Ustalenie rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2024.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 2376, 2377, 2378, 2379, 3044 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz § 115 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z 2007 r. poz. 330, z 2008 r. poz. 690, z 2011 r. poz. 1034 oraz z 2021 r. poz. 2088) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
rodzaje, ilość i okres używania przysługujących pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej, z uwzględnieniem stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy;
2)
wysokość miesięcznej stawki oraz terminy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego pracownikowi za pranie przez niego przydzielonej mu odzieży roboczej.
§  2. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
okresie używania - należy przez to rozumieć przewidywany okres używania, w jakim stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadają właściwości ochronne i użytkowe;
2)
komórce zaopatrującej - należy przez to rozumieć Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, które jest odpowiedzialne za zaopatrywanie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej;
3)
ewidencji - należy przez to rozumieć prowadzony w systemie elektronicznym przez komórkę zaopatrującą wykaz rodzaju i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, wydanych pracownikom uprawnionym do wyposażenia w te przedmioty.
§  3. 
1. 
Pracownik otrzymuje środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej, z dniem rozpoczęcia pracy, a przed dopuszczeniem do tej pracy.
2. 
Do obowiązków pracownika należy utrzymywanie w należytym stanie przydzielonej odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej.
3. 
W przypadku utraty, zniszczenia lub zużycia odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, przed upływem ustalonego okresu używania, pracownikowi przydziela się ponownie określone przedmioty.
4. 
Rodzaje i ilość przysługujących środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej, okresy ich używania oraz stanowiska, na których ich stosowanie jest niezbędne, określone są w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  4. 
1. 
Zmiana okresu używania odzieży i obuwia roboczego może nastąpić w przypadku nabycia przez pracownika uprawnienia do innego zestawu, w którym jest wymieniony ten sam przedmiot, lecz o innym okresie używania.
2. 
Okres używania przedmiotów, o których mowa w § 6 ust. 1, wynosi połowę okresu przewidzianego dla przedmiotów nowych.
3. 
W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3, okres używania liczy się od daty wydania nowego przedmiotu.
§  5. 
1. 
Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej są wydawane przez komórkę zaopatrującą na podstawie zapotrzebowania sporządzonego przez kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, w której wykonują pracę pracownicy uprawnieni do wyposażenia w te przedmioty.
2. 
Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, o którym mowa w ust. 1, 30 dni przed upływem terminu wymiany odzieży i obuwia roboczego, powiadamia komórkę zaopatrującą o zbliżającym się terminie pobrania z magazynu tych przedmiotów przez podległych mu pracowników.
3. 
Komórka zaopatrująca niezwłocznie wydaje pracownikowi nowe przedmioty, w przypadku:
1)
otrzymania zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1;
2)
otrzymania od kierownika, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenia dotyczącego utraty lub zniszczenia przez pracownika środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
4. 
Pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem na dowodzie wydania z magazynu pobranie wydanych mu przedmiotów.
§  6. 
1. 
Pracownikowi można przydzielić używane środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą, z wyjątkiem nakryć głowy, bielizny osobistej i obuwia roboczego, jeżeli zachowują one wartość użytkową i właściwości ochronne. Przedmioty te muszą być uprzednio wyprane i odkażone.
2. 
Przedmioty, o których mowa w ust. 1, można wydać:
1)
na czas wykonywania krótkotrwałych prac albo czynności inspekcyjnych;
2)
do czasu wydania nowych przedmiotów.
§  7. 
1. 
Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, po upływie okresu używania nie podlegają zwrotowi.
2. 
Pracownik zwraca pobrane środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą, z wyjątkiem nakryć głowy, bielizny osobistej i obuwia roboczego, lub uiszcza ich równowartość w kwocie równej niezamortyzowanej wartości, obliczonej według aktualnej ceny detalicznej w przypadku:
1)
rozwiązania stosunku pracy;
2)
przeniesienia na stanowisko służbowe, na którym dane przedmioty nie przysługują;
3)
zakończenia wykonywania krótkotrwałych prac albo czynności inspekcyjnych.
§  8. 
1. 
Pracownikowi, który zapewnia pranie swojej odzieży roboczej, komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa do spraw finansowych wypłaca raz na kwartał, w miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu 1 listopadzie, ekwiwalent pieniężny za pranie, na podstawie list sporządzonych przez komórkę zaopatrującą.
2. 
Wysokość miesięcznej stawki ekwiwalentu, jest określona w załączniku nr 2 do zarządzenia.
3. 
Kierownicy, o których mowa w § 5 ust. 1, sporządzają imienne listy pracowników uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1.
§  9. 
Komórka zaopatrująca wpisuje do ewidencji imię, nazwisko i stanowisko pracownika, któremu wydano środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, nazwę komórki organizacyjnej w której zatrudniony jest pracownik, numer zestawu należności, datę wydania przedmiotów oraz ich wartość.
§  10. 
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 1200 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie ustalenia rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP z 2011 r. poz. 58 i 64, z 2015 r. poz. 38 oraz z 2019 r. poz. 9);
2)
decyzja nr 356 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej przydzielonej pracownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 69).
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 8 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZESTAW Nr 1

