Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się Regulamin organizacyjny Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwany dalej "regulaminem", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  W przypadku zmian zakresów działania komórek organizacyjnych, określonych regulaminem, dyrektorzy komórek organizacyjnych niezwłocznie opracują regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych i przedłożą je za pośrednictwem Biura Dyrektora Generalnego Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do zatwierdzenia.
§  3.  Upoważnienia udzielone na podstawie § 7 ust. 5, § 8 ust. 4 oraz § 11 ust. 3 i 4 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr 8 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 8, 24 i 27) zachowują moc.
§  4.  Regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych wydane na podstawie § 11 ust. 5 i 6 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr 8 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zachowują moc do czasu zatwierdzenia regulaminów wewnętrznych opracowanych zgodnie z § 2.
§  5.  Traci moc zarządzenie nr 8 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MINISTERSTWA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).