Dziennik resortowy

Dz.Urz.MG.2012.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Gospodarki, stanowiący załącznik do zarządzenia, zwany dalej "regulaminem".
§  2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektor komórki organizacyjnej opracuje i przedłoży dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.
§  3. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia należy opracować, zatwierdzić i wprowadzić w życie kartę procesu, wymagającą dostosowania do postanowień regulaminu.
§  4. Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA GOSPODARKI

SPIS TREŚCI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Rozdział 2

Struktura organizacyjna ministerstwa

Rozdział 3

Zadania kadry kierowniczej departamentu

Rozdział 4

Koordynowanie zadań realizowanych przez departamenty

Rozdział 5

Podstawowe zadania departamentów

Rozdział 6

Zakresy działania departamentów

Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego (DBG)

Departament Budżetu i Finansów (DBF)

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych (DDR)

Departament Energetyki (DE)

Departament Energii Jądrowej (DEJ)

Departament Energii Odnawialnej (DEO)

Departament Funduszy Europejskich (DFE)

Departament Gospodarki Elektronicznej (DGE)

Departament Górnictwa (DGA)

Departament Handlu i Usług (DFIU)

Departament Innowacji i Przemysłu (DIP)

Departament Instrumentów Wsparcia (DIW)

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych (DNP)

Departament Komunikacji Społecznej (DKS)

Departament Polityki Handlowej (DPH)

Departament Prawny (DP)

Departament Programów Offsetowych (DOF)

Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej (DPD)

Departament Ropy i Gazu (DRO)

Departament Spraw Europejskich (DSE)

Departament Strategii i Analiz (DSA)

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (DPO)

Biuro Administracyjne (BA)

Biuro Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli (BKA)

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

Biuro Informatyki (BI)

Biuro Ochrony i Informacji Niejawnych (BIN)

Sekretariat Ministra (SM)

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
1. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Gospodarki, zwany dalej "regulaminem", określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Gospodarki, zwanym dalej "ministerstwem".
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) członkach kierownictwa ministerstwa - należy przez to rozumieć: ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego i szefa Gabinetu Politycznego Ministra;
2) departamencie - należy przez to rozumieć departament, biuro oraz sekretariat;
3) dyrektorze departamentu - należy przez to rozumieć dyrektora departamentu, biura oraz sekretariatu;
4) komórce wewnętrznej - należy przez to rozumieć: wydział, zespół oraz samodzielne stanowisko do wykonywania określonych zadań;
5) stanowiskach kierowniczych - należy przez to rozumieć stanowiska: dyrektora departamentu, biura oraz sekretariatu, zastępcy dyrektora departamentu, biura oraz sekretariatu i naczelnika wydziału;
6) zastępcy dyrektora departamentu - należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora departamentu, biura oraz sekretariatu;
7) zintegrowanym systemie zarządzania - należy przez to rozumieć systemy: zarządzania jakością, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.
§  2.
1. Ministerstwo działa pod bezpośrednim kierownictwem Ministra Gospodarki, zwanego dalej "ministrem", zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami.
2. Sekretarze stanu, podsekretarze stanu oraz szef Gabinetu Politycznego Ministra są odpowiedzialni za realizację celów i zadań powierzonych przez ministra.
3. Zakresy czynności sekretarzy oraz podsekretarzy stanu określają odrębne przepisy.
4. Departamenty realizują ustalone dla nich cele i zadania, zgodnie z misją, a także kierunkami określonymi przez ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
§  3.
1. Prawa i obowiązki dyrektora generalnego określają odrębne przepisy.
2. Dyrektor generalny określa zasady dotyczące:
1) stosowanego w ministerstwie podejścia procesowego oraz strukturę i właścicieli procesów;
2) stosowanego w ministerstwie podejścia projektowego;
3) podejścia w ministerstwie do:
a) zarządzania jakością,
b) przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
c) zarządzania ryzykiem,
d) zarządzania bezpieczeństwem informacji, z wyłączeniem informacji niejawnych.
2. Dyrektor generalny pełni rolę Administratora Danych Osobowych określoną w przepisach o ochronie danych osobowych.
3. Dyrektor generalny ustala liczbę stanowisk pracy, w tym stanowisk kierowniczych, dla każdego departamentu oraz zatwierdza wewnętrzne regulaminy organizacyjne departamentów.
4. Dyrektor generalny może upoważnić pracowników ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.
§  4.
1. Ministerstwo realizuje cele i zadania, z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem, stosując podejścia:
1) funkcjonalne, oparte na strukturze organizacyjnej;
2) procesowe, oparte na strukturze procesowej i zasadach realizacji procesów;
3) projektowe, oparte na strukturze projektowej i zasadach realizacji projektów.
2. Podejście funkcjonalne jest stosowane zgodnie z regulaminem, w szczególności poprzez określenie struktury organizacyjnej ministerstwa.
3. Podejście procesowe jest stosowane zgodnie z regulaminem oraz metodyką podejścia procesowego zatwierdzoną przez dyrektora generalnego.
4. Podejście projektowe jest stosowane zgodnie z regulaminem oraz metodyką podejścia projektowego zatwierdzoną przez dyrektora generalnego.
5. Podejście do zarządzania ryzykiem określone zostało w odrębnej regulacji wewnętrznej.