dla pracowników wykonujących prace remontowo-budowlane oraz prace konserwacyjno-remontowe

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczbaOkres używania w miesiącachUwagi
I. Malarz- murarz
1Czapka letniaszt.112
2Czapka zimowaszt.13 o.z.
3Ubranie robocze dwuczęściowe lub kombinezon roboczy dwuczęściowykpl.212w jasnym kolorze
4Trzewiki przemysłowe sk/sk lub trzewiki przemysłowe sk/guma, oddychające z podeszwami antypoślizgowymipara236
5Buty gumowe z podeszwami antypoślizgowymipara136
6Koszula flanelowaszt.212
7Rękawice ochronne budowlane wzmacniane skórąpara212
8Kombinezon malarski jednorazowyszt.według potrzeb
9T-shirtszt.418w jasnym kolorze
10Bluza polarowaszt.124albo bluza polarowa z odpinanymi rękawami
11Kurtka z odpinaną podpinkąszt.136
II. Rzemieślnik - specjalista, konserwator
1Czapka letniaszt.112
2Ubranie robocze dwuczęściowe lub kombinezon roboczy dwuczęściowykpl.224
3Trzewiki przemysłowe sk/sk lub trzewiki przemysłowe sk/guma, oddychające, z podeszwami antypoślizgowymipara236
4Buty gumowe z podeszwami antypoślizgowymipara136
5Koszula flanelowaszt.212
6Rękawice ochronne letniepara212z dostępem powietrza od strony wierzchniej, zapewniające czucie dotykowe
7T-shirtszt.424100% bawełna
8Bluza polarowaszt.124albo bluza polarowa z odpinanymi rękawami
III. Elektromonter, elektromechanik
1Czapka letniaszt.112
2Ubranie robocze dwuczęściowe lub kombinezon roboczy dwuczęściowykpl.212
3Trzewiki przemysłowe sk/sk lub trzewiki przemysłowe sk/guma, oddychające, z podeszwami antypoślizgowymipara124
4Koszula flanelowaszt.212
5Rękawice ochronne dielektrycznepara212
6Buty gumowe dielektrycznepara124
7T-shirtszt.424100% bawełna
8Bluza polarowaszt.124albo bluza polarowa z odpinanymi rękawami
IV. Monter-konserwator urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej
1Czapka letniaszt.112
2Ubranie robocze dwuczęściowe lub kombinezon roboczy dwuczęściowykpl.212
3Trzewiki przemysłowe sk/sk lub trzewiki przemysłowe sk/guma, oddychające, z podeszwami antypoślizgowymipara124
4Koszula flanelowaszt.212
5Fartuch wodoodporny lub kombinezon wodoodporny z butami z podeszwami antypoślizgowymikpl.124
6Rękawice ochronne letnie wodoodpornepara212
7T-shirtszt.424100% bawełna
8Bluza polarowaszt.124albo bluza polarowa z odpinanymi rękawami
V. Stolarz
1Czapka letniaszt.112
2Ubranie robocze dwuczęściowekpl.224
lub kombinezon roboczy dwuczęściowy
3Trzewiki przemysłowe sk/sk albo trzewiki przemysłowe sk/guma, oddychające z podeszwami antypoślizgowymipara124
4Koszula flanelowaszt.212
5T-shirtszt.424100% bawełna
6Bluza polarowaszt.124albo bluza polarowa z odpinanymi rękawami
7Rękawice ochronne letniepara212
8Fartuch przedni brezentowyszt.124
VI. Ślusarz-tokarz
1Czapka letniaszt.112
2Ubranie robocze dwuczęściowe lub kombinezon roboczy dwuczęściowy olejoodporny, oddychającykpl.212
3Trzewiki przemysłowe sk/sk/ trzewiki przemysłowe sk/guma, oddychające/trzewiki olejoodporne z podeszwami antypoślizgowymipara124rodzaj obuwia według potrzeb
4Koszula flanelowaszt.212
5T-shirtszt.424100% bawełna
6Bluza polarowaszt.124albo bluza polarowa z odpinanymi rękawami
7Rękawice ochronne lub rękawice wzmocnionepara212
VII. Starszy mistrz, mistrz, starszy technik, technik
1Kaskszt.136
2Rękawice ochronnepara212
3Fartuch drelichowy lub ubranie roboczeszt./kpl.112
4Bluza polarowaszt.124albo bluza polarowa z odpinanymi rękawami
5Trzewiki przemysłowe sk/sk albo trzewiki przemysłowe sk/guma, oddychające, z podeszwami antypoślizgowymipara124

