Ustalenie Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.10.65

Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)), a także art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d oraz pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się Regulamin pracy Wyższego Urzędu Górniczego, zwany dalej "Regulaminem pracy", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
1.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych są obowiązani odebrać od pracowników imienne oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu pracy; oświadczenie, zaopatrzone w datę i podpis pracownika, przekazuje się do Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych.
2.
Osoby zajmujące stanowiska, nad którymi sprawują bezpośredni nadzór merytoryczny osoby kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego, są obowiązane sporządzić imienne oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu pracy; oświadczenie, zaopatrzone w datę i podpis, przekazuje się do Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych.
§  3.
Traci moc zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego oraz Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 20, poz. 99, z 2007 r. Nr 13, poz. 49 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 52 i Nr 12, poz. 77).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN PRACY WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§  1.
Regulamin pracy Wyższego Urzędu Górniczego, zwany dalej "Regulaminem pracy", ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
§  2.
Ilekroć w Regulaminie pracy jest mowa o:
1)
"bezpośrednim przełożonym" - rozumie się przez to osobę wskazaną w opisie stanowiska pracy, sporządzonym na podstawie przepisów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej;
2)
"komórce" - rozumie się przez to komórkę wymienioną w § 2 ust. 1 i 2 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710);
3)
"pracodawcy" - rozumie się przez to Wyższy Urząd Górniczy;
4)
"pracowniku" - rozumie się przez to:
a)
członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w urzędzie, na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, będącego:

– pracownikiem służby cywilnej albo

– urzędnikiem służby cywilnej,

b)
pracownika urzędu państwowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.2));
5)
"przełożonym" - rozumie się przez to dyrektora (naczelnika) komórki lub osobę kierownictwa urzędu, określoną w regulaminie organizacyjnym Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 10, poz. 57);
6)
"przepisach prawa" - rozumie się przez to przepisy:
a)
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
b)
ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,
c)
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
d)
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.3)),
e)
ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.4)),

oraz innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców;

7)
"urzędzie" - rozumie się przez to Wyższy Urząd Górniczy.
§  3.
1.
W ramach struktury organizacyjnej urzędu są zatrudnieni:
1)
pracownicy inspekcyjno-techniczni, wykonujący czynności inspekcyjno-techniczne w ramach zadań organów nadzoru górniczego oraz wyspecjalizowanego organu kontroli wyrobów, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego;
2)
radcy Prezesa urzędu i doradcy Prezesa urzędu;
3)
pracownicy merytoryczni, wykonujący między innymi obsługę prawną, finansowo-księgową, informatyczną, logistyczną, archiwalną, w zakresie spraw pracowniczych, normalizacyjnych oraz współpracy z zagranicą, wykonujące czynności kontrolne w stosunku do okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych;
4)
pracownicy administracyjni, wykonujący czynności administracyjno-biurowe niezbędne dla funkcjonowania urzędu.
2. 1
Prezes urzędu i Wiceprezesi urzędu, dyrektorzy (naczelnicy) komórek, których pracownicy wykonują czynności inspekcyjno-techniczne, oraz ich zastępcy są pracownikami inspekcyjno-technicznymi.

Rozdział  2

Obowiązki pracodawcy

§  4.
Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy Dyrektor Generalny urzędu lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani:
1)
skierować przyjmowaną do pracy osobę na wstępne badania lekarskie;
2)
przeprowadzić szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
3)
zobowiązać pracownika do zapoznania się z:
a)
ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zwaną dalej "ustawą o służbie cywilnej",
b)
ustawą z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, zwaną dalej "ustawą o pracownikach urzędów państwowych",
c)
ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zwaną dalej "Kodeksem pracy",
d)
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwaną dalej "ustawą o ochronie danych osobowych",
e)
ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, zwaną dalej "ustawą o ochronie informacji niejawnych",
f)
ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375);
4)
zapoznać pracownika z Regulaminem pracy, a oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z jego treścią, zaopatrzone w datę i podpis pracownika, dołączyć do akt osobowych pracownika;
5)
zapoznać pracownika oraz udostępnić mu przepisy o:
a)
równym traktowaniu w zatrudnieniu oraz przeciwdziałaniu mobbingowi,
b)
uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem,
c)
uprawnieniach osób niepełnosprawnych,

a oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z ich treścią, zaopatrzone w datę i podpis pracownika, dołączyć do akt osobowych pracownika.

§  5.
1.
Dyrektor Generalny urzędu lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani w szczególności:
1)
potwierdzić na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, ustalenia dotyczące rodzaju umowy oraz jej warunków, jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej;
2)
poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy;
3)
zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz ich podstawowymi uprawnieniami;
4)
zapewnić pracownikowi odpowiednie miejsce pracy oraz techniczne środki pracy, niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
5)
zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
6)
skierować pracownika na okresowe i kontrolne badania lekarskie;
7)
przeprowadzać szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przepisami prawa pracy;
8)
zapewnić pracownikowi środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przewidziane do stosowania na danym stanowisku pracy;
9)
przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu;
10)
przeciwdziałać mobbingowi;
11)
ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
12)
stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
13)
prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
14)
terminowo wypłacać wynagrodzenie;
15)
wpływać na kształtowanie w urzędzie zasad współżycia społecznego;
16)
niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy;
17)
udostępnić pracownikowi dokumentację systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009;
18)
prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą;
19)
zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;
20)
organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy.
2.
Wydanie świadectwa pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.
§  6.
Dyrektor Generalny urzędu przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków w dniach roboczych w godzinach od 800 do 1500.

