Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1999.4.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1999 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 kwietnia 1999 r.
w sprawie ustalenia terminu sporządzenia w 1999 r. sprawozdania z zakresu rolnictwa

Główny Urząd Statystyczny informuje, iż stosownie do postanowień Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999, wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 września 1998 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 (Dz. U. Nr 129, poz. 854), określa się terminy wykonania obowiązków statystycznych w powiązaniu z przebiegiem warunków wegetacji i sporządzenia sprawozdań na formularzach oznaczonych symbolami:
- R-05 - sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach według stanu na dzień 5 lipca 1999 r.,

- R-07 - sprawozdanie o powierzchni i zbiorach z łąk trwałych według stanu na dzień 1 lipca 1999 r. (I pokos) oraz według stanu na dzień 19 sierpnia 1999 r. (II pokos) oraz przekazania ich do dnia:

- 6 lipca 1999 r. na formularzu R-05,

- 2 lipca 1999 r. na formularzu R-07 (I pokos),

- 20 sierpnia 1999 r. na formularzu R-07 (II pokos).

Sprawozdania przekazuje się do urzędu statystycznego w województwie, na którego terenie ma siedzibę adresat obowiązku sprawozdawczego.