Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Infrastruktury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2023.36

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Infrastruktury

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się Regulamin organizacyjny Ministerstwa Infrastruktury, stanowiący załącznik do zarządzenia, zwany dalej "regulaminem".
§  2. 
1. 
Na podstawie zakresów działania komórek organizacyjnych, określonych regulaminem, dyrektorzy komórek organizacyjnych opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych - w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. 
Ewidencję regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego.
§  3. 
Do czasu zatwierdzenia przez dyrektora generalnego regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, zachowują moc dotychczasowe regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działów administracji rządowej transport, gospodarka morska, żegluga śródlądowa, gospodarka wodna - w zakresie, w jakim są zgodne z regulaminem.
§  4. 
Traci moc zarządzenie nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. z 2018 r. poz. 28, z 2019 r. poz. 26 oraz z 2020 r. poz. 4).
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Ministerstwo Infrastruktury, utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. poz. 192) i zarządzeniem nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury (M.P. z 2021 r. poz. 1187 i z 2022 r. poz. 748) jest urzędem administracji rządowej zapewniającym wykonywanie przez Ministra Infrastruktury zadań wynikających z zakresu działania określonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
§  2. 
1. 
Organami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:
1)
dyrektorzy urzędów morskich;
2)
dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
3)
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
4)
Główny Inspektor Transportu Drogowego;
5)
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
2. 
Jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:
1)
Politechnika Morska w Szczecinie;
2)
Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie;
3)
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie;
4)
Instytut Kolejnictwa w Warszawie;
5)
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
6)
Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie;
7)
Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;
8)
Izba Morska w Szczecinie;
9)
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni (SAR);
10)
Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;
11)
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie;
12)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;
13)
(uchylony);
14)
Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;
15)
Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie;
16)
Uniwersytet Morski w Gdyni;
17)
Urząd Morski w Gdyni;
18)
Urząd Morski w Szczecinie;
19)
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy;
20)
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;
21)
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;
22)
Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu;
23)
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią.
§  3. 
Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Infrastruktury, zwanym dalej "regulaminem", jest mowa o:
1)
Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Infrastruktury;
2)
Ministerstwie - należy przez to rozumieć urząd obsługujący Ministra, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury;
3)
członkach kierownictwa Ministerstwa - należy przez to rozumieć Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra;
4)
dyrektorze generalnym - należy przez to rozumieć dyrektora generalnego Ministerstwa, który wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 i z 2023 r. poz. 1195) oraz w odrębnych przepisach;
5)
komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć departament, biuro lub Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
6)
dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora departamentu, biura, Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego lub kierującego komórką organizacyjną;
7)
zastępcy dyrektora - należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora departamentu lub biura;
8)
naczelniku - należy przez to rozumieć naczelnika wydziału departamentu lub biura;
9)
kadrze kierowniczej - należy przez to rozumieć dyrektora, zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej, naczelnika, kierownika zespołu i pracownika kierującego samodzielnym stanowiskiem.
§  4. 
Regulamin określa:
1)
strukturę organizacyjną Ministerstwa;
2)
zasady zarządzania Ministerstwem;
3)
podstawowe zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych w Ministerstwie;
4)
zadania kadry kierowniczej;
5)
zadania komórek organizacyjnych wynikające z regulacji określających obowiązki administracji rządowej oraz z niektórych ustalonych w Ministerstwie zasad i procedur współdziałania;
6)
zakresy działania komórek organizacyjnych.

Rozdział  2

Struktura organizacyjna Ministerstwa

§  5. 
1. 
Strukturę organizacyjną Ministerstwa tworzy Gabinet Polityczny Ministra (GP) oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Budżetu;
2)
Departament Dróg Publicznych;
3)
Departament Edukacji Morskiej;
4)
Departament Gospodarki Morskiej;
5)
Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej;
6)
Departament Kolejnictwa;
7)
Departament Kontroli;
8)
Departament Lotnictwa;
9)
Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami;
10)
Departament Prawny;
11)
Departament Strategii Transportu;
12)
Departament Transportu Drogowego;
13)
Departament Współpracy Międzynarodowej;
14)
Biuro Administracyjno-Finansowe;
15)
Biuro Dyrektora Generalnego;
16)
Biuro Komunikacji;
17)
Biuro Ministra;
18)
(uchylony);
19)
Biuro Zarządzania Kryzysowego;
20)
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2. 
Organizację pracy i zadania Gabinetu Politycznego Ministra określają odrębne przepisy.
§  6. 
1. 
Przy Ministrze działają:
1)
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego;
2)
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
3)
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych;
4)
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich.
2. 
Minister powołuje:
1)
komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych;
2)
Komisję Egzaminacyjną dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy;
3)
komisje egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych;
4)
Komisję Weryfikacyjną do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem;
5)
przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej oraz jego dwóch zastępców.
§  7. 
Organami opiniodawczo-doradczymi Ministra są:
1)
Komitet Sterujący do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych;
2)
Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną;
3)
Konwent Morski;
4)
Państwowa Rada Gospodarki Wodnej;
5)
Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego;
6)
Rada SAR;
7)
Rada Żeglugi Śródlądowej.
§  8. 
W Ministerstwie działają w szczególności:
1)
komisja dyscyplinarna rozpoznająca sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej oraz Rzecznik Dyscyplinarny;
2)
Komitet Audytu dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister;
3)
Główna Biblioteka Komunikacyjna - na zasadach określonych odrębnymi przepisami i regulaminem nadanym przez Ministra, definiującym zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki.

Rozdział  3

Zasady zarządzania Ministerstwem

§  9. 
Ministerstwo działa przestrzegając następujących zasad:
1)
legalności, czyli podejmowania działań prawnych w zakresie przyznanych kompetencji;
2)
skuteczności, czyli realizacji celów i polityk w sposób optymalny i oszczędny;
3)
efektywności, czyli możliwie najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów;
4)
oszczędności, czyli minimalizacji kosztów prowadzonych działań, przy zachowaniu wymaganej jakości;
5)
przejrzystości, czyli jawności postępowania zgodnie z aktami normatywnymi.
§  10. 
1. 
Ministerstwo działa pod bezpośrednim kierownictwem Ministra, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami.
2. 
Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego oraz przy pomocy dyrektorów.
3. 
Sekretarze stanu, podsekretarze stanu oraz szef Gabinetu Politycznego Ministra odpowiedzialni są za realizację zadań powierzonych przez Ministra i wykonują je we współdziałaniu z dyrektorem generalnym oraz przy pomocy dyrektorów.
4. 
Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa są określone w zarządzeniu w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa oraz w odniesieniu do:
1)
sekretarza stanu - Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu - w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu (Dz. U. poz. 1037);
2)
sekretarza stanu - Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej - w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej (Dz. U. poz. 2015).
5. 
Minister może upoważnić sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektora lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, a także zlecić im nadzór nad realizacją określonych zadań.
§  11. 
1. 
Dyrektor generalny wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, a także wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów prawa, w szczególności zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację i ciągłość pracy Ministerstwa.
2. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, dyrektor generalny realizuje z uwzględnieniem opinii i wniosków wyrażanych przez Ministra, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.
3. 
Dyrektor generalny zatwierdza regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych.
4. 
Dyrektor generalny może upoważnić dyrektora lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, a także zlecić im nadzór nad realizacją określonych zadań.
§  12. 
1. 
Do realizacji okresowych zadań mogą być powoływane przez Ministra lub dyrektora generalnego zespoły zadaniowe.
2. 
Zespoły zadaniowe, o których mowa w ust. 1, są powoływane w drodze zarządzenia, w którym określa się cel ich powołania, skład, zakres zadań i tryb pracy.

Rozdział  4

Podstawowe zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych w Ministerstwie