Rozdział  3

Obowiązki pracowników

§  7.
1.
Pracownik, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. a, jest obowiązany w szczególności:
1)
przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych przepisów prawa;
2)
chronić interesy państwa oraz prawa człowieka i obywatela;
3)
racjonalnie gospodarować środkami publicznymi;
4)
rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania;
5)
dochowywać tajemnicy ustawowo chronionej;
6)
rozwijać wiedzę zawodową;
7)
godnie zachowywać się w służbie oraz poza nią;
8)
sumiennie i starannie wykonywać pracę oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;
9)
przy wykonywaniu obowiązków służbowych nie kierować się interesem jednostkowym lub grupowym;
10)
nie manifestować publicznie poglądów politycznych;
11)
nie uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu;
12)
nie łączyć pracy w służbie cywilnej z mandatem radnego;
13)
poddawać się okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń lekarza;
14)
przestrzegać czasu pracy ustalonego w urzędzie;
15)
przestrzegać Regulaminu pracy i ustalonego w urzędzie porządku;
16)
przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów o ochronie przeciwpożarowej;
17)
dbać o dobro urzędu, chronić jego mienie oraz zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
18)
przestrzegać w urzędzie zasad współżycia społecznego;
19)
uczestniczyć we wstępnych i okresowych szkoleniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
20)
używać sprzęt komputerowy oraz korzystać z sieci komputerowych wyłącznie w celach służbowych;
21)
znać treść Księgi Jakości Wyższego Urzędu Górniczego i przestrzegać zapisów kart procesów oraz procedur związanych z systemem zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009;
22)
uczestniczyć w szkoleniach przewidzianych dla członków korpusu służby cywilnej;
23)
stosować się do innych zasad obowiązujących w urzędzie.
2.
Pracownik, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b, jest obowiązany w szczególności przestrzegać nakazów i zakazów określonych w ust. 1 pkt 1 - 21 oraz pkt 23.
§  8.
Za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 Kodeksu pracy może zostać uznane w szczególności:
1)
samowolne opuszczenie stanowiska pracy, uporczywe nieusprawiedliwione spóźnianie się do pracy lub nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy;
2)
zakłócanie ustalonego porządku i spokoju w miejscu pracy;
3)
stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego oraz spożywanie alkoholu lub używanie środka odurzającego w miejscu pracy;
4)
uporczywe naruszanie przez pracownika zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
5)
nienależyte wykonanie podstawowych obowiązków pracowniczych, a także wykonywanie w godzinach pracy czynności niezwiązanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy;
6)
niewykonywanie poleceń przełożonego;
7)
nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej, a także zaniedbanie ochrony tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej;
8)
wyrządzenie pracodawcy szkody umyślnej lub wynikłej z niezachowania należytej staranności;
9)
podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika bez zgody odpowiednio Prezesa urzędu albo Dyrektora Generalnego urzędu;
10)
podjęcie przez urzędnika służby cywilnej lub pracownika służby cywilnej zatrudnionego na wyższym stanowisku w służbie cywilnej zajęcia zarobkowego bez zgody Dyrektora Generalnego urzędu;
11)
wykonywanie przez pracowników na stanowiskach inspekcyjno-technicznych albo osoby zatrudnione na stanowiskach obsługi prawnej w urzędach górniczych zajęć zarobkowych na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów, podlegających nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego.
§  9.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z urzędem i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

