Ustalenie terenu zamkniętego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2020.41

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2020 r.

DECYZJA Nr 119
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie ustalenia terenu zamkniętego

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086) ustala się, co następuje:
§  1. 
Ustala się jako teren zamknięty ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa - obszar obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 1015, 1022, 1032/2, 1043/1, 1043/2, 1043/3, 1048, 1049, 1050, 1051, 1060, 1061 i 1072 w obrębie administracyjnym 207 o łącznej powierzchni 63.619 m2, położone w Przemyślu, gmina Przemyśl, powiat przemyski, województwo podkarpackie, będące własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, zgodnie z treścią księgi wieczystej nr 27104 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu, w granicach działek łącznie z budynkami i innymi obiektami budowlanymi trwale związanymi z gruntem i budowlą.
§  2. 
Informacjom o obiektach lub ich wyodrębnionych częściach, objętych terenem zamkniętych, nie nadaje się klauzuli niejawności.
§  3. 
Opracowaniom geodezyjnym i kartograficznym, stanowiącym dokumentację terenu zamkniętego, nie nadaje się klauzuli niejawności.
§  4. 
Traci moc decyzja nr 211 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 października 2006 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG poz. 78 oraz z 2019 r. poz. 70).
§  5. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.