Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2019.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmienione zarządzeniem nr 27 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rozdział  I

Organizacja i tryb pracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

§  1. 
1.  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "Ministrem", kierującego następującymi działami administracji rządowej:
1) rolnictwo;
2) rozwój wsi;
3) rynki rolne.
2.  Minister, jako naczelny organ administracji rządowej, wykonuje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego.
3.  Ministra zastępuje, w zakresie przez niego ustalonym, wskazany Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu.
4.  Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny nadzorują realizację zadań przez komórki organizacyjne w Ministerstwie oraz podległe lub nadzorowane jednostki organizacyjne, a także podejmują działania w imieniu Ministra, zgodnie z ustalonym przez Ministra zakresem czynności lub odrębnym upoważnieniem.
§  2.  Dyrektor Generalny wykonuje zadania określone odrębnymi przepisami.
§  3. 
1.  Minister zwołuje posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa, w których uczestniczą:
1) Sekretarze Stanu;
2) Podsekretarze Stanu;
3) Szef Gabinetu Politycznego Ministra;
4) Dyrektor Generalny;
5) Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego;
6) Dyrektor Biura Ministra;
7) Dyrektor Biura Prasowego;
8) osoby zaproszone, w związku z omawianymi tematami.
2.  Minister może zwoływać posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa z udziałem dyrektorów komórek organizacyjnych w Ministerstwie, zaproszonych kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych oraz przedstawicieli innych organów i instytucji.
3.  Posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa są zwoływane w szczególności w celu rozpatrzenia dokumentów przedkładanych przez Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w sprawach należących do ich kompetencji.
4.  Dyrektor Biura Ministra przekazuje osobom wymienionym w ust. 1 i 2 proponowany porządek posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa wraz z projektami dokumentów przedkładanych do rozpatrzenia.
5.  Z posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa sporządzane są protokoły zawierające w szczególności:
1) termin i wykaz uczestników posiedzenia;
2) tematykę rozpatrzonych spraw;
3) przyjęte ustalenia.
6.  Osoby wymienione w ust. 1 i 2, w przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa, mogą wyznaczyć osobę zastępującą je podczas posiedzenia oraz powierzyć tej osobie referowanie sprawy.
7.  Minister może kierować do osób wymienionych w ust. 1 i 2, do rozstrzygnięcia w trybie obiegowym, dokumenty przedłożone celem rozpatrzenia ich na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa, wyznaczając termin zajęcia stanowiska.
§  4. 
1.  W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra (GP) oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii (ŻW),
2) Departament Doradztwa i Nauki (DN),
3) Departament Finansów (F),
4) Departament Gospodarki Ziemią (GZ),
5) Departament Hodowli i Ochrony Roślin (HOR),
6) Departament Nadzoru Właścicielskiego (NW),
7) Departament Płatności Bezpośrednich (PB),
8) Departament Prawno-Legislacyjny (P),
9) Departament Promocji i Jakości Żywności (PJ),
10) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW),
11) Departament Rynków Rolnych (RR),
12) Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej (SSO),
13) Departament Strategii i Analiz (SA),
14) Departament Współpracy Międzynarodowej (WM),
15) Departament Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych (ZON),
16) Biuro Administracyjno-Budżetowe (AB),
17) Biuro Dyrektora Generalnego (BDG),
18) Biuro Kontroli (K),
19) Biuro Ministra (BM),
20) Biuro Pomocy Technicznej (PT),
21) Biuro Prasowe (BP)

- zwane dalej "departamentami".

2.  Departamentami kierują dyrektorzy.
3.  W ramach departamentów funkcjonują wydziały i zespoły jako wewnętrzne komórki organizacyjne oraz stanowiska samodzielne i stanowiska pracy do obsługi organizacyjnej członków Kierownictwa Ministerstwa i dyrektorów departamentów, zwane dalej "sekretariatami".
4.  Wydział może być tworzony dla wyodrębnionej dziedziny lub grupy spraw, jeżeli wykonanie zadań wymaga co najmniej 5 etatów.
5.  Zespół może być tworzony dla wyodrębnionej dziedziny lub grupy spraw, jeżeli wykonywanie zadań wymaga co najmniej 3 etatów.
6.  Stanowisko samodzielne może być tworzone dla opracowywania, analizowania lub rozwiązywania zasadniczych problemów, dających się wyodrębnić z podstawowych zadań departamentów i nie prowadzonych przez wydziały i zespoły.
7.  Zadania sekretariatów regulują przepisy odrębne, w szczególności instrukcja kancelaryjna Ministerstwa oraz procedury postępowania z dokumentacją.
8.  Wydziałami kierują pracownicy zatrudnieni na stanowiskach koordynujących w służbie cywilnej.
9.  Zespołami kierują pracownicy wskazani przez Dyrektora Generalnego na wniosek dyrektora departamentu.
§  5. 
1.  Szczegółową organizację departamentów oraz zakres działania komórek organizacyjnych oraz stanowisk samodzielnych i sekretariatów w departamentach ustalają ich dyrektorzy w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych.
2.  Wewnętrzne regulaminy organizacyjne zatwierdza Dyrektor Generalny.
§  6. 
1.  W departamentach, zgodnie z ich kompetencjami, prowadzone są sprawy związane z:
1) opracowywaniem projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów normatywnych i współdziałaniem w sporządzaniu ostatecznego tekstu tych projektów, także umów międzynarodowych, w tym:
a) opracowywaniem wykazów prac legislacyjnych, stosownie do przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
b) kierowaniem do Biura Prasowego projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych oraz wszelkich dokumentów dotyczących prac związanych z tymi projektami, w tym działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową lub przez inne podmioty, celem udostępnienia ich w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa oraz Rządowego Centrum Legislacji,
c) organizowaniem wysłuchań publicznych w przypadku otrzymania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w pracach nad projektami aktów normatywnych,
d) opracowywaniem i udostępnianiem w Biuletynie Informacji Publicznej rocznych informacji o działaniach podejmowanych wobec Ministra przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;
2) udostępnianiem informacji publicznych oraz udostępnianiem i przekazywaniem informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie - według właściwości merytorycznej ustalanej przez dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;
3) prowadzeniem i udostępnianiem rejestrów publicznych;
4) monitorowaniem aktów prawnych Unii Europejskiej, zwanej dalej "UE", a także monitorowaniem i analizą orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE;
5) udziałem w pracach organów UE, komitetów zarządzających Komisji Europejskiej, grup roboczych Rady UE w sprawach z zakresu działania departamentu, w tym monitorowania i analizowania propozycji zmian w przepisach UE, jak również współudział w przygotowaniu stanowisk w tych sprawach;
6) opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym umów międzynarodowych, a także innych dokumentów rządowych, w tym projektów założeń projektów ustaw, nadsyłanych w ramach uzgodnień międzyresortowych - według właściwości merytorycznej, ustalanej przez dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego lub dyrektora Biura Ministra;
7) notyfikacją norm i aktów prawnych, w tym zawierających przepisy techniczne;
8) opracowywaniem projektów decyzji administracyjnych oraz reprezentowaniem Ministra lub Ministerstwa jako strony w postępowaniu sądowym i przed innymi organami orzekającymi;
9) rozpatrywaniem skarg, wniosków, listów i petycji obywateli;
10) udziałem w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE;
11) realizacją uprawnień Ministra wobec jednostek organizacyjnych mu podległych lub przez niego nadzorowanych;
12) prowadzeniem kontroli jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz innych jednostek wykonujących zadania finansowane ze środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister;
13) nadzorem nad gospodarowaniem majątkiem przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra;
14) udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi organom kontroli zewnętrznej;
15) funkcjonowaniem kontroli zarządczej;
16) współpracą międzynarodową w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych;
17) planowaniem i realizacją dochodów i wydatków budżetowych w częściach, których dysponentem jest Minister;
18) pozyskiwaniem i zagospodarowaniem środków przyznanych w ramach pomocy zagranicznej;
19) wdrażaniem i realizacją działań finansowanych i współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG);
20) programowaniem działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);
21) przygotowaniem wytycznych do procedur, informowaniem, wdrażaniem i kontrolą działań współfinansowanych z EFRROW;
22) realizacją i wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej "PROW 2014-2020";
23) wdrażaniem projektów w zakresie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020;
24) wykonywaniem zadań związanych z rozliczeniem Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", zwanego dalej "SPO 2004-2006";
25) wykonywaniem zadań związanych z rozliczeniem Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, zwanego dalej "PROW 2004-2006";
26) wykonywaniem zadań Instytucji Zarządzającej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej "PROW 2007-2013" oraz PROW 2014-2020;
27) rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa w Umowie Partnerstwa oraz programach operacyjnych współfinansowanych z udziałem środków polityki spójności;
28) pracami nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej;
29) przygotowaniem Krajowego Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027;
30) realizacją zadań w zakresie biogospodarki w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych;
31) realizacją zadań w zakresie spraw związanych z wpływem zmian klimatu na sektor rolnictwa;
32) realizacją zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa białkowego kraju;
33) ochroną środowiska;
34) przeciwdziałaniem korupcji;
35) realizacją zadań dotyczących bezpieczeństwa narodowego, wynikających w szczególności z przepisów prawa o zarządzaniu kryzysowym i o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "RP";
36) realizacją uprawnień Ministra określonych w przepisach o fundacjach, w tym analizowaniem sprawozdań z działalności prowadzonej przez fundacje oraz przedkładaniem Ministrowi propozycji dotyczących podejmowania działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przez fundacje przepisów prawa, postanowień statutu lub celu w jakim fundacja została ustanowiona;
37) nadzorem nad merytoryczną działalnością instytutów badawczych;
38) nadzorem nad przygotowywaniem programów wieloletnich oraz ich realizacją;
39) prognozowaniem i programowaniem rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz analizami i ocenami sytuacji w rolnictwie i na wsi;
40) współpracą z organizacjami rządowymi i pozarządowymi;
41) wnioskowaniem w sprawach udzielania pełnomocnictw Ministra oraz upoważnień do załatwiania spraw i podejmowania decyzji administracyjnych w imieniu Ministra, a także pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora Generalnego do załatwiania spraw w jego imieniu;
42) obsługą organizacyjno-biurową organów pomocniczych Ministra oraz powoływaniem i obsługą organizacyjno-biurową organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów właściwych do spraw objętych zakresem działania Ministra;
43) zapewnianiem zastępstw w sekretariatach członków Kierownictwa Ministerstwa nadzorujących prace departamentów;
44) funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz nadzorem nad walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
45) realizacją i współpracą w ramach projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.);
46) realizacją i współpracą w ramach projektów strategicznych wskazanych w Planie dla wsi;
47) realizacją zadań w zakresie cyfryzacji w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych;
48) realizacją zadań w zakresie innowacyjności w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych;
49) udziałem przedstawicieli Ministra lub Ministerstwa w pracach zespołów, rad, komisji i komitetów;
50) realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem informacji, w szczególności z przetwarzaniem danych osobowych oraz współpracą z Inspektorem Ochrony Danych;
51) przygotowywaniem projektów umów zawieranych przez Ministra lub Ministerstwo, w tym związanych z uruchamianiem dotacji celowych oraz rozliczaniem zadań finansowanych z tych dotacji pod względem merytorycznym oraz przygotowywaniem projektów porozumień zawieranych przez Ministra lub Ministerstwo;
52) wprowadzaniem danych do systemu rejestracji pomocy publicznej wynikających z wydanych decyzji Ministra w sprawie udzielenia dotacji lub udzielenia pomocy publicznej w innej formie dla producentów rolnych.