Rozdział  2

Struktura organizacyjna ministerstwa

§  5. W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra - GP oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego -DBG;
2) Departament Budżetu i Finansów - DBF;
3) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych -DDR;
4) Departament Energetyki - DE;
5) Departament Energii Jądrowej - DEJ;
6) Departament Energii Odnawialnej - DEO;
7) Departament Funduszy Europejskich - DFE;
8) Departament Gospodarki Elektronicznej - DGE;
9) Departament Górnictwa - DGA;
10) Departament Handlu i Usług - DHU;
11) Departament Innowacji i Przemysłu - DIP;
12) Departament Instrumentów Wsparcia - DIW;
13) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych - DNP;
14) Departament Komunikacji Społecznej - DKS;
15) Departament Polityki Handlowej - DPH;
16) Departament Prawny - DP;
17) Departament Programów Offsetowych - DOF;
18) Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej - DPD;
19) Departament Ropy i Gazu - DRO;
20) Departament Spraw Europejskich - DSE;
21) Departament Strategii i Analiz - DSA;
22) Departament Wdrażania Programów Operacyjnych - DPO;
23) Biuro Administracyjne - BA;
24) Biuro Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli - BKA;
25) Biuro Dyrektora Generalnego - BDG;
26) Biuro Informatyki - BI;
27) Biuro Ochrony i Informacji Niejawnych - BIN;
28) Sekretariat Ministra - SM.
§  6. Gabinet Polityczny Ministra odpowiada za koordynację i realizację spraw, które wynikają z jego funkcji politycznej.
§  7. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio ministrowi.
§  8.
1. W skład departamentów wchodzą wydziały (naczelnik i co najmniej czterech pracowników), zespoły (co najmniej trzech pracowników) i samodzielne stanowiska do wykonywania określonych zadań.
2. Pracę zespołu może koordynować osoba, której dyrektor departamentu powierzył koordynowanie zespołem, zwana dalej "koordynatorem".
3. Koordynator zespołu działa zgodnie z powierzonym zakresem zadań.
4. Koordynator zespołu:
1) odpowiada za realizację zadań zespołu, w szczególności zadań zleconych przez dyrektora lub zastępcę dyrektora departamentu, a także wynikających z planu strategicznego ministerstwa, misji ministerstwa, rocznych planów działalności i planu rzeczowo-finansowego, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, na zasadach określonych w rozwiązaniach z zakresu kontroli zarządczej oraz w regulaminie;
2) wydaje dyspozycje oraz udziela wskazówek i wytycznych pracownikom zespołu w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań;
3) reprezentuje zespół i zapewnia wymianę informacji z pozostałymi komórkami departamentu.
5. Do realizacji okresowych zadań mogą być powoływane grupy robocze, których skład określa dyrektor departamentu. Pracą grupy roboczej kieruje dyrektor departamentu lub wyznaczony przez niego pracownik.
6. Organizację oraz szczegółowy zakres działania departamentu określa wewnętrzny regulamin organizacyjny, zawierający w szczególności:
1) strukturę organizacyjną departamentu, wraz ze schematem organizacyjnym;
2) organizacje zarządzania departamentem;
3) zakresy upoważnień do załatwiania spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcy dyrektora, naczelnikowi wydziału i koordynatorowi zespołu;
4) szczegółowy zakres zadań departamentu;
5) wykaz aktów prawnych dotyczących zadań wykonywanych przez departament.
§  9. Strukturę zintegrowanego systemu zarządzania określają odrębne przepisy wewnętrzne.
§  10.
1. Departamentem kieruje dyrektor samodzielnie bądź przy pomocy zastępcy dyrektora i naczelnika wydziału.
2. W przypadku nieobecności dyrektora albo w przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora do czasu jego obsadzenia, dyrektora zastępuje zastępca dyrektora, a w przypadku gdy w departamencie brak jest stanowiska zastępcy dyrektora albo jest ono nieobsadzone, dyrektora zastępuje do czasu jego obsadzenia, naczelnik wydziału.
3. Jeżeli w departamencie jest więcej niż jeden zastępca dyrektora, stałym zastępcą dyrektora jest zastępca wskazany w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym departamentu, o którym mowa w § 8 ust. 6.
4. Jeżeli w departamencie brak jest stanowiska zastępcy dyrektora albo jest ono nieobsadzone, a jest więcej niż jeden naczelnik wydziału, osobą zastępującą dyrektora jest naczelnik wskazany w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym departamentu, o którym mowa w § 8 ust. 6.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2-4, zastępca dyrektora albo naczelnik wydziału wykonuje zadania dyrektora określone w regulaminie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5.
6. W razie nieobecności dyrektora, zastępcy dyrektora oraz naczelnika wydziału, a także w przypadku nieobecności dyrektora w departamencie, w którym nie ma stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowiska naczelnika wydziału lub, gdy stanowiska te nie są obsadzone, departamentem kieruje wyznaczony przez dyrektora pracownik.
7. Wyznaczając pracownika do wykonywania w jego imieniu określonych czynności dyrektor upoważnia go do załatwiania spraw. O wyznaczeniu pracownika kierującego departamentem i zakresie udzielonego mu upoważnienia, dyrektor niezwłocznie zawiadamia dyrektora generalnego.
8. W przypadku nieobecności dyrektora departamentu dyrektor generalny może wyznaczyć pracownika kierującego departamentem.

Rozdział  3

Zadania kadry kierowniczej departamentu

§  11.
1. Dyrektor departamentu jest odpowiedzialny za:
1) realizację celów i zadań departamentu, w szczególności zadań zleconych przez ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu lub dyrektora generalnego, a także wynikających z planu strategicznego ministerstwa, misji ministerstwa, rocznych planów działalności i planu rzeczowo-finansowego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, na zasadach określonych w rozwiązaniach z zakresu kontroli zarządczej oraz w regulaminie;
2) zgodność działania departamentu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przepisami aktów prawa wewnętrznego oraz kierunkami określonymi przez nadzorującego departament członka kierownictwa ministerstwa;
3) dbałość o interes Skarbu Państwa, w tym w szczególności w zakresie dochodów i wydatków, ścisłą współpracę w tym zakresie ze służbami finansowymi ministerstwa;
4) dbałość o wizerunek ministerstwa;
5) zapewnienie podnoszenia jakości i efektywności działania oraz poziomu bezpieczeństwa informacji w departamencie, w tym poprzez utrzymanie podejścia procesowego i podejścia projektowego;
6) właściwą organizację pracy departamentu oraz zapewnienie realizacji zadań w czasie swojej nieobecności w pracy lub pracowników departamentu;
7) przestrzeganie przez podległych pracowników regulaminu pracy, w tym zapewnienie prawidłowego wykorzystania przez pracowników czasu pracy;
8) efektywne zarządzanie ryzykiem.
2. Dyrektor departamentu, w szczególności:
1) nadzoruje pracę departamentu, oraz zapewnia terminowe wykonanie zadań przez podległe mu bezpośrednio komórki wewnętrzne;
2) podpisuje opracowane w departamencie wyjaśnienia dotyczące przepisów wydanych przez ministra, w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji członków kierownictwa ministerstwa;
3) reprezentuje ministerstwo w sprawach wynikających z zakresu działania i zadań departamentu, w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji członków kierownictwa ministerstwa;
4) realizuje obowiązki wynikające z przepisów o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności przygotowuje informacje przeznaczone do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej ministerstwa;
5) współdziała z innymi departamentami w zakresie realizacji zadań ministerstwa oraz funkcjonującego zintegrowanego systemu zarządzania, a także zapewnia przepływ informacji dotyczących zadań realizowanych przez departament;
6) wnioskuje w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników departamentu;
7) zapewnia sporządzanie opisów stanowisk pracy w departamencie oraz zatwierdza opisy podlegających stanowisk pracy w kierowanym przez siebie departamencie, z wyłączeniem stanowisk pracy bezpośrednio mu podległych zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi;
8) wyraża zgodę na urlopy zastępcy dyrektora i innych pracowników;
9) ustala zakresy czynności podległych pracowników i dokonuje oceny pracowników podległych mu bezpośrednio.
3. W sprawach prowadzonych przez departament dyrektor departamentu podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji członków kierownictwa ministerstwa w szczególności:
1) pisma i materiały kierowane do nadzorującego departament członka kierownictwa ministerstwa oraz parafuje pisma i materiały kierowane do jego podpisu oraz do podpisu innych członków kierownictwa ministerstwa;
2) pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji rządowej.
4. Dyrektor departamentu na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez ministra lub nadzorującego członka kierownictwa ministerstwa wykonuje czynności i podpisuje dokumenty, w określonych w tym upoważnieniu sprawach.
5. Dyrektor departamentu może upoważnić pracowników departamentu do wykonywania czynności i podpisywania dokumentów, w określonych w tym upoważnieniu sprawach.
§  12. Zastępca dyrektora departamentu:
1) odpowiada za realizację zadań przez podległe mu bezpośrednio komórki wewnętrzne, w szczególności zadań zleconych przez dyrektora, a także wynikających z planu strategicznego ministerstwa, misji ministerstwa, rocznych planów działalności i planu rzeczowo-finansowego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, na zasadach określonych w rozwiązaniach z zakresu kontroli zarządczej oraz w regulaminie;
2) nadzoruje pracę oraz zapewnia terminowe wykonanie zadań przez podległe mu bezpośrednio komórki wewnętrzne;
3) podejmuje rozstrzygnięcia z zakresu działania podległych mu komórek wewnętrznych oraz podpisuje pisma i notatki informacyjne z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do podpisu dyrektora departamentu;
4) podpisuje pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w sprawach niezastrzeżonych dla dyrektora departamentu;
5) parafuje pisma w sprawach zastrzeżonych do podpisu dyrektora departamentu;
6) dokonuje oceny pracowników podległych mu bezpośrednio;
7) przedstawia dyrektorowi departamentu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, przenoszenia, zwalniania, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania podległych mu pracowników;
8) opiniuje wnioski urlopowe podległych mu pracowników;
9) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora departamentu.
§  13.
1. Dyrektor lub zastępca dyrektora departamentu jest właścicielem procesów.
2. Do zadań właściciela procesu należy:
1) zaplanowanie, zapewnienie realizacji, monitorowanie, koordynacja i doskonalenie procesu;
2) współpraca z innymi właścicielami procesów w zakresie prawidłowego zaplanowania i koordynacji powiązań zachodzących pomiędzy procesami;
3) zapewnienie badania percepcji klientów procesu oraz jego wykorzystanie do planowania i doskonalenia procesu.
3. Właściciel procesu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania innych, niż mu podległy, departamentów biorących udział w realizacji procesu, którego jest właścicielem.
§  14.
1. Naczelnik wydziału działa zgodnie z powierzonym zakresem zadań.
2. Do obowiązków naczelnika wydziału należy:
1) organizowanie pracy oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań przez podległych mu pracowników;
2) kontrolowanie dyscypliny pracy.
3. Naczelnik wydziału:
1) odpowiada za realizację zadań wydziału, w szczególności zadań zleconych przez dyrektora lub zastępcę dyrektora departamentu, a także wynikających z planu strategicznego ministerstwa, misji ministerstwa, rocznych planów działalności i planu rzeczowo-finansowego, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, na zasadach określonych w rozwiązaniach z zakresu kontroli zarządczej oraz w regulaminie;
2) wykonuje czynności oraz podpisuje pisma w sprawach należących do zakresu zadań wydziału, które nie są zastrzeżone dla dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu;
3) wydaje dyspozycje oraz udziela wskazówek i wytycznych podległym pracownikom, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań;
4) reprezentuje wydział i zapewnia wymianę informacji z pozostałymi komórkami departamentu;
5) dokonuje oceny pracowników wydziału oraz przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, przenoszenia, zwalniania, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników;
6) opiniuje wnioski urlopowe podległych pracowników.
§  15. Zadania kadry kierowniczej w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania określają odrębne przepisy wewnętrzne.

