Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFiPR.2020.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 września 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia dyrektorzy komórek organizacyjnych, opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 6, 14, 26 i 52, z 2019 r. poz. 8, 22 i 28 oraz Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Roz. z 2019 r. poz. 16).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  2
 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2293), jest urzędem administracji rządowej zapewniającym wykonywanie przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zadań wynikających z zakresu działania określonego w § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719) i zarządzeniem nr 266 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 1187 oraz z 2021 r. poz. 743).
§  2. 
Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanym dalej "regulaminem", jest mowa o:
1)
Ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
2)
Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
3)
członkach kierownictwa Ministerstwa - należy przez to rozumieć Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra;
4)
dyrektorze generalnym - należy przez to rozumieć dyrektora generalnego Ministerstwa, który wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2020) oraz w odrębnych przepisach;
5)
komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć departament lub biuro wymienione w zarządzeniu nr 266 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej;
6)
dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora departamentu, biura lub kierującego komórką organizacyjną;
7)
zastępcy dyrektora - należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora departamentu lub biura;
8)
naczelniku - należy przez to rozumieć naczelnika wydziału departamentu lub biura;
9)
kadrze kierowniczej - należy przez to rozumieć dyrektora, zastępcę dyrektora oraz naczelnika i pracownika kierującego zespołem.
§  3. 
Regulamin określa:
1)
strukturę organizacyjną Ministerstwa;
2)
zasady zarządzania Ministerstwem;
3)
podstawowe zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych;
4)
zadania kadry kierowniczej;
5)
podstawowe zadania komórek organizacyjnych;
6)
podstawowe zadania komórek organizacyjnych związane z obsługą Ministra pełniącego funkcję instytucji zarządzającej programami operacyjnymi;
7)
zakresy działania komórek organizacyjnych.

Rozdział  2

Struktura organizacyjna Ministerstwa

§  4. 
1.  3
 Strukturę organizacyjną Ministerstwa tworzą Gabinet Polityczny Ministra (GP) oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Budżetu DBR;
2)
Departament Certyfikacji i Desygnacji DCD;
3)
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego DZF;
4)
Departament Informatyki DI;
5)
Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich DKP;
6)
Departament Kontroli DKN;
7)
Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej DKF;
8)
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego DPA;
9)
Departament Prawny DP;
10)
Departament Programów Infrastrukturalnych DPI;
11)
Departament Programów Pomocowych DPT;
12)
Departament Programów Ponadregionalnych DPP;
13)
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju DIR;
14)
Departament Regionalnych Programów Operacyjnych DRP;
15)
Departament Rozwoju Cyfrowego DRC;
16)
Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej DEM;
17)
Departament Strategii DSR;
18)
Departament Współpracy Terytorialnej DWT;
19)
Biuro Administracyjne BA;
20)
Biuro Dyrektora Generalnego BDG;
21)
Biuro Ministra BM;
22)
Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej BP;
23)
Biuro Polityki Bezpieczeństwa BPB;
24)
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi BZL.
2. 
Organizację pracy i zadania Gabinetu Politycznego Ministra określają odrębne przepisy.
§  5. 
W Ministerstwie działają:
1) 4
 (uchylony),
2)
Pełnomocnik Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego,
3)
Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022,
4)
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
5) 5
 (uchylony)

- ustanowieni na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), których obsługę zapewnia Ministerstwo.

§  6. 
Organami opiniodawczo-doradczymi Ministra, działającymi na podstawie odrębnych przepisów, są:
1)
Komitet do spraw desygnacji;
2)
komitet audytu dla działu administracji rządowej - rozwój regionalny;
3)
Rada Dostępności.
§  7. 
W Ministerstwie działają, na podstawie odrębnych przepisów:
1) 6
 (uchylony);
2)
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;
3)
Pełnomocnik do spraw otwartości danych;
4)
Inspektor Ochrony Danych, zwany dalej "IOD";
5)
komisja dyscyplinarna rozpoznająca sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej oraz Rzecznik Dyscyplinarny.

Rozdział  3

Zasady zarządzania Ministerstwem

§  8. 
Ministerstwo działa przestrzegając następujących zasad:
1)
legalności, czyli podejmowania działań prawnych w zakresie przyznanych kompetencji;
2)
skuteczności, czyli realizacji celów i polityk w sposób optymalny;
3)
efektywności, czyli możliwie najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów;
4)
oszczędności, czyli minimalizacji kosztów prowadzonych działań, przy zachowaniu wymaganej jakości;
5)
przejrzystości, czyli jawności postępowania zgodnie z aktami normatywnymi;
6)
dostępności i równego traktowania;
7) 7
 zera tolerancji dla wszelkich nadużyć i korupcji.
§  8a.  8
 Ministerstwo buduje kulturę organizacyjną przez tworzenie norm społecznych, systemu wartości i zachowań, zgodnych z zasadami etyki w korpusie służby cywilnej.
§  9. 
1. 
Ministerstwo działa pod bezpośrednim kierownictwem Ministra, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami.
2. 
Minister wykonuje politykę Rady Ministrów w zakresie działu administracji rządowej - rozwój regionalny, a także koordynuje i nadzoruje jej wykonywanie przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane.
3. 
Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa określa zarządzenie Ministra w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa.
4. 
Minister może upoważnić sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektora, zastępcę dyrektora lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, a także zlecić im nadzór nad realizacją określonych zadań.
§  10. 
1. 
Dyrektor generalny wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, a także wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów prawa, w szczególności zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację i ciągłość pracy Ministerstwa.
2. 
Dyrektor generalny zatwierdza wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych.
3. 
Dyrektor generalny może upoważnić dyrektora i zastępcę dyrektora lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, a także zlecić im nadzór nad realizacją określonych zadań.
§  11. 
Minister lub dyrektor generalny, do realizacji określonych zadań, może powołać, na podstawie odrębnych przepisów, zespoły zadaniowe.
§  12. 
1. 
Podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw jest system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (system EZD).
2. 
Wyznaczeni koordynatorzy systemu EZD wspierają dyrektorów w sprawowaniu systematycznego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD oraz prawidłowością stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
§  13. 
Wszelkie zdarzenia związane z zagrożeniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz naruszające ochronę przeciwpożarową niezwłocznie zgłasza się do Biura Administracyjnego.