2.  Departamenty są obowiązane do współpracy i współuczestniczenia, w zakresie swojej właściwości, w realizacji zadań, dla których wiodącym jest inny departament.
3.  Zadaniem departamentu wiodącego jest prowadzenie sprawy i jej załatwienie, we współpracy z właściwymi departamentami. Departament wiodący może wskazać departamentom współpracującym zakres ich współuczestnictwa mieszczący się w zakresie ich właściwości oraz termin realizacji czynności w ramach współuczestnictwa.
§  7. 
1.  Dyrektor Generalny wyznacza departament wiodący w sprawach z zakresu działania kilku departamentów oraz rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy departamentami.
2.  We współpracy pomiędzy departamentami sprawy mogą być załatwiane w formie bezkorespondencyjnej.
§  8. 
1.  Ustala się następujące zasady podpisywania dokumentów i korespondencji:
1) Sekretarz Stanu albo Podsekretarz Stanu, zastępujący Ministra w razie jego nieobecności, podpisują dokumenty i korespondencję w sprawach należących do kompetencji Ministra, na blankiecie Ministra, z dopiskiem "wz." w obrębie pieczęci nazwiskowej podpisującego;
2) Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny oraz inni pracownicy Ministerstwa posiadający stałe lub jednorazowe upoważnienie Ministra, podpisują dokumenty i korespondencję, na blankiecie Ministra, z dopiskiem "z up." w obrębie pieczęci nazwiskowej podpisującego;
3) Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują korespondencję w sprawach należących do ich zakresów czynności na swoich blankietach korespondencyjnych;
4) dyrektorzy departamentów podpisują korespondencję w granicach ustalonego zakresu działania departamentu, z wyjątkiem wymagającej podpisu osób wymienionych w pkt 2, w szczególności adresowanej do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
5) dyrektorzy departamentów mogą upoważnić pracowników departamentu do podpisywania korespondencji określonej w pkt 4;
6) audytorzy wewnętrzni podpisują korespondencję w ramach prowadzonego zadania audytowego.
2.  Projekty dokumentów, z których wynikają zobowiązania lub inne skutki finansowe, wymagają parafy:
1) głównego księgowego resortu - w zakresie spraw dotyczących części budżetu państwa, których dysponentem jest Minister;
2) głównego księgowego Ministerstwa - w zakresie spraw dotyczących Ministerstwa.
3.  Zgodność kopii i wyciągów oraz zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami lub danymi z elektronicznych baz danych potwierdza dyrektor departamentu, zastępca dyrektora departamentu, naczelnik wydziału lub pracownik kierujący pracami zespołu.
§  9.  Tryb załatwiania spraw i postępowanie z aktami regulują w szczególności: instrukcja kancelaryjna Ministerstwa, rzeczowy wykaz akt Ministerstwa oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa, procedury postępowania z dokumentacją, przepisy o ochronie informacji niejawnych, przepisy dotyczące trybu opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych oraz opracowywania i uzgadniania dokumentów rządowych.

Rozdział  II

Zakresy działania departamentów

§  10.  GABINET POLITYCZNY MINISTRA wykonuje bezpośrednie polecenia Ministra oraz zapewnia Ministrowi, Sekretarzom Stanu i Podsekretarzom Stanu doradztwo polityczne i merytoryczne stosownie do przydzielonych im zadań. W szczególności do zadań Gabinetu Politycznego Ministra należy:
1) doradztwo w zakresie wniosków, projektów dokumentów i innych spraw o znaczeniu strategicznym przedkładanych Kierownictwu Ministerstwa;
2) inicjowanie wprowadzenia lub zmiany instrumentów ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych;
3) analizowanie i opiniowanie istotnych procesów politycznych, gospodarczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu działania Ministra;
4) realizacja zadań związanych ze współdziałaniem Ministra z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej, partiami politycznymi, organizacjami społeczno-zawodowymi oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa;
5) współuczestniczenie w prowadzeniu kalendarza spotkań Ministra;
6) zapewnianie Ministrowi materiałów informacyjnych dotyczących bieżących spraw z zakresu działania Ministerstwa, wykorzystywanych do celów promocyjnych;
7) organizowanie, inicjowanie oraz uczestnictwo w spotkaniach Ministra;
8) realizacja innych zadań powierzonych bezpośrednio przez Ministra.
§  11.  DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I WETERYNARII realizuje zadania Ministra dotyczące weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ochrony zdrowia zwierząt, jakości i higieny pasz, ochrony zwierząt oraz hodowli zwierząt gospodarskich. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym, pasz, pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz pasz leczniczych;
2) ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
3) wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, w tym umieszczania na rynku, handlu oraz przywozu i wywozu:
a) zwierząt,
b) zwierząt akwakultury i produktów akwakultury,
c) produktów pochodzenia zwierzęcego,
d) niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego,
e) ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
4) zasad stosowania substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i betaagonistycznym;
5) zasad monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach;
6) kontroli weterynaryjnej w handlu zwierzętami i produktami określonymi w przepisach UE;
7) weterynaryjnej kontroli granicznej;
8) określania zasad i kierunków wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
9) ochrony zwierząt, w tym w odniesieniu do warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich, transportu zwierząt, uboju zwierząt, kwalifikacji osób zajmujących się ubojem zwierząt;
10) wytwarzania pasz, rejestracji i zatwierdzania zakładów, dopuszczania do obrotu materiałów paszowych, stosowania pasz, pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz pasz leczniczych;
11) stosowania oraz obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami stosowanymi w medycynie weterynaryjnej;
12) oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich;
13) ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych;
14) rozrodu zwierząt;
15) ochrony różnorodności biologicznej w hodowli zwierząt gospodarskich;
16) szkoleń specjalistycznych w zakresie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich;
17) określania zasad i kierunków wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wspieranie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej w zakresie hodowli i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich;
18) obsługi Komitetu Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych Światowej Organizacji Handlu (komitet SPS WTO) oraz prowadzenia punktu informacyjnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Stosowania Środków Sanitarnych Światowej Organizacji Handlu;
19) programów pomocowych UE dotyczących bezpieczeństwa żywności i weterynarii;
20) identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich, w tym nadzoru nad wykonywaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań w tym zakresie;
21) nadzoru nad podmiotami upoważnionymi do prowadzenia ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz podmiotami upoważnionymi do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich;
22) współpracy z organami administracji centralnej oraz terenowej administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społeczno-zawodowymi w zakresie bezpieczeństwa żywności i weterynarii;
23) koordynacji działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP;
24) współpracy z Departamentem Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie rezerw strategicznych;
25) podległości i nadzorowania:
a) Inspekcji Weterynaryjnej,
b) Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,
c) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
d) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawach hodowli zwierząt gospodarskich w spółkach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
§  12.  DEPARTAMENT DORADZTWA I NAUKI realizuje zadania Ministra dotyczące doradztwa rolniczego, nauki oraz nadzoru nad instytutami badawczymi nie objęte zakresem działania innych departamentów. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) opracowywania rozwiązań systemowych dotyczących doskonalenia zawodowego rolników i mieszkańców obszarów wiejskich;
2) opracowywania rozwiązań systemowych dotyczących rozwoju nauki i doradztwa rolniczego;
3) opracowywania rozwiązań systemowych na rzecz doskonalenia zawodowego doradców rolniczych;
4) budowy i rozwoju systemu wiedzy rolniczej i innowacji na rzecz poprawy konkurencyjności w rolnictwie oraz rynkach rolnych i obszarach wiejskich;
5) określania priorytetów doradczych, badawczych i badawczo-wdrożeniowych we współpracy z innymi departamentami;
6) współpracy z organami administracji publicznej w zakresie spójności polityki rolnej z polityką naukową;
7) udziału Ministerstwa w programach i projektach na rzecz badań naukowych;
8) działań na rzecz tworzenia innowacji w obszarze badań naukowych z zakresu rolnictwa, rynków rolnych i rozwoju obszarów wiejskich oraz ich upowszechniania;
9) współpracy międzynarodowej w zakresie doradztwa rolniczego i nauki, w tym w ramach wspólnotowych programów ramowych Horyzont 2020 i Horyzont Europa;
10) koordynacji prac wynikających z członkostwa w Stałym Komitecie do spraw Badań w Rolnictwie przy Komisji Europejskiej;
11) nadawania instytutom badawczym statusu państwowego instytutu badawczego;
12) przyznawania nagród za najlepsze wdrożenia badań naukowych;
13) koordynacji zadań związanych z udzielaniem dotacji budżetowej dla Centrum Doradztwa Rolniczego i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
14) zatwierdzania projektów statutów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz opiniowania regulaminów wewnętrznych tych jednostek;
15) podległości Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.