Rozdział  4

Koordynowanie zadań realizowanych przez departamenty

§  16.
1. Departamentem właściwym do realizacji określonego zadania jest departament, do zakresu działania którego należy dana sprawa, zgodnie z przepisami regulaminu.
2. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednego departamentu, właściwym do jego realizacji jest departament, do którego należy większość problemów lub istota zadania.
3. Departament realizujący określone zadanie jest koordynatorem prac wykonywanych przez departamenty współpracujące przy realizacji tego zadania.
4. Departament koordynujący realizację określonego zadania:
1) przedkłada departamentom współpracującym materiały do opinii;
2) wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez departamenty współpracujące;
3) wyznacza terminy realizacji zadań, o których mowa w pkt 2.
5. Spory kompetencyjne między departamentami ministerstwa rozstrzyga dyrektor generalny.

Rozdział  5

Podstawowe zadania departamentów

§  17. Do podstawowych zadań departamentów, w zakresie ich właściwości, należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów dokumentów rządowych i resortowych, w tym udział w stanowieniu prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) prowadzenie uzgodnień wewnętrznych, międzyresortowych i konsultacji społecznych opracowanych projektów dokumentów;
3) opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów opracowywanych przez departamenty ministerstwa;
4) opiniowanie projektów aktów normatywnych, dokumentów rządowych i umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;
5) koordynowanie - w przypadku wyznaczenia przez Sekretariat Ministra - przygotowania stanowiska ministra do projektów, o których mowa w pkt 4;
6) wykonywanie zadań związanych z udzielaniem pomocy publicznej, z uwzględnieniem notyfikacji programów pomocowych;
7) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i prawidłowym wykorzystaniem środków budżetowych oraz planowanie i monitorowanie realizacji celów i mierników finansowanych z budżetu;
8) realizacja zadań związanych z prowadzeniem badań statystycznych statystyki publicznej;
9) współdziałanie z departamentami ministerstwa, organami administracji rządowej i samorządowej, organami samorządu gospodarczego, instytucjami oraz partnerami społecznymi w sprawach związanych z realizacją zadań;
10) promowanie i upowszechnianie informacji o rozwiązaniach systemowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i programach pomocowych skierowanych do przedsiębiorców;
11) opracowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia organów państwa;
12) przygotowywanie odpowiedzi na petycje, wnioski, skargi i zapytania obywateli oraz przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych;
13) analizowanie i opiniowanie prawa Unii Europejskiej, zwanej dalej "UE", oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE pod kątem wprowadzania zmian w prawie krajowym będącym w obszarze działania ministra;
14) udział w procesie tworzenia prawa UE, w tym przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rządu do projektów aktów UE;
15) prawidłowa i terminowa transpozycja dyrektyw UE do prawa krajowego oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi organami;
16) informowanie i udostępnianie zainteresowanym podmiotom notyfikowanych w Polsce decyzji i opinii Komisji Europejskiej;
17) przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu projektów stanowisk w sprawach prowadzonych przez Komisję Europejską przed Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz przed Trybunałem EFTA;
18) prowadzenie spraw wynikających z działalności ministerstwa w zakresie:
a) współpracy międzynarodowej, w tym wymagających uwzględniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej,
b) członkostwa w UE, w tym udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej;
19) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych z funduszy UE, wspomagających zadania objęte zakresem działania departamentu;
20) realizacja zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w instytucjach i organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, WTO, OECD);
21) współpraca, w tym przekazywanie materiałów i informacji wskazanych przez Centralne Biuro Punktu Kontaktowego, w zakresie prowadzenia przez ministra punktu kontaktowego, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.);
22) wykonywanie zadań w dziedzinie:
a) obronności i zarządzania kryzysowego,
b) ochrony informacji, w szczególności danych osobowych i informacji niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych;
23) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.);
24) realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.);
25) udział w pracach zespołów trójstronnych do spraw dialogu społecznego;
26) realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej, ochrony osób i mienia oraz zapewnienia ciągłości działania ministerstwa;
27) udział w tworzeniu oraz aktualizacji planu strategicznego ministerstwa, rocznego planu działalności, planu rzeczowo-finansowego i planów legislacyjnych oraz realizacja celów i zadań wynikających z tych dokumentów planistycznych, a także udział w tworzeniu sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności i w przygotowaniu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
28) udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

Rozdział  6

Zakresy działania departamentów

Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego (DBG)

§  18.
1. Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego odpowiada za:
1) przygotowania obronne w dziale administracji rządowej gospodarka;
2) koordynację działań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz współpracę międzynarodową w tym zakresie;
3) problematykę rezerw strategicznych, kontrolę obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
4) współpracę międzynarodową w dziedzinie przemysłu obronnego i kontaktów z NATO;
5) prowadzenie spraw w zakresie działania ministra jako organu wyższego stopnia w sprawach należących do właściwości Urzędu Dozoru Technicznego;
6) realizację zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych organizacjach i w reżimach nieproliferacyjnych jak: Porozumienie z Wassenaar, Grupa Australijska, Reżim Kontroli Technologii Rakietowych, Grupa Dostawców Jądrowych, Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, Konwencja o zakazie broni biologicznej i toksynowej, OBWE i ONZ.
2. Departament realizuje zadania związane z restrukturyzacją przemysłu obronnego, wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami i technologiami specjalnymi, a także używaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
3. Departament prowadzi sprawy z zakresu bezpieczeństwa technicznego i przemysłowego, w tym związanego z wymaganiami dla wybranych grup wyrobów, dozorem technicznym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, nie objętego kompetencjami innych departamentów. Departament w szczególności bierze udział w pracach wybranych komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Pozamilitarne przygotowania obronne;
2) Ochrona obowiązkowa obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa;
3) Ustalanie terenów zamkniętych w odniesieniu do przedsiębiorców będących we właściwości Ministra Gospodarki;
4) Zarządzanie kryzysowe;
5) Prowadzenie polityki państwa w zakresie rezerw strategicznych;
6) Prowadzenie spraw dotyczących problematyki gospodarczo-obronnej rozpatrywanej w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych Warunków Restrukturyzacji Zakładów Przemysłowego Potencjału Obronnego;
7) Wspieranie działań restrukturyzacyjnych podmiotów przemysłowego potencjału obronnego w oparciu o środki z prywatyzacji spółek ppo;
8) Opiniowanie wniosków o wydanie/zmianę koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
9) Kontrola przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
10) Rozpatrywanie odwołań przedsiębiorców od decyzji wojewodów w zakresie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych;
11) Prowadzenie spraw dotyczących NSIP - wspieranie udziału polskich przedsiębiorców w przetargach organizowanych przez NATO;
12) Wydawanie zezwoleń, certyfikatów importowych oraz poświadczeń oświadczenia końcowego użytkownika;
13) Realizacja postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej;
14) Kontrola zgodności obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym z wymogami prawnymi;
15) Współpraca międzynarodowa w zakresie kontroli obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym;
16) Wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych;
17) Rozstrzyganie spraw przez Ministra Gospodarki jako organu wyższego stopnia w stosunku do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Departament Budżetu i Finansów (DBF)