Rozdział  4

Podstawowe zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych

§  14. 
W skład komórek organizacyjnych mogą wchodzić wydziały, zespoły, samodzielne stanowiska i sekretariat, zwane dalej "komórkami wewnętrznymi".
§  15. 
1. 
Dyrektorzy kierują komórkami organizacyjnymi samodzielnie, bądź przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora, naczelników oraz pracowników kierujących zespołami.
2. 
Jeżeli w komórce organizacyjnej jest więcej niż jeden zastępca dyrektora, stałym zastępcą dyrektora jest zastępca wskazany w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 5.
3. 
Dyrektor może upoważnić innego zastępcę dyrektora, niż wskazany w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej, lub innego pracownika do prowadzenia spraw oraz podpisywania pism.
4. 
W razie nieobecności dyrektora oraz zastępcy (zastępców) dyrektora, a także w razie nieobecności dyrektora w komórce organizacyjnej, w której nie ma stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisko nie jest obsadzone, komórką organizacyjną kieruje wyznaczony przez dyrektora pracownik. Informacja o wyznaczeniu pracownika do kierowania komórką organizacyjną jest przekazywana niezwłocznie dyrektorowi generalnemu.
5. 
Dyrektor ustala wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej, który określa w szczególności:
1)
strukturę organizacyjną komórki organizacyjnej wraz ze schematem organizacyjnym;
2)
organizację zarządzania komórką organizacyjną;
3)
zakresy upoważnień do załatwiania spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcy (zastępcom) dyrektora i innym pracownikom;
4)
szczegółowy zakres zadań komórki organizacyjnej wynikający z regulaminu oraz szczegółowe zakresy zadań dla wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk i sekretariatu.
6. 
Dyrektor, po przeprowadzeniu konsultacji z Biurem Dyrektora Generalnego oraz po uzyskaniu akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa, przekazuje - za pośrednictwem Biura Dyrektora Generalnego - projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej do zatwierdzenia dyrektorowi generalnemu.
§  16. 
1. 
Komórki organizacyjne realizują zadania zgodnie z kierunkami określonymi przez Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego.
2. 
Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka organizacyjna, do zakresu działania której należy dana sprawa zgodnie z postanowieniami regulaminu.
3. 
W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jego realizacji jest komórka organizacyjna, do której należy większość zagadnień lub merytoryczna istota zadania.
4. 
Komórka organizacyjna właściwa do realizacji określonego zadania koordynuje prace wykonywane przez komórki organizacyjne współpracujące przy realizacji tego zadania, w tym opracowuje ostateczne projekty dokumentów oraz stanowisk i opinii Ministra.
5. 
Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 4:
1)
udostępnia komórkom organizacyjnym współpracującym materiały do opinii;
2)
wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez komórki organizacyjne współpracujące;
3)
wyznacza terminy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.
6. 
Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 4, zwracając się do komórek organizacyjnych współpracujących z wnioskiem o wyrażenie opinii w danej sprawie, jest obowiązana przedłożyć projekt własnego stanowiska w tej sprawie lub wskazać zakres opinii.
§  17. 
Wszelkie spory kompetencyjne związane z realizacją zadań przez sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych - dyrektor generalny, w porozumieniu z właściwymi w sprawie członkami kierownictwa Ministerstwa.