§  13.  DEPARTAMENT FINANSÓW realizuje zadania Ministra dotyczące planowania i dysponowania środkami finansowymi w częściach budżetu państwa 32, 33 i 35 oraz środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy UE przeznaczonymi na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) przygotowania projektu budżetu na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, w tym w układzie zadaniowym;
2) opracowywania sprawozdań z dochodów, wydatków, przychodów i kosztów budżetowych oraz z należności i zobowiązań jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra zobowiązanych do przedkładania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych;
3) przekazywania i rozliczania wykorzystania środków finansowych na realizację programów wieloletnich oraz zadań z zakresu działalności wspomagającej badania;
4) przekazywania środków finansowych na współfinansowanie krajowe Wspólnej Polityki Rolnej oraz na realizację PROW 2014-2020;
5) finansowania działalności jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
6) kredytowania rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego;
7) rozliczania i przekazywania środków na dotacje przedmiotowe dla rolnictwa;
8) przekazywania środków finansowych przeznaczonych dla rolnictwa z funduszy UE (fundusze rolnicze, system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (FADN) i inne) i innych międzynarodowych instytucji finansowych;
9) ubezpieczeń w rolnictwie, z wyjątkiem ubezpieczeń społecznych;
10) opiniowania projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, zgodnie z upoważnieniami ustawowymi;
11) koordynacji działań związanych z realizacją, przez agencję płatniczą, wydatków z EFRG oraz EFRROW, w tym przekazywania sprawozdań agencji płatniczej na potrzeby Komisji Europejskiej;
12) przekazywania na dochody budżetu państwa środków wpływających na rachunek dochodów Departamentu;
13) przygotowywania informacji o projekcie budżetu oraz o wykonaniu budżetu;
14) ustalania zasad wstępnej kontroli w zakresie dyspozycji środkami finansowymi krajowymi i pochodzącymi z funduszy UE, których dysponentem jest Minister;
15) nadzorowania rozliczeń finansowych związanych z likwidacją, podziałem, łączeniem i reorganizacją jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
16) prowadzenia ksiąg rachunkowych z zakresu dochodów i wydatków części budżetowych oraz środków finansowych pochodzących z funduszy UE, których dysponentem jest Minister;
17) sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz przygotowywania oceny lub opinii w celu zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra, zgodnie z upoważnieniami ustawowymi;
18) projektowania rozwiązań systemowych oraz stosowania instrumentów finansowych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z uwzględnieniem przepisów UE;
19) systemów płac, planowania zatrudnienia i wynagrodzeń oraz podziału środków na wynagrodzenia;
20) systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (FADN);
21) opracowywania projektów aktów prawnych w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zakresie rolnictwa;
22) opiniowania projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej stosownie do przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zakresie rolnictwa;
23) postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie rolnictwa;
24) monitorowania i prowadzenia sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie;
25) nadzoru nad działalnością agencji łącznikowej do spraw FADN (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy);
26) obsługi bankowej i kontroli dokumentów bankowych z zakresu realizacji budżetu;
27) opiniowania i wnioskowania zmian w systemie podatkowym rolnictwa;
28) zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
29) planowania i realizacji wydatków na zadania państwowe wykonywane przez jednostki niepaństwowe;
30) obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - TREZOR;
31) koordynacji działań związanych z przeprowadzanymi audytami Komisji Europejskiej w agencji płatniczej oraz kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
32) koordynacji działań w zakresie opracowywania planu działalności i sprawozdania z jego wykonania w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;
33) postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie;
34) aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz przygotowywania informacji o jego realizacji;
35) rozliczania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych agencjom wykonawczym i innym instytucjom i podmiotom;
36) rozliczania przez jednostki podległe lub nadzorowane projektów z udziałem środków europejskich;
37) finansowania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony;
38) prowadzenia ewidencji księgowej akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których uprawnienia związane z wykonywaniem praw z tych akcji i udziałów zostały przekazane Ministrowi na podstawie przepisów o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a także przeprowadzania okresowych inwentaryzacji tych akcji i udziałów, zgodnie z przepisami o rachunkowości;
39) nadzoru nad wykonywaniem zadań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie finansowym oraz kredytowania rolnictwa.
§  14.  DEPARTAMENT GOSPODARKI ZIEMIĄ realizuje zadania Ministra dotyczące gospodarki ziemią, wspierania przemian struktury agrarnej i rewindykacji nieruchomości rolnych, ochrony gruntów rolnych, w tym przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, planowania przestrzennego, geodezji rolnej, klasyfikacji gruntów, melioracji i inżynierii wodnej, technicznych środków produkcji dla rolnictwa, kształtowania infrastruktury technicznej wsi, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy na cele energetyczne, zestawiania potrzeb jednostek podległych lub nadzorowanych na niektóre wydatki majątkowe oraz ewidencjonowania i kontroli ich wykorzystania, a także nadzoru nad Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa nie objęte zakresem działania innych departamentów. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez:
a) zmianę przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze,
b) stymulowanie działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz uwzględnienia racjonalnego gospodarowania rolniczą przestrzenią produkcyjną w ramach lokalnego planowania przestrzennego,
c) scalanie i wymianę gruntów,
d) podziały i rozgraniczania nieruchomości na obszarach wsi, gleboznawczą klasyfikację gruntów i kartografię gleb,
e) prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
f) rekultywację gruntów na cele rolnicze i gospodarowanie złożami torfowymi;
2) nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców;
3) orzekania o zasadności przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości rolnych i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego;
4) kształtowania ustroju rolnego;
5) rozpatrywania odwołań, skarg i zażaleń na decyzje terenowych organów administracji publicznej;
6) wspólnot gruntowych;
7) orzecznictwa dotyczącego gospodarki ziemią;
8) melioracji wodnych, w tym:
a) działalności spółek wodnych i ich związków realizujących zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
b) współpracy z wojewodami oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich,
c) ewidencjonowania urządzeń melioracji wodnych,
d) rozwoju małej retencji wodnej;
9) infrastruktury technicznej wsi, w tym zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi, dróg gminnych i powiatowych, budownictwa wiejskiego, zaopatrzenia w energię i gaz oraz telekomunikacji;
10) techniki rolniczej oraz technicznych środków produkcji, w tym zagadnień dotyczących jakości, normalizacji i certyfikacji;
11) zestawiania potrzeb jednostek budżetowych na wydatki inwestycyjne i na wydatki na zakupy inwestycyjne oraz potrzeb innych jednostek na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji, ewidencjonowania i sprawdzania prawidłowości wykorzystania przydzielonych środków na wydatki inwestycyjne i na wydatki na zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe, sporządzania sprawozdawczości i przeprowadzania kontroli z tego zakresu;
12) realizacji przepisów ustawy - Prawo budowlane, w części dotyczącej uprawnień Ministra w zakresie realizacji przepisów techniczno-budowlanych dla budowli rolniczych;
13) funkcjonowania i rozwoju zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
14) wdrażania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) odnośnie tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie danych przestrzennych dla tematu obiekty rolnicze oraz akwakultury;
15) wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym koordynacji spraw związanych z wykorzystaniem biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne.
§  15.  DEPARTAMENT HODOWLI I OCHRONY ROŚLIN realizuje zadania Ministra dotyczące hodowli roślin i nasiennictwa, nadzoru fitosanitarnego i ochrony roślin, rejestracji środków ochrony roślin, nawożenia i oceny jego wpływu na środowisko, rejestracji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, jakości zdrowotnej materiału biologicznego, ochrony zasobów genowych oraz roślin zmodyfikowanych genetycznie. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) nadzoru nad agrochemiczną obsługą rolnictwa;
2) określania zasad zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się szkodliwych dla roślin organizmów kwarantannowych;
3) organizmów zmodyfikowanych genetycznie, w zakresie rejestracji odmian oraz obrotu i stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz nadzoru nad kontrolą upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
4) znakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
5) współpracy z właściwymi ministerstwami przy przygotowywaniu stanowisk RP dla organów UE, dotyczących hodowli roślin i nasiennictwa, ochrony prawnej odmian roślin uprawnych, nadzoru fitosanitarnego i ochrony roślin, rejestracji środków ochrony roślin, nawożenia, rejestracji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, jakości zdrowotnej materiału biologicznego, ochrony zasobów genowych oraz roślin zmodyfikowanych genetycznie;
6) uczestnictwa w pracach grup problemowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO), Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa, Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) oraz Międzyrządowej Technicznej Grupy Roboczej ds. Zasobów Genetycznych Roślin, Organu Zarządzającego Międzynarodowym Traktatem o Roślinnych Zasobach Genowych dla Wyżywienia i Rolnictwa, Konferencji Stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej;
7) nadzoru nad realizacją zadań z zakresu tworzenia i wprowadzania postępu biologicznego do produkcji roślinnej;
8) koordynacji zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa białkowego kraju;
9) normalizacji metod oceny nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz nasiennictwa rolniczego i produktów rolnych;
10) projektów pomocowych dotyczących spraw fitosanitarnych, nasiennictwa, nadzoru fitosanitarnego i ochrony roślin, gospodarki nawozowej i agrochemicznej obsługi rolnictwa;
11) ochrony środowiska w zakresie gospodarki nawozowej i stosowania środków ochrony roślin;
12) dopuszczania do obrotu, obrotu i stosowania w rolnictwie środków ochrony roślin, nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, a także prowadzenia rejestrów środków ochrony roślin i nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin;
13) zatwierdzania przez Komisję Europejską substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków do stosowania w środkach ochrony roślin oraz współpracy w tym zakresie z podmiotami upoważnionymi w tym zakresie przez Ministra do opracowywania ocen lub uwag, Komisją do spraw Środków Ochrony Roślin, właściwymi urzędami w państwach członkowskich UE, Europejskim Urzędem do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i Komisją Europejską;
14) dopuszczania do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych oraz amatorskich roślin warzywnych;
15) koordynacji zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych - Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), i Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa;
16) współpracy z Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie monitorowania oraz ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, a także w zakresie wdrożenia integrowanej ochrony roślin, nadzoru fitosanitarnego, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz roślinnych zasobów genowych;
17) opracowania i koordynacji realizacji Krajowego Planu Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin;
18) koordynacji realizacji Programu dla Polskiego Ziemniaka;
19) gromadzenia informacji o zatruciach ludzi i pszczół środkami ochrony roślin;
20) koordynacji spraw związanych z zarządzaniem azotanami w środowisku rolniczym, w tym realizacji dyrektywy 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego;
21) wymiany informacji dotyczących wpływu zanieczyszczeń rolniczych na stan Morza Bałtyckiego w ramach Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r., we współpracy z Ministerstwem Środowiska;
22) współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej;
23) współpracy z Departamentem Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie rezerw strategicznych;
24) podległości i nadzorowania:
a) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
b) Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
c) Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
d) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawach hodowli roślin uprawnych w spółkach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz w zakresie wykonywania zadań związanych z udzielaniem dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego za 2017 r.,
e) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wykonywania zadań związanych z udzielaniem dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego,
f) Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie przepisów dotyczących:
wprowadzania do obrotu nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin,
znakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
§  16. 