§  19.
1. Departament odpowiada za sprawy dotyczące konstruowania i monitorowania realizacji budżetu ministerstwa i resortu we współpracy z departamentami ministerstwa oraz za obsługę finansową środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym:
1) prowadzi sprawy dotyczące:
a) obsługi finansowo-księgowej resortu i ministerstwa,
b) rozliczeń podróży służbowych oraz rozliczeń podatku od towarów i usług;
2) prowadzi ewidencję księgową funduszu świadczeń socjalnych oraz dochodów i wydatków ze środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych;
3) dokonuje okresowych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych.
2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Przygotowanie planu rzeczowo-finansowego oraz monitorowanie jego realizacji, w tym dokonywanie korekt i zmian;
2) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej;
3) Realizacja zadań z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych (DDR)

§  20.
1. Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych odpowiada za:
1) koordynowanie zadań związanych z poprawą jakości regulacji oraz prowadzenie spraw regulacji prawnych w ramach kompetencji ministra, w obszarach niezastrzeżonych dla innych departamentów, w zakresie:
a) poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
b) problematyki związanej z finansami publicznymi;
2) identyfikowanie barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości w zakresie kompetencji ministra i formułowanie propozycji działań służących likwidacji tych barier oraz współpracę w tym zakresie z partnerami społecznymi, w szczególności z organizacjami przedsiębiorców;
3) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru ministra nad biurami informacji gospodarczej, z zastrzeżeniem § 41 ust. 1 pkt 1.
2. Departament koordynuje prace związane z przygotowaniem propozycji i monitorowaniem wykazu prac Rady Ministrów w zakresie właściwości ministra, w zakresie aktów prawnych oraz ich założeń.
3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających regulaminy biur informacji gospodarczych;
2) Działania Ministerstwa Gospodarki w zakresie doskonalenia regulacji prawnych;
3) Opracowanie propozycji do Wykazu prac RM oraz monitorowanie realizacji zadań.

Departament Energetyki (DE)

§  21.
1. Departament Energetyki odpowiada za realizację zadań:
1) związanych z przygotowaniem polityki energetycznej Polski oraz otoczenia prawnoregulacyjnego w zakresie sektorów elektroenergetycznego i ciepłownictwa oraz koordynacją realizacji rządowej polityki energetycznej;
2) związanych z bezpieczeństwem funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, ciepłownictwem, efektywnością energetyczną i wdrażaniem czystych technologii węglowych;
3) wynikających z przepisów o ochronie środowiska w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych z obszaru energetyki.
2. Departament koordynuje:
1) działania na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii z wyłączeniem energii jądrowej;
2) sprawy związane z pracami Rady ds. Transportu i Energii.
3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Kształtowanie reguł funkcjonowania sektora energetycznego;
2) Zapewnienie realizacji zobowiązań nałożonych na Ministra Gospodarki w odniesieniu do sektora energetycznego;
3) Zapewnienie informacji i ich prezentacji na forum krajowym i międzynarodowym w zakresie działalności Ministerstwa Gospodarki i funkcjonowania sektora energetycznego;
4) Pozyskiwanie, gromadzenie i prezentowanie danych dotyczących sektora energetycznego.

Departament Energii Jądrowej (DEJ)

§  22.
1. Departament Energii Jądrowej odpowiada za sprawy związane z wykorzystaniem energii atomowej dla potrzeb społeczno-gospodarczych kraju, w tym za wdrożenie programu polskiej energetyki jądrowej.
2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Międzynarodowe Ramy Współpracy w zakresie Energii Jądrowej;
2) Prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej;
3) Współpraca międzynarodowa w ramach Europejskiego Forum Energii Jądrowej;
4) Współpraca międzynarodowa w ramach Międzynarodowego Projektu Innowacyjnych Reaktorów Jądrowych i Cyklów Paliwowych (INPRO);
5) Nadzór nad działalnością merytoryczną ZUOP;
6) Prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w Agencji Energii Atomowej OECD;
7) Realizacja zadań związanych z przyznawaniem dotacji celowych udzielanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego.

Departament Energii Odnawialnej (DEO)

§  23.
1. Departament Energii Odnawialnej odpowiada za:
1) realizację zadań związanych z opracowaniem propozycji działań dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych, zmierzających do realizacji celów w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużywanych w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu;
2) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie odnawialnych źródeł energii, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju tych źródeł;
3) zarządzanie instrumentami wsparcia związanymi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;
4) opracowywanie propozycji zmian instytucjonalnych i prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na rozwój sektora odnawialnych źródeł energii.
2. Departament podejmuje współpracę i wymianę informacji z innymi organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organizacji, a także podejmuje działania mające na celu promocję wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych.
3. Departament współpracuje z Departamentem Energetyki w zakresie:
1) działań związanych z kształtowaniem rynku energii i bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz polityki energetycznej Polski;
2) działania na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii z wyłączeniem energii jądrowej oraz spraw związanych z pracami Rady ds. Transportu i Energii.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujący proces: Zapewnienie realizacji zobowiązań nałożonych na Ministra Gospodarki w odniesieniu do sektora odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych.

Departament Funduszy Europejskich (DFE)

§  24. 1
1. Departament Funduszy Europejskich realizuje zadania wynikające z pełnienia przez ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ).
2. Departament odpowiada za programowanie, nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia wyboru projektów oraz zawierania umów o dofinansowanie, organizowanie naborów i wybór projektów do wsparcia oraz zawieranie umów o dofinansowanie, monitorowanie działań i projektów, zarządzanie finansowe, monitorowanie i ewaluację programów, kontrolę, pomoc techniczną oraz informację i promocję w zakresie działań w ramach PO IiŚ, za wdrażanie których jest odpowiedzialny minister.
3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Programowanie i opiniowanie dokumentów w zakresie PO IiŚ w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;
2) Zarządzanie PO IiŚ w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;
3) Zarządzanie finansowe w PO IiŚ;
4) Zarządzanie środkami pomocy technicznej w PO IiŚ;
5) Monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja PO IiŚ;
6) Kontrola realizacji PO IiŚ;
7) Wdrażanie projektów w ramach PO IiŚ.