Rozdział  5

Zadania kadry kierowniczej

§  18. 
Dyrektor jest odpowiedzialny za:
1)
prawidłową, efektywną i terminową realizację zadań komórki organizacyjnej określonych w regulaminie i innych wewnętrznych aktach normatywnych oraz zleconych przez Ministra lub właściwego członka kierownictwa Ministerstwa;
2)
zgodność działania komórki organizacyjnej z kierunkami określonymi przez Ministra lub właściwego członka kierownictwa Ministerstwa oraz obowiązującym prawem i wewnętrznymi aktami normatywnymi Ministerstwa;
3)
właściwą organizację pracy komórki organizacyjnej i efektywne wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników;
4)
dbałość o wizerunek Ministerstwa;
5)
zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie dochodów i wydatków budżetu państwa oraz gospodarowanie środkami publicznymi, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej określonymi w szczególności w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), a także ścisłą współpracę w tym zakresie z komórkami właściwymi do spraw finansowych w Ministerstwie;
6)
planowanie środków finansowych, monitorowanie ich wykorzystania oraz wnioskowanie o zmianę planów finansowych dysponenta części budżetowej lub dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia;
7)
zarządzanie obiegiem informacji w ramach komórki organizacyjnej;
8)
zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej "RODO", a także ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w komórce organizacyjnej;
9)
realizację obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429);
10)
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz obrony cywilnej;
11)
zapoznanie członków korpusu służby cywilnej z zarządzeniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. poz. 953);
12)
zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
13)
stosowanie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, a w szczególności za prawidłowe klasyfikowanie i kwalifikowanie powstającej i gromadzonej w komórce organizacyjnej dokumentacji.
§  19. 
1. 
Dyrektor:
1)
reprezentuje komórkę organizacyjną wobec innych komórek organizacyjnych oraz w kontaktach na zewnątrz;
2)
nadzoruje pracę komórki organizacyjnej oraz zapewnia terminowe i właściwe wykonanie zadań przez podległe mu bezpośrednio komórki wewnętrzne;
3)
udziela organom i instytucjom wyjaśnień i opinii w sprawach prowadzonych przez komórkę organizacyjną, a niezastrzeżonych dla Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa;
4)
bierze udział w realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w szczególności nadzoruje przygotowanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, zwanym dalej "BIP", i na stronie internetowej Ministerstwa;
5)
wnioskuje w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników komórki organizacyjnej;
6)
zatwierdza sporządzone w komórce organizacyjnej:
a)
opisy stanowisk pracy niebędących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej,
b)
zakresy obowiązków pracowników, dla których nie sporządza się opisów stanowisk pracy;
7)
dokonuje oceny podległych pracowników;
8)
nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w komórce organizacyjnej;
9)
akceptuje wnioski urlopowe zastępców dyrektora i pracowników.
2. 
Dyrektor może posiadać inne uprawnienia, poza wymienionymi w ust. 1, udzielane odrębnymi upoważnieniami.
3. 
Dyrektor, stosownie do zakresu działania i zadań kierowanej komórki organizacyjnej, przygotowuje projekty decyzji i podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji innych osób, w szczególności:
1)
pisma i materiały kierowane do nadzorującego zadania komórki organizacyjnej członka kierownictwa Ministerstwa oraz parafuje pisma i materiały kierowane do jego podpisu oraz do podpisu innych członków kierownictwa Ministerstwa;
2)
pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji publicznej;
3)
podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych odrębnymi upoważnieniami.
§  20. 
Zastępca dyrektora:
1)
nadzoruje pracę oraz zapewnia terminowe i właściwe wykonanie zadań przez podległe mu bezpośrednio komórki wewnętrzne;
2)
podejmuje decyzje z zakresu działania podległych mu bezpośrednio komórek wewnętrznych oraz podpisuje i parafuje pisma i notatki informacyjne w tym zakresie, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dyrektora;
3)
podpisuje pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji publicznej w sprawach niezastrzeżonych dla dyrektora;
4)
podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych odrębnymi upoważnieniami;
5)
uczestniczy w planowaniu środków finansowych, monitorowaniu ich wykorzystania oraz wnioskuje o zmianę planów finansowych dysponenta części budżetowej lub dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia;
6)
wnioskuje do dyrektora w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania podległych pracowników komórki organizacyjnej;
7)
nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy przez podległych pracowników;
8)
dokonuje oceny podległych pracowników;
9)
akceptuje wnioski urlopowe podległych pracowników;
10)
wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora;
11)
zastępuje dyrektora zgodnie z posiadanym upoważnieniem.
§  21. 
1. 
Naczelnik i pracownik kierujący zespołem działa zgodnie z zakresem powierzonych zadań.
2. 
Do obowiązków naczelnika i pracownika kierującego zespołem należy realizowanie powierzonych zadań przez:
1)
organizowanie pracy oraz kontrolę realizacji zadań podległych pracowników;
2)
kontrolowanie dyscypliny pracy podległych pracowników.
3. 
Naczelnik i pracownik kierujący zespołem:
1)
odpowiada za prawidłowe, efektywne i terminowe wykonanie zadań podległego wydziału lub zespołu;
2)
podejmuje decyzje oraz podpisuje lub parafuje pisma w sprawach z zakresu zadań podległego wydziału lub zespołu, określonych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 15 ust. 5;
3)
wydaje dyspozycje i wytyczne podległym pracownikom niezbędne do wykonywania zadań;
4)
reprezentuje wydział lub zespół w zakresie określonym przez przełożonych;
5)
zapewnia wymianę informacji z pozostałymi komórkami wewnętrznymi;
6)
przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, przenoszenia, zwalniania, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania podległych pracowników;
7)
dokonuje oceny podległych pracowników;
8)
akceptuje wnioski urlopowe podległych pracowników;
9)
wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