§  13. 
1. 
W skład komórek organizacyjnych mogą wchodzić wydziały, zespoły, samodzielne stanowiska (jedno lub wieloosobowe) i sekretariaty.
2. 
Wydział może zostać utworzony w przypadku gdy realizacja zadań, z uwagi na rodzaj spraw i ich liczbę, wymaga obsady co najmniej 5 pracowników, w tym naczelnika wydziału.
3. 
Dyrektor generalny może zezwolić na utworzenie wydziału w składzie mniejszym niż określony w ust. 2.
§  14. 
1. 
Dyrektorzy kierują komórkami organizacyjnymi samodzielnie, bądź przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora, naczelników, kierowników zespołów i pracowników kierujących samodzielnymi stanowiskami.
2. 
Jeżeli w komórce organizacyjnej jest więcej niż jeden zastępca dyrektora, stałym zastępcą dyrektora jest zastępca wskazany w regulaminie wewnętrznym komórki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 6.
3. 
Dyrektor może upoważnić innego zastępcę dyrektora, niż wskazany w regulaminie wewnętrznym komórki organizacyjnej lub inną osobę do prowadzenia poszczególnych spraw oraz podpisywania pism.
4. 
W przypadku czasowego nieobsadzenia stanowiska dyrektora, zadania kierującego komórką organizacyjną realizuje zastępca dyrektora, wskazany w regulaminie wewnętrznym komórki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 6, a w przypadku gdy w komórce organizacyjnej nie ma stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisko to nie jest obsadzone, komórką organizacyjną kieruje pracownik wyznaczony przez dyrektora generalnego.
5. 
W przypadku nieobecności dyrektora oraz zastępcy (zastępców) dyrektora, a także w przypadku nieobecności dyrektora komórki organizacyjnej, w której nie ma stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisko nie jest obsadzone, komórką organizacyjną kieruje, za zgodą dyrektora generalnego, pracownik wyznaczony przez dyrektora.
6. 
Regulamin wewnętrzny określający organizację oraz szczegółowy zakres zadań komórki organizacyjnej ustala dyrektor. Regulamin wewnętrzny określa w szczególności:
1)
strukturę organizacyjną komórki wraz ze schematem organizacyjnym;
2)
organizację zarządzania komórką organizacyjną;
3)
zakresy upoważnień do prowadzenia spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcy (zastępcom) dyrektora i innym osobom;
4)
szczegółowy zakres zadań komórki organizacyjnej wynikający z regulaminu oraz szczegółowe zakresy zadań dla wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk i sekretariatu.
7. 
Dyrektor przedkłada projekt regulaminu wewnętrznego komórki organizacyjnej do zatwierdzenia dyrektorowi generalnemu - za pośrednictwem dyrektora Biura Dyrektora Generalnego - po przeprowadzeniu konsultacji z Biurem Dyrektora Generalnego i po uzyskaniu akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa.
§  15. 
1. 
Komórki organizacyjne realizują zadania zgodnie z kierunkami określonymi przez Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego.
2. 
Projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych oraz wytyczne Ministra, sporządzone przez komórki organizacyjne, powinny być uzgodnione ze wszystkimi zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi, a także powinny uzyskać opinię Departamentu Prawnego oraz akceptację właściwego członka kierownictwa Ministerstwa.
3. 
(uchylony);
4. 
Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka organizacyjna, do zakresu działania której należy dana sprawa - zgodnie z postanowieniami regulaminu.
5. 
W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jego realizacji jest komórka organizacyjna, do której należy większość zagadnień lub merytoryczna istota zadania.
6. 
Komórka organizacyjna właściwa do realizacji określonego zadania, koordynuje prace wykonywane przez komórki organizacyjne współpracujące przy realizacji tego zadania, w tym opracowuje ostateczne projekty dokumentów oraz stanowisk i opinii Ministra.
7. 
Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 6, koordynująca realizację określonego zadania:
1)
przedkłada komórkom organizacyjnym współpracującym materiały do opinii;
2)
wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez komórki organizacyjne współpracujące;
3)
wyznacza terminy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.
8. 
Komórka organizacyjna współpracująca przy realizacji określonego zadania jest obowiązana do ścisłego współdziałania z komórką organizacyjną koordynującą realizację tego zadania, w szczególności poprzez dochowanie terminów wyznaczonych na podstawie ust. 7 pkt 3.
9. 
Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 6, koordynująca realizację określonego zadania, zwracając się do komórek organizacyjnych współpracujących z wnioskiem o wyrażenie opinii w danej sprawie, jest obowiązana przedłożyć projekt własnego stanowiska w tej sprawie lub wskazać zakres opinii.
§  16. 
Spory kompetencyjne związane z realizacją zadań przez sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa - Minister lub dyrektor generalny w porozumieniu z właściwymi w sprawie członkami kierownictwa Ministerstwa.

Rozdział  5

Zadania kadry kierowniczej

§  17. 
Dyrektor jest odpowiedzialny za:
1)
prawidłową, efektywną i terminową realizację zadań komórki organizacyjnej, określonych w regulaminie oraz zleconych przez Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu lub dyrektora generalnego;
2)
zgodność działania komórki organizacyjnej z kierunkami określonymi przez Ministra i właściwych członków kierownictwa Ministerstwa - sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego oraz obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi;
3)
właściwą organizację pracy komórki organizacyjnej i efektywne wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników;
4)
zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie dochodów i wydatków budżetu państwa oraz gospodarowanie środkami publicznymi zgodnie z zasadami gospodarki finansowej określonymi w szczególności w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429), a także ścisłą współpracę w tym zakresie ze służbami finansowymi Ministerstwa;
5)
planowanie środków finansowych, monitorowanie ich wykorzystania oraz wnioskowanie o zmianę planów finansowych dysponenta części budżetowej lub dysponenta środków budżetu państwa III stopnia;
6)
zarządzanie obiegiem informacji w ramach komórki organizacyjnej oraz nadzór nad jej dokumentowaniem;
7)
zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 i 1030) w komórce organizacyjnej;
8)
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa;
9)
zapoznanie się przez członków korpusu służby cywilnej z zarządzeniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. poz. 953);
10)
zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w podległej komórce organizacyjnej;
11)
nadzorowanie archiwizacji dokumentacji gromadzonej w komórce organizacyjnej;
12)
koordynację działań z zakresu ewakuacji pracowników i osób postronnych z pomieszczeń zajmowanych przez komórkę organizacyjną.
§  18. 
1. 
Dyrektor:
1)
reprezentuje komórkę organizacyjną wobec innych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz w kontaktach na zewnątrz;
2)
podpisuje opracowane w komórce organizacyjnej wyjaśnienia przepisów dotyczących zakresu działania komórki organizacyjnej, a niezastrzeżone dla Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu lub dyrektora generalnego;
3)
udziela organom i instytucjom wyjaśnień i opinii w sprawach prowadzonych przez komórkę organizacyjną, a niezastrzeżonych dla Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa;
4)
reprezentuje Ministerstwo w sprawach wynikających z zakresu działania i zadań komórki organizacyjnej, a niezastrzeżonych dla Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa;
5)
bierze udział w realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), w szczególności nadzoruje przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej oraz informacji przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej "BIP", i na stronie internetowej Ministerstwa;
6)
wnioskuje w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników komórki organizacyjnej;
7)
zatwierdza sporządzone w komórce organizacyjnej:
a)
opisy stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej,
b)
zakresy obowiązków pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
8)
dokonuje oceny bezpośrednio podległych pracowników komórki organizacyjnej;
9)
ustala indywidualne programy rozwoju zawodowego bezpośrednio podległych członków korpusu służby cywilnej i akceptuje indywidualne programy rozwoju zawodowego podległych członków korpusu służby cywilnej;
10)
nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w komórce organizacyjnej;
11)
akceptuje urlopy zastępców dyrektora i pracowników.
2. 
Dyrektor może posiadać inne uprawnienia, poza wymienionymi w ust. 1, udzielane odrębnym upoważnieniem.
3. 
Dyrektor, stosownie do zakresu działania i zadań kierowanej komórki organizacyjnej, przygotowuje projekty decyzji i podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji innych osób, w szczególności:
1)
pisma i materiały kierowane do nadzorującego zadania komórki organizacyjnej członka kierownictwa Ministerstwa oraz parafuje pisma i materiały kierowane do jego podpisu oraz do podpisu innych członków kierownictwa Ministerstwa;
2)
pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji publicznej;
3)
podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych odrębnymi upoważnieniami.
4. 
Dyrektor określa cele i zadania komórki organizacyjnej w rocznej perspektywie, które winny być powiązane z celami ujętymi w Planie działalności Ministra Infrastruktury na dany rok - dla działów administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, transport i żegluga śródlądowa.
§  19. 
Zastępca dyrektora:
1)
nadzoruje pracę oraz zapewnia terminowe i właściwe wykonanie zadań podległych mu wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk;
2)
podejmuje decyzje z zakresu działania podległych mu wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk oraz podpisuje i parafuje pisma i notatki informacyjne w tym zakresie, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dyrektora;
3)
podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych odrębnymi upoważnieniami;
4)
uczestniczy w planowaniu środków finansowych, monitorowaniu ich wykorzystania oraz wnioskuje o zmianę planów finansowych odpowiednio do dysponenta części budżetowej lub dysponenta środków budżetu państwa III stopnia;
5)
wnioskuje do dyrektora w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników komórki organizacyjnej;
6)
nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy podległych pracowników komórki organizacyjnej;
7)
dokonuje oceny podległych pracowników komórki organizacyjnej;
8)
ustala indywidualne programy rozwoju zawodowego bezpośrednio podległych członków korpusu służby cywilnej;
9)
wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora;
10)
zastępuje dyrektora zgodnie z posiadanym upoważnieniem.
§  20. 
1. 
Naczelnik, kierownik zespołu lub pracownik kierujący samodzielnym stanowiskiem, działa zgodnie z powierzonym zakresem zadań.
2. 
Do obowiązków naczelnika, kierownika zespołu lub pracownika kierującego samodzielnym stanowiskiem należy realizowanie powierzonych zadań poprzez:
1)
organizowanie pracy oraz kontrolę realizacji zadań poszczególnych pracowników;
2)
kontrolowanie dyscypliny pracy.
3. 
Naczelnik, kierownik zespołu lub pracownik kierujący samodzielnym stanowiskiem:
1)
odpowiada za prawidłowe, efektywne i terminowe wykonanie zadań podległego wydziału, zespołu, samodzielnego stanowiska;
2)
parafuje pisma oraz z upoważnienia dyrektora podpisuje pisma w sprawach z zakresu zadań podległego wydziału, zespołu, samodzielnego stanowiska, określonych w regulaminie wewnętrznym komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 14 ust. 6 regulaminu;
3)
wydaje dyspozycje i wytyczne podległym pracownikom niezbędne do wykonywania zadań;
4)
reprezentuje wydział, zespół lub samodzielne stanowisko w zakresie określonym przez przełożonych;
5)
zapewnia wymianę informacji z pozostałymi wydziałami, zespołami, samodzielnymi stanowiskami;
6)
przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, przenoszenia, zwalniania, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników;
7)
dokonuje oceny podległych pracowników;
8)
ustala indywidualne programy rozwoju zawodowego bezpośrednio podległych członków korpusu służby cywilnej;
9)
opiniuje wnioski urlopowe podległych pracowników;
10)
wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