ZESTAW Nr 2

dla pracowników zatrudnionych przy remontach, konserwacji oraz eksploatacji pojazdów mechanicznych

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczbaOkres używania w miesiącachUwagi
I. Kierowca autobusu, kierowca samochodu ciężarowego, kierowca samochodu specjalistycznego
1Czapka letniaszt.112
2Ubranie robocze lub kombinezon roboczykpl.212
3Trzewiki przemysłowe sk/sk albo trzewiki przemysłowe sk/guma, oddychające, z podeszwami antypoślizgowymipara112
4Rękawice ochronne drelichowe lub brezentowe wzmacniane skórąpara212
5Buty gumowe z podeszwami antypoślizgowymipara136
6Rękawice ochronnepara1d.z.z dostępem powietrza od strony wierzchniej, zapewniające czucie dotykowe, + użytek zbiorowy
7Bluza polarowaszt.124albo bluza polarowa z odpinanymi rękawami
II. Mechanik samochodowy, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektryk samochodowy, magazynier, rzemieślnik-specjalista, diagnosta samochodowy
1Czapka letniaszt.112
2Ubranie robocze dwuczęściowe lub kombinezon roboczy dwuczęściowy oddychającykpl.212
3Trzewiki przemysłowe sk/sk/ trzewiki przemysłowe sk/guma, oddychające/trzewiki olejoodporne z podeszwami antypoślizgowymipara112rodzaj obuwia według potrzeb
4Koszula flanelowaszt.212
5Ubranie olejo i benzynoodpornekpl.124
6T-shirtszt.424100% bawełna
7Rękawice ochronne do prac spawalniczychpara136
8Bluza polarowaszt.124albo bluza polarowa z odpinanymi rękawami
9Obuwie do jazdy testowejpara136tylko dla diagnosty samochodowego. Obuwie nie krępujące ruchów nóg i czucia (np. półbuty z lekkim
kompozytowym podnoskiem i gumową podeszwą antypoślizgową, benzyno i olejoodporną, z oddychającym wierzchem
III. Mistrz, technik, dyspozytor
1Ubranie robocze dwuczęściowe albo kombinezon roboczy dwuczęściowy oddychający, olej o i benzynoodpornekpl.124
2Obuwie profilaktyczne pełne lub trzewiki przemysłowe sk/sk oddychające, z podeszwami antypoślizgowymipara224
3Rękawice ochronnepara1d.z.z dostępem powietrza od strony wierzchniej, zapewniające czucie dotykowe, + użytek zbiorowy
4Rękawice ochronne drelichowepara212
5T-shirtszt.424100% bawełna
6Bluza polarowaszt.124albo bluza polarowa z odpinanymi rękawami
IV. Konserwator
1Czapka letniaszt.112
2Ubranie robocze lub kombinezon roboczykpl.212
3Trzewiki przemysłowe sk/sk/ trzewiki przemysłowe sk/guma, oddychające/trzewiki olejoodporne z podeszwami antypoślizgowymipara112rodzaj obuwia według potrzeb
4Koszula flanelowaszt.112
5Rękawice ochronne drelichowepara212
6Rękawice ochronnepara1d.z.z dostępem powietrza od strony wierzchniej, zapewniające czucie dotykowe, + użytek zbiorowy
7T-shirtszt.424100% bawełna
8Bluza polarowaszt.124albo bluza polarowa z odpinanymi rękawami