Rozdział  4

Porządek pracy, system i rozkład czasu pracy

§  10.
1.
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w urzędzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2.
Czas pracy nie obejmuje:
1)
przerw w pracy niewliczanych do czasu pracy;
2)
czasu pełnienia dyżuru w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, innym niż urząd, w trakcie którego pracownik nie wykonuje pracy;
3)
czasu dojazdu z miejsca zamieszkania pracownika do miejsca pracy i z powrotem;
4)
czasu przejazdów służbowych do miejsca oddelegowania i z powrotem, chyba że w czasie przejazdu pracownik wykonuje pracę lub podróż odbywa się w godzinach pracy ustalonych dla tego pracownika.
3.
Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę ("norma dobowa") i średnio 40 godzin tygodniowo ("norma tygodniowa") w przyjętym okresie rozliczeniowym wynoszącym 1 miesiąc kalendarzowy; okresem rozliczeniowym jest czas, na który pracodawca ustala rozkład czasu pracy pracownika, a po jego upływie dokonuje rozliczenia.
4.
Pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje 15-minutowa przerwa w pracy wliczona do czasu pracy.
5.
Przez dobę rozumie się 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
6.
Przez tydzień rozumie się 7 kolejnych dni, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
7.
Przez porę nocną rozumie się czas pomiędzy godzinami 2200 a 600.
8.
Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
9.
Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
10.
Odpoczynek, o którym mowa w ust. 9, przypada w niedzielę; niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 600.
11.
W przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę odpoczynek, o którym mowa w ust. 9, może przypadać w innym dniu niż niedziela.
12.
Okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.
13.
Okres rozliczeniowy dłuższy niż miesiąc rozpoczyna się pierwszego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego tego okresu.
14.
W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę; w rozkładach tych czas pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 2 miesiące kalendarzowe.
15.
Dyrektor Generalny urzędu, w porozumieniu z przełożonym pracownika, może ustalić dla pracownika indywidualny rozkład czasu pracy; ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy może nastąpić w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, a w wyjątkowych przypadkach w związku z osobistą sytuacją pracownika.
16.
Ustalenie rozkładu czasu pracy innego niż 8 godzin na dobę wymaga sporządzenia - przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego - harmonogramu pracy; harmonogram pracy sporządza przełożony, zaznajamiając z nim pracownika, i przekazuje go niezwłocznie do Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych.
17.
Ustalenie rozkładu czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wymaga sporządzenia - przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego - harmonogramu pracy; harmonogram pracy sporządza przełożony, zaznajamiając z nim pracownika, i przekazuje go niezwłocznie do Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych.
18.
Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, pracownik na pisemne polecenie przełożonego, dokonane na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu pracy, wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta; wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, w przypadku braku pisemnego polecenia, przełożony potwierdza pisemnie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu pracy. Pisemne polecenia oraz pisemne potwierdzenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych są przekazywane niezwłocznie do Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych.
19.
Postanowień ust. 14 i 18 nie stosuje się do pracownic w ciąży oraz - bez ich zgody - do pracowników sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do lat 8.
20.
Pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze; przełożony jest obowiązany udzielić czasu wolnego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Na wniosek pracownika czas wolny może być udzielony w następnym okresie rozliczeniowym albo w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu; wniosek wraz z akceptacją przełożonego pracownik jest obowiązany niezwłocznie dostarczyć do Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych.
21.
Urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze.
22.
Urzędnikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną w niedzielę przysługuje dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu, a za pracę wykonywaną w święto przysługuje inny dzień wolny.
§  11.
1.
Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników jest dokonywane:
1)
w elektronicznym systemie rejestracji czasu pracy, zwanym dalej "RCP", z którego wydruk stanowi miesięczną ewidencję czasu pracy;
2)
w ewidencji wyjść w godzinach pracy;
3)
w ewidencji delegacji (wyjazdów) służbowych;
4)
w ewidencji wyjść i wejść w godzinach służbowych w przypadku braku karty lub awarii czytnika.
2.
Czas pracy pracowników zatrudnionych w Samodzielnym Wydziale - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej jest rejestrowany na kartach miesięcznej oraz rocznej ewidencji czasu pracy, na listach obecności, w ewidencji wyjść w godzinach pracy oraz w ewidencji delegacji (wyjazdów) służbowych; karty ewidencji czasu pracy oraz listy obecności są przekazywane do Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych.
§  12.
1.
Godziny pracy w urzędzie obejmują czas pomiędzy godzinami 730 a 1530 w dni robocze.
2.
We wtorek w godzinach od 1530 do 1800 jest pełniony dyżur przez co najmniej 1 pracownika w Kancelarii Głównej urzędu oraz w Samodzielnym Wydziale - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.
3.
Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego oraz Naczelnik Samodzielnego Wydziału - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu rozliczeniowego wyznaczają pracowników do pełnienia dyżuru, o którym mowa w ust. 2, i zapoznają ich z ustalonym planem dyżurów na dany okres rozliczeniowy, a następnie przekazują ten plan do Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych oraz służbie dyspozytorskiej.
4.
Za czas dyżuru pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w bieżącym okresie rozliczeniowym w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru.
5.
Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego oraz Naczelnik Samodzielnego Wydziału - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca, są obowiązani dostarczyć do Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych potwierdzenie wykonywania pracy przez pracowników, w ramach przedłożonego uprzednio planu dyżurów, w celu zaliczenia czasu dyżuru do czasu pracy w RCP albo na kartach miesięcznej oraz rocznej ewidencji czasu pracy.
6.
Czas kontaktowy stanowią godziny pracy w urzędzie obejmujące czas pomiędzy godzinami 800 a 1500.
7.
Zaliczenie obecności w pracy w RCP jest dokonywane dla pracowników pomiędzy godzinami 700 a 1615, z zastrzeżeniem ust. 2.
8.
Biuro Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych sporządza miesięczną oraz roczną ewidencję czasu pracy pracownika; ewidencja ta służy ustaleniu wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.
9.
Jeżeli ewidencja, o której mowa w ust. 8, wykaże ujemny bilans czasu pracy, pracownik jest obowiązany odpracować wykazaną różnicę najpóźniej do końca kolejnego okresu rozliczeniowego; w przypadku nieodpracowania wykazanej różnicy wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Odpracowanie wykazanej różnicy nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
10.
Jeżeli ewidencja, o której mowa w ust. 8, wykaże dodatni bilans czasu pracy pracownika, a praca w tym okresie nie była wykonywana w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego zgodnie z § 10 ust. 18 albo wykonywanie pracy w tym okresie w godzinach nadliczbowych nie zostało potwierdzone przez przełożonego zgodnie z § 10 ust. 18, wykazana różnica nie jest przenoszona na kolejny okres rozliczeniowy.
§  13.
1.
Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe poza miejscem pracy jest rozliczany na podstawie pisemnego polecenia wyjazdu służbowego, wydanego przez przełożonego; czas ten jest zaliczany na podstawie rejestracji dokonanej w ewidencji delegacji (wyjazdów) służbowych w wymiarze 8 godzin.
2.
W uzasadnionych przypadkach, czas, o którym mowa w ust. 1, może być zaliczony w wyższym wymiarze na podstawie polecenia lub potwierdzenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.
3.
Pracownik przekazuje polecenie, o którym mowa w ust. 1, do Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych do rejestracji w ewidencji delegacji (wyjazdów) służbowych.

Rozdział  5

Wypłata wynagrodzenia

§  14.
1.
Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną i jest wypłacane co miesiąc z dołu w terminie do ostatniego dnia miesiąca; wynagrodzenie jest wypłacane w wyznaczonych godzinach w kasie urzędu lub za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie przekazuje się je na wskazany przez niego rachunek bankowy.
2.
Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
3.
Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie.
4.
Zasady wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników urzędu określają w szczególności:
1)
ustawa o służbie cywilnej;
2)
ustawa o pracownikach urzędów państwowych;
3)
ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.5));
4)
ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.6));
5)
Kodeks pracy;
6)
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1630);
7)
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 76, poz. 506 i Nr 249, poz. 1858);
8)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 24, poz. 296, z późn. zm.7));
9)
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 10, poz. 91, z późn. zm.8))
10)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców (Dz. U. Nr 60, poz. 492).
5.
Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę określają art. 87 - 91 Kodeksu pracy.

