Ustalenie składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym. - OpenLEX

Ustalenie składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2011.2.31

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 2011 r.

DECYZJA Nr 1
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie § 4 ust. 1 i § 17 ust. 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M. P. Nr 1, poz. 5) postanawia się, co następuje:
§  1.
W skład Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym1) wchodzą:
1)
Przewodniczący

Piotr Wojtacha;

2)
Sekretarz

Honorata Śpiewak;

3)
Członkowie:

- Ewa Bałchanowska,

- Barbara Kosmowska,

- Krzysztof Król,

- Mirosław Krzystolik,

- Janusz Malinga,

- Janusz Orlof,

- Marek Tarabuła,

- Małgorzata Waksmańska.

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2011 r.
______

1) Na podstawie § 46 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M. P. Nr 1, poz. 5), Zespół wartościujący stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym został przekształcony, z dniem 3 lutego 2011 r., w Wewnętrzny zespół wartościujący stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.