Dz.Urz.MZ.2019.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych do przepisów zarządzenia i przekażą je do Biura Administracyjnego, które następnie przekaże je do podpisu Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Zdrowia, zwanemu dalej "Dyrektorem Generalnym".
§  3.  Do dnia wejścia w życie wewnętrznych regulaminów organizacyjnych, o których mowa w § 2, wewnętrzne regulaminy organizacyjne opracowane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 4, zachowują moc w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z regulaminem organizacyjnym, o którym mowa w § 1.
§  4.  Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 32, 61 i 111 oraz z 2017 r. poz. 57 i 100).
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lutego 2019 r.

ZAŁĄCZNIK 

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).