Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.3.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 20 sierpnia 2003 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ministerstwu Środowiska nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
1.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, w porozumieniu z Dyrektorem Biura Ministra oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego, określą, w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, strukturę oraz podział zadań wewnątrz podległych sobie komórek, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Wewnętrzne regulaminy organizacyjne, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.
3.
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Gabinetu Politycznego Ministra zatwierdza Minister Środowiska.
§  3.
Wewnętrzne regulaminy organizacyjne wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 4, zachowują moc do czasu wydania nowych wewnętrznych regulaminów organizacyjnych, o ile nie są sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.
§  4.
Traci moc zarządzenie Nr 22 Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. MŚiGIOŚ z 2003 r. Nr 1, poz. 5) oraz zarządzenie Nr 17 Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r., zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

§  1.
Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska, zwany dalej "regulaminem", określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, zwanego dalej "Ministerstwem" oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.
1.
Komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, zwanymi dalej "komórkami" kierują dyrektorzy przy pomocy zastępców dyrektorów, o ile regulamin i przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2.
Dla prowadzenia wyodrębnionej tematycznie grupy spraw, w komórkach, mogą być tworzone:
1)
wydziały - w których zatrudnionych jest co najmniej 5 pracowników;
2)
zespoły - w których zatrudnionych jest co najmniej 2 pracowników;
3)
samodzielne stanowiska pracy - na których zatrudniony jest 1 pracownik.
3.
W każdej z komórek tworzy się sekretariat, którego zadaniem jest prowadzenie bieżącej obsługi komórki, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
§  3.
1.
Do właściwości każdej z komórek należy realizacja zadań Ministra, należących do zakresu działania danej komórki, w szczególności:
1)
przygotowywanie projektów dokumentów pozostających w zakresie działania Ministra: aktów normatywnych, oświadczeń woli, programów, sprawozdań, stanowisk, prognoz, informacji, ocen i analiz;
2)
przedkładanie Ministrowi, Sekretarzowi i Podsekretarzom Stanu oraz Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa informacji lub opinii na temat prowadzonych spraw;
3)
przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych;
4)
współpraca z innymi komórkami, urzędami administracji publicznej, pozostałymi organami administracji oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;
4a) 1
wykonywanie obowiązków związanych z notyfikacją aktów normatywnych transponujących dyrektywy prawa wspólnotowego w ramach systemu TAIEX;
5)
prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
6)
realizacja zadań wynikających z zobowiązań międzynarodowych;
7)
realizacja planu finansowego komórki;
8)
przygotowywanie założeń do planu finansowego Ministerstwa;
9)
udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji oraz opinii w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę;
10)
przekazywanie do Biura Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie podmiotowej Ministra Środowiska Biuletynu Informacji Publicznej oraz powiadamianie o zmianach treści udostępnionych materiałów;
10a) 2
przekazywanie do Centrum Informacji o Środowisku wypełnionych kart informacyjnych o dokumentach i innych nośnikach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu zgodnie z art. 19 ustawy - Prawo ochrony środowiska;
11)
realizacja innych zadań nałożonych przez Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
2. 3
Procedura przygotowywania i uzgadniania projektów aktów normatywnych stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
3. 4
Procedura postępowania z aktami normatywnymi transponującymi dyrektywy prawa wspólnotowego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
§  4.
1.
Dokumenty sporządzane w komórkach, przedkładane do podpisu Ministrowi, Sekretarzowi i Podsekretarzom Stanu oraz Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, parafują dyrektorzy tych komórek lub ich zastępcy.
2.
Dyrektorzy komórek lub ich zastępcy, w zakresie udzielonych im upoważnień, podpisują, w imieniu Ministra, decyzje administracyjne przez niego wydawane.
3.
Dokumenty, inne niż wymienione w ust. 1 i 2, podpisują dyrektorzy komórek lub, w zakresie przez nich określonym, ich zastępcy.
4.
Pracownicy Ministerstwa, w trakcie wykonywania swoich zadań, przestrzegają drogi służbowej, zgodnie z którą:
1)
pracownik podlega bezpośredniemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i wobec którego odpowiada za całokształt powierzonych mu spraw;
2)
pracownik, który otrzymał polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla, ma obowiązek powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.
§  5.
1.
Realizacji zadań należących do właściwości kilku komórek dokonują wszystkie zainteresowane komórki, każda w zakresie swojej właściwości.
2.
Realizację zadań, o których mowa w ust. 1, koordynuje komórka, w której właściwości leży problematyka o wiodącym znaczeniu dla danego zadania.
3.
Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami rozstrzyga Dyrektor Generalny Ministerstwa.
4.
Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra oraz pomiędzy tymi jednostkami, rozstrzyga Minister.