Rozdział  6

Urlopy i zwolnienia od pracy

§  15.
1.
Uprawnienie pracownika do urlopu wypoczynkowego określa Biuro Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych na podstawie art. 152 - 173 Kodeksu pracy.
2.
Termin urlopu wypoczynkowego, z wyłączeniem 4 dni urlopu udzielanego na żądanie pracownika, ustala przełożony w porozumieniu z pracownikiem, mając na uwadze konieczność zapewnienia normalnego toku pracy komórki.
3.
Urlopu wypoczynkowego udziela się na karcie urlopowej, podpisanej przez pracownika, która stanowi wniosek urlopowy.
4.
Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym; pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
5.
Udzielenie urlopu na żądanie pracownika zaznacza się wyraźnie na karcie urlopowej oraz odnotowuje się w ewidencji czasu pracy.
6.
Urlopu udziela przełożony.
7.
Dni tygodnia niebędących dniami pracy w urzędzie nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego, chyba że pracownik ma ustalony indywidualny rozkład czasu pracy.
8.
Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być podzielony na części, z tym że jedna z nich obejmuje nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
9.
Urlop wypoczynkowy pracownik jest obowiązany wykorzystać do końca roku kalendarzowego.
10.
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego tylko wówczas, gdy jego obecności w urzędzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu wypoczynkowego; pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu wypoczynkowego.
§  16.
W trybie i na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 oraz z 2007 r. Nr 227, poz. 1678) pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:
1)
wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania;
2)
na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury albo policji;
3)
wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym lub sądowym; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w ciągu roku kalendarzowego;
4)
na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze:
a)
członka tej komisji,
b)
strony lub świadka w postępowaniu pojednawczym;
5)
na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach;
6)
wezwanego do stawienia się w celu jego przesłuchania w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli lub powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty;
7)
będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej - na czas niezbędny do uczestnictwa w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także - w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego - na szkolenia pożarnicze; czas koniecznego wypoczynku pracownika po zakończeniu działań ratowniczych ustala osoba, która kierowała takimi działaniami;
8)
będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - na czas niezbędny do uczestnictwa w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu; czas koniecznego wypoczynku pracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kierowała taką akcją;
9)
na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących;
10)
będącego krwiodawcą - na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi, jak również na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą być one wykonane w czasie wolnym od pracy;
11)
na czas obejmujący:
a)
2 dni - w przypadku ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
b)
1 dzień - w przypadku ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką;
12)
na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.
§  17.
Za czas zwolnień od pracy wymienionych w § 16 pkt 4, 5, 8 i 10 - 12 przysługuje wynagrodzenie za pracę.
§  18.
1.
Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.
2.
Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę, jeżeli odpracował czas zwolnienia; czas odpracowania nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
§  19.
1.
Nieobecność pracownika w pracy jest odnotowywana w RCP z zaznaczeniem rodzaju nieobecności.
2.
Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień od pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
3.
Za realizację obowiązku zwolnienia od pracy, określonego w przepisach wymienionych w ust. 2, jest odpowiedzialny bezpośredni przełożony.
§  20.
1.
Pracownikowi wychowującemu co najmniej 1 dziecko do lat 14 przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2.
Oświadczenie pracownika o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnienia określonego w ust. 1 pracownik składa do akt osobowych do dnia 31 stycznia roku, w którym to uprawnienie przysługuje.
§  21.
1.
W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2.
Wymiar zwolnienia na poszukiwanie pracy wynosi:
1)
2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
2)
3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy.

Rozdział  7

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

§  22.
Pracodawca i pracownik są obowiązani ściśle przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy o ochronie przeciwpożarowej.
§  23.
1.
Pracownicy podlegają szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
2.
Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także z ryzykiem zawodowym w związku z wykonywaną pracą.
3.
Pracownicy podlegają okresowym badaniom lekarskim; Biuro Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych prowadzi ewidencję zaświadczeń lekarskich i kieruje na badania pracowników, którym zbliża się termin upływu ważności badań z 30-dniowym wyprzedzeniem.
4.
Kopie dokumentów wymienionych w ust. 2 i 3 przekazuje się do akt osobowych pracownika.
5.
Pracownik, który nie został przeszkolony w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub nie posiada zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy, nie może być dopuszczony do wykonywania pracy.
6.
Pracownikom obsługującym stanowiska wyposażone w monitory ekranowe przysługuje zwrot kosztów okularów korygujących wzrok, na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego w ramach badań okresowych, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) oraz zasadami zatwierdzonymi przez Dyrektora Generalnego urzędu.
§  24.
1.
Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2.
Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
3.
Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
§  25.
1.
Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy lub był świadkiem wypadku innego pracownika, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu; przełożony jest obowiązany powiadomić o wypadku pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych.
2.
Niezwłocznemu zgłoszeniu podlegają również wypadki zaistniałe w drodze do pracy i z pracy.
3.
Jeśli skutki wypadku ujawniły się w okresie późniejszym, pracownik jest obowiązany zawiadomić swojego przełożonego niezwłocznie po ich ujawnieniu.

