Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2020.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.

DECYZJA Nr 1
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie § 4 ust. 1 i § 17 ust. 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. poz. 61 oraz z 2015 r. poz. 724) postanawia się, co następuje:
§  1.  W skład Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym wchodzą:
1) Przewodniczący:

Mirosław Krzystolik;

2) Członkowie:
a) Ewa Bałchanowska,
b) Stanisław Bartosik,
c) Dariusz Katan,
d) Barbara Kosmowska,
e) Piotr Kujawski,
f) Włodzimierz Mosór,
g) Aneta Rogowska,
h) Alicja Stefaniak,
i) Małgorzata Waksmańska;
3) Sekretarz:

Honorata Śpiewak.

§  2.  Traci moc decyzja nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 76).
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.