Rozdział  6

Zadania komórek organizacyjnych wynikające z regulacji określających obowiązki administracji rządowej oraz z niektórych ustalonych w Ministerstwie zasad i procedur współdziałania

§  21. 
1. 
Komórki organizacyjne, w zakresie ich właściwości, realizują zadania:
1)
związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, w szczególności:
a)
przekazują propozycje do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Ministra,
b)
opracowują projekty dokumentów rządowych i dokumentów należących do właściwości Ministra, projekty aktów normatywnych i oceny skutków regulacji, z uwzględnieniem prawa europejskiego i zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej,
c)
prowadzą uzgodnienia wewnętrzne, uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie projektów, o których mowa w lit. b,
d)
dokonują wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych należących do właściwości Ministra, a w przypadku gdy wyjaśnienia dotyczą zagadnienia prawnego o charakterze systemowym konsultują je z Departamentem Prawnym,
e)
opiniują projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez inne komórki organizacyjne,
f)
opiniują, po uzgodnieniu z organami lub jednostkami, o których mowa w § 2, projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, z wyłączeniem projektu ustawy budżetowej i biorą udział w przygotowywaniu w tym zakresie projektu stanowiska Ministra,
g)
przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, zwanego dalej "SKRM" oraz odpowiednio Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, zwanego dalej "KRMC", lub Komitetu do Spraw Europejskich, zwanego dalej "KSE" lub innych właściwych komitetów Rady Ministrów oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zwanej dalej, "KWRiST",
h)
przygotowują projekt stanowiska Ministra do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;
2)
związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów zarządzeń, decyzji, regulaminów, informacji, procedur regulujących sprawy wewnętrzne i organizacyjne Ministerstwa, zwane dalej "aktami wewnętrznymi", w szczególności:
a)
opracowują projekty aktów wewnętrznych,
b)
prowadzą uzgodnienia wewnętrzne opracowywanych projektów aktów wewnętrznych,
c)
opiniują projekty aktów wewnętrznych opracowywane przez inne komórki organizacyjne;
3)
związane z prawem europejskim, w szczególności:
a)
analizują i opiniują prawo europejskie oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Ministra,
b)
biorą udział w procesie tworzenia prawa Unii Europejskiej, zwanej dalej "UE",
c)
przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rządu do projektów aktów prawnych UE i innych dokumentów unijnych,
d)
dokonują prawidłowej i terminowej transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego prawa oraz współpracują w tym zakresie z właściwymi podmiotami,
e)
prowadzą sprawy związane z Oceną Jakości Regulacji Prawnych i reformą regulacji,
f)
prowadzą sprawy dotyczące notyfikacji norm i przepisów technicznych w Komisji Europejskiej, zwanej dalej "KE", w zakresie właściwości Ministra;
4)
związane ze współpracą międzynarodową, w szczególności:
a)
prowadzą, w porozumieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi oraz organami i jednostkami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym dotyczące umów międzynarodowych oraz sprawy wymagające uwzględniania zobowiązań międzynarodowych i sojuszniczych Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
prowadzą sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie członkostwa w UE i NATO, w tym w szczególności opracowują, w porozumieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi oraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, stanowiska na te posiedzenia, biorą udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych KE oraz NATO, a także współpracują z KE i Przedstawicielstwem KE w Polsce,
c)
planują i koordynują zagraniczne podróże służbowe pracowników poprzez uzgadnianie instrukcji wyjazdowych oraz sporządzanie sprawozdań z wyjazdów,
d)
koordynują przygotowywanie od strony merytorycznej i organizacyjnej konferencji, seminariów i innych spotkań międzynarodowych, we współpracy z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi;
5)
związane z finansami publicznymi, w szczególności:
a)
przygotowują propozycje materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz propozycje zmian w planach finansowych dysponenta części budżetowej oraz dysponenta środków budżetu państwa III stopnia - Ministerstwa,
b)
wykonują zadania związane z nadzorowaniem prawidłowości wykorzystania środków budżetowych oraz windykacją należności Ministerstwa,
c)
wykonują zadania dysponenta części budżetowej dotyczące uzgadniania programów inwestycji budowlanych finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa i ich zmiany oraz akceptowania dla tych inwestycji wartości kosztorysowej,
d)
wykonują zadania związane z udzielaniem i monitorowaniem pomocy publicznej;
6)
związane z wykonywaniem, wynikających z niektórych ustaw, obowiązków organu administracji rządowej, w szczególności:
a)
opracowują projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego, zwanego dalej "PE",
b)
opracowują projekty odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych,
c)
przygotowują odpowiedzi na wnioski, skargi, petycje i pytania obywateli oraz instytucji,
d)
realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z zastrzeżeniem § 31 ust. 2 pkt 9 lit. a,
e)
współpracują z Gabinetem Politycznym Ministra, Departamentem Prawnym oraz Biurem Ministra przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w tym zadań określonych we właściwych aktach wewnętrznych w Ministerstwie,
f)
wykonują zadania w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określone odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi w Ministerstwie,
g)
wykonują zadania w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, określone odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi w Ministerstwie,
h)
realizują obowiązki oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), z zastrzeżeniem pkt 7 lit. d tiret szóste,
i)
opiniują wnioski, składane w trybie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973), o zgodę na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych przez państwowe osoby prawne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane,
j)
opiniują wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz o nadanie odznak honorowych;
7)
związane z realizowaniem przez inne komórki organizacyjne zadań o charakterze koordynacyjnym, w szczególności:
a)
współdziałają z Departamentem Budżetu lub Biurem Administracyjno-Finansowym, w tym w zakresie:
przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie części budżetu państwa 21 - Gospodarka morska, 22 - Gospodarka wodna, 39 - Transport, 69 - Żegluga śródlądowa,
prowadzenia spraw związanych z realizacją budżetu, w tym przenoszeniem środków na wydatki w ramach części budżetowych 21, 22, 39 i 69,
koordynacji spraw dotyczących pomocy publicznej,
koordynacji spraw dotyczących statystyki publicznej,
b)
współdziałają z Departamentem Edukacji Morskiej w zakresie zadań dotyczących:
zintegrowanego systemu kwalifikacji,
uznawania zawodów regulowanych,
koordynacji oświaty morskiej i żeglugi śródlądowej,
ba)
współdziałają z Departamentem Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie zadań dotyczących posiedzeń Zespołu do Spraw Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST,
c)
współdziałają z Departamentem Kontroli w zakresie zadań dotyczących:
kontroli zewnętrznych prowadzonych w Ministerstwie przez organy kontrolne,
audytu wewnętrznego, określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
kontroli, określonych ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),
skarg, wniosków i petycji,
realizacji działań nadzorczych nad instytutami badawczymi,
realizacji działań w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 20182020,
kontroli, określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226),
obsługi spraw związanych z wypełnianiem przez Ministra ustawowych zadań ministra właściwego dla nadzoru fundacji,
kontroli określonych ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273),
d)
współdziałają z Departamentem Prawnym w zakresie zadań dotyczących:
spraw sądowych i egzekucyjnych związanych z obsługą prawną Ministra i Ministerstwa, z zastrzeżeniem pkt 10,
prowadzenia postępowań o naruszenie prawa UE wszczętych przez Komisję Europejską przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,
spraw prowadzonych przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA,
obsługi systemów EU Pilot i Elektronicznego Systemu Transpozycji Prawa Europejskiego - estep,
obsługi udziału Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu w posiedzeniach odpowiednio Rady Ministrów, SKRM, KRMC oraz wypracowania stanowiska resortu do dokumentów będących przedmiotem obrad KRMC,
opracowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz opracowania sprawozdania z realizacji programu współpracy,
spraw wynikających z dwustronnych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (tzw. "umów BIT"),
współpracy z KWRiST, w tym w zakresie zadań dotyczących posiedzeń Zespołu do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu,
e)
współdziałają z Departamentem Strategii Transportu w zakresie zadań dotyczących:
programowania celów i monitoringu realizacji zadań w obszarze polityki transportowej państwa (w tym z uwzględnieniem funduszy europejskich) oraz spraw związanych z Transeuropejską Siecią Transportową TEN-T,
funkcjonowania Semestru Europejskiego, w tym przygotowania i realizacji Krajowego Programu Reform oraz realizacji Zaleceń Rady UE dla Rzeczypospolitej Polskiej,
udziału w pracach Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych,
monitoringu projektów strategicznych "MonAliZa",
programowania i monitorowania realizacji wytycznych i zaleceń wynikających z dokumentów krajowych, UE i międzynarodowych, dotyczących nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w transporcie, w szczególności w zakresie inteligentnych systemów transportowych, wdrażania pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych (connected and automated driving - CAD) do ruchu drogowego, informacji o podróżach multimodalnych, efektywności energetycznej w transporcie oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, a także zagadnień zrównoważonej mobilności oraz mobilności miejskiej,
autoryzacji i notyfikacji jednostek oceny zgodności oraz działalności normalizacyjnej,
działań związanych z realizacją polityki spójności i Instrumentu CEF w okresie 2014-2020 oraz przygotowaniem i wdrażaniem programów operacyjnych i Instrumentu CEF w zakresie transportu współfinansowanych ze środków UE w okresie programowania 2021 - 2027,
wdrażania planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
f)
współdziałają z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w zakresie zadań dotyczących:
działań wynikających z zobowiązań międzynarodowych w ramach kompetencji Ministerstwa, - merytorycznego przygotowywania zagranicznych wyjazdów pod przewodnictwem członków kierownictwa Ministerstwa oraz oficjalnych wizyt gości zagranicznych podejmowanych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa,
merytorycznego przygotowania członka kierownictwa Ministerstwa biorącego udział w międzyresortowych i międzyrządowych organach współpracy międzynarodowej,
przygotowywania stanowisk na posiedzenia grup roboczych Rady UE, formalnych i nieformalnych posiedzeń Rady UE (w szczególności Rady UE do spraw transportu) i Komitetów Stałych Przedstawicieli,
udziału właściwego członka kierownictwa Ministerstwa w pracach KSE oraz wypracowania stanowiska resortu do dokumentów będących przedmiotem obrad KSE,
merytorycznego nadzoru nad pełnieniem obowiązków przedstawicieli Ministra w placówkach za granicą oraz przedstawiania członkom kierownictwa Ministerstwa kandydatur na przedstawicieli Ministra i ich odwoływania,
obsługi systemu Solvit,
g)
współdziałają z Departamentem Kolejnictwa w zakresie zadań dotyczących określania kierunków rozwoju i niezbędnych działań dotyczących rozwoju transportu intermodalnego i logistyki transportu,
h)
współdziałają z Biurem Zarządzania Kryzysowego w zakresie zadań dotyczących:
pozyskiwania i weryfikacji wszelkich informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra,
udziału w pracach struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych, w tym stałego dyżuru,
opracowywania oraz uzgadniania dokumentów planistycznych dotyczących realizacji zadań zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, w tym związanych z przygotowaniem infrastruktury i transportu na potrzeby obronne państwa, funkcjonowaniem stanowisk kierowania, realizacją świadczeń na rzecz obrony oraz wyłączeniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej,
i)
współdziałają z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie zadań dotyczących:
udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie oraz koordynowania zagadnień z zakresu zamówień publicznych,
ochrony danych osobowych, w szczególności przedstawiają do opinii Biura Dyrektora Generalnego dokumenty w tym zakresie,
j)
współdziałają z Biurem Ministra w zakresie zadań dotyczących:
spraw kontroli zarządczej w zakresie: planu działalności Ministra, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra, samooceny kontroli zarządczej, oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem,
organizacyjnego przygotowywania zagranicznych wyjazdów członków kierownictwa Ministerstwa oraz oficjalnych wizyt gości zagranicznych podejmowanych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa,
prowadzenia spraw przyznawania patronatów dla organizowanych wydarzeń oraz udziału w komitetach honorowych,
dialogu społecznego,
koordynacji zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego,
k)
(uchylony);
l)
współdziałają z Pełnomocnikiem Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w zakresie zadań Pełnomocnika, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu,
m)
współdziałają z Pełnomocnikiem Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej w zakresie zadań Pełnomocnika, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej,
n)
współdziałają z Biurem Komunikacji w zakresie zadań dotyczących:
organizacji konferencji prasowych,
współpracy z mediami i wypowiedzi dla prasy,
regularnego przekazywania informacji o podjętych działaniach komórki organizacyjnej i ich wynikach oraz materiałów merytorycznych potrzebnych do bieżącej obsługi mediów,
organizacji konferencji i wideokonferencji prasowych, planowanych akcji we współpracy z mediami oraz wypowiedzi dla prasy,
o)
współdziałają z Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie programowania i realizacji celów poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, w tym realizacji działań wskazanych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 20132020 i jego dokumentach wykonawczych,
p)
niezwłocznie informują Biuro Ministra oraz Departament Prawny o planowanych pracach nad projektami aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych oraz o podjętych w tym zakresie działaniach;
8)
wspomagające realizację zadań podstawowych, w szczególności:
a)
wykonują zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Ministerstwie,
b)
analizują rozwiązania stosowane w innych państwach,
c)
wykorzystują zaplecze naukowe i eksperckie,
d)
prowadzą sprawy w zakresie sprawozdawczości i projektowania badań statystycznych,
e)
współpracują z innymi komórkami organizacyjnymi, organami i jednostkami samorządu gospodarczego, terytorialnego, organami administracji rządowej, urzędami, instytucjami oraz partnerami społecznymi - w sprawach związanych z realizacją zadań;
9)
związane z prowadzeniem spraw dotyczących postępowań administracyjnych zgodnie z właściwością, z zastrzeżeniem § 31 ust. 2 pkt 7;
10)
związane z obsługą prawną Ministra dotyczące:
a)
podejmowania działań z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,
b)
podejmowania działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, jeśli korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych,
c)
wykonywania zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem § 31 ust. 2 pkt 8 i 9,
d)
informowania Departamentu Prawnego o prowadzonych postępowaniach sądowoadministracyjnych i egzekucyjnych.
2. 
Komórki organizacyjne wykonują także inne zadania zlecone przez Ministra, nadzorującego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu oraz dyrektora generalnego.

