Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2014.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 listopada 2014 r.

DECYZJA Nr 153
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 19 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia terminów przyjęć do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rok 2015

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 187, poz. 1569 oraz z 2007 r. Nr 214, poz. 1577), postanawia się co następuje:
§  1. Ustala się następujące terminy przyjęć do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", w roku 2015:
1) 1 styczeń;
2) 2 marzec;
3) 4 maj;
4) 1 wrzesień;
5) 2 listopad;
6) 14 grudzień.
§  2. W uzasadnionych przypadkach Szef ABW, na wniosek dyrektora Biura Kadr ABW, może wyznaczyć dodatkowe terminy przyjęć do służby w ABW, inne niż wskazane w § 1.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.