Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2008.8.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 7 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw. Wew. i Ad. Nr 5, poz. 19, Nr 10, poz. 49, Nr 13, poz. 65 i Nr 14, poz. 71, z 2007 r. Nr 3, poz. 9, Nr 4, poz. 18, Nr 8, poz. 35 i 37, Nr 10, poz. 50 i Nr 11, poz. 58 oraz z 2008 r. Nr 2, poz. 3 i 5) oraz zmienione zarządzeniem Nr 12 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r.*)
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2008 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

*) Zarządzenie Nr 12 zostało ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 4, poz. 13, po dacie podpisania zarządzenia Nr 33.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

§ 1.
Regulamin organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej "Regulaminem", określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.
1. 1
Komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "Ministerstwem", kierują dyrektorzy samodzielnie bądź przy pomocy zastępców dyrektorów oraz naczelników wydziałów, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. 2
Samodzielnym Wydziałem Audytu Wewnętrznego kieruje naczelnik wydziału, wobec którego przepisy Regulaminu dotyczące dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa stosuje się odpowiednio.
2.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa ustalają, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją stanowisk, zakres obowiązków pracowników i organizują pracę w kierowanych komórkach organizacyjnych, zapewniając sprawne, terminowe i właściwe wykonywanie zadań wyznaczonych tym komórkom.
3.
Do zadań dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa należy w szczególności:
1)
występowanie na zewnątrz w imieniu kierowanej komórki organizacyjnej w sprawach należących do zakresu jej działania;
2)
podejmowanie decyzji lub innych rozstrzygnięć w imieniu Ministra albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa, w ramach udzielonych upoważnień;
3)
działanie w ramach indywidualnych upoważnień udzielonych przez Ministra albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
4) 3
zapewnienie wykonywania zadań ustalonych zakresem działania w Regulaminie oraz w innych przepisach prawa;
5)
przedstawianie wniosków w sprawach zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania, wyróżniania i karania pracowników;
6)
zapewnianie przestrzegania przez pracowników kierowanej komórki organizacyjnej dyscypliny i czasu pracy, przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej oraz o ochronie danych osobowych, a także corocznego wykorzystywania urlopu wypoczynkowego;
7)
zapewnianie gospodarnego, celowego i prawidłowego wydatkowania środków budżetowych przy realizacji zadań komórki organizacyjnej;
8) 4
opracowywanie i przedkładanie Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa rocznego sprawozdania z działalności komórki organizacyjnej - w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
4.
Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora. Jeżeli w komórce organizacyjnej utworzono dwa lub więcej stanowiska zastępcy dyrektora, dyrektor jednemu z zastępców powierza swoje obowiązki na czas nieobecności. W komórkach organizacyjnych, w których nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora, dyrektor powierza zastępstwo wyznaczonemu naczelnikowi wydziału, a w komórkach bezwydziałowych wyznaczonemu pracownikowi, zawiadamiając o tym nadzorującego albo wykonującego wobec komórki organizacyjnej czynności kierownictwa, odpowiednio Ministra, Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
5.
Zastępca dyrektora kieruje realizacją zadań komórki organizacyjnej w zakresie ustalonym przez dyrektora.
6. 5
Naczelnik wydziału kieruje bezpośrednio wydziałem, zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacyjnym danej komórki organizacyjnej.
7.
W komórkach organizacyjnych o strukturze bezwydziałowej, w wypadkach wyodrębnienia zespołowych stanowisk do określonych spraw. Dyrektor Generalny Ministerstwa wyznacza pracownika kierującego takim zespołem, określając jego uprawnienia i zakres odpowiedzialności.
8.
Pracownicy zatrudnieni na jednoosobowych, wyodrębnionych stanowiskach do określonych spraw podlegają bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora.
§  3.
1. 6
Komórki organizacyjne Ministerstwa, każda w zakresie swojego działania:
1)
realizują zadania Ministra;
2)
prowadzą sprawy związane z przyjmowaniem, rozpatrywaniem oraz ewidencją skarg i wniosków.
2.
Komórki organizacyjne Ministerstwa uczestniczą w opracowywaniu, uzgadnianiu i opiniowaniu projektów aktów normatywnych w zakresie określonym w zarządzeniu Nr 9 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.
3.
Komórki organizacyjne Ministerstwa mogą wykonywać inne zadania niż określone w Regulaminie, na podstawie decyzji Ministra.
§  4.
W skład komórek organizacyjnych Ministerstwa mogą wchodzić wydziały, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy określone w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych.
§  5.
Komórki organizacyjne Ministerstwa w toku swojej działalności opracowują projekty dokumentów pozostających w zakresie właściwości Ministra, w tym aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, aktów administracyjnych oraz umów.
§  6.
1.
Dokumenty sporządzane w komórkach organizacyjnych Ministerstwa przedkładane do podpisu:
1)
Ministrowi - parafują Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu lub Dyrektor Generalny Ministerstwa, sprawujący nadzór nad komórką organizacyjną, która sporządziła dokument oraz dyrektor lub zastępca dyrektora tej komórki organizacyjnej;
2)
Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzowi Stanu lub Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa - parafuje dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej, która sporządziła dokument.
2.
Tryb przedkładania Ministrowi do podpisu projektów aktów normatywnych oraz projektów stanowisk dotyczących projektów aktów normatywnych przekazanych Ministrowi do zaopiniowania lub uzgadniania, określa zarządzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2.
3.
Dyrektorzy oraz zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa podpisują decyzje administracyjne przygotowywane w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych w zakresie udzielonych im pełnomocnictw.
4.
Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 1, podpisują dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, lub w zakresie przez nich określonym - ich zastępcy.
§  7.
Pracownicy Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych mogą dokonywać określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych na podstawie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielonego przez Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa - odpowiednio w zakresie ich właściwości.
§  8.
1.
Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa rozstrzyga Dyrektor Generalny Ministerstwa.
2.
Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa a jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, a także pomiędzy tymi jednostkami rozstrzyga Minister.
§  9.
Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:
1)
zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;
2)
realizacja zadań, powierzonych przez Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych, wynikających z ich funkcji politycznej;
3)
realizacja zadań z zakresu polityki informacyjnej Rządu dotyczących działań należących do właściwości Ministra;
4)
realizacja zadań w zakresie:
a)
doradztwa oraz ekspertyz,
b)
dokumentowania, analizowania i opiniowania istotnych procesów i wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych,
c)
konsultacji dotyczących realizacji polityki określonych przez lub pozostających w kompetencji Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu.
§  10.
Do zakresu działania Biura Ministra należy:
1)
obsługa parlamentarna, rządowa i protokolarna Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;
2)
obsługa informacyjna i prasowa Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z wyłączeniem spraw należących do właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa, a także spraw w zakresie komunikacji społecznej;
3)
prowadzenie ewidencji rad, komisji, zespołów, do których składów osobowych zostali powołani pracownicy Ministerstwa;
4)
prowadzenie spraw wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji;
5)
obsługa organizacyjna i biurowa Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji;
6)
obsługa biurowa Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i jego Zastępców;
7)
prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra w posiedzeniach Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;
8)
zapewnienie obsługi sekretarskiej Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra.
§  11.
Do zakresu działania Departamentu Administracji Publicznej należy:
1)
prowadzenie spraw związanych:
a)
z nadzorem nad działalnością wojewody na podstawie kryterium zgodności jego działania z prawem, a także pod względem rzetelności i gospodarności, w tym dokonywaniem okresowej oceny pracy wojewody,
b)
z funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej w województwie, samorządu terytorialnego oraz regionalnych izb obrachunkowych,
c)
ze zmianami podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek administracyjnych i obiektów fizjograficznych,
d)
ze sprawowaniem nadzoru przez Ministra nad Krajową Komisją Uwłaszczeniową,
e)
z komunalizacją,
f)
z wykonywaniem zadań wynikających z art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
1a) 7
przygotowywanie wniosków do Prezesa Rady Ministrów dotyczących powoływania i odwoływania wojewodów;
2)
przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w ramach nadzoru Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów nad podmiotami, o których mowa w pkt 1 lit. b oraz projektów rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych pomiędzy organami administracji publicznej;
3) 8
(uchylony);
4)
prowadzenie spraw wynikających z art. 10 i art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
5)
prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra zadań w zakresie zagospodarowania mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej;
5a) 9
prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami;
6)
obsługa techniczno-organizacyjna:
a)
Sekretariatu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
b)
Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej,
c)
Komisji Heraldycznej,
d)
Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych;
7)
pomoc prawna w zakresie stosowania przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, w tym:
a)
koordynacja procesu nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego,
b)
przygotowywanie materiałów do uzgadniania statutów urzędów wojewódzkich i jednostek samorządu terytorialnego;
8)
prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra zadań w zakresie realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;
8a) 10
prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra zadań w zakresie realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011;
9)
prowadzenie spraw związanych z realizacją V priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
10)
sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych poprzez:
a)
analizę rocznych informacji o działalności kolegium,
b)
badanie zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na prezesa kolegium,
c)
badanie zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków kolegium,
d)
współdziałanie z Departamentem Kontroli, Skarg i Wniosków przy rozpatrywaniu skarg na działalność kolegiów;
11) 11
(uchylony);
12) 12
(uchylony);
13) 13
(uchylony);
14)
prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru nad:
a)
Głównym Geodetą Kraju,
b)
Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie.
§  11a. 14
Do zakresu działania Departamentu Analiz i Nadzoru należy:
1)
prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:
a)
wykonywaniem zadań z zakresu:

- ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego, a także zadań ochronnych, w tym dokonywanie sprawdzenia i oceny efektów działania Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu,

- działalności lotnictwa Policji i lotnictwa Straży Granicznej oraz lotniska Warszawa-Babice w zakresie dotyczącym lotnictwa służb porządku publicznego,

- przygotowywania i wdrażania programów profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa obywateli,

b)
Państwową Strażą Pożarną i nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz systemem powiadamiania ratunkowego,
c)
ratownictwem górskim i wodnym,
d)
realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu,
e) 15
policyjnymi izbami dziecka;
1a) 16
prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wynikających z zadań, o których mowa w art. 18-20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, z zastrzeżeniem § 14a pkt 11a;
2)
prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących:
a) 17
zarządzania kryzysowego, z wyjątkiem zadań realizowanych w tym zakresie przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
b)
obrony cywilnej,
c)
przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,
d) 18
koordynacji zadań wynikających z zobowiązań sojuszniczych, ratyfikowanych umów i konwencji międzynarodowych w zakresie obrony cywilnej oraz ratownictwa,
e) 19
koordynacji planowania, przeprowadzania i udziału w ćwiczeniach w zakresie obrony cywilnej i ratownictwa oraz udziału i nadzoru nad ćwiczeniami w zakresie zarządzania kryzysowego w odniesieniu do Ministerstwa oraz służb podległych i nadzorowanych przez Ministra;
3)
przygotowywanie analiz, opinii, wniosków oraz propozycji rozwiązań systemowych w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, w szczególności:
a)
gromadzenie informacji, analizowanie i prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zagrożenia przestępczością zorganizowaną,
b)
gromadzenie informacji, analizowanie i prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego, opracowywanie koncepcji przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz udział w przygotowywaniu programów w tym zakresie,
c)
opracowywanie koncepcji przeciwdziałania zagrożeniom związanym z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną oraz udział w przygotowywaniu programów w tym zakresie,
d)
inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie koncepcji ogólnokrajowych działań profilaktycznych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e)
przygotowywanie programów, inicjatyw i rozwiązań z zakresu przeciwdziałania przestępczości i patologiom społecznym generującym przestępczość;
4) 20
(uchylony);
5)
przygotowywanie analiz, opinii, wniosków, propozycji rozwiązań systemowych oraz innych niezbędnych dokumentów na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
6)
inicjowanie i organizowanie szkoleń i konferencji oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych poświęconych problematyce bezpieczeństwa obywateli, dbania o porządek publiczny oraz bezpieczeństwa granic kraju;
7)
udział w organizowaniu współpracy z organami innych państw w zakresie bezpieczeństwa obywateli oraz dbania o porządek publiczny, a także w kwestii bezpieczeństwa granic kraju;
8)
prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem - jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z wyłączeniem zadania określonego w § 19 pkt 5;
9)
prowadzenie spraw związanych:
a)
z gospodarowaniem rezerwami gospodarczymi i koordynacją problematyki Programu Mobilizacji Gospodarki w Ministerstwie oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
b)
z przeprowadzeniem rejestracji oraz ze zwierzchnim nadzorem Ministra nad przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej, w tym także kontroli oraz przygotowywaniem projektów decyzji Ministra jako organu II instancji w sprawach orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji wojskowej i uznawania tych osób za sprawujących bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,
c)
z wykonywaniem świadczeń na rzecz obrony państwa i akcji kurierskiej, w zakresie właściwości Ministra,
d)
z wykonywaniem zadań określonych dla Ministra w przepisach dotyczących terenów zamkniętych niezbędnych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, a także obiektów szczególnie ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ich szczególnej ochrony,
e)
z udzielaniem zgody na służbę w obcym wojsku,
f)
z reklamowaniem pracowników Ministerstwa od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
g)
ze służbą w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
10)
koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych związanych z:
a)
osiąganiem gotowości obronnej państwa,
b)
planowaniem obronnym, przygotowaniami obronnymi w zakresie spraw organizacyjno-mobilizacyjnych, militaryzacji, przygotowania zasobów rezerw osobowych i zabezpieczenia logistycznego, a także sprawozdawczości o gotowości do wykonywania zadań czasu "W",
c)
przygotowywaniem i zabezpieczaniem funkcjonowania stanowisk kierowania dla kierowniczych organów państwa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
d)
realizacją zadań Ministra wynikających z zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kontroli uzbrojenia, rozbrojenia i broni chemicznej, udziału resortu spraw wewnętrznych i administracji w realizacji wsparcia państwa gospodarza (HNS), Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych oraz pobytu wojsk obcych na terytorium kraju;
11)
prowadzenie postępowań administracyjnych pozostających we właściwości Ministra dotyczących:
a) 21
odwołań od decyzji i postanowień wojewodów wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
b)
realizacji zadań wynikających z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
c)
realizacji zadań wynikających z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe,
d)
odwołań od decyzji wojewodów w sprawach umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
12)
koordynacja działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012;
13)
koordynowanie i monitorowanie działań podejmowanych przez administrację rządową w ramach realizacji Strategii Antykorupcyjnej;
14)
prowadzenie spraw związanych z legalizacją dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów;
15) 22
(uchylony);
15a) 23
prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących programów operacyjnych: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne, Europejska Współpraca Terytorialna, z zastrzeżeniem § 13 pkt 1;
16)
prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań finansowanych ze środków na działalność wspomagającą badania, a także związanych z realizacją projektów celowych oraz badawczych ze środków finansowanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę, o których mowa w ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki;
17)
prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:
a)
Wyższą Szkołą Policji,
b)
Szkołą Główną Służby Pożarniczej,
c)
Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego,
c)
Instytutem Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w Łodzi;
18)
prowadzenie spraw wynikających z:
a)
ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
b)
ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,
c) 24
ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011";
19)
współdziałanie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa;
20)
współpraca z samorządem terytorialnym, strażami gminnymi (miejskimi), organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
21) 25
koordynowanie działań związanych z udziałem w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN).
§  12. 26
(uchylony).
§  13.
Do zakresu działania Departamentu Budżetu należy:
1)
wykonywanie funkcji dysponenta głównego części budżetu pozostających we właściwości Ministra, w tym również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów drugiego i trzeciego stopnia podległych bezpośrednio dysponentowi głównemu;
2)
opracowywanie:
a) 27
projektów planów dochodów i wydatków budżetowych oraz przedkładanie propozycji przeniesień wydatków w zakresie właściwych części budżetu państwa,
b)
projektów aktów normatywnych i wystąpień do Rady Ministrów i Ministra Finansów o przyznanie dodatkowych środków budżetowych z rezerwy ogólnej i rezerw celowych;
3)
sporządzanie w zakresie właściwości Ministra:
a)
materiałów i informacji o projekcie i wykonaniu budżetu,
b)
zbiorczych sprawozdań finansowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej;
4)
inicjowanie i proponowanie rozwiązań systemowych i normatywnych z zakresu gospodarki finansowej, rachunkowości, zatrudnienia oraz wynagrodzeń i uposażeń;
5) 28
rozpatrywanie spraw dotyczących przyznawania odszkodowań na podstawie przepisów o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu oraz wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
6) 29
rozpatrywanie spraw dotyczących szkód w majątku resortu spraw wewnętrznych i administracji, należących do właściwości Ministra;
7) 30
prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji udzielanych jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych oraz dokonywanie finansowej oceny realizacji zadań przez te jednostki;
8) 31
prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.
§  14. 32
(uchylony).
§  14a. 33
Do zakresu działania Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki należy:
1)
prowadzenie:
a)
centralnej ewidencji pojazdów (CEP),
b)
centralnej ewidencji kierowców (CEK),
c)
zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) - jako zbioru referencyjnego,
d)
ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO),
e)
centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych (CEWiUP);
2)
prowadzenie spraw związanych z budową, rozwojem i eksploatacją systemów teleinformatycznych prowadzonych na potrzeby centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, ewidencji ludności, ewidencji i wydawania dowodów osobistych i paszportów oraz ewidencji akt stanu cywilnego - z wyłączeniem spraw powierzonych do realizacji Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
3)
prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych związanych z nadawaniem i zmianą numerów PESEL;
4)
prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych, związanych z udostępnianiem danych ze zbiorów danych z CEP i CEK;
5) 34
wykonywanie zadań dysponenta Funduszu Celowego - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz jego obsługa w zakresie realizacji zadań związanych z budową, rozwojem i funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców, w tym współpraca z użytkownikami obu ewidencji, oraz współpraca z Biurem Administracyjno-Finansowym w zakresie sprawozdawczości realizowanej przez organy i podmioty zobowiązane do przekazywania opłaty ewidencyjnej, z zastrzeżeniem § 27 pkt 8;
6)
opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz w drodze weryfikacji ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 44h ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
7)
przekazywanie danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych:
a)
za pomocą urządzeń teletransmisji danych zgodnie z art. 44h ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
b)
w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia, o którym w § 21 pkt 1 lit. e;

8)
udział w kontroli podmiotów korzystających z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
9)
prowadzenie spraw związanych z przetwarzaniem danych w związku z realizacją:
a)
ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent,
b)
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

w zakresie rejestrów publicznych eksploatowanych w Departamencie;