1.  DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO realizuje zadania Ministra związane z wykonywaniem praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których uprawnienia te zostały przekazane Ministrowi na podstawie przepisów o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) wykonywania korporacyjnych 1 majątkowych praw Skarbu Państwa jako wspólnika lub akcjonariusza, w tym związanych z:
a) wyborem członków organów nadzorczych,
b) zwoływaniem zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia,
c) udziałem na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu,
d) zaskarżaniem uchwał zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia;
2) monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek;
3) bieżącego kontaktu ze spółkami oraz ich organami;
4) bieżącej współpracy z członkami organów nadzorczych wskazanych do tych organów przez Skarb Państwa.
2.  Departament Nadzoru Właścicielskiego realizuje zadania Ministra związane z nadzorem nad instytutami badawczymi w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych.
§  17.  DEPARTAMENT PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH realizuje zadania Ministra dotyczące płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, niektórych zadań PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, wymogów wzajemnej zgodności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz koordynacji zagadnień ochrony środowiska. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) wsparcia bezpośredniego, w tym w szczególności w zakresie zasad, trybu i warunków przyznawania:
a) jednolitej płatności obszarowej,
b) płatności za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska, w tym dywersyfikacja upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych, obszary proekologiczne,
c) płatności dla małych gospodarstw,
d) płatności związanej z produkcją,
e) płatności dla młodych rolników,
f) płatności dodatkowej;
2) zasad i trybu przyznawania przejściowego wsparcia krajowego;
3) wymogów zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance);
4) nadzoru nad wykonywaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań w zakresie:
a) funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ZSZiK),
b) realizacji płatności w ramach wsparcia bezpośredniego oraz przejściowego wsparcia krajowego, o których mowa w pkt 1 i 2,
c) wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance),
d) działań PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, o których mowa w pkt 15-17;
5) analiz i monitorowania zmian Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących płatności bezpośrednich oraz działań PROW 2014-2020, o których mowa w pkt 17, w tym opracowywania propozycji kierunkowych;
6) krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności prowadzonego i wykorzystywanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie:
a) przyznawania i wypłaty płatności w ramach: systemów wsparcia bezpośredniego, PROW 2007-2013, PROW 2014-2020, o których mowa w pkt 16-17,
b) weryfikacji warunków przyznawania i wypłaty pomocy,
c) identyfikacji producentów rolnych,
d) identyfikacji działek rolnych;
7) opiniowania i monitorowania działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie prawidłowego funkcjonowania Systemu Identyfikacji Działek Rolnych w technologii GIS dla potrzeb płatności bezpośrednich oraz działań PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020, o których mowa w pkt 15-17;
8) koordynacji spraw ochrony środowiska na obszarach wiejskich oraz współpracy w tym zakresie z Ministerstwem Środowiska;
9) koordynacji prac dotyczących współpracy z Ministerstwem Środowiska w zakresie przygotowania strategii Polityka Ekologiczna Państwa (2030);
10) koordynacji prac dotyczących współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie przygotowania Priorytetowych Ram Działań (PAF) dla sieci Natura 2000 dla Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027;
11) współpracy z Ministerstwem Środowiska, Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz opiniowania dokumentów w zakresie obszarów Natura 2000;
12) uczestnictwa w pracach grupy roboczej OECD "Rolnictwo i środowisko" oraz opiniowania dokumentów związanych z pracą tej grupy;
13) koordynacji prac dotyczących współpracy w zakresie ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie w dniu 22 maja 2003 r.;
14) koordynacji spraw związanych z wdrażaniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń z sektora rolnego;
15) realizacji zadań w zakresie następujących działań PROW 2004-2006:
a) Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
b) Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt,
c) Zalesianie gruntów rolnych,
d) Wspieranie gospodarstw niskotowarowych,
e) Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej;
16) wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w zakresie następujących działań PROW 2007-2013:
a) Program rolno-środowiskowy,
b) Wspieranie gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
c) Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonej przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych,
d) Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne;
17) wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w zakresie następujących działań PROW 2014-2020:
a) Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów,
b) Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne,
c) Rolnictwo ekologiczne,
d) Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami;
18) przygotowywanie zmian do PROW 2014-2020 w zakresie projektowanego działania "Dobrostan zwierząt";
19) koordynacji spraw związanych z ochroną powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami stałymi (realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami).
§  18.  DEPARTAMENT PRAWNO-LEGISLACYJNY realizuje zadania w zakresie obsługi prawno-legislacyjnej Ministerstwa. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) współudziału przy opracowywaniu przez departamenty, a także opracowywania ostatecznego tekstu projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów ustaw;
2) opiniowania pod względem prawnym i współudziału w uzgadnianiu projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów ustaw opracowywanych przez organy administracji rządowej;
3) opiniowania projektów umów, umów międzynarodowych i porozumień zawieranych przez Ministra lub Ministerstwo;
4) opiniowania pod względem prawnym spraw zgłaszanych przez departamenty;
5) koordynacji kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodów i organy administracji niezespolonej;
6) koordynacji działań dotyczących systemu notyfikacji aktów prawnych zawierających przepisy techniczne;
7) występowania w charakterze pełnomocnika Ministra lub Ministerstwa przed sądami oraz przed innymi organami orzekającymi;
8) koordynacji analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz udziału w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE;
9) koordynacji działań dotyczących monitorowania stanu wdrażania aktów prawa UE, notyfikacji transpozycji dyrektyw UE w bazie Komisji Europejskiej oraz postępowań w związku z brakiem prawidłowej transpozycji dyrektyw UE w trybie art. 258 TFUE;
10) udziału w posiedzeniach komisji prawniczej;
11) kierowania aktów prawnych do redakcji Dziennika Ustaw RP, Dziennika Urzędowego RP "Monitor Polski" i Dziennika Urzędowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu ich ogłoszenia;
12) prowadzenia rejestru i zbioru zarządzeń wydanych przez Ministra, także w formie elektronicznej oraz udostępniania wydanych zarządzeń;
13) prowadzenia analiz dotyczących przebiegu prac nad projektami aktów normatywnych opracowywanych w Ministerstwie, na podstawie informacji przekazywanych przez właściwe departamenty;
14) koordynowania prac związanych z opracowywaniem wykazów prac legislacyjnych w Ministerstwie.
§  19.  DEPARTAMENT PROMOCJI I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI realizuje zadania Ministra dotyczące informacji i promocji dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych, statystyki rolnej, rolniczej informacji rynkowej, jakości handlowej żywności, normalizacji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz rolnictwa ekologicznego, a także podległości Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie objęte zakresem działania innych departamentów. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej rolnictwa i artykułów rolno-spożywczych w kraju i zagranicą, w szczególności produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, uczestniczących w systemie oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia, gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
2) koordynacji spraw związanych z tworzeniem oraz funkcjonowaniem systemów i funduszy promocji produktów rolno-spożywczych;
3) mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych;
4) programu "Poznaj Dobrą Żywność", w tym działalności promocyjnej i informacyjnej w kraju i zagranicą dotyczącej tego programu;
5) współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz z organami administracji publicznej i instytucjami w zakresie promocji polskiego rolnictwa w kraju i za granicą;
6) organizowania stoisk informacyjnych Ministerstwa na krajowych i międzynarodowych imprezach promocyjno-wystawienniczych;
7) planowania i realizacji działań wynikających z Planów Operacyjnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w ramach PROW 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
8) koordynacji działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez inne departamenty;
9) upoważnień dla akredytowanych jednostek certyfikujących w systemie oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
10) nadzoru i koordynacji systemu kontroli i certyfikacji w systemie oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
11) rejestracji i ochrony gwarantowanych tradycyjnych specjalności, nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych, środków spożywczych i napojów spirytusowych oraz wyrobów winiarskich;
12) koordynacji spraw związanych z uznawaniem systemów jakości żywności za krajowe;
13) prowadzenia i obsługi Listy Produktów Tradycyjnych;
14) realizacji zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej;
15) koordynacji spraw z zakresu statystyki rolnej;
16) monitorowania sytuacji podażowo-popytowej na rynkach rolnych;
17) jakości handlowej żywności oraz współpracy w zakresie certyfikacji żywności;
18) koordynacji spraw z zakresu normalizacji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym;
19) nadzoru nad prowadzeniem badań w rolnictwie ekologicznym;
20) upoważnień dla akredytowanych jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym;
21) nadzoru i koordynacji systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym;
22) gromadzenia i przekazywania informacji o stanie rolnictwa ekologicznego do Komisji Europejskiej;
23) opracowania i koordynacji realizacji Planu Działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego;
24) nadzoru nad wykonywaniem zadań przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w zakresie:
a) obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,
b) prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych oraz wspierania działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
c) wspierania rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą.
