Ustalenie soboty dniem służby w 2019 r. dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w jednozmianowym... - OpenLEX

Ustalenie soboty dniem służby w 2019 r. dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w jednozmianowym rozkładzie czasu służby.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.14

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 2019 r.

DECYZJA Nr 87
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia soboty dniem służby w 2019 r. dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w jednozmianowym rozkładzie czasu służby

Na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1602) ustala się, co następuje:
§  1. 
Dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w jednozmianowym rozkładzie czasu służby ustala się sobotę 11 maja 2019 r. dniem służby w zamian za 2 maja 2019 r.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.