ZESTAW Nr 3

dla pracowników administracyjno-gospodarczych i magazynowych

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczbaOkres używania w miesiącachUwagi
I. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac administracyjno-gospodarczych i magazynowych, w tym: magazynier, robotnik magazynowy, robotnik transportowy, mistrz, technik, elektromechanik, referendarz, podreferendarz
1Czapka letniaszt.124
2Ubranie robocze lub kombinezon roboczykpl.224odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne, nieprzemakalne, odporne na rozdarcia, trudnopalne, z elementami odblaskowymi, z dużą liczbą kieszeni zwiększającą funkcjonalność
3Koszula flanelowaszt.212
4Rękawice ochronnepara1d.z.z dostępem powietrza od strony wierzchniej, zapewniające czucie dotykowe, + użytek zbiorowy
5Rękawice ochronne drelichowepara212
6Trzewiki przemysłowe sk/guma albo trzewiki profilaktyczne pełne oddychające, z podeszwami antypoślizgowymipara124
7T-shirtszt.424100% bawełna
II. Robotnik gospodarczy
1Obuwie profilaktyczne, z zabezpieczeniem pięty, oddychające, z podeszwami antypoślizgowymipara118
2Ubranie robocze albo fartuch drelichowy z tkaniny oddychającejkpl./szt.124
3Rękawice gumowepara212+ użytek zbiorowy
4Buty zimowe z podeszwami antypoślizgowymipara13 o.z.
5T-shirtszt.424100% bawełna
6Bluza polarowaszt.124
III. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze urządzeń powielających, w tym: operator urządzeń powielających, starszy technik, technik, referendarz, podreferendarz
1Fartuch drelichowy albo ubranie roboczeszt./kpl.124
2Rękawice ochronnepara1d.z.z dostępem powietrza od strony wierzchniej, zapewniające czucie dotykowe, + użytek zbiorowy
3Trzewiki przemysłowe sk/sk/ trzewiki przemysłowe sk/guma/ obuwie profilaktyczne oddychające, z podeszwami antypoślizgowymipara136rodzaj obuwia według potrzeb
IV. Konserwator
1Czapka letniaszt.124
2Ubranie robocze lub kombinezon roboczykpl.224odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne, nieprzemakalne, odporne na rozdarcia, trudnopalne, z elementami odblaskowymi, z dużą liczbą kieszeni zwiększającą funkcjonalność bluzy i spodni
3Trzewiki przemysłowe sk/guma albo trzewiki profilaktyczne pełne, oddychające, z podeszwami antypoślizgowymipara124
4Koszula flanelowaszt.212
5Rękawice ochronne drelichowepara212
6Rękawice ochronnepara1d.z.z dostępem powietrza od strony wierzchniej, zapewniające czucie dotykowe,

+ użytek zbiorowy

7T-shirtszt.424100% bawełna
8Bluza polarowaszt.124
V. Pracownicy zatrudnieni do prac w archiwum/bibliotece
1Fartuch bawełnianyszt.124
2Rękawice ochronne bawełnianepara212
VI. Pracownicy wykonujący krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne
1Fartuch bawełniany albo fartuch drelichowyszt.1na czas wykonywania
2Rękawice drelichowe albo inne specjalistyczne rękawice ochronnepara1prac albo czynności
3Rękawiczki jednorazoweparawedług potrzeb

