Dziennik resortowy

NFZ.2012.75

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75/2012/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę

Na podstawie art. 102 ust. 1 i 5 pkt 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) oraz § 3 ust. 4 w zw. z pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się następujący sposób budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę nadawanego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia od cyfry piątej do dwudziestej, z których:
1) cyfra piąta - przyjmuje wartość "0";
2) cyfra szósta - przyjmuje wartość "0" lub "9";
3) cyfra siódma - przyjmuje wartość "0";
4) cyfra ósma - przyjmuje wartość "0" lub "1";
5) cyfra od dziewiątej do dwudziestej - stanowią kolejny numer recepty w ramach danego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 21/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 123 i poz. 476.