Rozdział  8

Gospodarka środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym

§  26.
Gospodarka środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w urzędzie obejmuje przydział, użycie, konserwację i zwrot zużytych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
§  27.
1.
Do środków ochrony indywidualnej zalicza się:
1)
odzież ochronną;
2)
ochrony kończyn dolnych i górnych;
3)
ochrony głowy, oczu, twarzy, słuchu i układu oddechowego;
4)
sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
2.
Do odzieży roboczej i obuwia roboczego zalicza się przedmioty przeznaczone do użytku podczas wykonywania pracy, umożliwiające zachowanie wymagań higieniczno-sanitarnych.
3.
Środki wymienione w ust. 1 używa się w miejscu wykonywania pracy zgodnie z ich przeznaczeniem, w celu zabezpieczenia pracownika przed działaniem czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.
§  28.
1.
Pracownicy otrzymują środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, określoną w załączniku nr 3 do Regulaminu pracy, zwaną dalej "tabelą norm przydziału".
2.
Pracownicy wykonujący czynności inspekcyjno-techniczne u przedsiębiorców będących jednocześnie pracodawcami otrzymują niezbędną odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej od kontrolowanego pracodawcy (przedsiębiorcy) na podstawie art. 3044 Kodeksu pracy.
3.
Przydzieloną pracownikowi odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej wpisuje się do kartoteki przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu pracy, zwanej dalej "kartoteką przydziału".
4.
Odbiór środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownicy potwierdzają podpisem w kartotece przydziału.
§  29.
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom nieodpłatnie; przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy.
§  30.
1.
Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich pisemną zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.
W przypadku używania przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego, pracodawca wypłaca pracownikom ekwiwalent pieniężny.
3.
Wzór oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu pracy.
4.
Ekwiwalent pieniężny przysługuje za co najmniej jednomiesięczne używanie odzieży i obuwia roboczego.
5.
Kwotę ekwiwalentu pieniężnego za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego określa Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego w terminie do końca pierwszego kwartału danego roku.
6.
Ekwiwalent pieniężny jest naliczany proporcjonalnie do cen jednostkowych dla danego asortymentu odzieży oraz okresu używalności ustalonego w tabeli norm przydziału; ceny jednostkowe dla danego asortymentu są ustalane na okres 3 lat kalendarzowych począwszy od roku 2010 i waloryzowane corocznie zgodnie z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym w ustawie budżetowej.
7.
Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z dołu w układzie półrocznym do dnia 28 lipca i 28 grudnia każdego roku.
8.
Wysokość wypłacanego ekwiwalentu pieniężnego za dane półrocze jest równa kwocie sześciomiesięcznego ekwiwalentu pieniężnego pomnożonego przez określony w dniach rzeczywisty czas używania odzieży i obuwia roboczego w okresie 6 miesięcy; rzeczywisty czas używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego stwierdza dyrektor (naczelnik) komórki.
9.
Wysokość wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego wpisuje się do kartoteki przydziału.
§  31.
1.
Zakazuje się dopuszczania do pracy pracownika bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych dla danego stanowiska oraz bez przeszkolenia pracownika w zakresie zasad posługiwania się tymi środkami.
2.
Dyrektor (naczelnik) komórki odpowiada za wyposażenie pracownika w środki ochrony indywidualnej oraz obuwie i odzież roboczą przed dopuszczeniem do pracy.
§  32.
1.
Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech ochronnych.
2.
Odzież i obuwie robocze są używane do czasu utraty cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym wykonanie napraw.
3.
Pracownikom mogą zostać przydzielone używane środki ochrony indywidualnej oraz odzież robocza, z wyjątkiem bielizny osobistej, jeżeli przedmioty te zachowały właściwości ochronne lub użytkowe oraz są czyste w stopniu odpowiadającym wymaganiom higieniczno-sanitarnym.
§  33.
1.
Pracownik jest obowiązany utrzymywać w należytym stanie przydzielone mu środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
2.
Konserwacja środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, naprawa oraz pranie są obowiązkiem pracodawcy.
3.
Pracodawca może powierzyć pracownikowi, za jego pisemną zgodą, konserwację, naprawy i pranie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, wydanych mu do stałego, indywidualnego używania; w przypadku powierzenia pracodawca wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny za konserwację, naprawy i pranie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
4.
Wzór oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na konserwację, naprawy i pranie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, wydanych mu do stałego, indywidualnego używania, stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu pracy.
5.
Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 3, jest wypłacany z dołu w układzie półrocznym do dnia 28 lipca i 28 grudnia każdego roku; wysokość ekwiwalentu za miesiąc wynosi 1 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu wypłaty ekwiwalentu.
6.
Wysokość wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 3, wpisuje się do kartoteki przydziału.
§  34.
1.
W przypadku utraty lub zniszczenia:
1)
środków ochrony indywidualnej,
2)
odzieży i obuwia roboczego przed okresem używalności

- pracodawca jest obowiązany wydać niezwłocznie pracownikowi inne środki ochrony indywidualnej, odzież lub obuwie robocze.

2.
Jeżeli utrata lub zniszczenie przedmiotów wymienionych w ust. 1 nastąpiła z winy pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą niezamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzieży lub obuwia roboczego.
3.
W przypadku przedterminowego zużycia, utraty lub zniszczenia przydzielonych pracownikowi przedmiotów wymienionych w ust. 1 sporządza się protokół przedterminowego zużycia, utraty lub zniszczenia przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu pracy, i odnotowuje się ten fakt w kartotece przydziału.
§  35.
1.
Po upływie okresu używalności przydzielonych pracownikowi przedmiotów wymienionych w § 34 ust. 1 lub po utracie przydatności sprzętu ochrony indywidualnej, pracownik otrzymuje nowe przedmioty po zwrocie zużytych.
2.
Zwrócone przez pracowników zużyte przedmioty wymienione w § 34 ust. 1 są przeznaczone na surowce wtórne lub do unieszkodliwiania.
§  36.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownik, na podstawie art. 124 Kodeksu pracy, jest obowiązany zwrócić pobrane środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze lub równowartość pieniężną tych przedmiotów, z uwzględnieniem stopnia ich zużycia według rozliczenia.
§  37.
1.
Za zgodą pracownika pracodawca może potrącić z wynagrodzenia należność za niezamortyzowaną część otrzymanych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w przypadku niezwrócenia tych przedmiotów w chwili rozwiązania stosunku pracy, ich utraty lub zniszczenia przed upływem okresu używalności.
2.
Wzór oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zwrot należności za niezamortyzowaną część otrzymanych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w przypadku niezwrócenia tych przedmiotów w chwili rozwiązania stosunku pracy, ich utraty lub zniszczenia przed upływem okresu używalności stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu pracy.
§  38.
1.
Gospodarkę środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym prowadzą dyrektorzy (naczelnicy) komórek, a osoby zajmujące samodzielne stanowiska we własnym zakresie.
2.
Dyrektorzy (naczelnicy) komórek przydzielają swoim pracownikom na określonych stanowiskach pracy wymagane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
3.
Dyrektorzy (naczelnicy) komórek przekazują do Biura Administracyjno-Budżetowego wniosek o wydanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego; wzór wniosku stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu pracy.
§  39.
1.
Biuro Administracyjno-Budżetowe prowadzi:
1)
kartoteki przydziału;
2)
wypłaty ekwiwalentu, o którym mowa w § 30 ust. 2 oraz § 33 ust. 3.
2.
Biuro Administracyjno-Budżetowe przechowuje dokumentację, o której mowa w ust. 1, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność przez okres 5 lat.