Departament Gospodarki Elektronicznej (DGE)

§  25.
1. Departament Gospodarki Elektronicznej odpowiada za realizację zadań wynikających z zatwierdzonych do realizacji przez ministra planów dotyczących polityki i otoczenia regulacyjnego w zakresie gospodarki elektronicznej (e-gospodarki) w obszarach funkcjonowania prawa polskiego, prawa UE oraz prawa międzynarodowego.
2. Departament prowadzi sprawy, w tym przygotowuje projekty aktów prawnych, związanych z wprowadzeniem oraz stosowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podpisu elektronicznego.
3. Departament prowadzi także sprawy związane z:
1) realizacją projektu CEIDG i odpowiada za wdrożenie oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ST CEIDG), w tym za udostępnianie danych zawartych w ST CEIDG;
2) przygotowaniem aktów wykonawczych związanych z działalnością Punktu Kontaktowego;
3) wdrażaniem, w zakresie będącym w kompetencji ministra, usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną. Departament prowadzi sprawy związane z implementacją, w zakresie będącym w kompetencji ministra, dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Przygotowanie stanowisk MG oraz materiałów informacyjnych związanych z udziałem Ministra w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) oraz zespołów zadaniowych KRMC;
2) Planowanie strategiczne w zakresie II;
3) Obsługa Systemu Teleinformatycznego CEIDG;
4) Prowadzenie Punktu Kontaktowego;
5) Wdrażanie usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.

Departament Górnictwa (DGA)

§  26.
1. Departament Górnictwa odpowiada za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, przemysłu koksowniczego oraz przemysłu surowców nieenergetycznych.
2. Departament realizuje zadania wynikające z:
1) ustawy dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) w zakresie działania departamentu oraz prowadzi sprawy związane z problematyką technologii czystego węgla w zastosowaniu do przetwórstwa węgla i produkcji syntetycznych paliw z węgla;
2) udzielanej pomocy publicznej oraz uczestniczy w dialogu społecznym m. in. poprzez udział w pracach Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.
3. Departament współpracuje z innymi departamentami przy kształtowaniu polityki energetycznej Polski w zakresie sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym z Departamentem Energetyki w zakresie działań na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii z wyłączeniem energii jądrowej oraz spraw związanych z pracami Rady ds. Transportu i Energii.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora niewęglowego i Centralną Pompownię "Bolko" Sp. z o.o.;
2) Prowadzenie działań w zakresie przemysłu siarkowego;
3) Uzgodnienie wniosku o udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż;
4) Monitorowanie górnictwa węgla kamiennego i finansowanie zadań.

Departament Handlu i Usług (DHU)

§  27.
1. Departament Handlu i Usług odpowiada za:
1) poprawę warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze handlu i usług;
2) administrowanie obrotem towarami i usługami, z wyjątkiem obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym.
2. Departament prowadzi:
1) rejestry z zakresu kompetencji departamentu;
2) sprawy dotyczące przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz przedsiębiorców zagranicznych wykonujących działalność gospodarczą w ramach oddziału (w zakresie zakazu działalności), w tym przygotowuje projekty aktów prawnych do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
3) sprawy związane z funkcjonowaniem CEIDG w zakresie prac legislacyjnych oraz wydawania decyzji o wykreśleniu i postanowień o sprostowaniu wpisu w CEIDG na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
3. Departament koordynuje prace wykonywane w ramach projektu unijnego UEPA.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Udzielanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
2) Prowadzenie rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych;
3) Udzielanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu;
4) Wydawanie decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne;
5) Udzielanie pozwoleń na przywóz, wywóz lub pomoc techniczną dotyczącą towarów związanych z wykonywaniem kary śmierci i tortur;
6) Udzielanie pozwoleń na przywóz wyrobów tekstylnych, wyrobów stalowych oraz innych wyrobów przemysłowych z krajów trzecich;
7) Wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału lub przedstawicielstwa;
8) Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorcom posiadającym status zakładu pracy chronionej.

Departament Innowacji i Przemysłu (DIP)

§  28.
1. Departament Innowacji i Przemysłu odpowiada za:
1) realizację zadań związanych z opracowywaniem i koordynowaniem wdrażania programów rozwoju gospodarczego w zakresie polityk: przedsiębiorczości, innowacyjności oraz przemysłowej w celu zwiększania konkurencyjności gospodarki oraz budowania stabilnych podstaw wzrostu umożliwiających trwały i zrównoważony rozwój;
2) opracowywanie instrumentów wsparcia na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz za poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze przetwórstwa przemysłowego w sektorach pozostających we właściwości ministra;
3) realizację zadań dotyczących zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej oraz dostępu przemysłu do surowców, które nie są zastrzeżone do właściwości innych departamentów.
2. Departament prowadzi sprawy z zakresu własności przemysłowej, prawa technicznego, w szczególności systemu oceny zgodności, miar i metrologii oraz probiernictwa.
3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Opracowywanie i koordynowanie wdrażania programów rozwoju gospodarczego w obszarze innowacyjności, przedsiębiorczości, przemysłu i transformacji niskoemisyjnej;
2) Posiedzenia wybranych komitetów i grup roboczych KE, Rady UE, OECD oraz ONZ, dla których DIP pełni rolę wiodącą;
3) Przygotowywanie postanowień Ministra Gospodarki w zakresie wynikającym z ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
4) Rozpatrywanie wniosku o oznaczenie nowego nawozu znakiem "Nawóz WE";
5) Notyfikowanie Komisji Europejskiej krajowych projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne;
6) Notyfikowanie projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne z innych państw członkowskich;
7) Autoryzacja i notyfikacja jednostek oceny zgodności;
8) Obsługa Ministra w zakresie przygotowywania materiałów dotyczących systemu oceny zgodności;
9) Prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Departament Instrumentów Wsparcia (DIW)

§  29.
1. Departament Instrumentów Wsparcia odpowiada za realizację zadań ministra dotyczących instrumentów wsparcia rozwoju gospodarczego, w szczególności związanych z konkurencyjnością, przedsiębiorczością, inwestycjami, ich koordynację, monitorowanie oraz wdrażanie.
2. Departament prowadzi sprawy dotyczące pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych klęskami żywiołowymi oraz promocji partnerstwa publiczno-prywatnego, a także realizuje zadania ministra w zakresie przygotowania przez Rzeczypospolitą Polskę wniosku o wkład finansowy Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG).
3. Departament realizuje projekty systemowe w ramach poddziałania 6.5.1 oraz poddziałania 6.2.1 PO IG.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Nadzór na realizacją zadań zleconych PAIiIZ;
2) Nadzór nad realizacją zadań zleconych PARP;
3) Nadzór merytoryczny nad działalnością PARP;
4) Promocja partnerstwa publiczno-prywatnego;
5) Promocja zaawansowanych, krajowych rozwiązań innowacyjnych z wykorzystaniem elektronicznej bazy wiedzy;
6) Opiniowanie wniosków o udzielenie gwarancji lub poręczenia Skarbu Państwa;
7) Współtworzenie systemu kształcenia zawodowego w formach szkolnych w odniesieniu do zawodów mieszczących się w dziale "gospodarka";
8) Prowadzenie spraw związanych z Funduszem Kredytu Technologicznego;
9) Udział w pracach Komitetu Zarządzającego do Programu Przedsiębiorczość i Innowacje w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013;
10) Koordynowanie realizacji wieloletniego programu gospodarczego bezpiecznego wycofywania z użytkowania wyrobów zawierających azbest;
11) Akceptacja projektów zezwoleń wydawanych przez zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi na realizację inwestycji opisanych we wnioskach Ministra Gospodarki do Rady Ministrów o zmianę granic stref;
12) Monitorowanie efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych;
13) Udzielenie wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego;
14) Nadzór nad realizacją projektów Phare SSG skierowanych do sektora MSP;
15) Wspieranie finansowe działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości;
16) Wsparcie rozwoju systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych;
17) Wspieranie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych;
18) Wspieranie przedsiębiorców w ramach programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych;
19) Organizacja krajowej fazy konkursu "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości";
20) Udział w pracach Komitetu Inwestycyjnego OECD;
21) Decyzja w sprawie zmiany, cofnięcia, wygaszenia lub unieważnienia zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej;
22) Wsparcie przedsiębiorców w ramach "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020".

