Ustalenie regulaminu organizacyjnego Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2002.3.7

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 2002 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się regulamin organizacyjny Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc regulamin Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz. Urz. MZ Nr 8, poz. 49)
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA

§  1.
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, zwany dalej "Zakładem", działa na podstawie:
1)
zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych (Dz. Urz. MZ Nr 3, poz. 7),
2)
niniejszego regulaminu.
§  2.
Zakład wykonuje zadania związane z organizowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wyroby medyczne i produkty lecznicze w zakresie finansowanych przez Ministra Zdrowia procedur medycznych i procedur wysoko specjalistycznych. Zakład udziela zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane, prowadzi i organizuje szkolenia w zakresie przepisów o zamówieniach publicznych oraz realizuje zadania zlecone i finansowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej lub inne jednostki organizacyjne działające w ochronie zdrowia.
§  3.
Do zadań Zakładu należą w szczególności:
1)
organizacja, obsługa i realizacja przetargów lub innych trybów udzielania zamówienia publicznego według zasad określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 813, Nr 113, poz. 1208, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1802),
2)
zawieranie umów z dostawcami (wykonawcami) oraz kontrola realizacji dostaw, usług, robót budowlanych, ich organizacja, obsługa i finansowanie,
3)
rozliczanie przedmiotowo-finansowe zrealizowanych dostaw, usług lub robót budowlanych,
4)
prowadzenie bazy danych o przebiegu i wynikach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
5)
prowadzenie rejestru zamówień publicznych i zawartych umów,
6)
przechowywanie dokumentacji podstawowych czynności dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
7)
sporządzenie okresowych informacji o efektach realizacji zamówień publicznych.
§  4.
Dyrektor ustala zakres czynności pracowników Zakładu, zakres praw i obowiązków głównego księgowego oraz radcy prawnego regulują odrębne przepisy.
§  5.
1.
W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Zespół ds. Administracji i Spraw Pracowniczych,
2)
Zespół ds. Przetargów,
3)
Zespół ds. Kontraktów i Realizacji Dostaw,
4)
Zespół ds. Finansowo-Księgowych.
2.
Obsługę prawną Zakładu wykonuje radca prawny.
§  6.
Do zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych, o których mowa w § 5, należy w szczególności:
1)
do Zespołu ds. Administracji i Spraw Pracowniczych:
a)
prowadzenie spraw związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych,
b)
prowadzenie spraw osobowo-kadrowych (delegacje, urlopy, zwolnienia, akta osobowe, sprawy socjalne),
c)
zaopatrywanie Zakładu w materiały biurowe,
d)
prowadzenie magazynu gospodarczego,
e)
wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Zakładu;
2)
do Zespołu ds. Przetargów:
a)
opracowywanie harmonogramu zakupów w oparciu o dane uzyskane od podmiotu zlecającego postępowanie,
b)
współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie metodyki i organizacji procedur zamówień publicznych,
c)
organizacja procedur przetargowych lub innych form udzielania zamówień publicznych,
d)
sporządzanie wniosków o akceptację wyników procedur przetargowych;
3)
do Zespołu ds. Kontraktów i Realizacji Dostaw:
a)
przygotowywanie i opracowywanie umów,
b)
finansowanie umów, w tym otwieranie akredytyw, uzyskiwanie pozwoleń przywozu,
c)
organizacja dostaw, w tym transportu, ubezpieczenia oraz załatwianie formalności celno-podatkowych,
d)
sporządzanie wniosków o akceptację umów,
e)
przeprowadzanie kontroli wykonania przez dostawców (wykonawców) zawartych umów,
f)
przeprowadzanie kontroli zagospodarowania dostarczonego odbiorcom sprzętu i aparatury medycznej,
g)
prowadzenie zakładowego rejestru oferentów,
h)
prowadzenie zakładowej składnicy akt;
4)
do Zespołu ds. Finansowo-Księgowych:
a)
prowadzenie rachunkowości, a w szczególności sporządzanie planów finansowych, sprawozdań finansowo-księgowych, kontrola wydatków budżetowych w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Zdrowia preliminarz, analiza gospodarki finansowej i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz kontrola dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym,
b)
prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń osobowych,
c)
rozliczanie delegacji służbowych, zaliczek, naliczanie i odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz obliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
d)
naliczanie i realizacja należnych pracownikom nagród z Zakładowego Funduszu Nagród,
e)
roczne rozliczanie podatków,
f)
sprawdzanie faktur i rachunków pod względem rachunkowym oraz określanie źródła pokrycia wydatków,
g)
realizacja płatności z tytułu zawartych umów.
§  7.
Przy wykonaniu swych zadań Zakład współdziała w szczególności z:
1)
Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia,
2)
Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.).
§  8.
Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodną z przepisami o finansach publicznych.