§  6.
Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra (GPM) należy zapewnienie politycznego i merytorycznego doradztwa, związanego z obsługą Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu, stosownie do przydzielonych im zadań oraz bezpośrednich poleceń Ministra, w szczególności:
1)
inicjowanie działań politycznych i merytorycznych Ministra;
2)
przygotowywanie, zgodnej z programem Rządu, strategii politycznej i programowej oraz wytycznych dla działań Ministra, a także weryfikacja działań poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa w tym zakresie;
3)
analizowanie wydarzeń i procesów politycznych, gospodarczych, społecznych w aspekcie polityki rządu, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu działania Ministra Środowiska;
4)
współpraca z partiami politycznymi, klubami parlamentarnymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi oraz gabinetami politycznymi innych ministrów;
5) 5
koordynacja działań doradców politycznych Ministra, w szczególności Rady Ekspertów;
6)
planowanie i organizowanie konsultacji, doradztwo i sporządzanie opinii w zakresie realizacji zadań Ministra;
7)
analizowanie i opiniowania dokumentów przedkładanych do podpisu Ministra;
8)
kreowanie i koordynowanie polityki informacyjnej i medialnej Ministra;
9)
prowadzenie planu pracy Ministra;
10)
koordynowanie obiegu korespondencji Ministra,
11)
opiniowanie zasadności proponowanych wizyt, spotkań Ministra oraz zgodności treści projektów wystąpień Ministra przygotowywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa z celami politycznymi rządu.
§  7. 6
Do zakresu działania Sekretariatu Ministra (SM) należy zapewnienie bieżącej obsługi Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, w szczególności:
1)
organizowanie prac związanych z działalnością Ministra jako naczelnego organu administracji rządowej oraz obsługa parlamentarna i rządowa Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu;
2) 7
przechowywanie i ewidencjonowanie niepublikowanych dokumentów wydawanych przez Radę Ministrów, Komitet Rady Ministrów i Komitet Europejski Rady Ministrów;
3) 8
sporządzanie i przekazywanie innym komórkom informacji z posiedzeń Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów i Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;
4)
obsługa sekretariatów Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Gabinetu Politycznego Ministra;
5)
zapewnienie obsługi posiedzeń kolegium resortu środowiska;
6)
ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań w sprawach interpelacji i zapytań poselskich oraz petycji;
7)
obsługa organizacyjno-biurowa Rady Ekspertów;
8)
przechowywanie i udostępnianie okrągłej pieczęci Ministra.
§  7a. 9
Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego (BDG) należy zapewnienie bieżącej obsługi Dyrektora Generalnego Ministerstwa, w szczególności:
1)
realizacja wszelkich zadań bezpośrednio nie zastrzeżonych w regulaminie do właściwości innych komórek;
2)
koordynowanie współpracy Dyrektora Generalnego Ministerstwa z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;
3)
prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
4)
administrowanie systemami teleinformatycznymi Ministerstwa;
5)
obsługa kancelaryjno-biurowa Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
6)
prowadzenie Kancelarii Ogólnej Ministerstwa;
7)
prowadzenie i koordynacja zadań w zakresie skarg i wniosków;
8)
współpraca ze związkami zawodowymi.
§  8.
Do zakresu działania Departamentu Ekonomicznego (DE) należy:
1.
Realizacja zadań Ministra, jako dysponenta głównego części budżetu państwa, w szczególności:
1)
opracowywanie projektów planu dochodów i wydatków, układu wykonawczego części budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra oraz wykonywanie planu finansowego resortu;
2)
sprawowanie merytorycznego nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia podległych Ministrowi oraz opracowywanie budżetowych sprawozdań finansowych, kwartalnych ocen przebiegu wykonania zadań oraz dochodów i wydatków przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra;
3)
sporządzanie bilansów i analiz finansowych;
4)
prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad wynagradzania w jednostkach budżetowych podległych Ministrowi;
5)
transfer zagranicznych środków kredytowych do budżetu państwa i planu finansowego Ministerstwa na realizację programów określonych w ustawie budżetowej;
6)
prowadzenie obsługi zadłużenia zagranicznego;
7)
nadzór i kontrola nad gospodarczym wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa;
8)
przygotowywanie projektów decyzji majątkowych Ministra;
9)
realizacja spraw związanych z nadzorem statutowym nad fundacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
10)
prowadzenie spraw związanych z likwidacją jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
11)
sprawowanie nadzoru nad działalnością Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem oraz Biurem Gospodarki Wodnej.
2. 10
Rejestracja przepływów pozabudżetowych środków finansowych, będących w zarządzie lub dyspozycji Ministra.
§  9.