Rozdział  9

Dyscyplina pracy

§  40.
1.
Pracownik jest obowiązany rejestrować każde wejście do urzędu oraz każde jego opuszczenie w czytniku kart identyfikacyjnych; niedokonanie rejestracji lub udostępnienie swojej karty identyfikacyjnej innemu pracownikowi, w celu rejestracji wejścia do urzędu lub jego opuszczenia, stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych.
2.
W przypadku braku karty identyfikacyjnej lub awarii czytnika pracownik jest obowiązany dokonać wpisu w ewidencji rejestracji wyjść w godzinach służbowych znajdującej się w portierni.
§  41.
1.
Pracownik jest obowiązany zgłosić bezpośredniemu przełożonemu każde wyjście poza urząd oraz dokonać wpisu w ewidencji wyjść w godzinach pracy, znajdującej się w sekretariacie komórki, w której jest zatrudniony, albo w sekretariacie, w którym jest prowadzona obsługa kancelaryjno-biurowa stanowiska, na którym jest zatrudniony, a także dokonać odpowiedniej rejestracji w czytniku kart identyfikacyjnych.
2.
Pracownik, z wyjątkiem dyrektorów (naczelników) komórek oraz ich zastępców, może przebywać na terenie urzędu przed godziną 700 i po godzinie 1615, tylko w uzasadnionych przypadkach, na polecenie przełożonego lub po uzyskaniu jego zgody; pracownik jest obowiązany zgłosić ten fakt służbie dyspozytorskiej urzędu oraz odnotować ten fakt w książce raportów znajdującej się w dyspozytorni, z zastrzeżeniem § 10 ust. 18.
§  42.
1.
Pracownik jest obowiązany być obecnym w pracy w czasie kontaktowym, o którym mowa w § 12 ust. 6.
2.
Pracownik jest obowiązany uprzedzić bezpośredniego przełożonego o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
3.
W przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
4.
Niedotrzymanie przez pracownika terminu, o którym mowa w ust. 3, może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza obłożną chorobą pracownika połączoną z brakiem możliwości powiadomienia bezpośredniego przełożonego o przyczynie nieobecności w pracy.
5.
Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
1)
karta urlopowa;
2)
zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy;
3)
decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej - w przypadku odosobnienia pracownika z powodu choroby zakaźnej;
4)
imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, lub policję - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie;
5)
oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny;
6)
oświadczenie pracownika - w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza.
6.
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku; pracownik jest obowiązany dostarczyć do Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych, przed ponownym podjęciem pracy, zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
§  43.
1.
Dyrektorzy (naczelnicy) komórek informują o wyjściu poza urząd bezpośredniego przełożonego oraz wpisują się do książki wyjść znajdującej się w sekretariacie Prezesa urzędu i dokonują stosownej rejestracji w czytniku kart identyfikacyjnych; obowiązek ten dotyczy także osoby kierującej komórką w czasie nieobecności dyrektora (naczelnika) komórki.
2.
Dyrektorom (naczelnikom) komórek zwolnień od pracy udziela Dyrektor Generalny urzędu.
§  44.
Na terenie urzędu pracownik jest obowiązany do noszenia identyfikatora ze zdjęciem, zawierającego dane pracownika dotyczące imienia, nazwiska i zajmowanego stanowiska oraz nazwy komórki.
§  45.
1.
Pracownik korzystający ze służbowego telefonu stacjonarnego do rozmów prywatnych jest obowiązany ponosić koszty tych rozmów.
2.
Rozliczenie rozmów prowadzonych ze służbowego telefonu stacjonarnego następuje w okresach kwartalnych.
3.
Po otrzymaniu raportu połączeń ze służbowego telefonu stacjonarnego pracownik wskazuje i rozlicza rozmowy prywatne oraz składa pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie z wynagrodzenia za pracę należności za te rozmowy.
4.
Na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Wydział Budżetowo-Księgowy Biura Administracyjno-Budżetowego dokonuje potrącenia.
§  46.
1.
Pracownik korzystający ze służbowego telefonu komórkowego do rozmów prywatnych jest obowiązany ponosić koszty tych rozmów.
2.
Rozliczenie rozmów prowadzonych ze służbowego telefonu komórkowego następuje w okresach miesięcznych.
3.
Po otrzymaniu raportu połączeń ze służbowego telefonu komórkowego pracownik wskazuje i rozlicza rozmowy prywatne oraz składa pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie z wynagrodzenia za pracę należności za te rozmowy.
4.
Na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Wydział Budżetowo-Księgowy Biura Administracyjno-Budżetowego dokonuje potrącenia.
5.
Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się do Prezesa urzędu, Wiceprezesów urzędu oraz Dyrektora Generalnego urzędu.
§  47.
Pracownikowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje zwrot kosztów połączeń służbowych wykonywanych z telefonów prywatnych.
§  48.
1.
Zabrania się spożywania w miejscu pracy alkoholu lub środków odurzających.
2.
Jeżeli dyrektor (naczelnik) komórki lub jego zastępca albo inna upoważniona osoba stwierdzi, że pracownik, który stawił się do pracy, jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, jest on obowiązany odsunąć pracownika od świadczenia pracy na czas trwania stanu nietrzeźwości lub odurzenia oraz poinformować pracownika o skutkach z tego wynikających; sposób postępowania w wymienionym zakresie określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.9)).
3.
W urzędzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyjątkiem palarni znajdującej się na trzecim piętrze budynku urzędu.
4.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również odbywających się w pomieszczeniach urzędu konferencji, spotkań i narad.

