Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2002.1.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 stycznia 2002 r.

DECYZJA Nr 14
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 7 stycznia 2002 r.
w sprawie ustalenia terenu zamkniętego

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i z 2001 r. Nr 120, poz. 1268) ustala się, co następuje:
§  1. Ustala się jako teren zamknięty ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa - obszar objęty działką ewidencyjną nr 1/3 w obrębie administracyjnym Pogodno 59 o powierzchni 8.698 m2 położoną w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 45 gmina Szczecin, powiat Szczecin, województwo zachodniopomorskie, będącą w trwałym zarządzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego z dnia 8 kwietnia 1959 roku w granicach całej działki łącznie z budynkami i innymi obiektami budowlanymi trwale związanymi z gruntem i budowlą.
§  2. Informacjom o obiektach, lub ich wyodrębnionych częściach, objętych obszarem zamknięcia, nie nadawać klauzuli niejawności.
§  3. Opracowaniom geodezyjnym i kartograficznym, stanowiącym dokumentację terenu objętego zamknięciem nadać klauzulę "Zastrzeżone".
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.