Do zakresu działania Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych (DGiKG) należy analiza i ocena budowy geologicznej kraju, ocena występowania złóż kopalin i wód podziemnych oraz ustalanie kierunków badań geologicznych, w szczególności:
1)
gromadzenie i przetwarzanie danych geologicznych dotyczących występowania złóż kopalin i wód podziemnych;
2)
ustalanie głównych kierunków polityki koncesyjnej, analizowanie wniosków koncesyjnych i przygotowywanie decyzji koncesyjnych, umów o ustanowienie użytkowania górniczego oraz kontrola prawidłowości uiszczania opłat, w szczególności eksploatacyjnych;
3)
prowadzenie postępowań administracyjnych oraz udział w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących geologii i górnictwa;
4)
zapewnienie prowadzenia oraz finansowania prac poszukiwawczych i kartograficznych;
5)
zapewnienie techniczno-organizacyjnej oraz kancelaryjno-biurowej obsługi organów pomocniczych Ministra w zakresie geologii i górnictwa;
6)
prowadzenie negocjacji oraz działalność informacyjna z zakresu geologii i górnictwa;
7)
prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców;
8)
prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Państwowym Instytutem Geologicznym;
9)
nadzór nad realizacją zadań państwowej służby geologicznej.
10) 11
prowadzenie spraw związanych z rozporządzaniem informacją geologiczną.
§  10. 12
Do zakresu działania Departamentu Integracji Europejskiej (DIE) należy organizowanie i koordynowanie działań Ministra związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w powiązaniu z polityką ekologiczną państwa i polityką zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, w szczególności:
1)
prowadzenie całokształtu spraw związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej;
2)
uczestniczenie w pracach instytucji Unii Europejskiej;
3)
prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków przyznanych w ramach funduszy unijnych (Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych) oraz przedakcesyjnych;
4)
przygotowywanie i przekazywanie projektów stanowiska Ministra w sprawie opiniowanych w Ministerstwie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów kierowanych na Komitet Europejski Rady Ministrów.
§  11.
Do zakresu działania Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska (DIOS) należy inicjowanie, opracowywanie i monitorowanie rozwiązań planistycznych i techniczno-technologicznych, kształtujących i wspomagających ochronę środowiska w Polsce obejmujące instrumenty prawno-reglamentacyjne, kontrolno-interwencyjne oraz prawno-ekonomiczne, w szczególności:
1)
opracowywanie zasad lokalizacji inwestycji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w kontekście planów zagospodarowania przestrzennego, w tym także prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków dotyczących wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg krajowych oraz działalności inwestycyjnej na obszarze polskiego morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także prowadzenia badań naukowych w wyłącznej strefie ekonomicznej;
2)
koordynacja spraw w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ocen oddziaływania na środowisko, a także obsługa Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko;
3)
realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;
4)
prowadzenie postępowań administracyjnych oraz uczestnictwo w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych komórek, a w szczególności w sprawach dotyczących:
a)
ochrony powietrza,
b)
ochrony środowiska przed odpadami,
c)
ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,
d)
gospodarowania wodami,
e)
pozwoleń zintegrowanych,
f)
ochrony środowiska w procesie planistycznym i inwestycyjnym,
g)
dostępu do informacji o środowisku;
5)
przygotowywanie projektów regulacji prawnych, opracowywanie wyjaśnień oraz przygotowywanie interpretacji przepisów w zakresie zadań wymienionych w pkt 3 oraz w zakresie pozwoleń zintegrowanych;
6)
opracowywanie zasad w zakresie wdrażania systemu pozwoleń zintegrowanych oraz koordynacja działań na rzecz wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), w tym rozwoju technik i technologii w zakresie ochrony środowiska;
7)
opracowywanie, monitorowanie i doskonalenie zasad funkcjonowania mechanizmów wspomagających realizację zadań ekologicznych (handel emisjami, wspólne przedsięwzięcia, mechanizm czystego rozwoju, świadectwa pochodzenia, zielone certyfikaty);
8)
ustalanie standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska oraz zasad ich monitorowania;
9)
inicjowanie, wspomaganie i koordynacja działań związanych z racjonalizacją zużycia energii oraz rozwojem energetyki opartej na źródłach odnawialnych;
10)
opracowywanie zasad i koordynacja współpracy administracji publicznej i przedsiębiorców w zakresie rozdziału sektorowych limitów emisji wynikających z globalnych zobowiązań Polski;
11)
analizowanie i opiniowanie propozycji dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w ramach prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy;
12)
merytoryczna ocena wykorzystania funduszy przedakcesyjnych i pomocowych w zakresie realizacji projektów inwestycji przynoszących efekty ekologiczne;
13)
prowadzenie w uzgodnieniu z Departamentem Współpracy z Zagranicą spraw związanych z realizacją zobowiązań międzynarodowych i dwustronnych w zakresie właściwości departamentu wynikających z Konwencji Espoo, regulacji OECD, innych organizacji międzynarodowych i Komisji Międzynarodowych;
14)
prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Państwową Agencją Atomistyki oraz Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska;
15)
zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej oraz kancelaryjno-biurowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
§  12.
Do zakresu działania Departamentu Leśnictwa (DL) należy opracowywanie i wdrażanie kierunków polityki Ministra w zakresie leśnictwa, łowiectwa i zrównoważonej gospodarki leśnej, w szczególności:
1)
opracowywanie, wdrażanie i ocena skuteczności funkcjonowania rozwiązań w zakresie leśnictwa, łowiectwa oraz ochrony gruntów leśnych;
2)
podejmowanie działań w kierunku ochrony i gospodarczego wykorzystania lasów, zachowania różnorodności biologicznej i gospodarowania populacjami zwierząt łownych oraz rozwijania pozaprodukcyjnych funkcji lasów;
3)
prowadzenie spraw z zakresu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia;
4)
gromadzenie danych dotyczących populacji i stanu zdrowotnego lasów oraz zwierzyny łownej;
5)
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu leśnictwa, łowiectwa oraz ochrony gruntów leśnych;
6) 13
prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Państwowym Gospodarstwem Leśnym "Lasy Państwowe", Polskim Związkiem Łowieckim, Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz Biurem Nasiennictwa Leśnego.
§  13.
Do zakresu działania Departamentu Ochrony Przyrody (DOP) należy projektowanie i realizacja działań w zakresie ochrony przyrody oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w szczególności:
1)
gromadzenie oraz przetwarzanie danych dotyczących stanu oraz zmian w ekosystemach, z wyłączeniem spraw dotyczących łowiectwa;
2)
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach regulowanych przepisami o ochronie przyrody i o organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
3)
prowadzenie rejestrów zgód i zezwoleń zgodnie z przepisami o organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
4)
wdrażanie polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, krajowej strategii ochrony przyrody oraz programu ochrony różnorodności biologicznej;
5)
prowadzenie spraw z zakresu organizowania i funkcjonowania sieci Natura 2000;
6) 14
prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad parkami narodowymi;
7)
zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej oraz kancelaryjno-biurowej Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Komisji do Spraw Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.
§  14.
Do zakresu działania Departamentu Polityki Ekologicznej (DPE) należy opracowywanie założeń i kierunków polityki ekologicznej państwa w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, ocena realizacji tej polityki, w szczególności:
1)
projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację polityki ekologicznej państwa, a także analiza skuteczności ich funkcjonowania;
2)
opiniowanie i uzgadnianie, pod względem zgodności z polityką ekologiczną państwa, projektów, strategii i programów ekologicznych, założeń, opracowań studialnych, planów społeczno-gospodarczych i innych dokumentów przygotowanych w Ministerstwie, jak również przekazanych przez Radę Ministrów oraz jej członków, Komitet Rady Ministrów, Sejm i Senat;
3)
realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej, a także ustawy o odpadach w zakresie planów gospodarki odpadami;
4)
kształtowanie i wdrażanie polityki ekologicznej państwa w zakresie wymagań nakładanych na Polskę w porozumieniach międzynarodowych w zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi, ochrony klimatu, atmosfery, powierzchni ziemi oraz w zakresie odpadów;
5)
kreowanie polityki badawczej w resorcie, nadzór i koordynacja realizacji zadań z niej wynikających;
6)
prowadzenie spraw z zakresu normalizacji i statystyki;
7)
prowadzenie spraw z zakresu współpracy z samorządami oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;
8)
prowadzenie spraw z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym realizacji postanowień Szczytów Ziemi w Rio de Janeiro i Johannesburgu;
9)
prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Instytutem Ochrony Środowiska, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wyłączeniem badania zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
10)
kształtowanie i ocena polityki regionalnej z uwzględnieniem zasad polityki ekologicznej państwa;
11)
prowadzenie sekretariatu Rady do spraw Zrównoważonego Rozwoju;
12)
zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej oraz kancelaryjno-biurowej Państwowej Rady Ochrony Środowiska.
§  15.