ZESTAW Nr 4

dla pracowników łączności i informatyki

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczbaOkres używania w miesiącachUwagi
I. Pracownik sekcji sieci kablowych □ wy Biura Łączności i Informatyki Komendkonujący czynności służbowe przy obsłudze sieci kablowej y Głównej Policji
1Kurtka przeciwdeszczowaszt.124nieprzemakalna, odporna na rozdarcie, trudnopalna, z elementami odblaskowymi
2Ubranie roboczekpl.224odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne, nieprzemakalne, odporne na rozdarcie, trudnopalne, z elementami odblaskowymi, z dużą liczbą kieszeni zwiększającą funkcjonalność bluzy i spodni
3Obuwie roboczepara124antystatyczne, ze skóry wodoodpornej, podeszwa gumowa odporna na oleje i paliwa, przeciwślizgowa
4T-shirtszt.212
5Koszula flanelowaszt.212
6Czapka letniaszt.124
7Rękawice bawełniano-gumowe nakrapiane gumąparawedług potrzebd.z.
8Szelki odblaskoweszt.124
9Buty gumowe z wyjmowanym wkładempara124
10Rękawice ochronne nitryloweszt.1006
11Maska 3M 6200szt.124
12Filtr przeciwpyłowy do maski 3M 6200 (do cząstek stałych i ciekłych, w twardej obudowie z tworzywa sztucznego, do zastosowania w trudnych warunkach)szt.według potrzeb
13Gogle 3M 2890Aszt.1zgodnie z zaleceniem producenta
14Kask ochronnyszt.1zgodnie z zaleceniem producenta
II. Pracownicy zatrudnieni przy instalowaniu, remontach, konserwacji oraz obsłudze urządzeń łączności informatyki (w tym bezpośredni nadzór techniczny)
1Ubranie robocze lub fartuch drelichowykpl./szt.224
2Trzewiki przemysłowe sk/sk/ trzewiki przemysłowe sk/guma/ półbuty antyelektrostatyczne/ obuwie profilaktyczne oddychające, z podeszwami antypoślizgowymipara124rodzaj obuwia według potrzeb
3Koszula flanelowaszt.212
4T-shirtszt.424100% bawełna
5Rękawice ochronne letniepara212z dostępem powietrza od strony wierzchniej, zapewniające czucie dotykowe
III. Pracownicy inżynieryjno-techniczni wyższego i średniego dozoru technicznego
1Fartuch drelichowyszt.124
2Obuwie profilaktyczne oddychające, z podeszwami antypoślizgowymipara124

ZESTAW Nr 5

dla pracowników ochrony, dozorców, kierowników obiektu, kierowników zmiany, robotników transportowych i robotników magazynowych - zatrudnionych przy pilnowaniu mienia

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczbaOkres używania w miesiącachUwagi
1Czapka letniaszt.124Emblematy wydaje się do przedmiotów wymienionych w lp. 1-3, 7 i 8, na okres równy okresowi używania tych przedmiotów.

W skład kompletu wchodzi 6 szt. emblematów.

2Czapka zimowaszt.16 o.z.
3Koszula z krótkim rękawemszt.224
4Koszula z długim rękawemszt.224
5Krawat z zapinkąszt.148
6Szalikszt.16 o.z.
7Kurtka polarowa z odpinanymi rękawamiszt.148
8Kurtka zimowa nieprzemakalna z kapturemszt.16 o.z.
9Spodnie letnieszt.224
10Emblematkpl.1jak w uwadze
11Passzt.160
12Rękawiczki zimowe skórzanepara16 o.z.
13Półbutypara124
14Trzewiki skórzane ocieplane albo trzewiki-botki ocieplanepara136
15Podkoszulka z krótkimi rękawamiszt.224
16Kalesony zimoweszt.224
17Skarpety letnie czarnepara412
18Skarpety zimowe czarnepara412

ZESTAW Nr 6

dodatkowe wyposażenie w odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej wydawane pracownikom w zależności od warunków pracy

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczbaOkres używania w miesiącachUwagi
I. Praca w okresie zimowym na otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz praca wymagająca przemieszczania się pomiędzy budynkami lub łącząca pracę w budynkach i na otwartej przestrzeni
1Czapka zimowaszt.13 o.z.
2Kurtka ocieplanakpl./szt.13 o.z.odporna na zmieniające się warunki atmosferyczne, odporna na rozdarcie, trudnopalna, z elementami odblaskowymi
3Trzewiki przemysłowe ocieplane z podeszwami antypoślizgowymipara12 o.z.
4Buty filcowo-gumowe albo botki ocieplane z podeszwami antypoślizgowymipara14 o.z.
5Bielizna termoaktywnakpl.13 o.z.
6Rękawice ocieplanepara14 o.z.
7Komin do ochrony szyiszt.11 o.z.
II. Praca zagrażająca urazami głowy
1Kask ochronnyszt.136
2Jednorazowy wkład do kasku ochronnegoszt.1d.z.według potrzeb
III. Praca na otwartej przestrzeni
1Kurtka nieprzemakalna przeciwdeszczowa albo ubranie przeciwdeszczoweszt./kpl.136wydawane tylko do użytku zbiorowego
2Kamizelka ostrzegawcza z elementami odblaskowymiszt.136
3Buty gumowe