Rozdział  6

Podstawowe zadania komórek organizacyjnych

§  22. 
1. 
Komórki organizacyjne są obowiązane do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, dokumentów o charakterze strategicznym, programów rządowych i innych dokumentów oraz wewnętrznych aktów normatywnych Ministerstwa, a także do realizacji poleceń członków kierownictwa Ministerstwa.
2. 
Komórki organizacyjne, w zakresie swojej właściwości, realizują zadania:
1)
związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, w szczególności:
a)
przekazują propozycje do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Ministra,
b)
opracowują projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych należących do właściwości Ministra, z uwzględnieniem prawa europejskiego i zobowiązań międzynarodowych Polski,
c)
prowadzą uzgodnienia wewnętrzne, uzgodnienia oraz konsultacje publiczne projektów, o których mowa w lit. b,
d)
opiniują projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowanych przez inne komórki organizacyjne,
e)
opiniują projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowanych przez członków Rady Ministrów i przygotowują projekt stanowiska Ministra,
f)
przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz odpowiednio Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC), Komitetu do Spraw Europejskich (KSE) lub Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów,
g)
przygotowują projekt stanowiska Ministra do projektów umów międzynarodowych;
2)
związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów wewnętrznych aktów normatywnych Ministerstwa, w tym zarządzeń, decyzji oraz regulaminów, informacji, procedur, w szczególności:
a)
opracowują projekty wewnętrznych aktów normatywnych,
b)
prowadzą uzgodnienia wewnętrzne opracowywanych projektów wewnętrznych aktów normatywnych,
c)
opiniują projekty wewnętrznych aktów normatywnych opracowane przez inne komórki organizacyjne;
3)
związane z dokonywaniem wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych należących do właściwości Ministra, z uwzględnieniem przygotowanych przez Departament Prawny wyjaśnień dotyczących zagadnień prawnych o charakterze systemowym lub mającym istotne znaczenie dla realizacji zadań należących do właściwości Ministra;
4)
związane z prawem europejskim, w szczególności:
a)
biorą udział w procesie tworzenia prawa Unii Europejskiej (UE),
b)
analizują i opiniują prawo europejskie oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Ministra,
c)
przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rządu do projektów aktów prawnych UE,
d)
dokonują prawidłowej i terminowej transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego prawa oraz współpracują w tym zakresie z właściwymi podmiotami,
e)
prowadzą sprawy notyfikacji norm i przepisów technicznych w Komisji Europejskiej (KE), w zakresie właściwości Ministra,
f)
przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Polski w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, przed Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka,
g)
informują i udostępniają zainteresowanym podmiotom notyfikowane w Polsce decyzje i opinie KE;
5)
związane ze współpracą międzynarodową, w szczególności:
a)
prowadzą, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym wymagające uwzględniania zobowiązań międzynarodowych Polski,
b)
prowadzą, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie członkostwa w UE, w tym biorą udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych KE, a także współpracują z KE i Przedstawicielstwem KE w Polsce,
c)
planują i koordynują odbywanie zagranicznych podróży służbowych pracowników poprzez uzgadnianie instrukcji wyjazdowych oraz gromadzenie sprawozdań z wyjazdów,
d)
koordynują przygotowywanie od strony merytorycznej i organizacyjnej konferencji, seminariów i innych spotkań międzynarodowych, we współpracy z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi,
e)
prowadzą sprawy wynikające z dwustronnych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (umowy BIT), w tym współpracują z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej wykonującą zastępstwo procesowe w tym zakresie;
6)
związane z finansami publicznymi, w szczególności:
a)
przygotowują propozycje materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz propozycje zmian w planach finansowych dysponenta części budżetowej oraz dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia,
b)
wykonują zadania związane z nadzorowaniem prawidłowości wykorzystania środków budżetowych oraz windykacją należności Ministerstwa,
c)
wykonują zadania dysponenta części budżetowej dotyczące uzgadniania programów inwestycji budowlanych finansowanych lub dofinansowywanych ze środków budżetu państwa i ich zmiany oraz akceptowania dla tych inwestycji wartości kosztorysowej,
d)
wykonują zadania związane z udzielaniem i monitorowaniem pomocy publicznej,
e)
przygotowują i realizują projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i niepodlegającej zwrotowi pomocy udzielonej przez państwa członkowie EFTA;
7)
związane z wykonywaniem, wynikających z niektórych ustaw, obowiązków organu administracji rządowej, w szczególności:
a)
opracowują projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego (PE),
b)
opracowują projekty odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ministrów i kierowników urzędów centralnych,
c)
opracowują i uzgadniają z Departamentem Prawnym projekty odpowiedzi na wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
d)
przygotowują odpowiedzi na wnioski, skargi, petycje i pytania obywateli oraz instytucji,
e)
realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446),
f)
realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294),
g)
współpracują z Gabinetem Politycznym Ministra oraz Biurem Ministra przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w tym zadań określonych we właściwych wewnętrznych aktach normatywnych Ministerstwa,
h)
wykonują zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, ochrony osób i mienia oraz obrony cywilnej, wynikające z odrębnych przepisów, w tym właściwych wewnętrznych aktów normatywnych Ministerstwa,
i)
wykonują zadania w zakresie bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, określone odrębnymi przepisami i właściwymi wewnętrznymi aktami normatywnymi Ministerstwa,
j)
wykonują zadania związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych i odznak honorowych;
8)
wspomagające realizację zadań podstawowych, w szczególności:
a)
wykonują zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Ministerstwie oraz w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny, w tym:
uczestniczą w opracowywaniu planu działalności Ministra na dany rok oraz sprawozdania z jego wykonania,
w ramach nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi odpowiadają za terminowe opracowanie przez jednostkę organizacyjną planów działalności, sprawozdań z ich realizacji oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej,
b)
analizują rozwiązania i dobre praktyki stosowane w innych instytucjach,
c)
wykorzystują zaplecze naukowe i eksperckie,
d)
prowadzą sprawy w zakresie sprawozdawczości i projektowania badań statystycznych,
e)
współpracują z innymi komórkami organizacyjnymi, organami i jednostkami samorządu gospodarczego, terytorialnego, organami administracji rządowej, urzędami i instytucjami oraz partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi - w sprawach związanych z realizacją zadań;
9)
wynikające ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
9a) 9
 związane z koordynacją opracowania i wdrażania planów rozwojowych, w tym Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO);
10)
związane z funkcjonowaniem i rozwojem istniejących tematycznych stron internetowych;
11)
związane z prowadzeniem spraw dotyczących postępowań administracyjnych zgodnie z właściwością;
12)
związane z wykonywaniem zastępstwa procesowego w zakresie określonym we właściwych wewnętrznych aktach normatywnych Ministerstwa;
13)
związane z prowadzeniem spraw w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji;
14)
związane z przygotowywaniem i przekazywaniem do Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez komórkę organizacyjną, stanowiska Ministra w sprawach, w których Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zastępstwo procesowe za Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra.
3. 
Komórki organizacyjne wykonują także zadania zlecone przez:
1)
Ministra;
2)
nadzorującego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu;
3)
dyrektora generalnego;
4)
Pełnomocników Rządu, o których mowa w § 5.

Rozdział  7

Podstawowe zadania komórek organizacyjnych związane z obsługą Ministra pełniącego funkcję instytucji zarządzającej programami operacyjnymi