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych (DNP)

§  30.
1. Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych:
1) odpowiada za prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad organami oraz jednostkami nadzorowanymi i podległymi;
2) prowadzi sprawy związane z wykonywaniem uprawnień w zakresie praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa będących w kompetencji ministra;
3) koordynuje sprawy związane z delegowaniem, tj. powoływaniem, wskazywaniem, rekomendowaniem, opiniowaniem kandydatur, przedstawicieli ministra do organizacji, organów, komitetów, rad oraz innych podmiotów;
4) sprawuje nadzór nad opracowaniem planów działalności i sprawozdań z ich realizacji oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
5) realizuje zadania wynikające z ustawy dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.) w zakresie statusu centrum badawczo-rozwojowego;
6) opiniuje wnioski dotyczące konsulatów honorowych;
7) załatwia sprawy paszportowo-wizowe pracowników ministerstwa;
8) realizuje zadania związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie odznaczeń.
2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Realizacja zadań wynikających z nadzoru Ministra nad Urzędem Patentowym RP, Prezesem Głównego Urzędu Miar i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
2) Realizacja zadań wynikających z podległości Ministrowi: Agencji Rezerw Materiałowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Dozoru Technicznego oraz nadzoru Ministra nad Polskim Centrum Akredytacji;
3) Realizacja zadań wynikających z nadzoru Ministra nad Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych;
4) Realizacja zadań wynikających z wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach;
5) Realizacja zadań związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków organów spółek i innych podmiotów, w stosunku do których Minister posiada stosowne uprawnienia;
6) Realizacja zadań wynikających z nadzoru Ministra nad instytutami badawczymi oraz wykonywanie uprawnień Ministra z tytułu akcji i udziałów posiadanych przez nadzorowane instytuty badawcze;
7) Nadzór nad realizacją zadań wynikających z podległości wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów RP (WPHI) oraz wydziałów/zespołów w stałych przedstawicielstwach RP przy organizacjach międzynarodowych za granicą;
8) Wydawanie decyzji nadających lub pozbawiających przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego;
9) Realizacja uprawnień Ministra w sprawach wnioskowania o nadanie odznaczeń państwowych, honorowych odznak resortowych oraz innych wyróżnień.

Departament Komunikacji Społecznej (DKS)

§  31.
1. Departament Komunikacji Społecznej:
1) nadzoruje realizację polityki informacyjnej ministerstwa, w tym koordynuje działalność ministerstwa w zakresie kontaktów z mediami;
2) koordynuje i uczestniczy w realizacji zadań promocyjnych w zakresie kompetencji ministra;
3) organizuje konferencje prasowe i obsługę medialną kierownictwa ministerstwa oraz koordynuje działania informacyjne w ramach komunikacji kryzysowej;
4) monitoruje funkcjonowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej ministerstwa;
5) monitoruje udzielanie odpowiedzi na pytania obywateli przesłane do ministerstwa na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
6) pełni nadzór administracyjny nad portalem ministerstwa i BIP, przygotowuje i publikuje materiały informacyjne na stronach internetowych ministerstwa, opracowuje i projektuje nowe podstrony internetowe oraz prowadzi prace, których celem jest rozwój graficzny i funkcjonalny serwisu internetowego ministerstwa;
7) monitoruje przekazy medialne pod kątem działalności ministerstwa, przygotowuje przeglądy prasy dla kierownictwa i pracowników ministerstwa;
8) prowadzi i rozwija ogólne profile ministerstwa na portalach społeczności owych.
2. Departament pełni nadzór administracyjny nad intranetem oraz prowadzi działania w zakresie komunikacji wewnętrznej ministerstwa.
3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujący proces: Komunikacja zewnętrzna.

Departament Polityki Handlowej (DPH)

§  32.
1. Departament Polityki Handlowej uczestniczy w kształtowaniu i odpowiada za realizację zadań w zakresie polityki handlowej UE i Światowej Organizacji Handlu (WTO).
2. Departament odpowiada za:
1) opracowywanie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie unijnych środków polityki handlowej, w tym postępowania i środki ochronne w handlu międzynarodowym;
2) ochronę interesów kraju poprzez prezentację stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie w UE i Światowej Organizacji Handlu, jak również za sprawy związane z tworzeniem zasad, konstrukcją i funkcjonowaniem autonomicznych instrumentów polityki handlowej w Polsce.
3. Departament prowadzi sprawy z zakresu współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z OECD, Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) i międzynarodowymi organizacjami surowcowymi.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Postępowania ochronne - antydumpingowe, antysubsydyjne i przed nadmiernym importem;
2) Modyfikacja unijnej ochrony celnej;
3) Prowadzenie spraw z zakresu regulacji UE i WTO dotyczących unijnej polityki handlowej oraz regulacji krajowych w zakresie polityki handlowej;
4) Koordynowanie współdziałania w wypracowaniu projektów UNIDO, mających na celu wspomagania procesów industrializacji w krajach rozwijających się oraz koordynacja projektów realizowanych przez Polskę w ramach UNIDO;
5) Koordynacja wypracowania rozwiązań wielostronnych dotyczących zasad w zakresie dostępu i handlu surowcami;
6) Prowadzenie spraw z zakresu przeglądu wybranych aspektów gospodarki polskiej i formułowanych zaleceń na forum OECD.

Departament Prawny (DP)

§  33.
1. Departament Prawny:
1) zapewnia obsługę prawną ministra i ministerstwa, w szczególności wydaje opinie prawne i wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami;
2) odpowiada za prawidłowe, pod względem legislacyjno-prawnym, przygotowywanie projektów aktów normatywnych;
3) prowadzi sprawy dotyczące legalności decyzji nacjonalizacyjnych;
4) wydaje zaświadczenia w sprawach postępowań, które prowadzi.
2. Departament współpracuje z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w zakresie niezastrzeżonym do właściwości innych departamentów.
3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Przygotowywanie projektów aktów prawnych;
2) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach prowadzonych w DP;
3) Wydawanie zaświadczeń w sprawie postępowań prowadzonych w DP.

Departament Programów Offsetowych (DOF)

§  34.
1. Departament Programów Offsetowych odpowiada za prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów umów offsetowych zawieranych z zagranicznym dostawcą uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzeniem negocjacji w tych sprawach oraz monitorowanie stanu realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów. Departament prowadzi Katalog Potrzeb Offsetowych.
2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań offsetowych;
2) Zawieranie umowy offsetowej;
3) Monitorowanie realizacji umowy offsetowej;
4) Obsługa organizacyjna Komitetu do Spraw Umów Offsetowych.

Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej (DPD)

§  35.
1. Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej realizuje misję ministerstwa poprzez wspieranie działalności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.
2. Departament odpowiada za:
1) realizację zadań ministra dotyczących promocji gospodarki;
2) sprawy związane z organizacją i koordynacją dwustronnej współpracy gospodarczej z zagranicą, w tym za:
a) przygotowywanie i negocjowanie bilateralnych umów o współpracy gospodarczej oraz umów w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, w tym za obsługę Międzyresortowego Zespołu ds. Dwustronnych Umów o Popieraniu i Ochronie Inwestycji, a także prowadzenie spraw dotyczących umów preferencyjnych zawieranych przez UE z krajami pozaunijnymi i ich ugrupowaniami w części inwestycyjnej,
b) współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego, szczególnie w zakresie warunków dostępu polskich towarów i inwestycji do rynków oraz organizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój współpracy gospodarczej z poszczególnymi krajami,
c) administrowanie i redagowanie centralnego portalu w ramach informacyjnego systemu internetowego WPHI (www.trade.gov.pl), zapewnienie funkcjonowania i rozwoju portalu oraz monitoring poszczególnych stron WPHI,
d) prowadzenie w ramach ministerstwa współpracy ze środowiskami gospodarczymi Polonii w krajach będących we właściwości departamentu oraz fundacjami i stowarzyszeniami o charakterze polonijnym w Polsce,
e) współdziałanie z innymi resortami w zakresie spraw związanych z uczestnictwem w programach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (ENP), w tym Partnerstwa Wschodniego i Unii dla Śródziemnomorza, finansowanych w ramach europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa ENPI i z innych źródeł.
3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Przygotowywanie i realizacja sesji dwustronnych Komisji Mieszanych ds. Współpracy Gospodarczej oraz konsultacji i rozmów gospodarczych;
2) Przygotowywanie materiałów informacyjnych i opracowań z zakresu dwustronnej współpracy gospodarczej;
3) Zawieranie umów międzynarodowych;
4) Nadzór nad działalnością merytoryczną WPHI;
5) Nadzór merytoryczny nad realizacją Programów Promocji przez polskie placówki zagraniczne, w których nie funkcjonują Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji;
6) Nagrody Ministra Gospodarki dla polskich firm za szczególne osiągnięcia w działalności eksportowej;
7) Przygotowywanie jednolitej opinii Ministra Gospodarki w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych;
8) Pomoc publiczna na realizację przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu w formule de minimis;
9) Przygotowanie i realizacja udziału Polski w Światowych Wystawach EXPO.

Departament Ropy i Gazu (DRO)

§  36.
1. Departament Ropy i Gazu odpowiada za realizację zadań związanych z:
1) kształtowaniem polityki energetycznej Polski i otoczenia regulacyjnego w zakresie sektora gazu ziemnego i sektora ropy naftowej i paliw;
2) rozwojem i zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury gazowej oraz infrastruktury ropy naftowej i paliw;
3) tworzeniem i organizacją systemu zapasów interwencyjnych ropy naftowej, paliw oraz gazu ziemnego oraz jego gospodarowaniem, planowaniem i koordynowaniem działań ministra w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego Rzeczypospolitej Polskiej;
4) przygotowaniem analiz i ocen dotyczących funkcjonowania sektorów. Ponadto odpowiada za koordynację spraw z zakresu współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z Międzynarodową Agencją Energetyczną oraz koordynację realizacji postanowień wynikających z Traktatu Wspólnoty Energetycznej i Traktatu Karty Energetycznej.
2. Departament współpracuje z Departamentem Energetyki w zakresie działania na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii z wyłączeniem energii jądrowej, spraw związanych z pracami Rady ds. Transportu i Energii oraz kształtowaniem polityki energetycznej Polski.
3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Prowadzenie spraw z zakresu przepisów techniczno-budowlanych dotyczących baz, stacji paliw i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz sieci gazowych;
2) Wdrażanie strategii w zakresie przemysłu naftowego;
3) Monitorowanie bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku w paliwa;
4) Nadzór nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych;
5) Realizacja polityki państwa w zakresie gazu ziemnego ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania bezpieczeństwa dostaw;
6) Prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w Międzynarodowej Agencji Energetycznej;
7) Współpraca wynikająca z udziału Polski w Traktacie Karty Energetycznej;
8) Współpraca wynikająca z udziału Polski w Traktacie Wspólnoty Energetycznej;
9) Wydawanie decyzji administracyjnych Ministra Gospodarki na podstawie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;
10) Planowanie działań zapobiegawczych oraz zarządzanie kryzysowe w sektorze gazu ziemnego;
11) Planowanie działań zapobiegawczych oraz zarządzanie kryzysowe w sektorze ropy naftowej.

Departament Spraw Europejskich (DSE)

§  37.
1. Departament Spraw Europejskich zapewnia prowadzenie spójnej polityki europejskiej ministerstwa. Departament odpowiada za kwestie związane z członkostwem w UE, w tym za koordynację wypracowywania na poziomie Rady Europejskiej, Rady Ministrów UE i Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) stanowiska Polski w sprawach wynikających z kompetencji ministra.
2. Departament prowadzi sprawy związane z wypracowaniem stanowiska ministerstwa wobec priorytetów Prezydencji w Radzie UE. Departament przygotowuje i koordynuje przygotowania stanowiska ministerstwa na posiedzenia organów przygotowawczych Rady UE.
3. Departament koordynuje współpracę kierownictwa ministerstwa z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami unijnymi. Departament koordynuje sprawy związane z członkostwem Polski w Radzie Europy.
4. Departament prowadzi horyzontalną politykę rynku wewnętrznego oraz działa na rzecz zapewnienia swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług poprzez instrumenty funkcjonujące w ramach Rynku Wewnętrznego UE (SOLVIT, Punkt Kontaktowy ds. Produktów, IMI, Twoja Europa, IMS).
5. Departament odpowiada w ramach ministerstwa za: Europejską Wymianę Dokumentów-Polska EWD-P, U32 Mail, Elektroniczny System Transpozycji Prawa Europejskiego e-step, bazę Krajowych Środków Wykonawczych, postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską w związku z brakiem transpozycji lub nieprawidłową transpozycją przepisów UE, TSUE, EU-Pilot oraz bazę aktów prawnych UE.
6. Departament realizuje zadania związane z postępowaniami o naruszenie zobowiązań wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu UE, w zakresie kompetencji ministra. Departament monitoruje transpozycje prawa UE.
7. Departament prowadzi sprawy związane z udziałem Polski w pracach Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) oraz Międzynarodowego Instytutu Prawa Prywatnego (UNIDROIT).
8. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Centrum Solvit Polska;
2) Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Polski w pracach IMAC;
3) Koordynacja, nadzór i obsługa Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI;
4) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem portalu Twoja Europa;
5) Podejmowanie decyzji w Radzie UE;
6) Udział członka kierownictwa MG w posiedzeniach KSE;
7) Prowadzenie spraw wynikających z nadzoru ministra nad merytoryczną działalnością pionu ministerstwa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE;
8) Prowadzenie Punktu Kontaktowego ds. Produktów;
9) Przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu projektów stanowisk w sprawach prowadzonych przez Komisję Europejską oraz w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE lub Trybunałem EFTA.

Departament Strategii i Analiz (DSA)

§  38.
1. Departament Strategii i Analiz odpowiada za gromadzenie i łączenie wiedzy z zakresu obszarów pozostających w kompetencjach ministra - dla dokonywania ocen zależności występujących między tymi sferami - oraz za przygotowywanie na tej podstawie analiz, diagnoz, ocen, prognoz i informacji.
2. Departament odpowiada za:
1) realizację zadań związanych z opracowywaniem i koordynowaniem realizacji strategii gospodarczej UE, w tym Krajowego Programu Reform;
2) sporządzanie analiz i opracowań dotyczących sytuacji gospodarczej Polski, w tym w zakresie trendów makroekonomicznych, handlu zagranicznego, reform strukturalnych, wybranych zagadnień problemowych oraz za monitorowanie procesów gospodarczych, a także za przygotowywanie diagnoz i ocen w ramach opracowywanych przez ministerstwo dokumentów programowych, strategii i programów;
3) koordynację planowania strategicznego, sporządzania planów działalności dla działu "gospodarka" oraz sprawozdań z ich wykonania;
4) koordynację w ministerstwie programowania nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
3. Departament koordynuje prace związane z planowaniem i realizacją badań statystycznych statystyki publicznej oraz prowadzi bazę danych statystycznych z zakresu informacji gospodarczych niezbędnych do realizacji zadań ministerstwa.
4. Departament koordynuje proces przygotowania i monitorowania zintegrowanych strategii rozwoju.
5. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Przygotowywanie analiz, diagnoz, ocen, prognoz i informacji;
2) Prowadzenie działań z zakresu statystyki publicznej;
3) Zarządzanie strategiczne w dziale "gospodarka";
4) Koordynacja prac związanych z realizacją Krajowego Programu Reform;
5) Przygotowanie i monitorowanie strategii rozwoju.