z podeszwami antypoślizgowymi

para136
IV. Praca w archiwum lub w innych pomieszczeniach wymagających obniżonej temperatury
1Bluza polarowaszt.124
2Botki ocieplane albo trzewiki ocieplane oddychającez podeszwami antypoślizgowymipara136
V. Praca przy płynach etylowych, benzynach, smarach
1Ubranie olejo- i benzynoodpornekpl.124
2Fartuch benzynoodpornyszt.124wydawany tylko do użytku zbiorowego
3Rękawice benzynoodpornepara112
VI. Praca zagrażająca urazami oczu lub twarzy
1Okulary ochronne przeciwodpryskowe/okulary zadymione/okulary gazoszczelne/okulary ochronne przed UV/osłona oczu z szyba panoramiczną/osłona twarzy z poliwęglanu/kask z opuszczaną ochroną oczu i twarzy ze zmienną przejrzystościąszt.136rodzaj - według potrzeb
2Maska spawalniczaszt.136
VII. Praca zagrażająca napromieniowaniem
1Odzież ochronna specjalna chroniąca przed napromieniowaniemkpl.1d.z.Według potrzeb, czas używania zgodny z instrukcją producenta. Po zużyciu podlega utylizacji.
VIII. Praca w warunkach o nadmiernym natężeniu hałasu
1Ochronnik słuchu lub wkładki przeciwhałasowekpl.148według potrzeb, czas używania zgodny z instrukcją producenta
24
IX. Praca zagrażająca porażeniem prądem
1Rękawice dielektryczne 5,10 kVpara1d.z.czas używania zgodny z instrukcją producenta
2Kalosze dielektryczne 5,20 kV/ półbuty dielektryczne/ trzewiki dielektryczne z podeszwami antypoślizgowymipara1d.z.
X. Praca zagrażająca szkodliwymi wpływami mikroorganizmów, pyłów, gazów i par na drogi oddechowe
1Maseczka jednorazowego użytkuszt.według potrzebd.z.
2Półmaska z właściwym filtrem, stosownie do zagrożenia/maska przeciwgazowa z pochłaniaczem powietrza/aparat tlenowy/maska UV/maska przeciwpyłowaszt.1d.z.rodzaj - według potrzeb, czas używania zgodny z instrukcją producenta
3Maska spawalnicza z filtremszt.1d.z.według potrzeb, czas używania zgodny z instrukcją producenta
XI. Praca zagrażająca upadkiem z wysokości
1Kask ochronnyszt.1d.z.czas używania zgodny z instrukcją producenta
2Szelki bezpieczeństwa z podziałem łącząco-amortyzującym albo liny bezpieczeństwakpl.1d.z.
XII. Praca zagrażająca urazami kończyn dolnych
1Trzewiki z podnoskami stalowymi albo trzewiki olejoodporne z podeszwami antypoślizgowymipara1d.z.czas używania zgodny z instrukcją producenta
2Trzewiki spawacza albo obuwie nieiskrzące olejo- i benzyno odporne z podeszwami antypoślizgowymipara1d.z.
3Buty gumowe z podeszwami antypoślizgowymipara1d.z.
4Buty gumowe kwasoodpornepara1d.z.
5Osłona golenipara1d.z.
6Nakolannikipara1d.z.
7Osłona na buty z włókniny jednorazowego użytkuparawedług potrzeb
8Skarpetki foliowe jednorazowego użytkuparawedług potrzeb
XIII. Praca zagrażająca urazami kończyn górnych
1Napulśnikipara1d.z.Do użytku zbiorowego. Czas używania zgodny z instrukcj ą/gwarancj ą producenta
2Naramiennikipara1d.z.
3Rękawiczki lateksowe/lateksowe bezpudrowe/ochronne neoprenowe/ochronne nitryloweparawedług potrzebd.z.według potrzeb
4Rękawice ochronnepara112z dostępem powietrza od strony wierzchniej, zapewniające czucie dotykowe
5Rękawice płócienne białepara112
6Rękawice olejo- i benzynoodpornepara112
7Rękawice kwasoodpornepara112
8Rękawice spawalniczepara112
9Rękawice ochronne drelichowepara112
10Rękawice ochronne wzmocnione skórąpara112
11Rękawice bawełniano-gumowepara112
XIV. Praca zagrażająca urazami tułowia
1Nabrzusznikszt.1d.z.Do użytku zbiorowego. Czas używania zgodny z instrukcją/gwarancją producenta.
2Fartuch brezentowy przedniszt.1d.z.
3Fartuch kwasoodporny albo ubranie kwasoodporneszt.1d.z
4Fartuch skórzany spawalniczyszt.1d.z
5Fartuch olejo i benzyno odporny albo ubranie olejo i benzynoodporneszt.124
kpl.112
6Fartuch igielitowyszt.112
7Fartuch ochronny jednorazowego użytkuszt.1d.z.według potrzeb
8Kombinezon oględzinowy letni jednorazowego użytkuszt.1d.z.według potrzeb
9Kombinezon oględzinowy zimowy jednorazowego użytkuszt.1d.z.według potrzeb
XV. Praca w kontakcie z wodą oraz ściekami
1Buty gumowe albo buty gumowe do bioder z podeszwami antypoślizgowymipara124według potrzeb
2Fartuch przedni wodoodpornyszt.124
3Fartuch gumowyszt.124
4Kombinezon wodoodporny z butamikpl.112
5Rękawice gumowepara112
6Rękawiczki jednorazoweparawedług potrzebd.z.
XVI. Praca w okresie zimowym przy obsłudze sieci kablowych
1Czapka ocieplanaszt.11 o.z.
2Kurtka ocieplanaszt.12 o.z.odporna na zmieniające się warunki atmosferyczne, odporna na rozdarcie, trudnopalna, z elementami odblaskowymi
3Spodnie ocieplaneszt.12 o.z.odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne, odporne na rozdarcie, trudnopalne, z elementami odblaskowymi, z dużą liczbą kieszeni zwiększającą ich funkcjonalność, z gumką w pasie w części tylnej umożliwiającą lepsze dopasowanie
4Obuwie robocze ocieplanepara12 o.z.wysoka cholewka, skóra wodoodporna, antystatyczne, podeszwa gumowa odporna na oleje i paliwa, przeciwślizgowa z podnoskami
chroniącymi palce przed uderzeniem
5Bielizna termoaktywnakpl.112wykonana w technologii bezszwowej z dwuwarstwowej, oddychającej tkaniny
6Komin do ochrony szyiszt.112
7Rękawice ocieplanepara1Według potrzeb. Wodoodporne, wiatroodporne, pełna podszewka, przylegające do dłoni.

