Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIiR.2014.25

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 3
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 oraz z 2013 r. poz. 829 i 1635) ustala się, co następuje:
§  1. 
Uznaje się za tereny zamknięte, zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, tereny, na których są usytuowane linie kolejowe, określone w załączniku do decyzji, stanowiącym tomy nr 1-16.
§  2. 
Załącznik, o którym mowa w § 1, określa granice i powierzchnie terenów zamkniętych według podziału administracyjnego i ewidencji gruntów, przy czym granice działek ewidencyjnych są granicami terenów zamkniętych.
§  3. 
Traci moc decyzja nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.).
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2  

Wykaz działek ewidencyjnych przez które przebiegają linie kolejowe uznane jako tereny zamknięte

Tom 1

województwo dolnośląskie

Tom 2

województwo kujawsko-pomorskie

Tom 3

województwo lubelskie

Tom 4

województwo lubuskie

Tom 5

województwo łódzkie

Tom 6

województwo małopolskie

Tom 7

województwo mazowieckie

Tom 8

województwo opolskie

Tom 9

województwo podkarpackie

Tom 10

województwo podlaskie

Tom 11

województwo pomorskie

Tom 12

województwo śląskie

Tom 13

województwo świętokrzyskie

Tom 14

województwo warmińsko-mazurskie

Tom 15

województwo wielkopolskie

Tom 16

województwo zachodniopomorskie

1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U. poz. 1391).
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 23 z dnia 8 września 2014 r. (Dz.Urz.MIiR.2014.66) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 kwietnia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 19 z dnia 17 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MIiR.2014.51) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 lipca 2014 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 20 z dnia 29 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MIiR.2014.58) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 sierpnia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 22 z dnia 18 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MIiR.2014.63) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 sierpnia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 25 z dnia 23 października 2014 r. (Dz.Urz.MIiR.2014.73) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 października 2014 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 28 z dnia 22 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MIiR.2014.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 grudnia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 1 z dnia 23 stycznia 2015 r. (Dz.Urz.MIiR.2015.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 stycznia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 2 z dnia 23 marca 2015 r. (Dz.Urz.MIiR.2015.24) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 marca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 5 z dnia 16 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MIiR.2015.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 kwietnia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 6 z dnia 5 maja 2015 r. (Dz.Urz.MIiR.2015.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 maja 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji z dnia 27 maja 2015 r. (Dz.Urz.MIiR.2015.37) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 maja 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 18 z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MIiR.2015.40) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 lipca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 22 z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Dz.Urz.MIiR.2015.45) zmieniającej nin. decyzję z dniem 19 sierpnia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji z dnia 15 października 2015 r. (Dz.Urz.MIiR.2015.52) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 października 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 1 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.MIiB.2016.1) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 stycznia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 6 z dnia 22 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.MIiB.2016.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 stycznia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 7 z dnia 18 lutego 2016 r. (Dz.Urz.MIiB.2016.10) zmieniającej nin. decyzję z dniem 22 lutego 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 9 z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.Urz.MIiB.2016.18) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 marca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 10 z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MIiB.2016.48) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 czerwca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 20 z dnia 24 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MIiB.2016.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 czerwca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 21 z dnia 1 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MIiB.2016.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lipca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 29 z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz.Urz.MIiB.2016.80) zmieniającej nin. decyzję z dniem 7 listopada 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 32 z dnia 8 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MIiB.2016.87) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 grudnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji z dnia 9 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MIiB.2016.90) zmieniającej nin. decyzję z dniem 12 grudnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 1 z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz.Urz.MIiB.2017.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 5 z dnia 28 lutego 2017 r. (Dz.Urz.MIiB.2017.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 marca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 8 z dnia 23 marca 2017 r. (Dz.Urz.MIiB.2017.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 marca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji z dnia 8 maja 2017 r. (Dz.Urz.MIiB.2017.30) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 maja 2017 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 14 z dnia 16 maja 2017 r. (Dz.Urz.MIiB.2017.35) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 maja 2017 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 22 z dnia 20 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MIiB.2017.45) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji z dnia 24 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MIiB.2017.47) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 czerwca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 30 z dnia 18 lipca 2017 r. (Dz.Urz.MIiB.2017.51) zmieniającej nin. decyzję z dniem 19 lipca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 32 z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.MIiB.2017.54) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 sierpnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 38 z dnia 10 października 2017 r. (Dz.Urz.MIiB.2017.69) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 października 2017 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 41 z dnia 28 listopada 2017 r. (Dz.Urz.MIiB.2017.76) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 listopada 2017 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 42 z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.MIiB.2017.80) zmieniającej nin. decyzję z dniem 19 grudnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 5 z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.Urz.MI.2018.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 lutego 2018 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 6 z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.Urz.MI.2018.7) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 marca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 8 z dnia 26 marca 2018 r. (Dz.Urz.MI.2018.9) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 marca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 11 z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.MI.2018.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 kwietnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 15 z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.Urz.MI.2018.16) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 26 z dnia 26 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.MI.2018.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz.Urz.MI.2018.24) zmieniającej nin. decyzję z dniem 12 lipca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 34 z dnia 18 października 2018 r. (Dz.Urz.MI.2018.44) zmieniającej nin. decyzję z dniem 19 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 37 z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MI.2018.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 2 z dnia 4 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MI.2019.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 9 z dnia 1 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MI.2019.7) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lutego 2019 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 13 z dnia 7 marca 2019 r. (Dz.Urz.MI.2019.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 marca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 15 z dnia 19 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MI.2019.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 19 kwietnia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 19 z dnia 28 maja 2019 r. (Dz.Urz.MI.2019.29) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 maja 2019 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 26 z dnia 1 lipca 2019 r. (Dz.Urz.MI.2019.32) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lipca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 31 z dnia 19 sierpnia 2019 r. (Dz.Urz.MI.2019.41) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 sierpnia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 33 z dnia 20 września 2019 r. (Dz.Urz.MI.2019.44) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 września 2019 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 34 z dnia 28 października 2019 r. (Dz.Urz.MI.2019.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 października 2019 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 37 z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.MI.2019.54) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 grudnia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 3 z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.Urz.MI.2020.3) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 lutego 2020 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 4 z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.Urz.MI.2020.10) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 marca 2020 r.