Rozdział  10

Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub dodatkowych zajęć zarobkowych

§  49.
1.
Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody Dyrektora Generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o służbie cywilnej lub podważających zaufanie do służby cywilnej.
2.
Urzędnik służby cywilnej oraz pracownik służby cywilnej zajmujący wyższe stanowisko w służbie cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody Dyrektora Generalnego urzędu.
§  50.
1.
Osoby, o których mowa w § 49 ust. 1 i 2, mogą skierować wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie, odpowiednio, dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych, do Dyrektora Generalnego urzędu za pośrednictwem przełożonego najpóźniej w terminie 14 dni przed zamierzonym podjęciem dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych.
2.
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się odpowiednio:
1)
pracodawcę, u którego członek korpusu służby cywilnej zamierza podjąć zatrudnienie, lub podmiot, na rzecz którego ten pracownik zamierza wykonywać zajęcia;
2)
miejsce wykonywania pracy lub miejsce wykonywania zajęć;
3)
liczbę godzin wykonywanej pracy lub liczbę godzin wykonywanych zajęć;
4)
planowany zakres obowiązków lub charakter zajęć.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, opiniuje przełożony; opinia zawiera ocenę, czy dodatkowe zatrudnienie lub zajęcia zarobkowe nie będą kolidować z obowiązkami służbowymi lub nie będą podważać zaufania do służby cywilnej.
§  51.
Pracownik, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b, nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody Prezesa urzędu ani wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
§  52.
1.
Pracownik, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b, może skierować wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia do Prezesa urzędu, za pośrednictwem właściwego Wiceprezesa urzędu, najpóźniej w terminie 14 dni przed zamierzonym podjęciem dodatkowego zatrudnienia.
2.
We wniosku określa się odpowiednio:
1)
pracodawcę, u którego urzędnik państwowy zamierza podjąć zatrudnienie;
2)
miejsce wykonywania pracy;
3)
liczbę godzin wykonywanej pracy;
4)
planowany zakres obowiązków lub charakter zajęć.
3.
Przepis § 50 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  53.
1.
Członek korpusu służby cywilnej, który zamierza wykonywać dodatkowe czynności lub zajęcia poza stosunkiem pracy jest obowiązany, najpóźniej w terminie 7 dni przed zamierzonym podjęciem tych czynności lub zajęć, do zgłoszenia przełożonemu tego zamierzenia.
2.
W zgłoszeniu określa się:
1)
charakter czynności lub zajęć;
2)
podmiot, na rzecz którego pracownik zamierza wykonywać czynności lub zajęcia;
3)
miejsce wykonywania czynności lub zajęć;
4)
liczbę godzin wykonywanych czynności lub zajęć.
3.
Jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że podjęcie przez członka korpusu służby cywilnej czynności lub zajęć poza stosunkiem pracy podważy zaufanie do służby cywilnej lub będzie kolidować z obowiązkami służbowymi, osoba przyjmująca zgłoszenie informuje o tym pracownika oraz Dyrektora Generalnego urzędu.
§  54.
1.
Niedozwolone jest w czasie pracy na rzecz urzędu podejmowanie i wykonywanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych oraz wykonywanie dodatkowych czynności lub zajęć poza stosunkiem pracy.
2.
Podejmowanie i wykonywanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych oraz wykonywanie dodatkowych czynności lub zajęć poza stosunkiem pracy następuje poza godzinami pracy w urzędzie.
3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wyrażenia, na wniosek członka korpusu służby cywilnej, zgody za odpracowaniem czasu nieobecności w pracy, jeżeli wykonywanie zajęć zarobkowych, na które ten pracownik uzyskał zgodę, innych niż dodatkowe zatrudnienie, kolidowałoby z jego czasem pracy wynikającym ze stosunku pracy; w takim przypadku członek korpusu służby cywilnej jest obowiązany wskazać we wniosku, o którym mowa w § 50 ust. 1, termin odpracowania nieobecności w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Rozdział  11

Nagrody i wyróżnienia

§  55.
1.
Nagrody przyznaje pracownikom Dyrektor Generalny urzędu, a pracownikom, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. b - Prezes urzędu.
2.
Wyróżnienia przyznaje pracownikom Prezes urzędu na wniosek Dyrektora Generalnego urzędu.
§  56.
Po przepracowaniu 25 lat pracownik otrzymuje zegarek pamiątkowy; zegarek przyznaje się tylko jeden raz.
§  57.
Pracownikom przysługuje po przepracowaniu:
1)
25 lat - brązowa odznaka honorowa i dyplom honorowy;
2)
35 lat - srebrna odznaka honorowa i dyplom honorowy;
3)
50 lat - złota odznaka honorowa i dyplom honorowy.

Rozdział  12

Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników

§  58.
1.
Pracownicy, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a, ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną przewidzianą w ustawie o służbie cywilnej.
2.
Pracownicy, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. b, ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną przewidzianą w ustawie o pracownikach urzędów państwowych.

Rozdział  13

Postanowienia końcowe

§  59.
Zmiany w Regulaminie pracy są dokonywane w trybie przewidzianym dla ustalenia Regulaminu pracy.
§  60.
1.
W sprawach wynikających ze stosunku pracy pracowników, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a, nieuregulowanych w Regulaminie pracy, stosuje się przepisy:
1)
ustawy o służbie cywilnej;
2)
Kodeksu pracy.
2.
W sprawach wynikających ze stosunku pracy pracowników, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. b, nieuregulowanych w Regulaminie pracy, stosuje się przepisy:
1)
ustawy o pracownikach urzędów państwowych;
2)
Kodeksu pracy.
§  61.
Zasady gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych określa odrębny regulamin.
§  62.
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy urzędu określa odrębny regulamin.
§  63.
Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.10)

Uzgodniono w dniu: 16 czerwca 2010 r.

______

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 34, poz. 243 i Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2008 r. Nr 214, poz. 1345 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254, Nr 56, poz. 459, Nr 161, poz. 1277 i Nr 219, poz. 1706.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 34, poz. 391, z 2003 r. Nr 33, poz. 265, z 2004 r. Nr 45, poz. 417, z 2005 r. Nr 34, poz. 307, z 2006 r. Nr 38, poz. 260 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 429.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1662, z 2005 r. Nr 236, poz. 2001, z 2006 r. Nr 245, poz. 1777, z 2007 r. Nr 50, poz. 332, z 2008 r. Nr 108, poz. 688, z 2009 r. Nr 38, poz. 300 i Nr 84, poz. 701 oraz z 2010 r. Nr 32, poz. 169.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

10) Regulamin pracy Wyższego Urzędu Górniczego został podany do wiadomości pracowników w dniu 16 czerwca 2010 r. i wszedł w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

Załącznik  Nr 1

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY

Departament/Biuro: ....................................

Katowice, ............................

POLECENIE

wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych

Polecam Panu/Pani .......................................................................................................................

wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych w dniu ................................................. 20...... r.

od godziny ................... do godziny ............................., tj. ..........................................................

suma godzin

Uzasadnienie, cel i zakres pracy do wykonania:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.....................................................

podpis pracownika

..................................................

podpis przełożonego

Załącznik  Nr 2

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY

Departament/Biuro: ....................................

Katowice, ............................

POTWIERDZENIE

wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych

Pan/Pani .......................................................................................................................................

wykonywał/a pracę w godzinach nadliczbowych w dniu ............................................. 20....... r.

od godziny .................................... do godziny .............................., tj. ........................................

suma godzin

Uzasadnienie, cel i zakres wykonanej pracy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................

podpis pracownika

....................................................

podpis przełożonego

Załącznik  Nr 3

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Lp.Rodzaj czynnościZakres wyposażeniaPrzewidywany okres używalności
1234
1.prowadzenie archiwum zakładowego1chusta lub czapka (R)36 miesięcy
2fartuch (R)36 miesięcy
3rękawice (O)12 miesięcy
2.odbieranie i sortowanie poczty w Kancelarii Głównej1fartuch (R)36 miesięcy
3.1płaszcz przeciwdeszczowy (R)60 miesięcy
2kurtka ciepłochronna (R)5 okresów zimowych
wykonywanie czynności inspekcyjno-technicznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych3buty filcowo-gumowe (R)36 miesięcy
4fartuch (R)do zużycia (minimum 36 miesięcy)
5rękawice (O)do zużycia
6hełm (O)do zużycia
7okulary (O)do zużycia
Objaśnienia:

R - odzież i obuwie robocze

O - środki ochrony indywidualnej

Załącznik  Nr 4

....................................................

(komórka organizacyjna)

KARTOTEKA PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

IMIĘ I NAZWISKO: .............................................. STANOWISKO: .......................................

Lp.AsortymentWydanoOkres do zużyciaPodpis pracownikaLikwidacjaEkwiwalentUwagi
LiczbaDataDataLiczbaPodpisLiczbaKwotaNależność do zapłaty
12345678910111213

Załącznik  Nr 5

......................................................

(komórka organizacyjna)

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA: MIEJSCOWOŚĆ, DATA:

............................................................. .................................................

OŚWIADCZENIE

Na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego wyrażam zgodę na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podpis pracownika: ..................................

Załącznik  Nr 6

......................................................

(komórka organizacyjna)

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA: MIEJSCOWOŚĆ, DATA:

............................................................. .................................................

OŚWIADCZENIE

Na podstawie § 33 ust. 3 Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego wyrażam zgodę na konserwację, naprawy i pranie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, wydanych mi do stałego, indywidualnego używania.

Podpis pracownika: ................................

Załącznik  Nr 7

PROTOKÓŁ

PRZEDTERMINOWEGO ZUŻYCIA, UTRATY LUB ZNISZCZENIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

DATA SPORZĄDZENIA: ...........................................................

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA: ...........................................................

Lp.Nazwa przedmiotuPrzyczyna przedterminowego zużycia, utraty lub zniszczeniaLiczba
1234

PODPIS SPORZĄDZAJĄCEGO: .....................................................

Załącznik  Nr 8

.............................................................

(komórka organizacyjna)

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA: MIEJSCOWOŚĆ, DATA:

............................................................. .................................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zostałem zapoznany z zasadami gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.

Zobowiązuję się do zwrotu należności za niezamortyzowaną część środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, które otrzymałem, jeżeli:

1)
nie zwrócę ich w chwili rozwiązania stosunku pracy,
2)
utracę lub zniszczę je przed upływem okresu używalności, w trybie art. 124 Kodeksu pracy.

Podpis pracownika: .......................................

Załącznik  Nr 9

.......................................................

(komórka organizacyjna)

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA: MIEJSCOWOŚĆ, DATA:

................................................................. ....................................................

WNIOSEK O WYDANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

Zwracam się z prośbą o wydanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Jednocześnie informuję, że od dnia .................. jestem zatrudniony na stanowisku ................................................................... .

Podpis pracownika: .................................................

Podpis dyrektora komórki organizacyjnej: ..................................................

1 Załącznik § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 11 z dnia 25 września 2010 r. (Dz.Urz.WUG.10.16.96) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 2010 r.