Rozdział  7

Zakresy działania komórek organizacyjnych

§  22. 
1. 
Departament Budżetu (DBI) odpowiada za opracowanie budżetu części: 21- Gospodarka morska, 22 - Gospodarka wodna, 39 - Transport, 69 - Żegluga śródlądowa oraz realizację budżetu dysponenta części budżetowych, w tym obsługę finansowo-księgową środków pochodzących z budżetu państwa oraz środków pochodzących z budżetu UE.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
realizacja zadań dysponenta części budżetowych 21, 22, 39 i 69, w tym planowanie dochodów i wydatków;
2)
dokonywanie zmian w planach finansowych dysponenta oraz jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
3)
realizacja dochodów i wydatków, w tym na statutową działalność jednostek budżetowych, na realizację programów wieloletnich, programu pozamilitarnych przygotowań obronnych, inwestycji infrastrukturalnych, programów UE, dotacji celowych, przedmiotowych i podmiotowych dla przedsiębiorców, agencji i innych podmiotów, a także dotacji i subwencji dla uczelni morskich i lotniczych;
4)
prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie dysponenta środków budżetu państwa oraz środków pochodzących z budżetu UE;
5)
sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych i finansowych resortu;
6)
prowadzenie spraw w zakresie umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty spłat całości lub części należności cywilnoprawnych;
7)
koordynacja i monitoring spraw dotyczących pomocy publicznej;
8)
koordynacja statystyki publicznej;
9)
prowadzenie spraw z zakresu ustawowych ulg przejazdowych;
10)
realizacja zadań organu nadzorującego w zakresie wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych instytutów badawczych realizujących zadania związane z transportem i infrastrukturą transportową oraz Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie, zatwierdzanie sprawozdań finansowych tych instytutów oraz Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie;
11)
obsługa finansowa i księgowa państwowych funduszy celowych oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym otrzymywanych w ramach wdrażania planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
§  23. 
1. 
Departament Dróg Publicznych (DDP) odpowiada za sprawy związane z planowaniem, przygotowywaniem, budową i zarządzaniem siecią dróg publicznych, w zakresie niezastrzeżonym do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
określanie kierunków rozwoju sieci dróg krajowych;
2)
opracowywanie i nadzór nad realizacją programów i planów z zakresu dróg krajowych;
3)
zapewnienie finansowania realizacji zadań z zakresu dróg krajowych z budżetu państwa oraz z Krajowego Funduszu Drogowego, zwanego dalej "KFD", w tym kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych;
4)
opracowywanie analiz i warunków długookresowego funkcjonowania KFD, w tym nadzór nad wydatkowaniem jego środków;
5)
tworzenie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, a także prowadzenie spraw upoważnień w sprawach odstępstw od ww. przepisów;
6)
kształtowanie polityki opłat za przejazd po drogach krajowych, w tym opłat za przejazd od pojazdów ciężkich;
7)
prowadzenie spraw związanych z europejską usługą opłaty elektronicznej;
8)
opracowywanie scenariuszy i nadzór nad projektami w zakresie dróg krajowych realizowanymi w systemach partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesyjnym oraz przez drogowe spółki specjalnego przeznaczenia;
9)
współpraca międzynarodowa związana z transgranicznymi połączeniami drogowymi;
10)
współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie określenia kierunków rozwoju sieci drogowej oraz wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania drogami;
11)
prowadzenie spraw certyfikatów audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
12)
prowadzenie spraw związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem zadań na drogach zarządzanych przez organy samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
13)
obsługa Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
14)
realizacja zadań jednostki odpowiedzialnej za realizację inwestycji oraz jednostki odpowiedzialnej za realizację reformy w zakresie drogownictwa w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
3. 
Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1)
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Transportu Drogowego;
2)
Głównym Inspektorem Transportu Drogowego - w zakresie kontroli systemów opłat za przejazd po drogach krajowych od pojazdów ciężkich;
3)
Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.
§  24. 
1. 
Departament Edukacji Morskiej (DEM) odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie tworzenia polityki systemu kształcenia i podnoszenia jakości nauczania w: gospodarce morskiej oraz w żegludze śródlądowej.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
prowadzenie spraw w zakresie:
a)
kształcenia: morskiego i w żegludze śródlądowej,
b)
finansowania szkół, dla których organem prowadzącym jest Minister i uczelni morskich,
c)
kwalifikacji morskich i rybołówstwa morskiego,
d)
promocji zawodów: morskich i żeglugi śródlądowej, w koordynacji z innymi komórkami organizacyjnymi właściwymi dla tych zawodów,
e)
oświaty: morskiej i w żegludze śródlądowej - w koordynacji z innymi komórkami organizacyjnymi właściwymi dla danego typu szkoły;
f)
zintegrowanego systemu kwalifikacji w koordynacji z innymi komórkami organizacyjnymi właściwymi dla danej kwalifikacji;
g)
stosunku pracy wobec dyrektorów jednostek, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 14, 22 i 23, we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego.
2)
współudział w zakresie tworzenia polityki wykorzystania badań naukowych i prac rozwojowych.
3. 
Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1)
uczelniami morskimi;
2)
morskimi jednostkami edukacyjnymi oraz ośrodkami, o których mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 515, 1604, 2185 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 261) w zakresie szkolenia członków załóg statków morskich oraz zgodności z przepisami ustawy lub Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Konwencji STCW);
3)
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, w tym w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych Instytutu, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4, realizowanych przez Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej;
4)
szkołami ponadpodstawowymi, które są prowadzone przez Ministra.
4. 
Departament odpowiada za wydawanie w imieniu Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra jako organ nadzorujący, zgód na dokonanie niektórych czynności prawnych przez państwowe osoby prawne, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. 
Departament prowadzi obsługę Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej - sekretariat w Warszawie.
§  25. 
1. 
Departament Gospodarki Morskiej (DGM) odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie gospodarki morskiej.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu:
1)
transportu morskiego i żeglugi morskiej, w tym:
a)
tworzenie polityki transportu morskiego, w tym w ramach transportu intermodalnego;
b)
prowadzenie spraw z zakresu przewozu ładunku i osób;
c)
prowadzenie spraw z zakresu morskiego prawa pracy;
d)
prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich oraz ochrony żeglugi i portów;
e)
nadzór i współpraca nad wykonywaniem działań administracji morskiej przez upoważnione instytucje klasyfikacyjne;
f)
prowadzenie spraw zintegrowanej polityki morskiej;
g)
współpraca z Transportowym Dozorem Technicznym w zakresie transportu morskiego;
h)
współpraca z Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich w zakresie realizacji zaleceń zawartych w raportach badania wypadków morskich;
i)
koordynacja, nadzór i monitorowanie realizacji programów i strategii rządowych związanych z transportem morskim;
2)
obszarów morskich, w tym planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich oraz prowadzenie konsultacji i uzgodnień transgranicznych w tym zakresie;
3)
portów i przystani morskich, w tym gospodarki nieruchomościami w portach i przystaniach morskich oraz w polskich obszarach morskich w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1624 oraz z 2023 r. poz. 261), ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960) oraz ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478), a także w odniesieniu do trwałego zarządu dyrektorów urzędów morskich, w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113 i 1463);
4)
przemysłu stoczniowego, w tym:
a)
prowadzenie spraw w zakresie programowania rozwoju i instrumentów wsparcia przemysłu okrętowego;
b)
prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem instrumentów finansowych dedykowanych gospodarce morskiej, w tym w szczególności stoczniom i armatorom;
c)
prowadzenie spraw z zakresu analityki przemysłu stoczniowego w zakresie krajowym i międzynarodowym;
5)
ochrony środowiska morskiego
a)
prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek użytkowania morza, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej;
b)
realizacja i koordynacja działań związanych z ochroną wód Morza Bałtyckiego;
c)
prowadzenie spraw związanych z ochroną brzegu morskiego oraz zarządzaniem ryzykiem powodziowym od strony morza;
d)
tworzenie i realizacja strategii dla poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego w zakresie gospodarki morskiej;
6)
reprezentacji i prowadzenia spraw współpracy z:
a)
Międzynarodową Organizacją Morską (IMO) w zakresie udziału w pracach komitetów IMO i podległych im podkomitetów;
b)
Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA);
c)
Komisją Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM);
7)
działań związanych z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki morskiej, w tym w ramach wdrażania planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
3. 
Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1)
dyrektorami urzędów morskich;
2)
izbami morskimi i delegatami Ministra przy izbach morskich;
3)
Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni;
4)
dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej w zakresie przemysłu okrętowego.
4. 
Departament prowadzi obsługę:
1)
Sekretariatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego;
2)
Sekretariatu Zespołu Trójstronnego do spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego;
3)
Sekretariatu Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich;
4)
Sekretariatu do spraw Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) w Polsce.
§  26. 
1. 
Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (DGWiZS) odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
realizacja zadań w zakresie tworzenia i wdrażania polityki rozwoju żeglugi śródlądowej, w szczególności opracowywania strategii i programów rozwoju, a także działalności rynku żeglugowego;
2)
prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych na potrzeby żeglugi śródlądowej;
3)
prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej, w tym z zakresu przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych i sprawowania nadzoru nad realizacją tych zadań;
4)
promocja transportu wodnego śródlądowego;
5)
realizacja zadań dotyczących tworzenia i wdrażania polityki Ministra w zakresie gospodarki wodnej, w tym współpraca z komisjami wód transgranicznych;
6)
uzgadnianie i opiniowanie programów przygotowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dotyczących planowanych inwestycji w gospodarce wodnej;
7)
realizacja działań związanych z przygotowywaniem i aktualizacją planu przeciwdziałania skutkom suszy, planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz programu ochrony wód morskich;
8)
prowadzenie spraw związanych z ochroną wód, w tym ochroną wód Morza Bałtyckiego, w szczególności związanych z przygotowaniem i aktualizacją krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu oraz udziałem w opiniowaniu spraw związanych z członkostwem Polski w Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego;
9)