§  23. 
Komórka organizacyjna, w zakresie swojej właściwości, obsługując Ministra pełniącego funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, realizuje zadania związane, w szczególności z:
1)
przygotowywaniem projektów dokumentów programowych oraz innych dokumentów - w tym projektów aktów normatywnych - koniecznych do wdrożenia programu operacyjnego, w szczególności treść programu operacyjnego, szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego oraz opracowywaniem projektów dokumentów opisujących funkcje i procedury systemu zarządzania programem operacyjnym, a także przygotowywaniem i uzgadnianiem propozycji zmian dokumentów programowych oraz innych dokumentów dotyczących wdrażania programu operacyjnego;
2)
organizacją systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego, w tym sprawowania nadzoru nad systemem zarządzania i kontroli oraz systemem instytucjonalnym;
3)
przygotowywaniem propozycji kryteriów wyboru projektów, spełniających warunki określone w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
4)
dokonywaniem wyboru projektów do dofinansowania w ramach programu operacyjnego oraz prowadzeniem procedury odwoławczej w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, z wyłączeniem programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), w których wyboru projektów do dofinansowania dokonuje Komitet Monitorujący;
5)
przygotowywaniem i zawieraniem z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowaniem decyzji o dofinansowaniu projektu;
6)
zlecaniem płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zlecaniem wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa w ramach programu operacyjnego na rzecz beneficjentów, a w przypadku programu EWT - dokonywaniem płatności na rzecz beneficjentów;
7)
zapewnianiem aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu operacyjnego;
8)
obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Certyfikującej w perspektywie finansowej 2014-2020;
9)
prowadzeniem kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikowaniem prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów w ramach programu operacyjnego, z wyłączeniem programów EWT, w których weryfikację prowadzą krajowi kontrolerzy;
10)
przeciwdziałaniem oszustwom i nadużyciom finansowym w ramach programu operacyjnego;
11)
zapobieganiem nieprawidłowościom oraz ich wykrywaniem, korygowaniem i informowaniem KE o stwierdzonych nieprawidłowościach;
12)
nakładaniem korekt finansowych;
13)
udziałem w procesie odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w szczególności kwot związanych z nałożeniem korekt finansowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych albo w umowie o dofinansowanie projektu, albo w decyzji o dofinansowaniu projektu, w tym:
a)
przygotowywanie projektów decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek, o których mowa odpowiednio w art. 207 ust. 9 i art. 189 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b)
przygotowywanie projektów decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c)
rozpatrywanie odwołań od decyzji, o których mowa w lit. a i b, wydawanych w pierwszej instancji przez instytucję pośredniczącą albo instytucję wdrażającą;
14)
prowadzeniem ewaluacji programu operacyjnego;
15)
monitorowaniem postępu realizacji programu operacyjnego;
16) 10
 zapewnieniem działań edukacyjnych w ramach programu operacyjnego dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces jego realizacji, a także dla potencjalnych beneficjentów lub beneficjentów programu operacyjnego, w uzgodnieniu z Departamentem Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich;
17) 11
 współpracą z Departamentem Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich w zakresie zadań związanych z informacją i promocją programu operacyjnego;
18) 12
 współpracą z Rzecznikiem Funduszy Europejskich w zakresie efektywnego wdrażania programu operacyjnego;
19)
określaniem kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego;
20)
określaniem poziomu dofinansowania projektu, jako procent wydatków objętych dofinansowaniem;
21)
zarządzaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu operacyjnego, w tym:
a)
sporządzanie prognozy wydatków w ramach programu operacyjnego,
b)
weryfikowanie wydatków poniesionych przez beneficjentów w ramach programu operacyjnego (w przypadku programów EWT wydatków poniesionych w ramach pomocy technicznej),
c)
przygotowywanie oraz przekazywanie do Instytucji Certyfikującej w perspektywie finansowej 2007-2013 niezbędnych informacji i danych, na potrzeby zamknięcia programu,
d)
przygotowywanie wniosków do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zapewnienie lub uruchomienie rezerwy celowej na realizację programu operacyjnego, a także weryfikowanie wniosków przygotowanych przez dysponentów innych części budżetowych do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zapewnienie lub uruchomienie rezerwy celowej na realizację programu operacyjnego;
22)
organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego lub Komitetu Sterującego, podkomitetów i grup roboczych oraz udziałem w ich pracach;
23) 13
 współpracą z instytucjami europejskimi: KE, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym (ETO) i Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w zakresie programowania, wdrażania i kontroli programu operacyjnego;
24)
koordynowaniem i wdrażaniem działania w zakresie wykorzystania środków w ramach pomocy technicznej programu operacyjnego, w uzgodnieniu z Departamentem Programów Pomocowych;
25) 14
 współpracą z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w zakresie wdrażania Centralnego systemu teleinformatycznego (CST) wspierającego realizację programów operacyjnych oraz CST2021 wspierającego realizację programów Funduszy Europejskich (FE), KPO i pobrexitowej rezerwy dostosowawczej;
26) 15
 współpracą z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej oraz Departamentem Programów Pomocowych w zakresie rozwoju CST wspierającego realizację programów operacyjnych oraz CST2021 wspierającego realizację programów FE, KPO i pobrexitowej rezerwy dostosowawczej;
27)
współpracą z Departamentem Prawnym w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań, w tym dotyczących procedury odwoławczej;
28)
współpracą z Departamentem Regionalnych Programów Operacyjnych w zakresie wypracowywania mechanizmów koordynacji, z uwzględnieniem 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz możliwości realizacji instrumentów rozwoju regionalnego i instrumentów terytorialnych ze środków programu operacyjnego;
29)
podejmowaniem działań mających na celu prawidłowe zamknięcie pomocy w ramach programów operacyjnych okresu finansowania 2004-2006 oraz 2007-2013;
30)
ochroną danych osobowych, w tym sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO;
31)
uczestniczeniem w procesie przygotowywania projektów dokumentów programowych oraz innych dokumentów związanych z perspektywą finansową UE na lata 2021-2027.

Rozdział  8

Zakresy działania komórek organizacyjnych

Departament Budżetu (DBR)

§  24. 
Departament Budżetu odpowiada za:
1)
realizację zadań dysponenta części budżetowej 34 - Rozwój regionalny, w tym planowanie i realizację budżetu, obsługę finansowo-księgową oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
2) 16
 prowadzenie spraw Ministra w zakresie finansowania z budżetu programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA oraz KPO;
3) 17
 obsługa funduszy celowych, dla których dysponentem jest Minister;
4) 18
 prowadzenie spraw obsługi finansowo-księgowej środków na rachunkach programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013 (EISP), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 (EIS), programów Interreg 20212027, pobrexitowej rezerwy dostosowawczej oraz ewidencji księgowej wydatków certyfikowanych w ramach programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA.

