Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.57

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ministerstwu Środowiska nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
1.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, w porozumieniu z Dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego, określą w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych strukturę oraz podział zadań wewnątrz podległych sobie komórek, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Wewnętrzne regulaminy organizacyjne, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.
3.
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Gabinetu Politycznego Ministra zatwierdza Minister Środowiska.
§  3.
Wewnętrzne regulaminy organizacyjne wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 4, zachowują moc do czasu wydania nowych wewnętrznych regulaminów organizacyjnych, o ile nie są sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.
§  4.
Traci moc zarządzenie Nr 36 Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 52 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 9, 10 i 16 i Nr 2, poz. 21 i 23).
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK  1

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

.................................................

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

grafika

1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 42 z dnia 15 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.05.3.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 czerwca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 59 z dnia 20 września 2005 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.06.1.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 września 2005 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.