10)
przetwarzanie zbiorów danych powierzonych Ministrowi przez innych administratorów;
11)
sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania rejestrów publicznych, prowadzonych z zastosowaniem systemów teleinformatycznych na szczeblu gminnym i wojewódzkim, dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, paszportów i akt stanu cywilnego;
11a) 35
udział w prowadzeniu spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego w zakresie:
a) 36
sprawdzania, czy Krajowy System Informatyczny (KSI) spełnia wymagania techniczne niezbędne do udziału w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym,
b)
przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych włączonych do Krajowego Systemu Informatycznego w ramach danego organu,
c) 37
przygotowywania - na wniosek centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) - opinii w zakresie spełnienia przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów określonych w art. 4 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 i 9 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);
11b) 38
prowadzenie spraw wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, pozostających we właściwości Ministra;
12)
prowadzenie spraw związanych z rozwojem, utrzymaniem i eksploatacją portalu informacyjnego administracji (PIA);
13)
prowadzenie spraw związanych z:
a)
utrzymaniem trwałości infrastruktury teleinformatycznej systemów informatycznych i ewidencji eksploatowanych w Departamencie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i efektywności przetwarzania i udostępniania danych,
b)
koordynowaniem działań w zakresie budowy i utrzymania podstawowego i zapasowego centrum komputerowego dla ewidencji, rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych Ministerstwa,
c)
nadzorem i utrzymaniem sieci teleinformatycznych Ministerstwa wykorzystywanych przez wybrane podmioty administracji państwowej w celu umożliwienia dostępu do ewidencji i rejestrów publicznych oraz realizacji usług teletransmisyjnych innych systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych,
d)
planowaniem, nadzorem i koordynacją budowy infrastruktury rozległych systemów i sieci teleinformatycznych realizowanych przez Ministerstwo oraz organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane,
e)
planowaniem, rozwojem, koordynacją oraz wykorzystaniem sieci i systemów radiokomunikacyjnych dla potrzeb Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów administracji rządowej,
f)
wykonywaniem zadań dysponenta systemów łączności rządowej będących w kompetencji Ministra, wydzielonej dla potrzeb administracji rządowej,
g)
realizacją zadań związanych z nadzorem i utrzymaniem polskiej Domeny Lokalnej sieci TESTA i węzła telekomunikacyjnego dla komórek organizacyjnych Ministerstwa wraz z nadzorem i koordynacją w zakresie sieci wydzielonych TESTA SIS/VIS,
h)
sprawowaniem nadzoru i utrzymaniem infrastruktury klucza publicznego PKI Ministerstwa oraz rozwojem i koordynacją realizacji zadań związanych z podpisem elektronicznym w Ministerstwie oraz organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
14)
prowadzenie prac związanych z:
a)
budową oraz wdrożeniem infrastruktury systemu łączności specjalnej dla potrzeb służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz służb ratownictwa,
b)
koordynacją w zakresie zapewnienia łączności dla całodobowej służby dyżurnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla wymiany informacji z naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej oraz organami i jednostkami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, w tym ustalaniem standardów technicznych,
c)
organizacją i koordynacją w zakresie bezpieczeństwa państwa, w tym obronności, w odniesieniu do sieci i systemów teleinformatycznych budowanych i eksploatowanych dla potrzeb Ministra oraz nadzór nad realizacją zadań związanych z organizacją łączności na potrzeby stanowisk kierowania dla kierowniczych organów państwa,
d)
koordynacją zadań związanych z implementacją Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników w zakresie europejskiego numeru alarmowego 112,
e)
planowaniem wykorzystania systemów nawigacji satelitarnej dla potrzeb Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów administracji rządowej;
15)
określanie warunków i zasad organizacji łączności radiokomunikacyjnej dla potrzeb współdziałania Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz innych organów administracji rządowej;
16)
gospodarowanie zasobami numeracji telekomunikacyjnej i częstotliwości radiowych przydzielonymi dla potrzeb Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz innych organów administracji rządowej, z uwzględnieniem zakresu zarządzania kryzysowego i koordynacji zadań ratowniczych;
17)
utworzenie, wdrożenie i utrzymanie systemu łączności niejawnej dla podmiotów administracji rządowej i służb do szczebla wojewódzkiego, odpowiedzialnych za reagowanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku;
18)
prowadzenie uzgodnień i określanie potrzeb niezbędnych dla sporządzania planów działań, o których mowa w art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
19)
utrzymywanie w ciągłości funkcjonowania infrastruktury istotnych z punktu widzenia państwa systemów teleinformatycznych, pozostających we właściwości Ministra oraz łączności rządowej, a także przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym poprzez ochronę teleinformatycznej infrastruktury krytycznej tych systemów;
20)
prowadzenie spraw związanych z:
a)
opracowywaniem wzorów dokumentów, rozwojem i zastosowaniem technologii biometrycznych w dokumentach oraz rejestrach i systemach informatycznych,
b)
koordynacją działań w zakresie projektowania, certyfikacji, bezpieczeństwa i kompatybilności dokumentów tożsamości i podróży oraz dokumentów identyfikacyjnych służb podległych Ministrowi, w tym prowadzenie notyfikacji międzynarodowej,
c)
realizacją przedsięwzięć związanych z problematyką legalizacji, w tym implementacją i funkcjonowaniem systemów specjalnych w zakresie dokumentów oraz współpraca w tym zakresie z podmiotami uprawnionymi;
21)
współpraca z Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie projektów teleinformatycznych realizowanych na rzecz Departamentu;
22)
prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z zastrzeżeniem § 21 pkt 1 lit. g.
§  15. 39
Do zakresu działania Departamentu Informatyzacji należy:
1)
prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne związanych z informatyzacją administracji publicznej - w tym:
a)
rekomendowanie strategicznych zadań państwa, standardów i wytycznych w zakresie informatyzacji administracji publicznej,
b)
opiniowanie systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez podmioty publiczne pod kątem ich zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych,
c)
opiniowanie rejestrów publicznych wykorzystywanych przez podmioty publiczne pod kątem ich zgodności z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymianą dokumentów drogą elektroniczną,
d)
gromadzenie i udostępnianie informacji o stanie informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
e)
rozwój i eksploatacja Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych,
f)
prowadzenie ewidencji wydanych świadectw kwalifikacji kontrolerów systemów informatycznych,
g)
koordynowanie postępowań kontrolnych prowadzonych przez wyznaczonych przez Ministra kontrolerów systemów informatycznych,
h)
obsługa Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na kontrolerów systemów informatycznych;