prowadzenie spraw dotyczących rozporządzania mieniem Skarbu Państwa przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w tym wyrażania zgody na takie rozporządzanie;
10)
inicjowanie i kształtowanie kierunków rozwiązań systemowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych;
11)
koordynacja działań związanych z dofinansowaniem zadań z zakresu gospodarki wodnej;
12)
(uchylony);
13)
realizacja zadań związanych z udziałem w posiedzeniach Zespołu do Spraw Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST.
3. 
Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1)
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie - w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;
2)
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w zakresie należącym do kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w tym prowadzi sprawy zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych przez Ministra;
3)
dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 25 ust. 3 pkt 4 realizowanych przez Departament Gospodarki Morskiej.
4. 
Departament prowadzi także sprawy nadzoru Ministra nad działalnością:
1)
państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej;
2)
państwowej służby hydrogeologicznej;
3)
państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.
5. 
Departament prowadzi obsługę:
1)
Rady Żeglugi Śródlądowej;
2)
Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych;
3)
Państwowej Rady Gospodarki Wodnej.
§  27. 
1. 
Departament Kolejnictwa (DTK) odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie sektora transportu kolejowego oraz transportu intermodalnego.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
określanie priorytetów narodowej polityki kolejowej oraz koncepcji rozwoju rynku przewozów kolejowych;
2)
opracowywanie i nadzór nad realizacją programów i planów z zakresu rozwoju infrastruktury kolejowej, w szczególności Krajowego Programu Kolejowego oraz programu zarządzania i utrzymania infrastruktury kolejowej;
3)
dostosowanie kolei do wymaganych standardów krajowych i UE, w tym emisyjności transportu kolejowego oraz zmniejszenia negatywnego wpływu transportu kolejowego na zmiany klimatu;
4)
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U. z 2022 r. poz. 2542) oraz realizacja innych, przypisanych do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu, zadań wynikających z przepisów tej ustawy w odniesieniu do spółek PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz spółek, o których mowa w art. 14, 19 i 20a tej ustawy;
5)
prowadzenie spraw związanych z:
a)
techniką kolejową i bezpieczeństwem na kolei,
b)
przewozami pasażerskimi, w tym organizowaniem kolejowych przewozów pasażerskich międzywojewódzkich i międzynarodowych,
c)
funkcjonowaniem Funduszu Kolejowego, zwanego dalej "FK", w szczególności przygotowanie i koordynacja projektów zmian Planu Finansowego Funduszu Kolejowego na dany rok oraz wykonywanie czynności nadzoru nad prowadzeniem FK przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK",
d)
zarządzaniem siecią kolejową oraz udostępnianiem infrastruktury kolejowej,
e)
udzielaniem zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, na podstawie art. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
f)
udzielaniem właściwym organom administracji architektoniczno-budowlanej upoważnień do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553 i 967);
6)
tworzenie przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kolejowego oraz dotyczących bezpieczeństwa na kolei, techniki kolejowej i interoperacyjności systemu kolei, z uwzględnieniem prawa UE i zobowiązań międzynarodowych Polski;
7)
prowadzenie spraw z zakresu przewozu koleją towarów niebezpiecznych i sprawowania nadzoru nad realizacją tych zadań;
8)
określanie kierunków rozwoju i koordynowanie niezbędnych działań dotyczących transportu intermodalnego i logistyki transportu;
9)
wykonywanie zadań dotyczących uprawnień oraz obowiązków wynikających z praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółce PKP PLK S.A. w zakresie przekazanym do wykonywania Ministrowi Infrastruktury oraz realizacja, przypisanych do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu, zadań wynikających z przepisów ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" w odniesieniu do spółek PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz spółek o których mowa w art. 14, 19 i 20a tej ustawy;
10)
monitorowanie realizacji programów wieloletnich i planów rozwoju kolei finansowanych ze środków publicznych przekazywanych za pośrednictwem Ministra Infrastruktury lub jednostek przez niego nadzorowanych lub realizowanych przez podmioty, których działalność jest finansowana w całości albo w części przez Ministra Infrastruktury;
11)
realizacja i monitorowanie zadań związanych z wdrażaniem planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w sektorze transportu kolejowego i transportu intermodalnego.
3. 
Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1)
Instytutem Kolejnictwa w Warszawie;
2)
Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie - w zakresie dotyczącym kolejnictwa.
§  28. 
1. 
Departament Kontroli (DK) odpowiada za realizację zadań związanych z kontrolą.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
prowadzenie kontroli planowych i doraźnych komórek organizacyjnych;
2)
prowadzenie kontroli planowanych i doraźnych:
a)
organów i jednostek, o których mowa w § 2,
b)
jednostek podległych organom, o których mowa w § 2 ust. 1, lub przez nie nadzorowanych,
c)
podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, których dysponentem jest Minister,
d)
podmiotów, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a nadzór nad ich wykonywaniem sprawuje Minister,
e)
instytucji certyfikujących, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
f)
komórek organizacyjnych oraz innych jednostek i podmiotów realizujących obowiązki wynikające z planu rozwojowego, na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3)
koordynacja działań związanych z kontrolami zewnętrznymi prowadzonymi w Ministerstwie;
4)
współpraca z organami kontroli zewnętrznej w zakresie przeprowadzanych kontroli;
5)
obsługa spraw związanych z wypełnianiem przez Ministra ustawowych zadań ministra właściwego dla nadzoru fundacji;
6)
realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji koordynatora do spraw dostępności na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
7)
koordynacja, analiza i monitorowanie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
8)
koordynacja działań nadzorczych nad instytutami badawczymi;
9)
zapewnienie pracownikom Ministerstwa doradztwa w zakresie etyki.
10)
(uchylony)
3. 
W strukturze Departamentu znajduje się funkcjonalnie niezależna i wyodrębniona komórka audytu wewnętrznego, wykonująca zadania w zakresie audytu wewnętrznego celem wspierania Ministra w realizacji jego celów i zadań, w tym zapewniająca obsługę organizacyjną Komitetu Audytu i prowadząca działania mające na celu jego wsparcie.
§  29. 
1. 
Departament Lotnictwa (DL) odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie dotyczącym lotnictwa cywilnego.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra funkcji wynikających ze zwierzchnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni powietrznej, w zakresie niezwiązanym z umacnianiem obronności państwa;
2)
prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru nad polskim lotnictwem cywilnym i nad działalnością obcego lotnictwa cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie określonym w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642 oraz z 2023 r. poz. 1489), innych ustawach oraz umowach międzynarodowych;
3)
realizacja strategii i programów związanych z żeglugą powietrzną w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w szczególności w zakresie uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w funkcjonalnym bloku przestrzeni powietrznej oraz w pracach UE związanych z wdrażaniem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej;
4)
nadzór nad realizacją zadań wynikających ze "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030" oraz z innych rządowych dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju cywilnego transportu lotniczego;
5)
monitorowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez zarządzających portami lotniczymi i państwowy organ zarządzania przestrzenią powietrzną przewidzianych do finansowania z udziałem środków publicznych;
6)
realizacja zadań w zakresie funkcjonowania i rozwoju rynku transportu lotniczego w Polsce;
7)
prowadzenie spraw związanych z realizacją reformy i inwestycji dotyczących bezzałogowych statków powietrznych, określonych w planie rozwojowym, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
3. 
Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1)
Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
2)
Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.
3)
(uchylony)
4. 
Departament zapewnia obsługę Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.
§  30. 
1. 
Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami (DOK) odpowiada za wykonywanie zadań orzeczniczych w zakresie gospodarki wodnej oraz dotyczących kontroli gospodarowania wodami.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych udzielanych Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, w tym:
a)
pozwoleń wodnoprawnych,
b)
zgłoszeń wodnoprawnych,
c)
ocen wodnoprawnych,
d)
zwolnień od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz dotyczących wałów przeciwpowodziowych;
2)
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:
a)
ustalania linii brzegu,
b)
ustalania charakteru wód;
3)
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących opiniowania, określania zakresu raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
4)
przygotowywanie odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzje i postanowienia, a także na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1-3, formułowanie oraz popieranie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sadu Administracyjnego oraz zastępstwo Ministra w postępowaniach przed tymi sądami, w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
5)
prowadzenie spraw z zakresu kontroli gospodarowania wodami w stosunku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
6)
sporządzanie deklaracji zgodności z celami środowiskowymi dla inwestycji lub działań, które uzyskały ocenę wodnoprawną;
7)
sporządzanie deklaracji na wniosek inwestora (stosownie do wytycznych oraz wskazań dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej) potwierdzającej brak negatywnego wpływu inwestycji na cele środowiskowe, w celu pozyskania dofinansowania z UE na realizację danego przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej;
8)
prowadzenie przeglądu pozwoleń wodnoprawnych realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
§  31. 
1. 
Departament Prawny (DP) odpowiada za obsługę prawną Ministra i Ministerstwa.
2. 
Do zadań Departamentu Prawnego należy w szczególności:
1)
opiniowanie, pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, projektów ustaw oraz projektów rozporządzeń, a także projektów aktów wewnętrznych, inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne;
2)
świadczenie pomocy prawnej, w tym przygotowywanie interpretacji, wyjaśnień i opinii prawnych w zakresie obowiązującego prawa, na wniosek właściwej komórki organizacyjnej;
3)
zapewnienie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, procesu uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych komórek organizacyjnych;
4)
obsługa udziału Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu w posiedzeniach odpowiednio Rady Ministrów, SKRM, KRMC oraz wypracowanie stanowiska resortu do dokumentów będących przedmiotem obrad Rady Ministrów, SKRM oraz KRMC;
5)
opiniowanie projektów:
a)
umów i porozumień, w tym umów cywilnoprawnych, również tych zawieranych w trybie zamówień publicznych,
b)
statutów organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
c)
upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Ministra;
6)
współpraca z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wykonywania przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwa procesowego Ministra;
7)
opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych na wniosek właściwej komórki organizacyjnej, jeśli jest to niezbędne ze względu na skomplikowany stan prawny, w którym ma być wydana decyzja;
8)
wykonywanie zastępstwa procesowego przed Trybunałem Konstytucyjnym;
9)
wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami, w tym podejmowanie działań z zakresu postępowania egzekucyjnego, z wyłączeniem postępowań prowadzonych przez komórki organizacyjne:
a)
jeśli korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych albo podejmą decyzję o samodzielnym prowadzeniu sprawy, z zastrzeżeniem spraw sądowoadministracyjnych z zakresu udzielania informacji publicznej, które należą do wyłącznej właściwości Departamentu Prawnego,
b)
dotyczących działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, jeśli korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych,
c)
dotyczących działań z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji;
10)
prowadzenie postępowań o naruszenie prawa UE wszczętych przez Komisję Europejską przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej;
11)
koordynowanie spraw z zakresu współpracy Ministra z Pełnomocnikiem Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA;
12)
koordynowanie zadań Ministra podejmowanych i realizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa w zakresie implementacji prawa UE;
13)
współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych przez te komórki spraw związanych z opracowywaniem projektów umów międzynarodowych oraz innych aktów prawa międzynarodowego, a także spraw związanych z realizacją zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127);
14)
koordynowanie prowadzenia spraw wynikających z dwustronnych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (BIT);
15)
koordynowanie działań związanych ze współpracą Ministerstwa z KWRiST oraz udziałem przedstawicieli Ministerstwa w posiedzeniach Komisji oraz w posiedzeniach Zespołu do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu, z zastrzeżeniem zadań określonych w § 26 ust. 2 pkt 13;
16)
realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa polegająca na zamieszczaniu informacji na BIP Rządowego Centrum Legislacji w zakresie właściwości Ministra;
17)
sprawdzanie zgodności z obowiązującymi przepisami i politykami przepisów prawa miejscowego wydanych przez organy podległe i nadzorowane;
18)
koordynowanie przekazywania rekomendacji poprawek zgłaszanych w toku prac parlamentarnych nad projektami ustaw;
19)
koordynowanie spraw dotyczących notyfikacji norm i przepisów technicznych w Komisji Europejskiej w zakresie właściwości Ministra.
§  32. 
1. 
Departament Strategii Transportu (DST) odpowiada za realizację zadań w obszarze polityki transportowej państwa oraz za wykonywanie zadań w zakresie monitorowania programów infrastrukturalnych wdrażanych przy wsparciu środków z funduszy europejskich w sektorze transportu.
2. 
Do zadań departamentu należy w szczególności:
1)
programowanie celów i monitorowanie realizacji zadań w obszarze polityki transportowej państwa z uwzględnieniem wykorzystania funduszy europejskich;
2)
programowanie i monitorowanie funkcjonowania Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T);
3)
współpraca z beneficjentami funduszy europejskich, zaangażowanymi w realizację polityki transportowej państwa w ramach kompetencji Ministra, w procesie opracowywania strategii oraz programów pod kątem wykorzystania funduszy europejskich;
4)
współpraca z beneficjentami funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020 (tj. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i instrumentu finansowego "Łącząc Europę" (CEF) oraz w perspektywie 2021 - 2027, zaangażowanymi w realizację polityki transportowej państwa w ramach kompetencji Ministra;
5)
koordynowanie działań na poziomie Ministerstwa w zakresie przygotowania oraz wdrażania programów infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE w sektorze transportu w perspektywie 2021 - 2027, w tym pełnienie przez MI roli instytucji odpowiedzialnej za spełnienie warunku podstawowego w zakresie transportu;
5a)
koordynowanie działań na poziomie Ministerstwa w zakresie przygotowania oraz wdrażania będących w gestii Ministra elementów planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
6)
współpraca z jednostkami naukowymi, instytutami i innymi instytucjami w zakresie działań badawczo- rozwojowych;
7)
koordynowanie programowania i monitorowania realizacji wytycznych i zaleceń wynikających z dokumentów krajowych, UE i międzynarodowych, dotyczących nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w transporcie (w szczególności w zakresie inteligentnych systemów transportowych, wdrażania pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych (connected and automated driving - CAD) do ruchu drogowego, informacji o podróżach multimodalnych), efektywności energetycznej w transporcie oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, a także zagadnień zrównoważonej mobilności oraz mobilności miejskiej;
8)
pełnienie funkcji koordynatora w zakresie realizacji zadań wynikających z Semestru Europejskiego;
9)
przygotowanie udziału w pracach Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych,
10)
koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu projektów strategicznych "MonAliZa",
11)
pełnienie funkcji Krajowego Koordynatora Europejskiego Tygodnia Mobilności;
12)
koordynowanie współpracy w zakresie prawodawstwa harmonizacyjnego UE w obszarze akredytacji, normalizacji, systemów oceny zgodności oraz roli i zadań jednostek notyfikowanych, w tym ich autoryzacji, notyfikacji i kontroli;
13)
zapewnienie funkcjonowania Centrum Kompetencji do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;
14)
monitorowanie, analizowanie i sprawozdawczość w zakresie udziału pojazdów nisko- i zeroemisyjnych w udzielonych zamówieniach publicznych oraz działań podjętych i planowanych do podjęcia w celu zwiększenia tego udziału, dla realizacji obowiązków nałożonych na ministra właściwego do spraw transportu ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 875 i 1394);
15)
pełnienie funkcji LEAR dla Ministerstwa Infrastruktury (Legal Entity Appointed Representative) w portalu Komisji Europejskiej dla projektów i programów grantowych UE (Funding & Tenders Portal).
3. 
Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.
§  33. 
1. 
Departament Transportu Drogowego (DTD) odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie transportu drogowego, dozoru technicznego oraz ruchu drogowego, z wyłączeniem zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego będących we właściwości Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw:
1)
związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy oraz przewozów na potrzeby własne;
2)
związanych z realizacją postanowień wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa międzynarodowego, w tym prawa UE, umów dwustronnych i wielostronnych w zakresie transportu drogowego;
3)
z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami;
4)
dotyczących warunków rejestracji pojazdów oraz rzeczoznawców samochodowych;
5)
z zakresu zarządzania ruchem na drogach i sprawowania nadzoru nad tym zarządzaniem;
6)
dotyczących warunków technicznych pojazdów, w tym zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz badań technicznych;
7)
z zakresu przepisów socjalnych w transporcie drogowym;
8)
z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i sprawowania nadzoru nad realizacją tych zadań;
9)
związanych z funkcjonowaniem urządzeń transportu linowego w zakresie kompetencji Ministra;
10)
związanych z funkcjonowaniem Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Budżetu;
11)
dotyczących procedur homologacyjnych;
12)
z zakresu przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych i specjalnych środków transportu przeznaczonych do tych przewozów;
13)
związanych z monitorowaniem realizacji wskaźnika związanego z wdrożeniem planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w zakresie liczby linii autobusowych wspieranych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
3. 
Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1)
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad - w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych;
2)
Głównym Inspektorem Transportu Drogowego - z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Dróg Publicznych;
3)
Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie - z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
4)
Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie - z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Kolejnictwa;
5)
Komisją Weryfikacyjną do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem;
6)
Komisją Egzaminacyjną dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy;
7)
komisją do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.
§  34. 
1. 
Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM) odpowiada za inicjowanie i koordynowanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie transportu, infrastruktury, gospodarki morskiej, gospodarki wodnej oraz żeglugi śródlądowej, w tym koordynację spraw wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE i innych międzynarodowych organizacjach wyspecjalizowanych w obszarach działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra, z wyłączeniem współpracy w ramach NATO.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
prowadzenie spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w UE, w tym koordynowanie w ramach Ministerstwa procesu decyzyjnego w UE;
2)
inicjowanie i koordynowanie współpracy międzynarodowej w ramach kompetencji Ministerstwa, w tym działań wynikających z zobowiązań międzynarodowych;
3)
koordynowanie merytorycznego przygotowywania zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa;
4)
koordynowanie merytorycznego nadzoru nad pełnieniem obowiązków przedstawicieli Ministra w placówkach za granicą oraz przedstawiania członkom kierownictwa Ministerstwa kandydatur na przedstawicieli Ministra i ich odwoływania;
5)
koordynowanie spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w zakresie działań Rady IMO, Zgromadzenia IMO oraz kandydatury Polski w wyborach do Rady IMO;
6)
koordynowanie spraw związanych z udziałem właściwego członka kierownictwa Ministerstwa w pracach KSE oraz wypracowaniem stanowiska resortu do dokumentów będących przedmiotem obrad KSE;
7)
prowadzenie wykazu umów międzynarodowych oraz innych aktów z zakresu współpracy międzynarodowej właściwych dla Ministra;
8)
koordynowanie uczestnictwa Ministerstwa w międzynarodowych projektach pomocowych, w szczególności finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, takich jak TAIEX i TWINNING;
9)
przedstawianie członkom kierownictwa Ministerstwa, na podstawie stanu stosunków z danym państwem w poszczególnych sektorach, rekomendacji dotyczących całościowej polityki wobec danego państwa.
9)
obsługa systemu Solvit;
10)
obsługa Sekretariatu Koordynującego do spraw Morskich w ramach formatu Europa ŚrodkowoWschodnia i Chiny (17+1).
§  35. 
1. 
Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF) odpowiada za opracowanie i realizację budżetu Ministerstwa w zakresie części budżetu państwa: 21- Gospodarka morska, 22 - Gospodarka wodna, 39 - Transport, 69 - Żegluga śródlądowa, w zakresie dochodów i wydatków dysponenta środków budżetu państwa III stopnia oraz środków pochodzących z budżetu UE oraz realizację zadań administracyjno-logistycznych w obszarze zapewnienia sprawnego funkcjonowania Ministerstwa.
2. 
Do zadań Biura należy w szczególności:
1)
realizacja zadań dysponenta środków budżetu państwa III stopnia oraz środków pochodzących z budżetu UE, w tym planowanie dochodów i wydatków;
2)
prowadzenie spraw związanych z dokonaniem zmian w planie finansowym Ministerstwa w trakcie roku budżetowego - w zakresie właściwości Biura;
3)
prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych w zakresie dysponenta środków budżetu państwa III stopnia oraz środków pochodzących z budżetu UE;