§  20.  DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH realizuje zadania Ministra w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie objęte zakresem działania innych departamentów. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem zadań Instytucji Zarządzającej SPO 2004-2006 dla następujących działań Programu:
a) Inwestycje w gospodarstwach rolnych,
b) Ułatwianie startu młodym rolnikom,
c) Szkolenia,
d) Wsparcie doradztwa rolniczego,
e) Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych,
f) Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych,
g) Scalanie gruntów,
h) Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego,
i) Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów,
j) Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,
k) Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem,
l) Pilotażowy Program Leader +;
2) wykonywania zadań Organu Zarządzającego w zakresie następujących działań PROW 2004-2006:
a) Renty strukturalne,
b) Grupy producentów rolnych;
3) koordynacji wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej PROW 2007-2013;
4) realizacji zadań w zakresie następujących działań PROW 2007-2013:
a) Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
b) Ułatwianie startu młodym rolnikom,
c) Renty strukturalne,
d) Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów,
e) Modernizacja gospodarstw rolnych,
f) Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
g) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,
h) Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności,
i) Działania informacyjne i promocyjne,
j) Grupy producentów rolnych,
k) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
l) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
m) Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
n) Odnowa i rozwój wsi,
o) Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
p) Wdrażanie projektów współpracy,
q) Funkcjonowanie lokalnych grup działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja,
r) Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;
5) koordynacji wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020;
6) realizacji zadań w zakresie następujących działań PROW 2014-2020:
a) Transfer wiedzy i działalność informacyjna,
b) Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw,
c) Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych,
d) Inwestycje w środki trwałe,
e) Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych,
f) Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej,
g) Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,
h) Tworzenie grup producentów i organizacji producentów,
i) Współpraca,
j) Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER;
7) koordynacji wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020 w zakresie zarządzania instrumentami finansowymi;
8) koordynacji prac związanych z rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność;
9) koordynacji współpracy z Europejską Siecią Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich;
10) udziału we współpracy z Europejską Siecią na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW) oraz KSOW;
11) koordynacji realizacji programów Rozwoju Instytucjonalnego, w szczególności programów finansowanych przez Komisję Europejską w zakresie współpracy bliźniaczej;
12) koordynacji spraw w zakresie cyfryzacji w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych;
13) nadzoru nad Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie działania realizowanego w ramach PROW 2007-2013 - Działania informacyjne i promocyjne oraz w zakresie PROW 2014-2020 - Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych.
§  21.  DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH realizuje zadania Ministra dotyczące regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz rynków ziemniaków, napojów spirytusowych, aromatyzowanych produktów sektora wina, fermentowanych napojów winiarskich i piwa, a także spółdzielczości rolniczej, grup producentów rolnych i ich związków, organizacji producentów i ich zrzeszeń, organizacji międzybranżowych oraz restrukturyzacji przetwórstwa rolno-spożywczego. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) analiz Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, w szczególności:
a) przygotowywania stanowiska i udziału w posiedzeniach organów UE dotyczących zmian horyzontalnych Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie regulacji rynków rolnych,
b) prowadzenia prac analitycznych dotyczących relacji pomiędzy Wspólną Organizacją Rynków Rolnych i pozostałymi obszarami Wspólnej Polityki Rolnej;
2) udziału w pracach międzynarodowych organizacji surowcowych do spraw zbóż, oliwy i cukru;
3) realizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii w odniesieniu do uprawy maku i konopi włóknistych;
4) prowadzenia rejestrów działalności regulowanej w zakresie:
a) wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego,
b) wytwarzania wyrobów tytoniowych,
c) wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich,
d) wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych;
5) rozwoju rynków rolnych oraz struktur wspierających sprzedaż krajowych towarów rolno-spożywczych;
6) koordynacji spraw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym;
7) regulowania stosunków umownych w ramach łańcucha dostaw towarów rolno-spożywczych;
8) kontroli podmiotów wpisanych do rejestrów działalności regulowanej;
9) opracowywania krajowego programu wsparcia pszczelarstwa oraz prowadzenia spraw związanych z tym programem;
10) współpracy z Departamentem Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie rezerw strategicznych;
11) funkcjonowania oraz rozwoju spółdzielczości rolniczej, grup producentów rolnych i ich związków, organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych;
12) rozwoju i restrukturyzacji przetwórstwa rolno-spożywczego;
13) współpracy z Punktem Kontaktowym Komisji Kodeksu Żywnościowego w zakresie owoców i warzyw, tłuszczów i olejów, cukru, zbóż i roślin strączkowych, przypraw i ziół kulinarnych oraz mleka i przetworów mlecznych;
14) nadzoru nad wykonywaniem zadań przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w zakresie:
a) kontroli obowiązku zawierania umów na dostawy produktów rolnych,
b) realizacji programu dla szkół, o którym mowa w przepisach o organizacji niektórych rynków rolnych,
c) wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
d) administrowania obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (towary z grupy non-aneks I),
e) pomocy w sprawach dotyczących realizacji programu "Owoce i warzywa w szkole" oraz programu "Mleko w szkole",
f) rynku cukru,
g) dopłat do przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa,
h) administrowania potencjałem produkcyjnym winorośli i wina,
i) monitorowania uprawy tytoniu oraz produkcji i zbytu surowca tytoniowego, a także nadzoru nad uprawą oraz produkcją i zbytem surowca tytoniowego,
j) innych spraw dotyczących wspólnej organizacji rynków rolnych;
15) nadzoru nad wykonywaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań w zakresie mechanizmów dotyczących rynków rolnych, grup producentów rolnych i ich związków, organizacji producentów i ich zrzeszeń, organizacji międzybranżowych, w tym udzielania wsparcia w ramach mechanizmu pomocy dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz uznanych organizacji producentów owoców i warzyw;
16) nadzoru nad wykonywaniem przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zadań dotyczących wymagań dla nieprzetworzonych i przetworzonych produktów objętych wspólną organizacją rynków rolnych oraz rynków ziemniaków, napojów spirytusowych, aromatyzowanych produktów sektora wina, fermentowanych napojów winiarskich i piwa, w tym wymagań dotyczących znakowania tych produktów wykraczających poza zasady horyzontalne odnoszące się do znakowania.
§  22.  DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH I OŚWIATY ROLNICZEJ realizuje zadania Ministra dotyczące zabezpieczenia społecznego rolników, aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi, rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, oświaty rolniczej, ochrony dziedzictwa kulturowego wsi, a także współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz samorządem rolniczym. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) funkcjonowania systemu ubezpieczenia społecznego rolników;
2) polityki społecznej i zdrowotnej wobec mieszkańców obszarów wiejskich;
3) ochrony dziedzictwa kulturowego wsi, społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury społecznej zapewniającej mieszkańcom wsi dostęp do dóbr i usług publicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i uzdrowiskowej;
4) promocji zatrudnienia, w tym współpracy z właściwymi ministerstwami w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju pozarolniczego rynku pracy na obszarach wiejskich;
5) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym rozwoju turystyki wiejskiej, agroturystyki i ekoturystyki;
6) koordynacji zadań związanych z poprawą jakości regulacji i wdrażania systemu nowoczesnych regulacji gospodarowania;
7) zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w rolnictwie;
8) opracowywania rozwiązań dotyczących oświaty rolniczej;
9) opracowywania rozwiązań na rzecz zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez młodzież i dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich;
10) uznawania kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej;
11) monitorowania spraw związanych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji oraz nadzorem nad walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
12) współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty rolniczej;
13) ustalania podstaw programowych, ramowych planów nauczania oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
14) wsparcia systemu doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych;
15) zakładania, przekształcania i przejmowania szkół i placówek rolniczych;
16) spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek rolniczych;
17) realizacji zadań organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny nad publicznymi szkołami i placówkami rolniczymi oraz publiczną placówką doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, prowadzonych przez Ministra;
18) działań związanych ze wspomaganiem materialnym i organizacyjnym szkół i placówek rolniczych prowadzonych przez inne organy w zakresie zajęć praktycznych oraz stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia zawodowego;
19) współpracy samorządu rolniczego z instytucjami międzynarodowymi;
20) współpracy ze związkami zawodowymi, organami samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządem rolniczym oraz organizacjami pozarządowymi;
21) współpracy z Centrum Koordynacyjnym SOLVIT;
22) nadzoru Ministra nad działalnością Krajowej Rady Izb Rolniczych;
23) prowadzenia wspólnych instytucji kultury;
24) podległości i nadzorowania:
a) Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego,
b) Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
c) Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej,
d) szkół i placówek rolniczych prowadzonych przez Ministra,
e) Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
§  23.  DEPARTAMENT STRATEGII i ANALIZ realizuje zadania Ministra dotyczące koordynacji realizacji krajowych strategii rozwoju, strategii EUROPA 2020, udziału w pracach dotyczących reform Wspólnej Polityki Rolnej oraz analiz wpływu polityk UE i polityk krajowych na polskie rolnictwo i obszary wiejskie, biogospodarki, innowacyjności w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, a także wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) koordynacji spraw związanych z rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa w Umowie Partnerstwa oraz programach operacyjnych współfinansowanych z udziałem środków polityki spójności;
2) aktualizacji, monitorowania i sprawozdawczości Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020;
3) koordynacji opracowania, monitorowania i sprawozdawczości Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030;
4) koordynacji prac w zakresie przygotowywania, aktualizacji i sprawozdawczości z zadań wpisanych do Krajowego Programu Reform;
5) koordynacji prac w zakresie reform Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności uproszczenia tej polityki oraz koordynacji realizacji, we współpracy z właściwymi departamentami, działań służących informowaniu o przebiegu i wynikach reformy Wspólnej Polityki Rolnej, jak również o ocenie jej wpływu na warunki funkcjonowania sektora rolnego oraz obszarów wiejskich w RP;
6) koordynacji prac nad przygotowaniem Krajowego Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027;
7) koordynacji opracowywania analiz obejmujących ocenę wpływu i skutki zmian polityk UE, w tym Wspólnej Polityki Rolnej, wieloletnich ram finansowych UE, polityki spójności, a także zmian polityk krajowych na warunki funkcjonowania i sytuację ekonomiczną oraz finansową polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich;
8) koordynacji prac w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji projektów strategicznych Ministerstwa, w tym Planu dla wsi oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.);
9) koordynacji prac w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) i innych strategiach rozwoju wynikających z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w dokumentach wdrażających postanowienia Strategii EUROPA 2020, EUROPA 2030, Agenda ONZ 2030;
10) koordynacji prac dotyczących udziału Ministerstwa w monitorowaniu i sprawozdawczości z realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.);
11) ocen oraz prac analitycznych mających na celu przygotowanie projektów stanowisk wobec reformy innych polityk wspólnotowych, mających wpływ na warunki funkcjonowania sektora rolnego oraz obszarów wiejskich w RP, w szczególności dotyczących okresowych przeglądów wieloletnich ram finansowych UE oraz realizacji strategii Europa 2020;
12) wymiany informacji i know-how z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi dotyczących opracowywania analiz w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk wspólnotowych;
13) przygotowywania zbiorczych resortowych opracowań dotyczących działań wynikających z włączenia polskiego sektora rolno-żywnościowego do struktur UE;
14) koordynacji wdrażania "Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego" w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich;
15) koordynacji spraw związanych z wpływem zmian klimatu na sektor rolnictwa;
16) koordynacji spraw z zakresu biogospodarki w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych;
17) koordynacji spraw z zakresu innowacyjności w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych;
18) udziału w pracach grupy roboczej OECD "Polityki i Rynki Rolne".
