Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2020.38

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2021 r.

DECYZJA Nr 14
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086) ustala się, co następuje:
§  1. 
Ustala się tereny zamknięte zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, przez które przebiegają linie kolejowe, dla województwa:
1)
dolnośląskiego, określone w załączniku nr 1 do decyzji;
2)
kujawsko-pomorskiego, określone w załączniku nr 2 do decyzji;
3)
lubelskiego, określone w załączniku nr 3 do decyzji;
4)
lubuskiego, określone w załączniku nr 4 do decyzji;
5)
łódzkiego, określone w załączniku nr 5 do decyzji;
6)
małopolskiego, określone w załączniku nr 6 do decyzji;
7)
mazowieckiego, określone w załączniku nr 7 do decyzji;
8)
opolskiego, określone w załączniku nr 8 do decyzji;
9)
podkarpackiego, określone w załączniku nr 9 do decyzji;
10)
podlaskiego, określone w załączniku nr 10 do decyzji;
11)
pomorskiego, określone w załączniku nr 11 do decyzji;
12)
śląskiego, określone w załączniku nr 12 do decyzji;
13)
świętokrzyskiego, określone w załączniku nr 13 do decyzji;
14)
warmińsko-mazurskiego, określone w załączniku nr 14 do decyzji;
15)
wielkopolskiego, określone w załączniku nr 15 do decyzji;
16)
zachodniopomorskiego, określone w załączniku nr 16 do decyzji.
§  2. 
Załączniki, o których mowa w § 1, określają granice i powierzchnie terenów zamkniętych według podziału administracyjnego i ewidencji gruntów, przy czym granice działek ewidencyjnych są granicami terenów zamkniętych.
§  3. 
Traci moc decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25, z późn. zm.).
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3  3  

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4  4  

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  5  5  

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  6  6  

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  7  7  

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  8  8  

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  9  9  

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  10  10  

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  11  11  

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  12  12  

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  13  13  

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  14  14  

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  15  15  

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  16

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).
2 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 1 z dnia 13 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 4 z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 kwietnia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

3 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 1 z dnia 13 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 4 z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 kwietnia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

4 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 1 z dnia 13 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 kwietnia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

5 Załącznik nr 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 4 z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 kwietnia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

6 Załącznik nr 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 4 z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 kwietnia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

7 Załącznik nr 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 20 z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.MI.2020.47) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 grudnia 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 1 z dnia 13 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 4 z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 decyzji nr 7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 kwietnia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

8 Załącznik nr 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 1 z dnia 13 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 decyzji nr 4 z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 kwietnia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

9 Załącznik nr 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 4 z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 decyzji nr 7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 kwietnia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

10 Załącznik nr 10:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 decyzji nr 1 z dnia 13 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 decyzji nr 4 z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 decyzji nr 7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 kwietnia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

11 Załącznik nr 11:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 decyzji nr 4 z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 5 z dnia 5 lutego 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.8) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 lutego 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

12 Załącznik nr 12:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 20 z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.MI.2020.47) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 grudnia 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 1 z dnia 13 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 decyzji nr 4 z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 decyzji nr 7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 kwietnia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

13 Załącznik nr 13:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 decyzji nr 1 z dnia 13 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 decyzji nr 7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 kwietnia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

14 Załącznik nr 14:

- zmieniony przez § 1 pkt 11 decyzji nr 4 z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 decyzji nr 7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 kwietnia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

15 Załącznik nr 15:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 decyzji nr 1 z dnia 13 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 decyzji nr 4 z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 13 decyzji nr 7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 kwietnia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.