2)
koordynacja działań związanych z wdrażaniem, eksploatacją i modyfikacjami systemu ePUAP;
3)
prowadzenie spraw związanych z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym pozostających we właściwości Ministra;
4)
prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem przedsięwzięć informatycznych przygotowywanych lub realizowanych przez podmioty publiczne;
5)
prowadzenie spraw związanych z finansowaniem inwestycji w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej ze środków zewnętrznych;
6)
współpraca międzynarodowa w zakresie informatyzacji administracji publicznej;
7)
prowadzenie sekretariatu i obsługa posiedzeń Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności;
8)
prowadzenie spraw związanych z podległością wobec Ministra Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
9)
obsługa administracyjno-biurowa i techniczna zespołów będących organami pomocniczymi ministra właściwego do spraw informatyzacji w obszarze informatyzacji państwa;
10) 40
realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z zastrzeżeniem § 20a pkt 6a.
§  16. 41
(uchylony).
§  17.
Do zakresu działania Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków należy:
1)
prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, organach podległych lub nadzorowanych przez Ministra i urzędach obsługujących te organy oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym prowadzenie kontroli przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych oraz kontrola udzielania, wykorzystania i rozliczania dotacji przekazanych z budżetu Ministra na zadania zlecone;
2)
przeprowadzanie kontroli organizacji i warunków pracy samorządowych kolegiów odwoławczych;
3)
badanie prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających odwołanie prezesa samorządowego kolegium odwoławczego;
4)
badanie prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w celu ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających ukaranie członka samorządowego kolegium odwoławczego;
5)
koordynacja kontroli prowadzonych przez komórki właściwe w sprawach kontroli w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
6)
analiza i ocena form kontroli prowadzonych przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;
7) 42
prowadzenie spraw związanych z:
a)
koordynowaniem przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz z nadzorem załatwiania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Ministerstwa, a także organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane,
b)
załatwianiem skarg na komórki organizacyjne Ministerstwa,
c)
przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem wniosków dotyczących komórek organizacyjnych Ministerstwa,
d)
z obsługą przyjęć obywateli w ramach skarg i wniosków przez Ministra lub innego przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa;
8)
współpraca z organami kontroli upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w Ministerstwie, w tym koordynowanie udzielania odpowiedzi i monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych;
9) 43
koordynacja spraw kierowanych do Ministerstwa w związku z realizowaną zawodową działalnością lobbingową;
10)
prowadzenie spraw w zakresie monitorowania rasizmu i ksenofobii oraz podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie tym zjawiskom.
§  18.
Do zakresu działania Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji należy:
1)
prowadzenie postępowań w sprawach o nadanie i wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
2)
sprawowanie nadzoru nad postępowaniami o nabycie oraz stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego;
3)
prowadzenie postępowań z zakresu repatriacji;
4)
sprawowanie nadzoru nad sprawami z zakresu uznania za osobę polskiego pochodzenia oraz uznaniem za repatrianta;
5)
rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;
6)
reprezentowanie Ministra przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu obywatelstwa i repatriacji;
7)
prowadzenie centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego;
8)
prowadzenie centralnego rejestru wniosków, decyzji i postanowień wydanych w sprawach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
§  19.
Do zakresu działania Departamentu Polityki Migracyjnej należy:
1)
koordynowanie działań związanych z polityką migracyjną państwa oraz współpraca międzynarodowa w tym zakresie;
2)
prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących przygotowywania i przedstawiania Radzie Ministrów założeń polityki migracyjnej państwa, w tym:
a)
gromadzenie informacji i opracowywanie analiz sytuacji migracyjnej w kraju,
b)
inicjowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zagadnień dotyczących polityki migracyjnej państwa,
c)
współdziałanie w tworzeniu i realizacji polityki integracyjnej wobec imigrantów,
d)
inicjowanie, analizowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów dotyczących polityki migracyjnej państwa;
3)
współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i placówkami naukowo-badawczymi w kraju w zakresie polityki migracyjnej;
4)
uczestnictwo w pracach krajowych i międzynarodowych instytucji zajmujących się analizą danych dotyczących migracji zagranicznych;
5)
prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem - jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dotyczących problematyki handlu ludźmi, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
6)
obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi;
7)
obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji;
8)
prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
9) 44
obsługa krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej.
§  20.
Do zakresu działania Departamentu Prawnego należy:
1)
zapewnienie zgodności przygotowywanych w Ministerstwie projektów aktów prawnych z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej, a także koordynowanie procesu ich uzgadniania;
2)
koordynacja opracowywania projektów stanowisk:
a)
Rządu wobec przekazanych Ministrowi przez Prezesa Rady Ministrów innych niż rządowe projektów aktów ustawodawczych,
b)
Ministra wobec przekazanych Ministrowi do uzgodnienia projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;
3)
przygotowywanie dla kierownictwa Ministerstwa opinii oraz notatek dotyczących projektów aktów prawnych rozpatrywanych przez stały Komitet Rady Ministrów, Radę Ministrów oraz komisje sejmowe i senackie;
4)
udział w posiedzeniach Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji;
5)
nadzorowanie terminowości opracowywania projektów aktów prawnych pozostających we właściwości Ministra oraz stanowisk, o których mowa w pkt 2;
6)
wykonywanie zadań z zakresu pomocy prawnej, w tym:
a)
wykonywanie zastępstwa procesowego Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi oraz innymi organami, w sprawach niezastrzeżonych do właściwości komórek organizacyjnych posiadających własną obsługę prawną,
b)
sporządzanie opinii prawnych i projektów stanowisk na polecenie Ministra i członków kierownictwa Ministerstwa,
c)
sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych komórkom organizacyjnym Ministerstwa nieposiadającym własnej obsługi prawnej,
d)
opiniowanie projektów stanowisk, innych niż wskazane w lit. c, komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w sprawach, w których powstają zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości,
e)
opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów cywilnoprawnych i porozumień, w szczególności w zakresie wynikającym z decyzji Nr 30 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie niektórych obowiązków związanych z wykonywaniem umów cywilnoprawnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
7)
koordynowanie procesu uzgadniania i przygotowywanie projektów stanowisk Ministra wobec dokumentów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądem Pierwszej Instancji, pozostających w zakresie właściwości Ministra;
8)
koordynowanie procesu udzielania przez Ministra upoważnień i pełnomocnictw, zgodnie z zarządzeniem Nr 3 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień i pełnomocnictw przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
9)
koordynowanie procesu legislacyjnego dotyczącego zawierania umów międzynarodowych w zakresie należącym do właściwości Ministra;
10)
prowadzenie spraw dotyczących ratyfikowania, zatwierdzania, wypowiadania i ogłaszania umów międzynarodowych, pozostających w zakresie właściwości Ministra;
11)
koordynacja opracowywania projektów stanowisk Ministra wobec przekazanych Ministrowi do uzgodnienia projektów umów międzynarodowych i porozumień publicznoprawnych przygotowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;
12)
prowadzenie rejestru aktów normatywnych wydawanych przez Ministra oraz ewidencji pełnomocnictw i upoważnień Ministra, a także redakcja i dystrybucja Dziennika Urzędowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  20a. 45
Do zakresu działania Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego należy:
1)
projektowanie prawnych, organizacyjnych i technologicznych podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz opracowywanie kierunków i strategicznych programów tego rozwoju w państwie;
2)
koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego podejmowanych przez instytucje realizujące zadania publiczne;
3)
prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu społeczeństwa informacyjnego;
4)
prowadzenie spraw związanych z zastosowaniem technologii informatycznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego;
5)
prowadzenie spraw związanych z finansowaniem inwestycji w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego ze środków zewnętrznych;
6) 46
realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla 8. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
6a) 47
koordynacja działań związanych z realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie:
a)
programowania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
b)
przygotowania rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych oraz sprawozdań w tym zakresie,
c)
przygotowywania rocznych planów kontroli oraz sprawozdań w tym zakresie,
d)
sprawozdawczości w cyklu miesięcznym, półrocznym, rocznym oraz informacji końcowej,
e)
raportowania o nieprawidłowościach;
6b) 48
prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z 9. osi priorytetowej Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
7)
prowadzenie spraw związanych z edukacją w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy społeczeństwa informacyjnego;
8)
współpraca międzynarodowa w zakresie społeczeństwa informacyjnego;
9)
organizowanie i obsługa posiedzeń Rady Informatyzacji;
10)
obsługa administracyjno-biurowa i techniczna zespołów będących organami pomocniczymi ministra właściwego do spraw informatyzacji w obszarze społeczeństwa informacyjnego;
11)
prowadzenie spraw związanych z redagowaniem strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.
§  21. 49
Do zakresu działania Departamentu Spraw Obywatelskich należy:
1)
prowadzenie spraw związanych z:
a)
nadzorem merytorycznym nad ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imion i nazwisk oraz wydawaniem dowodów osobistych i paszportów,
b)
wydawaniem paszportów w imieniu Ministra,
c)
reprezentowaniem Ministra w postępowaniach przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, a także paszportów,
d)
obsługą merytoryczną wniosków paszportowych przesyłanych z konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej,
e)
rozstrzyganiem w sprawach, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych, związanych z udostępnianiem danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych,
f)
przekazywaniem danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych na wniosek zainteresowanego podmiotu na podstawie art. 44h ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności I dowodach osobistych, z wyjątkiem spraw powierzonych do realizacji Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
g)
z nadzorem Ministra nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie powierzonych do realizacji Centrum zadań związanych z udostępnianiem danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych na pisemne wnioski podmiotów wymienionych w art. 44h ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
h)
kontrolą podmiotów korzystających z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji i dowodach osobistych oraz współdziałanie w tym zakresie z Departamentem Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki;
2)
prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia;
3)
prowadzenie postępowań administracyjnych pozostających we właściwości Ministra dotyczących odwołań od decyzji i postanowień wojewodów w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty grzywien wynikających z mandatów karnych;
4)
prowadzenie spraw wynikających z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
5)
współpraca z Sekcją Polską Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.
§  22.
Do zakresu działania Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej należy:
1)
prowadzenie spraw związanych:
a) 50
ze współpracą z instytucjami Unii Europejskiej, w zakresie kompetencji Ministra, - z zastrzeżeniem § 11a pkt 7, § 15 pkt 6 i § 20a pkt 8, w tym koordynacją działań w zakresie opracowywania opinii lub stanowisk dotyczących dokumentów Unii Europejskiej,
b) 51
z koordynacją bilateralnej współpracy oraz wielostronnej współpracy międzynarodowej pozostającej w kompetencji Ministra,
c)
z organizacją i koordynacją współpracy z zagranicą Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz nadzorem nad kontaktami zagranicznymi podległych Ministrowi centralnych organów administracji rządowej, a także współdziałaniem w tym zakresie z wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego,
d)
z udzielaniem informacji o zmianach w obszarze prawa Unii Europejskiej na potrzeby komórek organizacyjnych Ministerstwa przygotowujących wstępne opinie o zgodności opracowywanych przez nie projektów aktów normatywnych z prawem Unii Europejskiej,
e) 52
koordynacją i prowadzeniem działań, w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie obsługi środków i rezerw celowych dotyczących Instrumentu Finansowego Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych, Funduszu Powrotu Imigrantów, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Transition Facility,
f)
z wykonywaniem przez Ministra zadań w zakresie współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz regionów Rzeczypospolitej Polskiej z regionem Sankt Petersburga,
g) 53
z opracowywaniem rocznych i wieloletnich planów współpracy zagranicznej Ministra,
h) 54
z wykonywaniem zadań Ministra wynikających z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej;
2)
obsługa:
a)
kontaktów zagranicznych Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa,
b)
wynikająca z udziału Ministra w posiedzeniach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów,
c)
merytoryczna i organizacyjno-techniczna:

– Zespołu do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej,

– komisji i rad międzyrządowych do spraw współpracy transgranicznej i międzyregionalnej,

– Międzyresortowego Zespołu do Spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotu Imigrantów,

d)
w zakresie tłumaczeń dla Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa, a także komórek organizacyjnych Ministerstwa.
§  23.
Do zakresu działania Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych należy:
1)
prowadzenie spraw:
a)
z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi,
b)
Funduszu Kościelnego oraz współdziałanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach ubezpieczeń duchownych,
c)
rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych,
d)
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
e)
Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy,
f)
Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości;
2)
obsługa organizacyjno-techniczna:
a) 55
komisji do spraw zwrotu mienia Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych kościołów i związków wyznaniowych,
b) 56
Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu oraz wspólnych Komisji Rządu i władz innych kościołów i związków wyznaniowych,
c)
Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych;
3) 57
zastępstwo procesowe Ministra przed sądami administracyjnymi w sprawach wykorzystania dotacji celowych przez mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługującą się językiem regionalnym.
§  24. 58
(uchylony).
§  25.
Do zakresu działania Departamentu Zdrowia należy:
1)
prowadzenie spraw związanych z nadzorem założycielskim Ministra nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, w tym:
a)
związanych z nadawaniem, zmianą i uchylaniem statutów oraz zatwierdzaniem regulaminów organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej,
b)
przeprowadzaniem kontroli i oceny działalności zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie:

– realizacji zadań statutowych,

– prawidłowości gospodarowania mieniem,

– gospodarki finansowej,

c)
związanych z funkcjonowaniem rad społecznych działających przy zakładach opieki zdrowotnej,
d) 59
dotyczących postępowań konkursowych na stanowiska, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
e)
związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg na działalność zakładów opieki zdrowotnej,
f) 60
prowadzenie spraw związanych z planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych zakładów opieki zdrowotnej;
2)
wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy, programów zdrowotnych i promocji zdrowia, których realizacja należy do Ministra;
3)
prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Państwową Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
4)
organizacja zintegrowanego ratownictwa medycznego i służby krwi w zakładach opieki zdrowotnej Ministerstwa;
5)
prowadzenie spraw związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
6)
prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem kandydatów na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kandydatów na stanowiska kierowników komórek organizacyjnych do spraw służb mundurowych w centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;
7)
sprawowanie nadzoru nad merytoryczną działalnością komisji lekarskich podległych Ministrowi;
8)
prowadzenie spraw dotyczących kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej Ministerstwa;
9)
gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących działalności zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa.
§  26.
Do zakresu działania Departamentu Zezwoleń i Koncesji należy:
1)
prowadzenie spraw związanych:
a)
z udzielaniem koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, a także wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
b)
z udzielaniem zezwoleń na:

– nabywanie nieruchomości, akcji lub objęcie udziałów w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez cudzoziemców,

– uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów samochodowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