Do zakresu działania Departamentu Prawnego (DP) należy opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz umów cywilnoprawnych, a także sporządzanie opinii prawnych w zakresie działania Ministra, w szczególności:
1)
opiniowanie projektów aktów normatywnych pod względem zgodności z prawem oraz poprawności redakcji i techniki legislacyjnej (kontrola formalnoprawna);
2)
udział w uzgadnianiu projektów aktów normatywnych przygotowywanych w Ministerstwie;
3)
koordynowanie opiniowania przez inne komórki projektów aktów normatywnych przekazanych w ramach uzgodnień międzyresortowych;
4)
koordynowanie opiniowania przez inne komórki organizacyjne projektów aktów normatywnych, kierowanych na posiedzenia Zespołu Przygotowawczego Komitetu Integracji Europejskiej;
4a) 15
prowadzenie spraw związanych z notyfikacją aktów normatywnych w ramach systemu TAIEX;
5)
kontrola formalnoprawna projektów umów cywilnoprawnych, przygotowywanych w Ministerstwie;
6)
kontrola zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz aktów prawa miejscowego wydawanych przez wojewodów;
7)
kontrola formalnoprawna projektów statutów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych organów i jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra;
8)
prowadzenie spraw z zakresu reprywatyzacji tartaków;
9)
interpretacja przepisów i wydawanie opinii prawnych;
10)
zapewnienie zastępstwa procesowego Ministra w postępowaniach przed sądami i innymi organami, w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych komórek;
11)
ewidencjonowanie:
a)
aktów normatywnych wydawanych przez Ministra,
b)
aktów kierownictwa wewnętrznego, wydawanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa,
c)
pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
§  16.
Do zakresu działania Departamentu Spraw Obronnych (DSO) należy prowadzenie zadań Ministra wynikających z powszechnego obowiązku obrony, w szczególności:
1)
prowadzenie współpracy z resortem obrony narodowej i właściwymi organami NATO, dotyczącej ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
2)
realizacja zadań Ministra związanych z obowiązkową ochroną obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa lub bezpieczeństwa publicznego;
3)
współudział w pracach związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i obroną cywilną;
4)
prowadzenie szczegółowego wykazu obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra.
§  17.
Do zakresu działania Departamentu Współpracy z Zagranicą (DWzZ) należy podejmowanie inicjatyw dotyczących rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie działania Ministra oraz koordynowanie realizacji zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną lub sygnatariuszem, a także wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, w szczególności:
1)
inicjowanie współpracy oraz prowadzenie działań, w tym negocjacji, na forum międzynarodowym;
2)
podejmowanie inicjatyw, prowadzenie negocjacji i realizacja postanowień umów dwustronnych oraz zobowiązań wynikających z konwencji, protokołów, traktatów i porozumień wielostronnych;
3)
opracowywanie procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników Ministerstwa oraz kontrola ich przestrzegania;
4)
obsługa protokolarna i logistyczna Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa a także pracowników Ministerstwa w związku z ich wizytami zagranicznymi oraz wizytami gości zagranicznych w Ministerstwie;
5)
zapewnienie prawidłowości i terminowości korespondencji zagranicznej Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz tłumaczeń podczas spotkań międzynarodowych.
§  18.
Do zakresu zadań Departamentu Zasobów Wodnych (DZW) należy opracowywanie założeń i kierunków polityki Ministra w zakresie gospodarowania wodami oraz realizacja zadań z niej wynikających, w szczególności:
1)
kształtowanie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych;
2)
utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, wraz z infrastrukturą techniczną;
3)
wykonywanie zadań Ministra, jako reprezentującego Skarb Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną;
4)
prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych;
5)
zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej;
6)
zapewnienie funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz współpraca w zakresie funkcjonowania państwowej służby hydrogeologicznej;
7)
prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
8)
obsługa kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Ministra do spraw współpracy na wodach granicznych oraz Krajowej Rady Gospodarki Wodnej.
§  19. 16
Do zakresu działania Biura Administracyjno-Gospodarczego (BAG) należy zapewnienie prawidłowych warunków funkcjonowania Ministerstwa, w szczególności:
1)
opracowywanie projektu i układu wykonawczego planu finansowego Ministerstwa w oparciu o jednostkowe plany rzeczowo-finansowe;
2)
obsługa finansowo-księgowa komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
3)
realizowanie dochodów i wydatków budżetowych w oparciu o przyjęty roczny plan finansowy oraz sporządzanie analiz i obowiązkowej sprawozdawczości w tym zakresie;
4)
prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem Ministerstwa w sprzęt biurowy, środki czystości i inne materiały eksploatacyjne, urządzenia techniczne i środki łączności;
5)
gospodarowanie składnikami majątkowymi Ministerstwa oraz prowadzenie ich ewidencji;
6)
współudział w obsłudze narad, konferencji i spotkań;
7)
prowadzenie archiwum Ministerstwa.
§  20.