Departament Certyfikacji i Desygnacji (DCD)

§  25. 
Departament Certyfikacji i Desygnacji odpowiada za:
1)
realizację zadań Ministra w zakresie desygnacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020;
2) 19
 prowadzenie kontroli krzyżowych pomiędzy programami operacyjnymi i pomiędzy okresami programowania 2007-2013 i 2014-2020 oraz udział w przygotowywaniu rozwiązań w tym zakresie dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 i KPO;
3)
realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Certyfikującej dla programu "Rozwój lokalny" oraz funkcji Instytucji do spraw Nieprawidłowości, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;
4)
realizację zadań związanych z zamknięciem programów oraz z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Certyfikującej w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013 oraz w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
5) 20
 realizację zadań związanych z wdrażaniem KPO w zakresie przepływów finansowych w relacji z KE oraz koordynacji systemu kontroli i audytu.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DZF)

§  26. 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiada za:
1)
koordynację i wsparcie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;
2) 21
 realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) oraz realizację zadań związanych z przygotowaniem Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;
3)
realizacja zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;
4)
wykonywanie zadań wynikających z bezpośredniego wdrażania Osi IV PO WER w obszarze mobilności ponadnarodowej i innowacji społecznych oraz Działania 2.19 w obszarze usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego;
5)
realizację zadań wynikających z wdrażania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), zwanej dalej "ustawą", w tym:
a)
koordynacja zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikających z art. 8-10 ustawy,
b)
wykonywanie zadań związanych z Funduszem Dostępności,
c)
koordynacja realizacji rządowego programu Dostępność Plus;
6) 22
 realizację zadań związanych z koordynacją wdrażania KPO w zakresie komponentu A: Odporność i konkurencyjność gospodarki (edukacja i rynek pracy).

Departament Informatyki (DI)

§  27. 
Departament Informatyki odpowiada za:
1)
realizację zadań związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności telefonicznej w Ministerstwie;
2) 23
 zapewnienie platformy teleinformatycznej dla CST wspierającego realizację programów operacyjnych oraz CST2021 wspierającego realizację programów FE, KPO i pobrexitowej rezerwy dostosowawczej;
3)
koordynację zadań Ministerstwa, jako podmiotu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich (DKP)

§  27a.  24
 Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich odpowiada za:
1)
realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) oraz Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa (UP) w obszarze informacji i promocji, w tym zarządzanie architekturą informacji serwisów internetowych poświęconych FE oraz prowadzenie profili w mediach społecznościowych;
2)
prowadzenie spraw wynikających z koordynacji i nadzoru nad Siecią Punktów Informacyjnych FE oraz nadzór nad Centrum Projektów Europejskich w zakresie zadań realizowanych na rzecz Sieci Punktów Informacyjnych FE;
3)
realizację zadań związanych z prowadzeniem polityki informacyjnej Ministerstwa i koordynację kontaktów z mediami;
4)
obsługę Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie rozpatrywania zgłoszeń oraz formułowania propozycji usprawnień dla właściwej instytucji systemu wdrażania funduszy UE;
5)
koordynację spraw związanych z przyznawaniem patronatów dla organizowanych wydarzeń oraz udziałem w komitetach honorowych;
6)
realizację zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem działań informacyjno- promocyjnych w zakresie KPO.

Departament Kontroli (DKN)

§  28. 
1. 
Departament Kontroli odpowiada za:
1) 25
 realizację zadań związanych z kontrolą wewnętrzną w Ministerstwie, kontrolą jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz kontrolą prowadzoną na podstawie przepisów szczególnych;
2)
koordynację organizacji kontroli zewnętrznych prowadzonych w Ministerstwie przez organy kontrolne;
3)
koordynację rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji;
4)
wsparcie zarządzania ryzykiem w Ministerstwie;
5) 26
 koordynację opracowania planu działalności Ministra na dany rok oraz sprawozdania z jego wykonania;
6) 27
 realizację zadań z zakresu etyki, antymobbingu, równego traktowania i przeciwdziałania korupcji.
2.  28
 W strukturze Departamentu Kontroli znajdują się funkcjonalnie niezależne i wyodrębnione komórki:
1)
audytu wewnętrznego, realizująca zadania w zakresie audytu wewnętrznego, w celu wspierania Ministra w realizacji celów i zadań oraz zapewniająca obsługę organizacyjną komitetu audytu;
2)
IOD, realizująca zadania w zakresie ochrony danych osobowych określone w RODO.

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej (DKF)

§  29. 
Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej odpowiada za:
1) 29
 wykonywanie zadań w zakresie koordynacji wdrażania funduszy polityki spójności w Polsce, i w tym zakresie realizuje zadania związane z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Koordynującej NSRO i Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP;
2) 30
 koordynację prac związanych z definiowaniem założeń biznesowych, sporządzaniem wymagań i ich weryfikacją w procesie testów akceptacyjnych, koordynację wdrożenia oraz administrowanie na poziomie aplikacyjnym systemami informatycznymi KSI SIMIK 07-13 i CST wspierającymi realizację programów operacyjnych oraz CST2021 wspierającego realizację programów FE, KPO i pobrexitowej rezerwy dostosowawczej;
3)
udostępnianie innym podmiotom danych osobowych w ramach zbioru pn. "Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych";
4)
zapewnienie obsługi prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy UE;
5)
koordynację udziału przedstawicieli strony polskiej w Komitecie Koordynacyjnym Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych przy KE;
6) 31
 (uchylony);
7)
koordynację w ramach Ministerstwa prac nad zagadnieniami pomocy publicznej;
8) 32
 udział w koordynacji wdrażania KPO.