ZESTAW Nr 7

środki higieny osobistej

Lp.Rodzaj wykonywanej pracy ze względu na stopień zagrożenia zabrudzeniem/stanowiskoRodzaj środków higieny osobistejJednostka miaryIlość/ LiczbaOkres zużycia w miesiącachUwagi
1Pracownicy zatrudnieni przy pracach o najwyższym stopniu brudzenia substancjami trudnymi do zmyciaa) mydło toaletoweg3001
b) pasta do mycia rąkg2001
c) krem ochronnyg1501
d) żel albo mydło antybakteryjneg3001
2Pracownicy zatrudnieni przy pracach o średnim stopniu brudzenia substancjami trudnymi do zmyciaa) mydło toaletoweg2001
b) pasta do mycia rąkg1001
c) krem ochronnyg751
3Pracownicy zatrudnieni przy pracach o niskim stopniu brudzenia substancjami trudnymi do zmyciaa) mydło toaletoweg1001
b) pasta do mycia rąkg1001
c) krem ochronnyg751
4Pracownicy zatrudnieni przy pracach wymagających szczególnej higieny osobisteja) żel albo mydło antybakteryjnedo użytku zbiorowego, według potrzeb
b) środki do czyszczenia i odkażania stanowisk pracy
5Pracownicy wykonujący krótkotrwałe prace albo czynności kontrolno-inspekcyj nemydło toaletoweg1001
6W przypadku wystąpienia epidemiiśrodki do odkażaniado użytku zbiorowego, według potrzeb
7Zestaw nr 1-4ręcznikszt.21270x140 cm - 1 sz., 50x100 cm - 1 szt.

Użyte w załączniku skróty oznaczają:

- d.z. - do zużycia,

- o.z. - okres zimowy, trwający od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,

- trzewiki sk/sk - obuwie robocze skórzane na podeszwie skórzanej,

- trzewiki sk/guma - obuwie robocze skórzane na podeszwie z tworzyw sztucznych,

- + użytek zbiorowy - przedmiot wydawany dodatkowo do użytku zbiorowego, zużywany według potrzeb.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wysokość miesięcznych stawek ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej

Lp.Numer zestawuWysokość stawki ekwiwalentu pieniężnego w zł
16 I, IV, XVI7,00
21 VII, 2 III, 3 V i VI11,00
33 II, III i IV, 4 III15,00
42 IV19,00
51 I-VI, 2 I i II, 3 I 4 I i II23,00
6581,00