Ustalenie unikalnego numeru identyfikującego receptę.

Dzienniki resortowe

NFZ.2012.21

Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2012/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę

Na podstawie pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95 i poz. 260) w związku z § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia, zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się następujący sposób budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę nadawanego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia od cyfry piątej do dwudziestej, z których:
1)
cyfra piąta - przyjmuje wartość "0";
2)
cyfra szósta - przyjmuje wartość:
a)
"0" - dla recepty wystawianej na podstawie umów indywidualnych oraz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyjątkiem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe,
b)
"9" - dla recepty wystawianej na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe;
3)
cyfra siódma - przyjmuje wartość "0";
4)
cyfra ósma - przyjmuje wartość "0" lub "1";
5)
cyfra od dziewiątej do dwudziestej - stanowią kolejny numer recepty w ramach danego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 1/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad numeracji recept.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania