Dz.Urz.WUG.2018.192

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 października 2018 r.

DECYZJA Nr 23
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 77 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG poz. 191) postanawia się, co następuje:
§  1.  Ustala się, do dnia 31 grudnia 2019 r., następujący skład osobowy Komisji do spraw Ochrony Powierzchni:
1) Przewodniczący:

Piotr Wojtacha

Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;

2) Zastępcy Przewodniczącego:
a) Tomasz Białożyt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,

b) Andrzej Kowalski Główny Instytut Górnictwa;
3) Członkowie:
a) Szymon Adamecki

Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" sp. z o.o.,

b) Andrzej Ajdukiewicz Politechnika Śląska,
c) Jan Białek Politechnika Śląska,
d) Izabela Bryt-Nitarska Polska Akademia Nauk,
e) Karol Firek

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

f) Ryszard Hejmanowski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

g) Dariusz Ignacy

Główny Instytut Górnictwa,

h) Marian Kawulok

Instytut Techniki Budowlanej,

i) Tadeusz Majcherczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

j) Henryk Marcak Polska Akademia Nauk,
k) Ryszard Mielimąka Politechnika Śląska,
l) Grzegorz Mutke Główny Instytut Górnictwa,
m) Edward Popiołek

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

n) Zbigniew Samokar KGHM Polska Miedź S.A.,
o) Leszek Słowik

Instytut Techniki Budowlanej,

p) Anton Sroka

Polska Akademia Nauk,

q) Leszek Szojda Politechnika Śląska,
r) Krzysztof Tajduś Polska Akademia Nauk,
s) Tadeusz Tatara Politechnika Krakowska,
t) Mirosław Wiatkowski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

u) Zbigniew Zembaty Politechnika Opolska.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 1
1 Niniejsza decyzja była poprzedzona, w zakresie swojej regulacji, decyzją nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 149), która ustalała skład Komisji do spraw Ochrony Powierzchni do dnia 30 września 2018 r. i utraciła moc z dniem 8 października 2018 r.