Do zakresu działania Biura Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej (BEEiKS) należy podejmowanie działań mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz prezentowanie zasad polityki ekologicznej państwa oraz dokonań w dziedzinie ochrony środowiska wobec mediów, instytucji i organizacji pozarządowych mających wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych, w szczególności:
1)
koordynowanie realizacji narodowej strategii i krajowego programu edukacji ekologicznej, w tym udział w pracach międzyresortowego zespołu ds. edukacji ekologicznej,
2)
podejmowanie i koordynowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących działania Ministerstwa oraz ideę zrównoważonego rozwoju;
3)
prowadzenie prac związanych ze szkolnictwem zawodowym w zakresie środowiska i gospodarki wodnej;
4)
współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi;
5)
nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum Informacji o Środowisku, w tym współkoordynowanie prac związanych z realizacją krajowych i międzynarodowych aktów prawnych, dotyczących dostępu do informacji o środowisku;
6)
realizacja zadań wynikających z założeń polityki medialnej i informacyjnej Ministerstwa, w tym obsługa Rzecznika Prasowego Ministerstwa;
7)
redakcja, organizowanie druku, rozpowszechnianie i prowadzenie zbioru Dziennika Urzędowego Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz jego skorowidza za rok ubiegły;
8)
prowadzenie biblioteki Ministerstwa.
§  21.
Do zakresu działania Biura Kadr i Rozwoju Zawodowego (BKiRZ) należy prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie oraz innych pracowników Ministerstwa, a także dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra, w szczególności:
1)
opracowywanie założeń polityki personalnej;
2)
prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa, w tym żołnierzy oddelegowanych do pracy w Ministerstwie;
3)
projektowanie i realizacja działań w celu rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej;
4)
sporządzanie opisów stanowisk pracy na podstawie ankiet wypełnianych przez członków korpusu służby cywilnej;
5)
nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
6)
prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra;
7)
organizowanie szkoleń w służbie cywilnej;
8)
obsługa techniczna i kancelaryjno-biurowa Komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Komisji dyscyplinarnej;
9)
prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń i nagród;
10)
naliczanie, gromadzenie i administrowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
§  22.
Do zakresu działania Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BKiAW) należy przeprowadzanie kontroli w komórkach oraz jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra, a także prowadzenie audytu wewnętrznego, w szczególności:
1)
opracowywanie i przedkładanie do akceptacji Ministra projektów rocznych planów kontroli;
2)
organizowanie i przeprowadzanie kontroli w tym kontroli doraźnych;
3)
opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych Ministra bądź Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz wniosków i zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli;
4)
opracowywanie rocznych sprawozdań o kontroli wewnętrznej wraz z wnioskami z nich wynikającymi;
5)
prowadzenie audytu wewnętrznego;
6)
zapewnienie współpracy Ministerstwa z organami kontroli zewnętrznej;
7)
ewidencjonowanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej.
§  23.
Do zakresu działania Samodzielnego Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych (SWOIN) należy ochrona informacji niejawnych w Ministerstwie przed nieuprawnionym ujawnieniem, w szczególności:
1)
prowadzenie ewidencji pracowników Ministerstwa dopuszczonych do informacji niejawnych oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa;
2)
szkolenie pracowników Ministerstwa w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz w zakresie ochrony danych osobowych;
3)
kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
4)
kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem Kancelarii Tajnej;
5)
ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;
6)
współpraca przy zapewnieniu ochrony fizycznej Ministerstwa;
7)
opracowywanie planu ochrony Ministerstwa i nadzorowanie jego realizacji.
§  24.
1.
Przy Ministerstwie działa gospodarstwo pomocnicze Ministerstwa - Zakład Obsługi Ministerstwa Środowiska (ZO).
2.
Bezpośredni nadzór nad Zakładem Obsługi Ministerstwa Środowiska sprawuje Dyrektor Generalny Ministerstwa.
3.
Zakres zadań i tryb działania Zakładu Obsługi Ministerstwa Środowiska określa zarządzenie Nr 23 Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie utworzenia biura gospodarczego przy Ministrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, ze zmianami.
§  25.
Zakres zadań i tryb działania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska określa ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271).
§  26.
Zakres zadań i tryb działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki określa ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 3 poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
§  27.
Zakres zadań i tryb działania Biura Gospodarki Wodnej w Warszawie określa zarządzenie Nr 4 Ministra Środowiska z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia Biura Gospodarki Wodnej, zmienione zarządzeniem Nr 5 Ministra Środowiska z dnia 21 lutego 2003 r. oraz zarządzeniem Nr 19 Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2003 r.
§  28.
Zakres zadań i tryb działania Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem, określa zarządzenie Nr 1 Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem, zmienione zarządzeniem Nr 4 Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2003 r.
§  29.
Zakres zadań i tryb działania Centrum Informacji o Środowisku w Warszawie określa zarządzenie Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Centrum Informacji o Środowisku.
§  30. 17
1.
