania własnoręcznie wypełniony,

b) świadectwo dojrzałości - oryginał wydany przez szkołę,

c) dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,

d) poświadczona kopia dowodu osobistego - dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (dotyczy tylko osobistego składania dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym - należy mieć ze sobą kserokopię dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu),

e) kolorowa fotografia na białym tle 3,5 x 4,5 cm podpisana imieniem i nazwiskiem,

f) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego - wystawione przez lekarza rejonowego, rodzinnego lub internistę, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed egzaminem. Zaświadczenie należy dostarczyć w dniu egzaminu sprawnościowego.

6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się.

7. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor- Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarnicznej najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2018 r.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 858, 859, 1321 i 1428.