§  24.  DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ realizuje zadania Ministra dotyczące koordynacji uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej, współpracy z urzędem obsługującym ministra właściwego ds. członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz Komitetem do Spraw Europejskich, w pracach organów UE oraz w ramach OECD, FAO, WTO i innych organizacji międzynarodowych, a także dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) udziału w procesie decyzyjnym UE, w szczególności:
a) współpracy z urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie bieżących zadań związanych z członkostwem RP w UE,
b) prowadzenia prac związanych z udziałem przedstawiciela Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich,
c) prowadzenia prac związanych z uczestnictwem Ministra i przedstawicieli Ministra w pracach organów UE, w tym przygotowywania instrukcji wyjazdowych na posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa i Specjalnego Komitetu ds. Rolnych (SCA) oraz wkładów do instrukcji na posiedzenia innych Rad sektorowych, COREPER I i II,
d) koordynacji przygotowywania stanowisk Rządu do projektów legislacyjnych i pozalegislacyjnych aktów UE,
e) koordynacji obiegu dokumentów UE w Ministerstwie;
2) współpracy międzynarodowej:
a) współpracy bilateralnej, w tym:
przygotowywania zbiorczego stanowiska do rozmów na posiedzenia międzyrządowych komisji mieszanych, resortowych grup roboczych oraz do rozmów przedstawicieli Ministerstwa z partnerami zagranicznymi,
opracowywania okresowych analiz i informacji na temat współpracy z zagranicą w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, koordynowania i opracowywania dokumentów zbiorczych, opinii i wniosków do dokumentów programowych, dotyczących polityki zagranicznej, gospodarczej i naukowo-technicznej oraz regulacji prawno-traktatowych określających zasady ich realizacji dla instytucji rządowych,
przygotowywania projektów umów międzynarodowych o ogólnych zasadach współpracy bilateralnej w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz monitorowania ich realizacji,
organizacji oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych w Ministerstwie oraz przedstawicieli Kierownictwa Ministerstwa za granicą,
współpracy z ministerstwami rolnictwa innych państw, placówkami dyplomatycznymi w RP oraz Ambasadami RP,
b) współpracy z organizacjami międzynarodowymi, w tym z Organizacją Narodów Zjednoczonych, FAO, OECD, Inicjatywą Środkowo - Europejską (IŚE), w tym:
koordynacji uczestnictwa Ministerstwa oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra w pracach organizacji międzynarodowych, udziału w obradach oraz analizowaniu i przygotowywaniu stanowiska Ministerstwa do prezentowania na forach tych organizacji,
przygotowywania na potrzeby Ministerstwa, a także innych resortów współpracujących (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stałe Przedstawicielstwa RP) materiałów i wkładów dotyczących członkostwa RP w organizacjach międzynarodowych,
współpracy z biurami organizacji międzynarodowych i przedstawicielstwami RP akredytowanymi przy tych organizacjach,
koordynacji działań w zakresie pomocy rozwojowej,
c) koordynacji uczestnictwa Ministerstwa i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra w implementacji Partnerstwa Wschodniego;
3) spraw finansowych i organizacyjnych, w tym:
a) planowania i gospodarowania środkami finansowymi, przeznaczonymi na realizację zadań wynikających z członkostwa w UE, w pracach organów UE oraz organizacji międzynarodowych, a także dwustronnej i wielostronnej współpracy naukowo-technicznej z zagranicą,
b) technicznej obsługi zagranicznych delegacji służbowych pracowników Ministerstwa oraz koordynacji tłumaczeń wykonywanych na potrzeby Ministerstwa;
4) obsługi Komitetu w sprawach horyzontalnych dotyczących handlu przetworzonymi produktami rolnymi niewymienionymi w załączniku I do Traktatu;
5) koordynacji wykonywania zadań związanych z realizacją wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do sektora rolnego m.in. przygotowywania wkładów do notyfikacji UE do WTO w zakresie wsparcia wewnętrznego, monitorowania wywiązywania się krajów trzecich ze zobowiązań międzynarodowych z zakresu polityki handlowej wobec UE, w tym Polski, przygotowywania opracowań, opinii, wniosków w zakresie wspólnej polityki handlowej;
6) przygotowania stanowiska Ministerstwa w obszarze wspólnej polityki handlowej, w szczególności w odniesieniu do problematyki dyskutowanej na posiedzeniach Komitetu ds. Polityki Handlowej (organ doradczy Rady UE), w tym zwłaszcza:
a) negocjacji w ramach WTO w obszarze rolnictwa (w tym posiedzeń Komitetu WTO ds. Rolnictwa),
b) problematyki środków ochronnych i autonomicznych,
c) negocjacji umów o handlu preferencyjnym (w szczególności wymiany koncesji taryfowych w obrotach towarami rolnymi),
d) negocjacji związanych z wystąpieniem z UE Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie handlu towarami rolnymi;
7) udziału w pracach grupy roboczej OECD "Rolnictwo i Handel";
8) wykorzystania środków pochodzących z Funduszy Counterpart Funds (CPF) Sektorowych Agrolinia (PL9005);
9) obsadzania i funkcjonowania stanowisk do spraw rolnych w placówkach zagranicznych.
§  25. 
1.  DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH realizuje zadania Ministra w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, prowadzenia przygotowań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony RP, funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także zapewnia, przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) realizacji zadań centrum zarządzania kryzysowego Ministra;
2) zapewniania funkcjonowania pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
3) koordynacji i współudziału w opracowaniu dokumentacji planowania cywilnego oraz organizacji zadań obrony cywilnej w Ministerstwie;
4) uczestnictwa w pracach grup roboczych bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego resortów rolnictwa państw sojuszniczych;
5) koordynacji zadań związanych z infrastrukturą krytyczną Ministerstwa oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
6) monitorowania krajowych producentów żywności w celu określenia zasad gospodarowania w sytuacjach kryzysowych;
7) koordynacji zadań związanych z implementacją Konwencji w zakresie rozwoju, produkcji i magazynowania broni biologicznej i toksynowej oraz o jej zniszczeniu (BTWC), a także z zapobieganiem nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i implementacją "Inicjatywy Krakowskiej" - Proliferation Security Initiative (PSI);
8) współpracy z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) w ramach zobowiązań sojuszniczych;
9) planowania i koordynacji przygotowań obronnych Ministerstwa, zapewniających jego funkcjonowanie w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
10) programowania obronnego przedsięwzięć rzeczowo-finansowych oraz planowania środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań obronnych Ministerstwa;
11) koordynacji zadań obronnych na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych poprzez realizację Celów Sił Zbrojnych NATO dla RP;
12) przedstawiania propozycji wykazu obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz koordynowania ich szczególnej ochrony;
13) funkcjonowania systemu szkolenia obronnego i jego kontroli;
14) realizacji i koordynacji planowania operacyjnego i programowania obronnego Ministerstwa oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
15) współudziału w opracowaniu Centralnego Programu Mobilizacji Gospodarki;
16) koordynacji przygotowania zespołu krajowych ekspertów rolnych w ramach współpracy z UE i NATO;
17) koordynowania realizacji zadań przez departamenty odpowiedzialne za określanie propozycji rezerw strategicznych oraz współpracy z Ministerstwem Energii w tym zakresie;
18) postępowań sprawdzających;
19) organizowania i prowadzenia szkoleń pracowników Ministerstwa w zakresie ochrony informacji niejawnych;
20) prowadzenia ewidencji pracowników uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych;
21) opracowywania i aktualizacji planów, instrukcji i innych dokumentów wymaganych ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz nadzorowania ich realizacji;
22) merytorycznego nadzoru nad ochroną fizyczną informacji niejawnych w Ministerstwie oraz doraźnej kontroli stosowanych środków ochrony fizycznej;
23) zapewniania ochrony systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych;
24) kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne w Ministerstwie;
25) organizacji i działalności kancelarii tajnej krajowej oraz kancelarii tajnej UE i NATO;
26) zbierania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym oraz analizowania danych w nich zawartych;
27) podejmowania działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
28) organizacji, doradztwa, nadzoru i prowadzenia prezentacji oraz szkoleń związanych z wykorzystaniem systemów komputerowych w zakresie obsługi i bezpieczeństwa informacji;
29) nadzoru nad realizacją zadań w zakresie wdrożenia i aktualizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
30) ochrony danych osobowych.