Zakres i tryb działania parków narodowych określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz statuty.
2.
Na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), Krajowy Zarząd Parków Narodowych przechodzi w stan likwidacji.
§  31.
Zakres zadań i tryb działania jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez Ministra Środowiska, określa ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052) oraz nadane na jej podstawie statuty.
§  32.
Zakres zadań i tryb działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i poz. 721).
§  33.
Zakres zadań i tryb działania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w Warszawie określa ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 89, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i poz. 721).
§  34.
Zakres zadań i tryb działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej określa ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz nadane na jej podstawie statuty.
§  35. 18
Zakres i tryb działania Biura Nasiennictwa Leśnego określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761).

ZAŁĄCZNIK

PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA I UZGADNIANIA AKTÓW NORMATYWNYCH

§  1.
1.
Niniejszy załącznik reguluje zasady przygotowywania i uzgadniania projektów aktów normatywnych przewidzianych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów oraz projektów aktów normatywnych wydawanych przez Ministra i ogłaszanych, na podstawie odrębnych przepisów, w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej lub Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
2.
Jeżeli w przepisach niniejszego załącznika jest mowa o "projekcie" bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć projekt, o którym mowa w ust. 1, którego przygotowanie należy do kompetencji Ministra oraz inne dokumenty sporządzane, opiniowane oraz uzgadniane wraz z tym projektem, zgodnie 2 przepisami Regulaminu pracy Rady Ministrów.
§  2.
1.
Projekt sporządza komórka, do której zakresu działania należy materia regulowana tym aktem, zwana dalej: "właściwą komórką".
2.
Wraz z projektem właściwa komórka sporządza następujące dokumenty:
1)
uzasadnienie do projektu;
2)
opinię wstępną o zgodności projektowanego aktu z prawem Unii Europejskiej;
3)
jeżeli projekt przewiduje wydanie aktów wykonawczych - projekty tych aktów;
4)
jeżeli przedmiot projektu objęty jest zakresem prawa Unii Europejskiej - przetłumaczone teksty aktów normatywnych Unii Europejskiej regulujących ten przedmiot;
5)
listę uczestników konsultacji społecznych.
3.
Przed sporządzeniem projektu właściwa komórka przeprowadza ocenę skutków regulacji OSR, której wyniki zamieszcza się w odrębnej części uzasadnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
§  3.
1.
Właściwa komórka uzgadnia projekt oraz dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2, z innymi komórkami Ministerstwa, z wyłączeniem Departamentu Prawnego.
2.
Komórki organizacyjne Ministerstwa zgłaszają opinie do projektu aktu normatywnego oraz do dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, w terminie wyznaczonym przez właściwą komórkę, jednak nie krótszym niż 3 dni i nie dłuższym niż 10 dni. Nieprzedstawienie opinii w terminie uważa się za brak zastrzeżeń do projektu.
§  4.
1.
Po przeprowadzeniu uzgodnień, o których mowa w § 3, właściwa komórka przekazuje projekt wraz z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 2, do Departamentu Prawnego, celem zaopiniowania pod względem poprawności redakcji oraz zgodności z prawem i zasadami techniki prawodawczej.
2.
Do projektu, o którym mowa w ust. 1, załącza się informację o wynikach uzgodnień, o których mowa w § 3.
§  5.
1.
W przypadku braku uwag do projektu oraz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, Departament Prawny kieruje projekt do opinii:
1)
uczestników konsultacji społecznych;
2)
Rządowego Centrum Legislacji - pod względem jakości oceny skutków regulacji OSR i zakresu konsultacji społecznych.
2.
Wyniki konsultacji społecznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, właściwa komórka omawia w uzasadnieniu do projektu.
3.
Jeżeli w opinii, o której mowa w ust. 1, Rządowe Centrum Legislacji zgłosi zastrzeżenia do projektu, właściwa komórka sporządza projekt stanowiska Ministra do zgłoszonych zastrzeżeń.
§  6.
1.
Po wyrażeniu opinii, o której mowa w § 4 ust. 1, Departament Prawny kieruje projekt do uzgodnień międzyresortowych.
2.
Jeżeli w toku uzgodnień, o których mowa w ust. 1, zostaną zgłoszone uwagi do projektu, właściwa komórka:
1)
przygotowuje zestawienie uwag;
2)
przygotowuje projekt stanowiska Ministra do zgłoszonych uwag, z zastrzeżeniem ust. 3;
3)
w razie potrzeby - organizuje konferencję uzgadniającą projekt.
3.
Jeżeli uwagi, o których mowa w ust. 2 dotyczą poprawności redakcji bądź zgodności z prawem lub zasadami techniki prawodawczej, projekt stanowiska, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 przygotowuje Departament Prawny.