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (DPA)

§  30. 
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego odpowiada za:
1)
koordynację wdrażania działań systemowych wynikających z Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego oraz realizację zadań związanych z obsługą Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, ustanowionego na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz. U. poz. 1307);
2)
udzielanie wsparcia na rzecz projektów infrastrukturalnych przeznaczonych do realizacji z wykorzystaniem: zwrotnych i bezzwrotnych funduszy UE, partnerstwa publiczno-prywatnego i innych źródeł finansowania;
3) 33
 realizację zadań na rzecz UP w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych;
4) 34
 (uchylony);
5) 35
 (uchylony);
6) 36
 monitoring wdrażania Programu InvestEU w Polsce w zakresie Funduszu InvestEU oraz współpracy z Centrum Doradztwa InvestEU i Portalem InvestEU;
7) 37
 realizację zadań związanych z obsługą Ministra wyznaczonego do koordynowania działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza na mocy Zarządzenia nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia

31 maja 2019 r. w sprawie koordynowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza (M.P. poz. 473 i 1174).

8) 38
 realizację zadań związanych z wdrażaniem KPO w zakresie inwestycji na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast.

Departament Prawny (DP)

§  31. 
Departament Prawny odpowiada za:
1)
obsługę prawną Ministra;
2)
wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz trybunałami, w tym podejmowanie działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, a także reprezentowanie Ministra przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz organami egzekucyjnymi, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne na podstawie właściwych wewnętrznych aktów normatywnych Ministerstwa;
3)
koordynację procesu legislacyjnego lub wspomaganie jego prowadzenia, w tym opracowywanie, pod względem prawnym i redakcyjnym, projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz współudział w przygotowaniu i redagowaniu projektów aktów normatywnych inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne;
4)
przygotowywanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek komórki organizacyjnej, wyjaśnień dotyczących zagadnień prawnych o charakterze systemowym lub mającym istotne znaczenie dla realizacji zadań należących do właściwości Ministra, w tym pełniącego funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym;
5)
uzyskiwanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek komórki organizacyjnej, stanowiska podmiotu zewnętrznego w przedmiocie interpretacji obowiązujących przepisów prawa;
6)
przygotowywanie i monitorowanie rozwiązań systemowych w zakresie procedury odwoławczej w procesie wydatkowania środków europejskich;
7)
opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, w przypadku gdy nie jest możliwe powiązanie zakresu przedmiotowego danego projektu z zakresem zadań żadnej komórki organizacyjnej, i przygotowywanie projektu stanowiska Ministra;
8)
opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych na wniosek właściwej komórki organizacyjnej, jeśli jest to niezbędne ze względu na skomplikowany stan prawny, w którym ma być wydana decyzja.

Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI)

§  32. 
Departament Programów Infrastrukturalnych odpowiada za:
1) 39
 realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ 2007-2013), Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020) oraz organu wdrażającego instrument "Łącząc Europę" 2014-2020 w sektorze transportu i organu wdrażającego instrument "Łącząc Europę" 2021-2027 w sektorze transportu wraz z komponentem Mobilność Wojskowa, a także realizację zadań związanych z przygotowaniem Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027;
2)
prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w ramach PO IiŚ 2007-2013 i PO IiŚ 2014-2020, w tym także przez wypełnianie funkcji Punktu kontaktowego do spraw pomocy publicznej w zakresie PO IiŚ 2014-2020;
3)
realizację zadań związanych z koordynacją współpracy z inicjatywą JASPERS;
4) 40
 realizację zadań związanych z koordynacją wdrażania KPO w zakresie komponentu B: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności oraz komponentu E: Zielona, inteligentna mobilność.

Departament Programów Pomocowych (DPT)

§  33. 
Departament Programów Pomocowych odpowiada za:
1)
realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Operatora Programu dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i 2014-2021, a także za realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Krajowej Instytucji Koordynującej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
2) 41
 realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 20142020) oraz realizację zadań związanych z przygotowaniem Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027;
3)
inicjowanie i realizację projektów współpracy bilateralnej w ramach programu "Polska Pomoc Rozwojowa" i innych źródeł;
4)
prowadzenie spraw nadzoru Ministra nad Instytutem Rozwoju Miast i Regionów;
5) 42
 realizację zadań w zakresie pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

Departament Programów Ponadregionalnych (DPP)

§  34. 
Departament Programów Ponadregionalnych odpowiada za:
1) 43
 realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) oraz realizację zadań związanych z przygotowaniem Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027;
2)
przygotowanie i realizację instrumentów ponadregionalnej interwencji publicznej, w szczególności dla Polski Wschodniej;
3)
realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego nadzór nad realizacją instrumentu pożyczkowego Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju (DIR)

§  35.  44
 Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju odpowiada za:
1)
realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (PO IR), w tym udzielanie pomocy publicznej w ramach realizacji PO IR oraz realizację zadań związanych z przygotowaniem Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 20212027;
2)
realizację zadań związanych z koordynacją wdrażania KPO w zakresie komponentu A: Odporność i konkurencyjność gospodarki (klimat inwestycyjny i innowacje) oraz koordynację zagadnień związanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych w KPO;
3)
prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa w zespołach zajmujących się kwestiami innowacyjności;
4)
koordynację prac związanych ze strategicznym programem badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG.

Departament Promocji Funduszy Europejskich (DIP)

§  36.  45
 (uchylony).