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (DPO)

§  39. 2
1. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych realizuje zadania wynikające z pełnienia przez ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP) oraz Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (PO IG) oraz Instytucji Wdrażającej dla działania 2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP) i dla działania 4.5 oraz poddziałań 6.2.2 i 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (PO IG).
2. Departament odpowiada za programowanie, nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia wyboru projektów oraz zawierania umów o dofinansowanie, organizowanie naborów i wybór projektów do wsparcia oraz zawieranie umów o dofinansowanie, rozliczanie wniosków beneficjenta o płatność, monitorowanie działań i projektów, zarządzanie finansowe, monitorowanie i ewaluację programów, kontrolę, pomoc techniczną oraz informację i promocję w zakresie działań w ramach SPO-WKP i PO IG, za wdrażanie których jest odpowiedzialny minister.
3. Departament, w ramach kompetencji, prowadzi sprawy związane z realizacją wsparcia finansowego inwestycji ze środków z budżetu państwa na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.
4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Programowanie i opiniowanie dokumentów w zakresie PO IG w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;
2) Zarządzanie SPO-WKP i PO IG w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;
3) Wdrażanie działania 4.5, poddziałań 6.2.2 i 6.5.2 oraz projektów indywidualnych i systemowych w ramach PO IG;
4) Zarządzanie finansowe w ramach SPO-WKP i PO IG;
5) Zarządzanie środkami pomocy technicznej w ramach PO IG;
6) Monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja w ramach SPO-WKP i PO IG;
7) Kontrola realizacji SPO-WKP i PO IG.

Biuro Administracyjne (BA)

§  40.
1. Biuro Administracyjne odpowiada za zarządzanie nieruchomościami, z wyłączeniem nadawania uprawnień dostępu do stref ministerstwa i infrastrukturą obiektów będących w trwałym zarządzie ministerstwa oraz zapewnia warunki i obsługę systemów i sieci znajdujących się na terenie urzędu, z wyłączeniem systemów i urządzeń informatycznych.
2. Biuro prowadzi gospodarkę majątkową i samochodową, obsługę administracyjno-techniczną, a także archiwum ministerstwa.
3. Biuro wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Przygotowuje plan inwestycyjny ministerstwa oraz prowadzi sprawy związane z planowaniem remontów i inwestycji. Współpracuje w zakresie gospodarki majątkowej WPHI oraz wydziałów/zespołów w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Zarządzanie nieruchomościami, planowanie i realizacja inwestycji;
2) Gospodarowanie pomieszczeniami oraz wyposażeniem stanowisk pracy;
3) Konserwacja oraz utrzymanie standardu pomieszczeń i wyposażenia technicznego;
4) Zapewnienie usług;
5) Zapewnienie ciągłości dostaw.

Biuro Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli (BKA)

§  41.
1. Biuro Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli odpowiada za:
1) prowadzenie audytu wewnętrznego, kontroli organów, urzędów i jednostek podporządkowanych ministrowi oraz jednostek, w stosunku do których minister uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie przepisów odrębnych, a także za prowadzenie kontroli wewnętrznych w departamentach ministerstwa;
2) ocenę efektów pracy ministerstwa w kontekście realizacji jego misji i celów;
3) koordynowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w ministerstwie.
2. Biuro zapewnia obsługę organizacyjną komitetu audytu oraz prowadzi działania mające na celu wsparcie komitetu audytu, gromadzi plany audytu oraz sprawozdania z ich wykonania z jednostek w dziale administracji rządowej "gospodarka". Przygotowuje oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla działu "gospodarka".
3. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Kontrola działalności organów, urzędów i jednostek podporządkowanych Ministrowi Gospodarki oraz jednostek, w stosunku do których Minister Gospodarki uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie odrębnych przepisów;
2) Prowadzenie kontroli wewnętrznej;
3) Prowadzenie audytu wewnętrznego;
4) Prowadzenie ewaluacji w Ministerstwie Gospodarki;
5) Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

§  42.
1. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za:
1) sprawy wynikające z zadań dyrektora generalnego w zakresie organizacji ministerstwa, za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz doskonalenie zawodowe pracowników ministerstwa, administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz za sprawy sądowe z zakresu prawa pracy, a także za sprawy zamówień publicznych;
2) koordynowanie spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem informacji w ministerstwie, z wyłączeniem informacji niejawnych, w tym działań związanych z zapewnieniem ochrony danych osobowych oraz za koordynowanie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości i efektywności działania ministerstwa, w tym koordynowanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu zarządzania;
3) opiniowanie i wsparcie w realizacji działań integrujących pracowników ministerstwa, w tym współpracę z Departamentem Komunikacji Społecznej w zakresie informowania pracowników o tych działaniach.
2. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych;
2) Obsługa organizacyjna kontroli zewnętrznych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego i Komisji Dyscyplinarnej MG;
3) Realizacja umów w MG;
4) Rekrutacja i rozwój zawodowy pracowników MG;
5) Realizacja zadań z zakresu prawa pracy;
6) Kontrola zarządcza w dziale "gospodarka".

Biuro Informatyki (BI)

§  43.
1. Biuro Informatyki odpowiada za koordynację polityki w zakresie informatyzacji ministerstwa i WPHI oraz wydziałów/zespołów w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Biuro zapewnia i zarządza sprzętem, oprogramowaniem, obsługą techniczną, konfiguracją, rozwojem oraz ochroną systemów i urządzeń teleinformatycznych na rzecz ministerstwa.
3. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Planowanie i rozwój IT;
2) Utrzymanie i administrowanie IT;
3) Rozwiązywanie i usuwanie problemów informatycznych.

Biuro Ochrony i Informacji Niejawnych (BIN)

§  44.
1. Biuro Ochrony i Informacji Niejawnych odpowiada za:
1) ochronę informacji niejawnych, na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
2) zapewnienie ochrony osób i mienia ministerstwa, stosując przepisy o ochronie osób i mienia, w tym nadaje uprawnienia dostępu do stref ministerstwa, realizuje zadania z zakresu obrony cywilnej, będące elementem zarządzania kryzysowego oraz ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych.
2. Biuro uczestniczy w przedsięwzięciach realizowanych przez departamenty z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności w sektorach strategicznych gospodarki. Ponadto biuro przechowuje oświadczenia o stanie majątkowym.
3. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Ochrona informacji niejawnych;
2) Ochrona osób i mienia Ministerstwa;
3) Realizacja działań z zakresu obrony cywilnej;
4) Zapewnienie ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych.

Sekretariat Ministra (SM)

§  45.
1. Sekretariat Ministra odpowiada za:
1) organizacyjne i eksperckie wspomaganie ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa, monitorowanie realizacji zadań wynikających z planów pracy i protokołów posiedzeń Rady Ministrów i stałego komitetu Rady Ministrów;
2) koordynację wykonywania przez departamenty zadań w zakresie udzielania odpowiedzi na korespondencję otrzymaną z Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i od Rzecznika Praw Obywatelskich oraz kieruje sprawy do załatwienia do właściwych departamentów;
3) obsługę kancelaryjną ministerstwa.
2. Sekretariat realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:
1) Obsługa protokolarna;
2) Opiniowanie projektów dokumentów rządowych, umów międzynarodowych oraz stanowisk Ministra do umów międzynarodowych.

Załącznik 3

Zestawienie procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki

1 Załącznik § 24 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.MG.13.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.
2 Załącznik § 39 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.MG.13.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.
3 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.MG.13.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.