c)
z badaniem legalności nabycia lub objęcia przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji,
d)
z wykonywaniem zadań Ministra określonych w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach,
e)
z postępowaniami administracyjnymi w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących rozwiązania i likwidacji stowarzyszeń, wydanych przez organy administracji państwowej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach,
f)
ze zbiórkami publicznymi w zakresie określonym ustawą z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych,
g)
z fundacjami, dla których Minister jest ministrem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
h)
z rejestracją działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz z rejestrem detektywów,
i) 61
(uchylona);
2)
prowadzenie rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców;
3)
kontrola działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a także usług detektywistycznych;
4)
wydawanie opinii w sprawach zezwoleń na obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
5)
wydawanie lub poświadczanie odpowiednio uprzednich zgód przewozowych na wwóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa trzeciego traktowanego na równi z tymi państwami na podstawie umowy Rady Unii Europejskiej z państwami trzecimi w sprawie włączenia tych państw we wprowadzenie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz zgód przewozowych na wywóz tych wyrobów z Rzeczypospolitej Polskiej do tych państw;
6)
opiniowanie przedsiębiorców polskich ubiegających się o udział w realizacji inwestycji NATO, w kraju i na obszarze pozostałych państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego;
7)
udział w komisjach prowadzących egzaminy na licencje detektywa;
8)
rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach używania mundurów zagranicznych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach;
9) 62
(uchylony).
§  27. 63
Do zakresu działania Biura Administracyjno-Finansowego należy:
1)
prowadzenie spraw związanych z planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, odpowiednio w zakresie właściwości Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa - z wyłączeniem zadań określonych w § 11a pkt 18 lit. c oraz w § 25 pkt 1 lit. f;
2)
prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, odpowiednio w zakresie właściwości Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
3)
prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania i utrzymywania obiektów Ministerstwa;
4)
prowadzenie działalności recepcyjnej oraz gospodarki magazynowo-transportowej;
5)
koordynacja i prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem Agencji Mienia Wojskowego zbędnego mienia ruchomego oraz nieruchomości Skarbu Państwa, będących odpowiednio w posiadaniu lub w trwałym zarządzie organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
6)
prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Ministerstwie;
7)
prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa uprawnień dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia w częściach:
a)
17 - Administracja publiczna, w zakresie pełnienia przez Ministerstwo funkcji instytucji pośredniczącej II stopnia dla V priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
b)
27 - Informatyzacja, w zakresie pełnienia przez Ministerstwo funkcji instytucji pośredniczącej I stopnia dla 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
8)
obsługa finansowo-księgowa Funduszu Celowego - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
9)
wykonywanie zadań Ministerstwa, jako państwowej jednostki budżetowej realizującej zadania dysponenta budżetu państwa trzeciego stopnia, w tym w szczególności:
a)
opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetu Ministerstwa oraz przygotowywanie wniosków dotyczących przesunięcia środków w planie wydatków,
b)
bieżące sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem planu dochodów i wydatków przez komórki organizacyjne Ministerstwa,
c)
dokonywanie wydatków, rozliczeń podatków i składek, a także prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej,
d)
sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz z działalności pozabudżetowej Ministerstwa;
10)
obsługa administracyjna oraz techniczna komórek organizacyjnych Ministerstwa, a w szczególności prowadzenie:
a)
zakupów sprzętu i wyposażenia na potrzeby komórek organizacyjnych Ministerstwa,
b)
spraw wdrożeniowych, modernizacyjnych i serwisowych z zakresu teleinformatyki i telekomunikacji;
11)
prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji użytkowanego w komórkach organizacyjnych Ministerstwa mienia Ministerstwa oraz innych jednostek organizacyjnych i instytucji;
12)
prowadzenie gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi, pozostającymi w zarządzie Ministerstwa;
13)
koordynacja, nadzór oraz prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową;
14)
prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
15)
zastępstwo procesowe Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa przed sądami w sprawach z zakresu działania Biura.
§  28. 64
Do zakresu działania Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji należy:
1)
przygotowywanie wniosków do Prezesa Rady Ministrów dotyczących powoływania i odwoływania centralnych organów administracji rządowej podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
2)
prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem organów oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie jego kompetencji;
3)
wykonywanie czynności związanych ze stosunkiem pracy lub służby wobec organów administracji rządowej oraz kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
4)
prowadzenie spraw dotyczących realizacji ustawowych kompetencji dyrektora generalnego urzędu, w tym w szczególności związanych:
a)
z problematyką regulaminów organizacyjnych i etatów komórek organizacyjnych Ministerstwa,
b)
z opracowywaniem założeń polityki kadrowej, w tym programu zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie,
c)
z prowadzeniem naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
d)
z bieżącą obsługą kadrową członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa,
e)
z organizowaniem służby przygotowawczej w Ministerstwie,
f)
z ocenami członków korpusu służby cywilnej,
g)
z rozpatrywaniem sprzeciwu od ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej,
h)
opisami i wartościowaniem stanowisk pracy,
i)
ze szkoleniem i rozwojem zawodowym członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa,
j)
z obsługą socjalną pracowników Ministerstwa,
k)
z kontrolą warunków pracy, a także przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie,
l)
z wykonywaniem nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowej realizacji zadań, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez Ministra;
5)
gromadzenie oraz analizowanie na polecenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa sprawozdań, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 8, oraz innych sprawozdań okresowych przedkładanych na podstawie odrębnych poleceń Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa;
6)
prowadzenie spraw związanych:
a)
z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i medali pracownikom i funkcjonariuszom Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
b)
z mianowaniem na pierwszy stopień oficerski i na stopnie generalskie,
c)
z pracą rzecznika dyscyplinarnego,
d)
ze sprawozdawczością statystyczną oraz koordynacja prac w tym zakresie;
7)
zastępstwo procesowe Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa przed sądami w sprawach wynikających ze stosunku pracy i służby;
8)
przygotowywanie projektów decyzji kadrowych, w tym w postępowaniu odwoławczym dotyczącym funkcjonariuszy organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
9)
prowadzenie:
a)
Kancelarii Głównej Ministerstwa,
b)
rejestru zarządzeń oraz decyzji Dyrektora Generalnego Ministerstwa, a także ewidencji pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa,
c)
rejestru decyzji Ministra w sprawach kadrowych dotyczących funkcjonariuszy z organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
10)
zapewnienie obsługi sekretarskiej Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
11)
obsługa organizacyjno-techniczna Komisji Dyscyplinarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
12)
współpraca z Szefem Służby Cywilnej w zakresie realizacji zadań służby cywilnej w Ministerstwie, w tym w sprawach związanych ze sprawozdawczością;
13)
współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
14)
prowadzenie spraw związanych z obsługą systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 w Ministerstwie.
§  29.
Do zakresu działania Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych należy:
1)
prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działań administracji rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych, w tym:
a)
analizowanie potrzeb w zakresie odbudowy i modernizacji obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi,
b)
opracowywanie projektów programów dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz oszacowywania kosztów z tym związanych,
c)
prowadzenie działań promocyjnych związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych;
2)
obsługa finansowa działań administracji rządowej związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków;
3)
współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.
§  30.
Do zakresu działania Biura Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1)
prowadzenie spraw związanych:
a)
z realizacją zadań Ministra wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,
b)
z ochroną informacji niejawnych w Ministerstwie, w szczególności z:

– administrowaniem systemami teleinformatycznymi klasy "TEMPEST",

– prowadzeniem Punktu Łączności z NATO, w tym z nadzorem nad funkcjonowaniem systemów szyfrowych: poczty elektronicznej NATO, łączności telefonicznej NATO oraz łączności telekopiowej "BERYL",

– współudziałem w przygotowywaniu projektów umów międzynarodowych w zakresie ochrony i wymiany informacji niejawnych,