4)
obsługa płatności dotyczących wynagrodzeń pracowników Ministerstwa oraz członków ciał kolegialnych działających przy Ministrze, wynagrodzeń dotyczących umów cywilnoprawnych oraz płatności realizowanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
5)
prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie gospodarki magazynowej oraz ewidencji księgowej majątku Ministerstwa;
6)
prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
7)
obsługa administracyjno-logistyczna Ministerstwa, w tym dokonywanie zakupów dla komórek organizacyjnych oraz utrzymanie floty transportowej i obsługa transportowa członków kierownictwa Ministerstwa i komórek organizacyjnych;
8)
gospodarowanie mieniem Ministerstwa;
9)
zarządzanie nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Ministerstwa, w tym planowanie i realizacja inwestycji i remontów oraz bieżąca eksploatacja nieruchomości;
10)
prowadzenie spraw z zakresu działania służby bhp;
11)
prowadzenie kancelarii głównej Ministerstwa, poligrafii oraz archiwum zakładowego Ministerstwa;
12)
prowadzenie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
§  36. 
1. 
Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) odpowiada za realizację zadań w zakresie organizacji Ministerstwa oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
2. 
Do zadań Biura należy w szczególności:
1)
realizacja zadań dotyczących organizacji urzędu;
2)
nadzór nad poprawnością procesu udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie oraz koordynacja zagadnień z zakresu zamówień publicznych;
3)
opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie polityki personalnej oraz prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Ministerstwa, w tym z obszaru rozwoju zawodowego;
4)
prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy, w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra, wobec organów, o których mowa w § 2 ust. 1, i osób zastępujących te organy oraz wobec kierownictwa jednostek, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-13 oraz 15-21;
5)
opiniowanie projektów aktów wewnętrznych pozostających w zakresie właściwości dyrektora generalnego lub dotyczących spraw organizacyjnych Ministerstwa;
6)
koordynacja spraw związanych z ochroną danych osobowych w Ministerstwie, w tym:
a)
przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, systemowych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych w Ministerstwie,
b)
przygotowywanie wzorów dokumentów, w tym umów, porozumień w zakresie powierzeń przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
c)
opiniowanie dokumentów przygotowywanych przez właściwe komórki organizacyjne;
7)
prowadzenie spraw z zakresu orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak honorowych;
8)
prowadzenie działalności socjalnej w Ministerstwie;
9)
organizowanie praktyk studenckich, staży absolwenckich i wolontariatu;
10)
prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem przez Ministerstwo środków pochodzących z pomocy technicznej z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 i 2021-2027;
11)
obsługa komisji dyscyplinarnej rozpoznającej sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej;
12)
obsługa sekretarska sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich;
13)
opiniowanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez dyrektora generalnego;
14)
prowadzenie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
3. 
W strukturze Biura funkcjonują: inspektor ochrony danych, wyznaczony przez administratora danych, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1) oraz inspektor ochrony danych, wyznaczony przez administratora danych zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1206).
  37. 
1. 
Biuro Komunikacji (BK) odpowiada za realizację polityki informacyjnej Ministra, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.
2. 
Do zadań Biura należy w szczególności:
1)
realizacja działań promocyjnych oraz współpracy Ministerstwa z mediami;
2)
zamieszczanie informacji publicznej w BIP;
3)
tworzenie polityki promocyjnej i prowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych w zakresie gospodarki morskiej, gospodarki wodnej, transportu i żeglugi śródlądowej,
4)
organizacja konferencji i wideokonferencji prasowych z udziałem członków kierownictwa Ministerstwa;
5)
zarządzanie treścią na portalach internetowych Ministerstwa, z wyłączeniem serwisu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwanej dalej "KRBRD" oraz prowadzenie profili Ministerstwa w mediach społecznościowych, z wyłączeniem profili KRBRD;
6)
przygotowywanie przemówień i listów okolicznościowych dla członków kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury.
§  38. 
1. 
Biuro Ministra (BM) odpowiada za organizacyjne wspomaganie Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa i wykonywanie zadań dotyczących uprawnień oraz obowiązków wynikających z praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa, będących w kompetencji Ministra.
2. 
Do zadań Biura należy w szczególności:
1)
koordynacja organizacyjnego przygotowywania krajowych i zagranicznych wyjazdów członków kierownictwa Ministerstwa oraz oficjalnych wizyt gości zagranicznych podejmowanych na szczeblu członków kierownictwa Ministerstwa;
2)
koordynacja udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne, a także koordynacja spraw zespołów, rad, komisji, grup roboczych powoływanych przez Ministra, w tym prowadzenie ich rejestru oraz dokonywanie okresowej analizy celowości ich funkcjonowania;
3)
koordynacja spraw kontroli zarządczej w zakresie: planu działalności Ministra, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra, samooceny kontroli zarządczej, oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem;
4)
koordynacja współpracy z Sejmem i Senatem, w tym w zakresie udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorów oraz wystąpienia posłów do PE;
5)
realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, z wyjątkiem obowiązków zastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych;
6)
prowadzenie spraw przyznawania patronatów dla organizowanych wydarzeń oraz udziału w komitetach honorowych;
7)
koordynacja udostępniania informacji publicznej;
8)
realizacja w sferze właścicielskiej (dominium) w imieniu Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra:
a)
praw majątkowych i osobistych Skarbu Państwa w odniesieniu do podmiotów, w których Skarb Państwa posiada prawa udziałowe (nadzór właścicielski);
b)
zadań wynikających z kompetencji Ministra jako organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych;
c)
zadań wobec fundacji, w których Skarb Państwa jest fundatorem lub współfundatorem;
d)
komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych;
e)
zbycia akcji lub udziałów Skarbu Państwa na zasadach ogólnych;
f)
zbycia akcji lub udziałów Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
9)
obsługa sekretarska Ministra i Szefa Gabinetu Politycznego Ministra.
3. 
Biuro odpowiada za wydawanie w imieniu Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra jako organ nadzorujący, zgód na dokonanie niektórych czynności prawnych przez państwowe osoby prawne, o których mowa w ust. 2 pkt 8 lit. a - c, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. 
Biuro prowadzi bazy danych podmiotów, wobec których realizuje zadania w imieniu Skarbu Państwa.
5. 
Biuro, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, odpowiada za składanie w imieniu Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, oświadczeń w sprawie skorzystania lub nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów albo akcji w spółce handlowej, o którym mowa w art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.
§  39. 
1. 
(uchylony);
§  40. 
1. 
Biuro Zarządzania Kryzysowego (BZK) odpowiada za realizację spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością i bezpieczeństwem państwa, informatyzacją, cyberbezpieczeństwem, obowiązkami organu właściwego wynikającymi z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 913), ochroną informacji niejawnych, a także obroną cywilną, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną fizyczną osób i mienia.
2. 
Do zadań Biura należy w szczególności:
1)
koordynacja i realizacja zadań dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra oraz u przedsiębiorców, których przedmiot działalności dotyczy tych działów;
2)
koordynacja i realizacja zadań w zakresie monitorowania i zapewnienia bieżącej wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra;
3)
realizacja oraz koordynowanie zadań związanych z planowaniem i programowaniem pozamilitarnych przygotowań obronnych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641), wynikających z zobowiązań sojuszniczych w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra oraz u przedsiębiorców na których Minister w drodze decyzji administracyjnej nałożył obowiązek realizacji zadań obronnych;
4)
planowanie i realizacja działań związanych z budową, rozwojem i utrzymaniem systemów teleinformatycznych Ministerstwa lub na potrzeby Ministerstwa;
5)
zapewnienie dostępu do informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych w Ministerstwie oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów i informacji w nich przetwarzanych;
6)
realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie, określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w tym obsługa Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;
7)
koordynacja i wykonywanie zadań obrony cywilnej w Ministerstwie;
8)
realizacja obowiązków organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
9)
zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Ministerstwa, w tym nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów zabezpieczenia technicznego.
3. 
W strukturze Biura funkcjonuje Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, który w zakresie wykonywania swoich zadań podlega bezpośrednio Ministrowi. Pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych podlega wyodrębniona organizacyjnie komórka do spraw ochrony informacji niejawnych, w skład której wchodzą Kancelaria Tajna oraz Kancelaria Materiałów Niejawnych.
§  41. 
1. 
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR) odpowiada za obsługę merytoryczną i organizacyjną KRBRD, wspomagając ją w wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 140c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
2. 
Do zadań Sekretariatu KRBRD należy w szczególności:
1)
przygotowywanie projektów dokumentów lub innych propozycji rozwiązań lub działań strategicznych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego;
2)
zapewnianie instytucjonalnej koordynacji realizacji celów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikających z Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i jego dokumentów wykonawczych oraz monitorowanie ich realizacji, przeprowadzanie ewaluacji, aktualizacja i prowadzenie sprawozdawczości;
3)
inicjowanie badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4)
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
5)
inicjowanie i organizowanie szkoleń kadr administracji publicznej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
6)
prowadzenie bieżącej współpracę z zagranicznymi podmiotami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego;
7)
współpraca z Wojewódzkimi Radami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego oraz organizacjami pozarządowymi;
8)
inicjowanie i prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
9)
prowadzenie prac analitycznych, w tym spraw z zakresu statystyki w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. poprzez gromadzenie danych statystycznych i ich analizowanie w kontekście realizowanych programów i strategii dotyczących tego obszaru;
10)
zapewnianie źródła finansowania zadań Sekretariatu pochodzącego z budżetu państwa, z budżetu UE, w szczególności w ramach polityki spójności lub innych instrumentów finansowych;
11)
realizacja reformy zgodnie z ustalonymi kamieniami milowymi w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
3. 
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.