Ustalenie unikalnego numeru identyfikującego receptę.

Dzienniki resortowe

NFZ.2015.105

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2015/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę

Na podstawie art. 102 ust. 1 i 5 pkt 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 w zw. z pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2014 r. poz. 319 i 1239) i § 3 ust. 5 w zw. z pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. poz. 1971) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się następujący sposób budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę nadawanego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia od cyfry piątej do dwudziestej, z których:
1)
cyfra piąta - przyjmuje wartość "0";
2) 1
cyfra szósta - przyjmuje wartość "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6" lub "9";
3)
cyfra siódma - przyjmuje wartość "0";
4)
cyfra ósma - przyjmuje wartość "0" lub "1";
5)
cyfra od dziewiątej do dwudziestej - stanowią kolejny numer recepty w ramach danego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 75/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Konieczność wydania nowego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę, dotyczącego określenia numeracji recept, wynika z wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. poz. 1971). W związku z powyższym, zarządzenie Prezesa NFZ stanowi wykonanie zobowiązania wynikającego z art. 3 pkt 5 ww. rozporządzenia, którego sposób budowy określa załącznik nr 4 do tego rozporządzenia.

Rozszerzenie cyfry szóstej o dwa nowe znaczniki, tj. "1" w przypadku pobrania unikalnego identyfikującego numeru recepty przez pielęgniarkę oraz "2" w przypadku pobrania unikalnego identyfikującego numeru recepty przez położną, pozwoli nam monitorować ilość pobranych przez te grupy zawodowe numerów recept.

1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 107/2015/DGL z dnia 30 grudnia 2015 r. (NFZ.15.107) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 2015 r.