c)
ze zmianą klauzul tajności i udostępnianiem materiałów innych niż operacyjne,
d)
z przygotowywaniem projektów decyzji Ministra dotyczących zwalniania z obowiązku zachowania tajemnicy państwowej i służbowej w sprawach innych niż operacyjne funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pełniących służbę lub zatrudnionych w Ministerstwie oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
e) 65
z udostępnianiem sądom i prokuraturom materiałów operacyjnych oraz zwalnianiem z obowiązku zachowania tajemnicy państwowej i służbowej w tym zakresie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pełniących służbę lub zatrudnionych w Ministerstwie oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
2)
prowadzenie kancelarii tajnych:
a)
Kancelarii Tajnej Krajowej i jej Oddziałów,
b)
Kancelarii Tajnej NATO, UZE i UE;
3)
kontrola i szkolenie pracowników Ministerstwa w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa;
4)
zapewnienie realizacji zadań Ministra jako właściwego organu administracji rządowej w sprawach podległych archiwów wyodrębnionych w dziale sprawy wewnętrzne;
5)
wykonywanie zadań archiwów zakładowych dla działów administracja publiczna, informatyzacja, a także wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
6)
prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa.
§  30a. 66
Do zakresu działania Samodzielnego Wydziału Audytu Wewnętrznego należy:
1)
prowadzenie spraw z zakresu audytu wewnętrznego w Ministerstwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2)
zapewnienie obsługi organizacyjnej komitetu audytu.
§  31. 67
(uchylony).
§  32.
Zakres zadań i tryb działania jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra określają przepisy ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych oraz nadane na ich podstawie statuty.
§  33.
Wyższa Szkoła Policji oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej wykonują zadania związane z działalnością dydaktyczną oraz naukową na podstawie przepisów odrębnych, a w szczególności przepisów o szkolnictwie wyższym oraz nadanych statutów.
§  34.
Biuro Ochrony Rządu wykonuje zadania w zakresie oraz w trybie określonym odrębnymi przepisami.
§  35. 68
Władza Wdrażająca Programy Europejskie wykonuje zadania w zakresie oraz w trybie określonym odrębnymi przepisami.
§  36.
Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.
§  37.
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.
§  38.
Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.
§  39.
Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.
§  40. 69
Zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wykonują zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.
§  41. 70
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.
1 Załącznik § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 1 z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.2.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2010 r.
2 Załącznik § 2 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 1 z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.2.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2010 r.
3 Załącznik § 2 ust. 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 78 z dnia 29 października 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.15.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 października 2008 r.
4 Załącznik § 2 ust. 3 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 78 z dnia 29 października 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.15.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 października 2008 r.
5 Załącznik § 2 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
6 Załącznik § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
7 Załącznik § 11 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
8 Załącznik § 11 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 90 z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.1.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
9 Załącznik § 11 pkt 5a zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 61 z dnia 31 lipca 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.11.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2008 r.
10 Załącznik § 11 pkt 8a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 90 z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.1.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 2008 r.
11 Załącznik § 11 pkt 11 uchylony przez § 1 zarządzenia nr 7 z dnia 18 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2009 r.
12 Załącznik § 11 pkt 12 uchylony przez § 1 zarządzenia nr 7 z dnia 18 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2009 r.
13 Załącznik § 11 pkt 13 uchylony przez § 1 zarządzenia nr 7 z dnia 18 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2009 r.
14 Załącznik § 11a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
15 Załącznik § 11a pkt 1 lit. e) dodana przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 8 z dnia 15 marca 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.4.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2010 r.
16 Załącznik § 11a pkt 1a:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 38 z dnia 12 października 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.10.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 12 z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.7.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 czerwca 2010 r.

17 Załącznik § 11a pkt 2 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze zarządzenia nr 51 z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 2009 r.
18 Załącznik § 11a pkt 2 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie zarządzenia nr 51 z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 2009 r.
19 Załącznik § 11a pkt 2 lit. e) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie zarządzenia nr 51 z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 2009 r.
20 Załącznik § 11a pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 51 z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 2009 r.
21 Załącznik § 11a pkt 11 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 12 z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.7.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 czerwca 2010 r.
22 Załącznik § 11a pkt 15 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia nr 12 z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.7.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 czerwca 2010 r.
23 Załącznik § 11a pkt 15a:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 38 z dnia 12 października 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.10.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia nr 51 z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 2009 r.

24 Załącznik § 11a pkt 18 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. d) zarządzenia nr 51 z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 2009 r.
25 Załącznik § 11a pkt 21 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 8 z dnia 15 marca 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.4.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2010 r.
26 Załącznik § 12 uchylony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
27 Załącznik § 13 pkt 2 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia nr 8 z dnia 15 marca 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.4.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2010 r.
28 Załącznik § 13 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 8 z dnia 15 marca 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.4.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2010 r.
29 § 13 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 8 z dnia 15 marca 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.4.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2010 r.
30 Załącznik § 13 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 90 z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.1.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 2008 r.
31 Załącznik § 13 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia nr 8 z dnia 15 marca 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.4.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2010 r.
32 Załącznik § 14 uchylony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
33 Załącznik § 14a dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
34 Załącznik § 14a pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 53 z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.16.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 grudnia 2010 r.
35 Załącznik § 14a pkt 11a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 38 z dnia 12 października 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.10.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 2009 r.
36 Załącznik § 14a pkt 11 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze zarządzenia nr 12 z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.7.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 czerwca 2010 r.
37 Załącznik § 14a pkt 11 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie zarządzenia nr 12 z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.7.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 czerwca 2010 r.
38 Załącznik § 14a pkt 11b:

- dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 38 z dnia 12 października 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.10.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 12 z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.7.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 czerwca 2010 r.

39 Załącznik § 15 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 61 z dnia 31 lipca 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.11.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2008 r.
40 Załącznik § 15 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
41 Załącznik § 16 uchylony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
42 Załącznik § 17 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a) zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
43 Załącznik § 17 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b) zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
44 Załącznik § 19 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 61 z dnia 31 lipca 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.11.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2008 r.
45 Załącznik § 20a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 61 z dnia 31 lipca 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.11.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2008 r.
46 Załącznik § 20a pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a) zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
47 Załącznik § 20a pkt 6a dodany przez § 1 pkt 10 lit. b) zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
48 Załącznik § 20a pkt 6b dodany przez § 1 pkt 10 lit. b) zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
49 Załącznik § 21 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
50 Załącznik § 22 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 12 lit. a) zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
51 Załącznik § 22 pkt 1 lit. b):

- zmieniona przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia nr 61 z dnia 31 lipca 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.11.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2008 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 78 z dnia 29 października 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.15.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 października 2008 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 12 lit. a) zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.

52 Załącznik § 22 pkt 1 lit. e):

- zmieniona przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia nr 61 z dnia 31 lipca 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.11.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2008 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 12 lit. b) zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.

53 Załącznik § 22 pkt 1 lit. g) dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 51 z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 2009 r.
54 Załącznik § 22 pkt 1 lit. h) dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 51 z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 2009 r.
55 Załącznik § 23 pkt 2 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 13 lit. a) zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
56 Załącznik § 23 pkt 2 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 13 lit. a) zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
57 Załącznik § 23 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. b) zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
58 Załącznik § 24 uchylony przez § 1 pkt 14 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
59 Załącznik § 25 pkt 1 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 15 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
60 Załącznik § 25 pkt 1 lit. f) zmieniona przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 38 z dnia 12 października 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.10.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 2009 r.
61 Załącznik § 26 pkt 1 lit. i) uchylona przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia nr 12 z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.7.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 czerwca 2010 r.
62 Załącznik § 26 pkt 9 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 12 z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.7.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 czerwca 2010 r.
63 Załącznik § 27 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 53 z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.16.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 grudnia 2010 r.
64 Załącznik § 28:

- zmieniony przez § 1 pkt 18 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1 z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.2.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2010 r.

65 Załącznik § 30 pkt 1 lit. e) zmieniona przez § 1 pkt 19 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
66 Załącznik § 30a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 1 z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.2.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2010 r.
67 Załącznik § 31 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 53 z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.Urz.MSWiA.10.16.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 grudnia 2010 r.
68 Załącznik § 35 zmieniony przez § 1 pkt 20 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
69 Załącznik § 40 dodany przez § 1 pkt 21 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.
70 Załącznik § 41 dodany przez § 1 pkt 21 zarządzenia nr 9 z dnia 13 marca 2009 r. (Dz.Urz.MSWiA.09.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2009 r.