2.  Zadania, o których mowa w ust. 1 zdanie drugie pkt 18-27, realizuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych bezpośrednio podległy Ministrowi, przy pomocy Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych wraz z Kancelarią Tajną.
3.  Zadania, o których mowa w ust. 1 zdanie drugie pkt 30, realizuje Inspektor Ochrony Danych bezpośrednio podległy Ministrowi, przy pomocy Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
§  26.  BIURO ADMINISTRACYJNO-BUDŻETOWE realizuje zadania dotyczące spraw finansowych, budżetowych, administracyjnych i obsługi technicznej w Ministerstwie oraz ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapewnia administrowanie siecią teleinformatyczną. W szczególności Biuro prowadzi sprawy w zakresie:
1) planowania dochodów i wydatków budżetowych dotyczących działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w tym w zakresie budżetu zadaniowego;
2) planowania wydatków majątkowych Ministerstwa, w tym zakupów inwestycyjnych;
3) ustalania procedur kontroli finansowej dotyczącej operacji finansowych związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem w zakresie działania Biura;
4) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji;
5) realizacji dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu 750-Administracja publiczna rozdziału 75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
6) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zadań z innych działów, w szczególności z działu 010-Rolnictwo i łowiectwo;
7) prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie:
a) dochodów i wydatków budżetowych Ministerstwa dotyczących działu 750-Administracja publiczna,
b) projektów realizowanych w ramach pomocy technicznej,
c) różnych zadań w szczególności finansowanych z działu 010-Rolnictwo i łowiectwo,
d) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych i innych rachunków pomocniczych jednostek budżetowych;
8) sporządzania sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
9) obsługi finansowej, bankowej, rachunkowo-kasowej Ministerstwa w zakresie zakupu materiałów, wyposażenia oraz usług;
10) obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa-TREZOR, jako dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych;
11) dokonywania analiz wykorzystania środków budżetowych ujętych w planie Biura oraz przygotowywania informacji miesięcznych na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa i departamentów;
12) monitorowania wykorzystywania środków finansowych pomocy technicznej w zakresie PROW 2014-2020;
13) obsługi finansowej wynagrodzeń pracowników Ministerstwa;
14) ubezpieczeń społecznych pracowników Ministerstwa i zleceniobiorców oraz obsługi programu "Płatnik";
15) współpracy i rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
16) sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu byłych pracowników Ministerstwa oraz zlikwidowanych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, których dokumenty znajdują się w archiwum Ministerstwa;
17) obsługi systemu rejestracji faktur i rachunków;
18) ewidencji oraz rozliczania umów cywilnoprawnych zawieranych przez Ministerstwo;
19) dokonywania rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzania deklaracji do Urzędu Skarbowego w wyznaczonych terminach;
20) prowadzenia spraw w zakresie kompleksowej obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i byłych pracowników Ministerstwa;
21) realizacji zadań związanych z budową, eksploatacją i wdrażaniem systemów e-administracji i innych systemów związanych z informatyzacją administracji rządowej w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;
22) zgłaszania opracowanych przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa wzorów dokumentów elektronicznych do Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych;
23) koordynacji działań służących projektowaniu, nadzorowaniu procesów budowy i eksploatacji oraz organizowaniu infrastruktury teleinformatycznej;
24) zabezpieczenia sieciowych systemów teleinformatycznych eksploatowanych i funkcjonujących w Ministerstwie;
25) zapewniania prawidłowości funkcjonowania teleinformatycznych urządzeń sieciowych oraz nadzoru i kontroli właściwego ich wykorzystania;
26) działań technicznych i organizacyjnych zapewniających szczególne bezpieczeństwo i ochronę danych występujących w sieciach teleinformatycznych;
27) wyposażania departamentów w sprzęt i oprogramowanie komputerowe;
28) zapewniania prawidłowości funkcjonowania sprzętu i urządzeń teleinformatycznych oraz nadzoru i kontroli właściwego ich wykorzystania;
29) informatycznego nadzoru nad ochroną fizyczną gmachu (system wejścia-wyjścia);
30) przygotowania i utrzymania sieciowej infrastruktury teleinformatycznej w obiektach dla stanowisk kierowania w ramach powszechnego obowiązku obrony;
31) współpracy z Departamentem Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie przygotowania i logistycznego zabezpieczenia obiektów dla stanowisk kierowania;
32) archiwizacji dokumentacji Ministerstwa, w tym akt przejętych od zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, które podlegały lub były nadzorowane przez Ministra;
33) prenumeraty prasy i czasopism fachowych dla Ministerstwa, w tym ustalanie potrzeb, zamawianie wydawnictw i ewidencja;
34) zarządzania powierzchnią w gmachu Ministerstwa oraz terenem przyległym;
35) utrzymania nieruchomości Ministerstwa w należytym stanie technicznym;
36) prowadzenia Kancelarii Ogólnej i Punktu Podawczego w Ministerstwie;
37) odbierania, rejestrowania w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz przekazywania departamentom korespondencji wpływającej do Ministerstwa, w wersji papierowej lub elektronicznej;
38) zapewniania sprawnej obsługi spotkań w salach konferencyjnych w budynku Ministerstwa w wymaganym zakresie;
39) obsługi technicznej departamentów w zakresie dystrybucji korespondencji, dostaw i przeprowadzek;
40) prowadzenia obsługi zaopatrzeniowej Ministerstwa;
41) prowadzenia gospodarki magazynowej;
42) administrowania i gospodarowania składnikami majątkowymi Ministerstwa;
43) zapewnienia obsługi transportowej w Ministerstwie;
44) bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie;
45) zapewnienia świadczenia usług w zakresie medycyny pracy;
46) wskazywania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz przygotowywania materiałów dla Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych do dalszego użytkowania i przeprowadzania przetargów związanych ze sprzedażą tych składników oraz praw;
47) nadzoru nad ochroną fizyczną budynku Ministerstwa;
48) nadzoru nad realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
49) udziału przedstawiciela Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.
§  27. 
1.  BIURO DYREKTORA GENERALNEGO realizuje zadania związane z zatrudnianiem i szkoleniem pracowników, organizacją Ministerstwa i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, udzielaniem zamówień publicznych, a także audytem wewnętrznym.
2.  Biuro prowadzi w szczególności sprawy w zakresie:
1) spraw osobowych pracowników Ministerstwa;
2) naboru pracowników, analizy stanu zatrudnienia oraz realizacji zadań wynikających z przepisów o służbie cywilnej;
3) spraw osobowych kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, z wyłączeniem szkół i placówek rolniczych;
4) sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu obecnym i byłym pracownikom Ministerstwa oraz udostępniania dla celów emerytalnych dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem pracownikom zlikwidowanych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, których dokumenty znajdują się w archiwum Ministerstwa;
5) współpracy z Departamentem Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej z urzędu lub na wniosek pracowników Ministerstwa;
6) szkolenia, dokształcania i rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa;
7) praktyk zawodowych w Ministerstwie;
8) opracowywania projektów statutu i regulaminu organizacyjnego Ministerstwa;
9) przygotowywania projektów zakresów czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie;
10) opiniowania projektów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych departamentów;
11) rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy departamentami;
12) opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz opracowywania projektów statutów tych jednostek, z wyłączeniem wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz szkół i placówek rolniczych;
13) ewidencji fundacji działających w sferze rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz ustalania właściwości merytorycznej departamentów w stosunku do tych jednostek;
14) powoływania rad i zespołów jako organów pomocniczych Ministra, w szczególności opracowywania projektów aktów prawnych w tym zakresie - na wniosek właściwych departamentów, po uzyskaniu akceptacji członka kierownictwa nadzorującego departament wnioskujący;
15) delegowania przedstawicieli Ministra do organów pomocniczych powołanych przez inne organy administracji publicznej oraz do władz fundacji;
16) przygotowywania, na wniosek właściwych departamentów, projektów pełnomocnictw Ministra i upoważnień Ministra do załatwiania spraw, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu oraz prowadzenia rejestru pełnomocnictw i upoważnień, a także projektów pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora Generalnego do załatwiania spraw w jego imieniu oraz prowadzenia rejestru pełnomocnictw i upoważnień;
17) prowadzenia rejestru i zbioru zarządzeń Dyrektora Generalnego Ministerstwa, także w formie elektronicznej oraz udostępniania wydanych zarządzeń;
18) opracowywania projektu instrukcji kancelaryjnej;
19) udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane dla Ministerstwa;
20) przekazywanie departamentom wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego celem załatwienia oraz prowadzenie ich ewidencji.
3.  W strukturze Biura funkcjonuje Zespół Audytu Wewnętrznego, do zadań którego należy w szczególności:
1) wykonywanie czynności związanych z audytem wewnętrznym;
2) obsługa organizacyjna komitetu audytu.
