Dz.Urz.KGSG.2018.85

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 2018 r.

DECYZJA Nr 189
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie ustalenia soboty dniem służby w 2018 r. dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w jednozmianowym rozkładzie czasu służby

Na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1602) ustala się, co następuje:
§  1.  Dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w jednozmianowym rozkładzie czasu służby ustala się sobotę 15 grudnia 2018 r. dniem służby w zamian za 24 grudnia 2018 r.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.