§  7.
1.
Po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych, właściwa komórka opracowuje nowy tekst projektu uwzględniający zgłoszone uwagi lub sporządza protokół rozbieżności, w którym omawia zgłoszone uwagi oraz przyczyny ich nieuwzględnienia. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2.
W razie nie uwzględnienia uwag zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych, Departament Prawny kieruje projekt do rozpatrzenia przez właściwy stały komitet Rady Ministrów celem usunięcia rozbieżności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.
§  8.
1.
Projekt uwzględniający uwagi zgłoszone w toku uzgodnień międzyresortowych lub którego brzmienie zostało ustalone zgodnie z § 7 ust. 2, Departament Prawny kieruje do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.
2.
W razie nie uwzględnienia uwag Rządowego Centrum Legislacji zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych, Departament Prawny kieruje projekt do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.
§  9.
1.
Po zwolnieniu projektu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą lub po uzgodnieniu jego brzmienia na posiedzeniu Komisji Prawniczej, Departament Prawny kieruje projekt:
1)
do podpisu Ministra, za pośrednictwem Gabinetu Politycznego Ministra - w przypadku projektu aktu wydawanego przez Ministra;
2)
pod obrady właściwego stałego komitetu Rady Ministrów lub Rady Ministrów - jeżeli projekt, na podstawie odrębnych przepisów, podlega obowiązkowi rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
2.
Akt normatywny, podpisany przez Ministra zgodnie z ust. 1 pkt 1, Departament Prawny kieruje do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o publikację w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej lub Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

ZAŁĄCZNIK Nr 2 19

Procedura postępowania z aktami normatywnymi transponującymi dyrektywy prawa wspólnotowego.

§  1.
W przypadku, gdy akt normatywny transponuje dyrektywy prawa wspólnotowego, właściwa komórka sporządza szczegółowy wykaz dyrektyw prawa wspólnotowego transponowanych przez ten akt.
§  2.
Jeżeli akt normatywny dokonuje samodzielnie całkowitej transpozycji danej dyrektywy prawa wspólnotowego, lub dokonuje całkowitej transpozycji jako ostatni z kilku aktów normatywnych częściowo transponujących przepisy danej dyrektywy, właściwa komórka sporządza tabelę zgodności dla danej dyrektywy.
§  3.
Tabela zgodności, o której mowa w § 2, powinna zawierać:
1)
tytuł i numer dyrektywy;
2)
listę wszystkich aktów normatywnych transponujących dyrektywę;
3)
szczegółowy wykaz przepisów dyrektywy wraz z transponującymi je przepisami właściwych aktów normatywnych.
§  4.
Wykaz, o którym mowa w § 1, oraz tabelę zgodności, o której mowa w § 2, właściwa komórka przekazuje do Departamentu Prawnego w celu dokonania notyfikacji aktu normatywnego Komisji Europejskiej, w ramach systemu TAIEX.
§  5.
Czynności wymienionych w § 1-4 właściwa komórka dokonuje w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania aktu normatywnego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
1 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 9 z dnia 21 maja 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.2.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2004 r.
2 Załącznik § 3 pkt 10a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 46 z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.1.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 listopada 2003 r.
3 Załącznik § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 9 z dnia 21 maja 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.2.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2004 r.
4 Załącznik § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia nr 9 z dnia 21 maja 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.2.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2004 r.
5 Załącznik § 6 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 46 z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.1.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 listopada 2003 r.
6 Załącznik § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 46 z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.1.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 listopada 2003 r.
7 Załącznik § 7 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 9 z dnia 21 maja 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.2.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2004 r.
8 Załącznik § 7 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 9 z dnia 21 maja 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.2.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2004 r.
9 Załącznik § 7a:

- dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 46 z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.1.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 listopada 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 7 z dnia 24 marca 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.2.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 2004 r.

10 Załącznik § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 5 lutego 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.1.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lutego 2004 r.
11 Załącznik § 9 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 46 z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.1.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 listopada 2003 r.
12 Załącznik § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 9 z dnia 21 maja 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.2.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2004 r.
13 Załącznik § 12 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 9 z dnia 21 maja 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.2.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2004 r.
14 Załącznik § 13 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 9 z dnia 21 maja 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.2.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2004 r.
15 Załącznik § 15 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 9 z dnia 21 maja 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.2.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2004 r.
16 Załącznik § 19 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 7 z dnia 24 marca 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.2.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 2004 r.
17 Załącznik § 30 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 9 z dnia 21 maja 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.2.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2004 r.
18 Załącznik § 35 dodany przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 9 z dnia 21 maja 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.2.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2004 r.
19 Załącznik nr 2 dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 9 z dnia 21 maja 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.2.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2004 r.