4.  Kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego w zakresie realizowanych zadań podlega Ministrowi.
§  28.  BIURO KONTROLI realizuje zadania dotyczące przeprowadzania kontroli, skarg, wniosków, listów i petycji. W szczególności Biuro prowadzi sprawy w zakresie:
1) przeprowadzania kontroli wewnętrznej departamentów, samodzielnie lub we współpracy z departamentami, w szczególności w zakresie prawidłowości działania lub wykonywania zadań;
2) przeprowadzania kontroli jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, samodzielnie lub we współpracy z departamentami, w szczególności w zakresie prawidłowości działania lub wykonywania zadań;
3) przeprowadzania kontroli innych jednostek działających w sferze rolnictwa, rynków rolnych i rozwoju wsi, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra w ramach kontroli zarządczej;
5) monitorowania realizacji przez departamenty, jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra zaleceń wydanych przez zewnętrzne organy kontroli, Ministra i Dyrektora Generalnego;
6) koordynowania i organizacji w Ministerstwie kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontroli;
7) przygotowywania zbiorczych informacji z przeprowadzonych kontroli i o wykonaniu przez departamenty zaleceń pokontrolnych NIK;
8) sporządzania planów kontroli Biura i sprawozdań z ich realizacji oraz zbiorczych zestawień planów kontroli departamentów i sprawozdań z ich realizacji;
9) współpracy z Ministerstwem Finansów w zakresie realizacji kontroli ex-post mających na celu przeciwdziałanie występowaniu nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy UE;
10) przeprowadzania analizy ryzyka, planowania i koordynacji kontroli ex-post w zakresie realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej na rynku wewnętrznym, przeprowadzanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
11) określania międzynarodowych organów kontroli uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów do krajów trzecich;
12) koordynowania działań antykorupcyjnych w Ministerstwie, w tym prac dotyczących sporządzania informacji i ocen o działaniach antykorupcyjnych;
13) koordynowania i monitorowania prac w zakresie realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji, w tym sporządzania informacji i ocen jego realizacji w Ministerstwie i jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
14) prowadzenia rejestru elektronicznego skarg, wniosków, listów i petycji, przekazywania ich do załatwienia departamentom, kontroli terminowości ich załatwiania przez departamenty i przygotowywania analiz w tym zakresie;
15) koordynowania przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków;
16) współpracy z Departamentem Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie kontroli wykonywania zadań obronnych.
§  29.  BIURO MINISTRA realizuje zadania wynikające z obowiązków Ministra wobec organów władzy publicznej i administracji rządowej. W szczególności Biuro prowadzi sprawy w zakresie:
1) koordynowania problematyki wynikającej z obowiązków Ministra i jego urzędu wobec Sejmu i Senatu RP, Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, współpracy z Kancelariami Sejmu i Senatu oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów;
2) obiegu korespondencji adresowanej do Ministra;
3) obsługi posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa;
4) przedkładania propozycji związanych z wyznaczaniem Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, którym powierza się dodatkowo obowiązki wchodzące w zakres czynności Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w przypadku ich nieobecności;
5) monitorowania realizacji ustaleń Kierownictwa Ministerstwa;
6) nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz odznaki resortowej;
7) obsługi przedstawiciela Ministra w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
8) koordynacji działań podejmowanych w ramach realizacji uprawnień Ministra określonych w przepisach o fundacjach;
9) nadawania honorowych patronatów Ministra, przyznawania nagród, wyróżnień i dyplomów, a także przygotowywania projektów odpowiedzi na listy kierowane do Ministra, projektów listów okolicznościowych oraz projektów odpowiedzi na zaproszenia kierowane do Ministra oraz członków Kierownictwa Ministerstwa;
10) prowadzenia kalendarza spotkań Ministra;
11) funkcjonowania sekretariatów członków Kierownictwa Ministerstwa.
§  30.  BIURO POMOCY TECHNICZNEJ wykonuje zadania związane z realizacją operacji pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020, zadania Instytucji Zarządzającej dla PROW 2007-2013, PROW 2014-2020 w ramach pomocy technicznej. W szczególności Biuro prowadzi sprawy w zakresie:
1) uczestniczenia w przygotowaniu propozycji zmian PROW 2014-2020 w części dotyczącej pomocy technicznej;
2) przygotowywania procedur wdrażania i wytycznych dotyczących pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 oraz opiniowania projektów takich dokumentów opracowywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
3) koordynacji opracowywania i uzgadniania oraz realizacji operacji Ministerstwa w zakresie pomocy technicznej;
4) przygotowywania interpretacji przepisów i odpowiedzi na zapytania dotyczące wdrażania pomocy technicznej w sprawach należących do kompetencji Biura;
5) przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i płatność dla operacji Ministerstwa w zakresie pomocy technicznej we współpracy z Biurem Administracyjno-Budżetowym;
6) koordynacji rozliczania operacji Ministerstwa w zakresie pomocy technicznej;
7) udziału w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji programów w części dotyczącej pomocy technicznej;
8) udziału w informowaniu o pomocy technicznej w zakresie spraw będących w kompetencjach Biura;
9) ustalania procedur oraz rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy technicznej PROW 2014-2020 składanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
10) udziału w przygotowaniu planów kontroli i w kontrolach dotyczących zakresu zadań Biura;
11) współpracy z jednostkami współuczestniczącymi we wdrażaniu pomocy technicznej;
12) koordynacji i nadzoru wdrażania i funkcjonowania KSOW;
13) przygotowywania analiz w zakresie możliwości wykorzystania pomocy technicznej oraz efektywności wykorzystania środków pomocy technicznej;
14) koordynacji i prowadzenia spraw związanych z planowaniem, przygotowywaniem i rozliczaniem umów dotacji celowych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego na realizację zadań z zakresu pomocy technicznej PROW 2014-2020;
15) nadzoru nad agencją płatniczą i pozostałymi beneficjentami pomocy technicznej PROW 2014-2020 oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań pomocy technicznej PROW 2014-2020;
16) udziału w przygotowaniu projektu planu wydatków budżetowych Ministerstwa na współfinansowanie krajowe i finansowanie z budżetu UE w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020;
17) udziału w weryfikacji wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa w ramach pomocy technicznej;
18) prowadzenia rejestru opinii dotyczących kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej PROW 2014-2020, gromadzenia opinii dotyczących wizualizacji w ramach EFRROW oraz zasad wyboru, realizacji i rozliczania operacji partnerów KSOW, w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministra;
19) ogłaszania i koordynacji przeprowadzania konkursów dla partnerów KSOW;
20) monitorowania wykorzystania pomocy technicznej PROW 2014-2020;
21) monitorowania wydatków Ministerstwa w zakresie pomocy technicznej PROW 2014-2020;
22) udziału w pracach dotyczących polityki spójności w okresie programowania 2014-2020 w zakresie pomocy technicznej;
23) przygotowywania oraz aktualizowania Planów Działania Pomocy Technicznej dla Ministerstwa oraz Sprawozdań z realizacji Planów Działania Pomocy Technicznej dla Ministerstwa, we współpracy z departamentami;
24) ustalania procedur tworzenia oraz weryfikowania Planów Działania Pomocy Technicznej oraz Sprawozdań z realizacji Planów Działania Pomocy Technicznej składanych przez poszczególnych beneficjentów pomocy technicznej PROW 2014-2020, we współpracy z departamentami;
25) koordynacji dokonywania oceny operacji zgłaszanych do realizacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym Instytucji Zarządzającej;
26) koordynacji współpracy z ESROW i krajowymi sieciami obszarów wiejskich państw członkowskich;
27) koordynacji i nadzoru przygotowania i wdrażania strategii komunikacji PROW 2014-2020;
28) koordynacji opracowania i realizacji planu działania i dwuletnich planów operacyjnych KSOW oraz ich zmian;
29) opracowania i aktualizacji Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020;
30) udziału w pracach dotyczących oceny i ewaluacji pomocy technicznej PROW 2014-2020.
§  31.  BIURO PRASOWE odpowiada za informowanie opinii publicznej o polityce prowadzonej przez Ministra oraz za informowanie Kierownictwa Ministerstwa o społecznym odbiorze tej polityki, a także za funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej. Do zadań Biura należy w szczególności:
1) realizacja obowiązków wynikających z ustawy - Prawo prasowe i koordynacja wykonywania tych obowiązków w Ministerstwie, w tym:
a) udzielanie prasie informacji o działalności Ministra,
b) koordynowanie kontaktów Kierownictwa Ministerstwa oraz departamentów z mediami,
c) przygotowywanie, w porozumieniu z właściwymi departamentami, projektów odpowiedzi na publikacje prasowe dotyczące działalności Ministerstwa, w tym projektów odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową;
2) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących organizację i zadania rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej oraz koordynacja wykonywania tych obowiązków w Ministerstwie poprzez:
a) organizowanie konferencji prasowych, w tym podczas krajowych i zagranicznych imprez targowo-wystawienniczych, briefingów, wywiadów, przedstawianie stanowiska, udzielanie odpowiedzi na zapytania mediów, przekazywanie komunikatów,
b) organizowanie kontaktów publicznych Ministra z udziałem środków masowego przekazu;
3) koordynacja działalności Ministerstwa w zakresie redagowania miesięcznika "Biuletyn Informacyjny";
4) prowadzenie na stronie internetowej działów: aktualności, kalendarium, biuro prasowe;
5) opracowywanie przeglądów prasy;
6) monitoring mediów elektronicznych w zakresie kompetencji Ministra;
7) prowadzenie serwisu fotograficznego;
8) koordynowania prac dotyczących funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej i stron internetowych Ministerstwa, a także umieszczania na stronach internetowych Ministerstwa materiałów i informacji przygotowywanych przez departamenty oraz jednostki działające w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych;
9) sporządzania rocznych informacji o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa;
10) koordynacji prac związanych z umieszczaniem i aktualizacją opisów administracyjnych na stronie Pojedynczego Punktu Kontaktowego oraz współpraca z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w tym zakresie;
11) wprowadzanie informacji i koordynacji spraw związanych z wewnętrzną stroną internetową "Intranet";
12) redakcji i wydawania Dziennika Urzędowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym w formie elektronicznej.