Departament Regionalnych Programów Operacyjnych (DRP)

§  37.  46
 Departament Regionalnych Programów Operacyjnych odpowiada za:
1)
realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Koordynującej NSRO i Instytucji do spraw koordynacji UP w odniesieniu do 16 programów regionalnych, w tym koordynację negocjacji tych programów;
2)
koordynację i monitorowanie realizacji instrumentów rozwoju regionalnego i instrumentów terytorialnych, w tym kontraktu wojewódzkiego, terytorialnego i programowego oraz instrumentów terytorialnych;
3)
opracowywanie mechanizmów koordynacji wsparcia w ramach 16 programów regionalnych, z uwzględnieniem krajowych programów operacyjnych oraz innych instrumentów krajowych;
4)
koordynację prac w zakresie tworzenia i funkcjonowania systemu wsparcia zwrotnego zadań z zakresu polityki rozwoju w regionach;
5)
prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z dotacji celowych budżetu państwa na podstawie art. 20a lub art. 20b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057);
6)
realizację zadań związanych z koordynacją wdrażania KPO w zakresie komponentu D: Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, a także realizacji inwestycji dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności;
7)
realizację zadań związanych z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji;
8)
koordynację prac Ministerstwa w związku z realizacją programów i inicjatyw KE i innych podmiotów skierowanych do samorządów;
9)
przygotowanie i realizację programów rozwoju i innych instrumentów wsparcia samorządów.

Departament Rozwoju Cyfrowego (DRC)

§  38. 
Departament Rozwoju Cyfrowego odpowiada za:
1) 47
 realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC) oraz realizację zadań związanych z przygotowaniem Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027;
2)
prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa w zespołach zajmujących się kwestiami cyfryzacji i e-administracji;
3)
prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministra w KRMC;
4) 48
 realizację zadań związanych z koordynacją wdrażania KPO w zakresie komponentu C: Transformacja cyfrowa.

Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej (DEM)

§  39. 
Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej odpowiada za:
1)
prowadzenie spójnej europejskiej i międzynarodowej polityki dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa;
2)
koordynację współpracy członków kierownictwa Ministerstwa z KE, PE i innymi instytucjami UE oraz krajem sprawującym prezydencję w UE, a także międzynarodowymi instytucjami wielostronnymi, w szczególności ONZ i jej agendami w tym UN Habitat, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i Bankiem Światowym, jak również zrzeszeniami regionalnymi o charakterze międzynarodowym, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych;
3)
koordynację w ramach Ministerstwa spraw związanych z członkostwem w UE, w tym wypracowywania stanowiska Polski w sprawach wynikających z kompetencji Ministra na poziomie Rady Europejskiej, Rady UE, Komitetu Stałych Przedstawicieli oraz uzgadnianie i akceptowanie instrukcji wyjazdowych na posiedzenia Rady UE, organów pomocniczych KE i Rady UE oraz Komisji PE, a także koordynację spraw związanych z udziałem właściwego członka kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach KSE;
4)
wykorzystanie współpracy w ramach UE dla realizacji polityki spójności, strategii rozwoju kraju, wzrostu konkurencyjności, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz efektywnego zarządzania FE;
5)
monitorowanie transpozycji prawa UE i monitorowanie prowadzonych przez KE postępowań w związku z brakiem transpozycji lub nieprawidłową transpozycją przepisów UE, a także postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA;
6)
koordynację i realizację w zakresie właściwości Ministerstwa procesu legislacyjnego wynikającego z obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie dostępności produktów i usług do polskiego porządku prawnego;
7) 49
 nadzór merytoryczny nad działalnością podległego Ministrowi Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli;
8)
koordynację spraw z zakresu umów i porozumień międzynarodowych;
9)
koordynację merytoryczną przygotowania zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa;
10)
koordynację realizacji zadań związanych z obsługą Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, ustanowionego na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (Dz. U. poz. 1036).

Departament Strategii (DSR)

§  40. 
Departament Strategii odpowiada za:
1)
koordynację prowadzenia polityki rozwoju, w tym przygotowanie propozycji strategii rozwoju i koordynację realizacji ogólnorozwojowych strategii w skali europejskiej i krajowej, z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego oraz koordynację procesu przygotowania i monitorowania zintegrowanych strategii rozwoju;
2)
koordynację strategiczną realizacji UP oraz krajowych programów operacyjnych, renegocjacje UP i koordynację renegocjacji zmian w krajowych programach operacyjnych;
3) 50
 prowadzenie krajowej polityki regionalnej i miejskiej, w tym przygotowanie propozycji i realizacja krajowej strategii rozwoju regionalnego, krajowej polityki miejskiej oraz koordynację prowadzonych w Ministerstwie projektów i programów w zakresie zachowania spójności z krajową polityką regionalną i miejską;
4)
koordynację prac w ramach Rady UE oraz współpracy z KE i PE w zakresie polityki spójności i polityk z nią związanych, w tym kształtowanie i negocjacje kolejnych perspektyw finansowych UE w zakresie polityki spójności;
5)
realizację zadań wynikających z zarządzania polityką rozwoju przez system koordynacji strategicznej, tworzenie jednolitego systemu monitorowania i ewaluacji polityk publicznych;
6)
sporządzanie analiz, opracowań i raportów dotyczących polityki rozwoju i sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej Polski, w tym w zakresie polityki spójności i wymiaru terytorialnego polityki rozwoju;
7)
koordynację instrumentów rozwojowych na poziomie strategicznym w zakresie środków krajowych i UE;
8) 51
 (uchylony);
9) 52
 realizację zadań związanych z koordynacją udziału i reprezentowaniem strony polskiej we współpracy z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi oraz innymi państwami w zakresie wymiaru terytorialnego polityki rozwoju w ramach:
a)
współpracy międzyrządowej w obszarze spójności terytorialnej UE (NTCCP) i realizacji Agendy Terytorialnej UE oraz w obszarze zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich UE (UDG) i realizacji Agendy Miejskiej dla UE,
b)
grupy eksperckiej Komisji Europejskiej do spraw spójności terytorialnej i kwestii miejskich (EGTCUM),
c)
programów współpracy i ugrupowań europejskiej współpracy terytorialnej - Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności (ESPON), Programu dla miast (URBACT), Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach (EUKN), Komitetu Rozwoju Przestrzennego Regionu Morza Bałtyckiego (VASAB), Obserwatorium Rozwoju Przestrzennego państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii;
10)
koordynację opracowania planu działalności Ministra na dany rok oraz sprawozdania z jego wykonania.
11) 53
 koordynację opracowania i wdrażania planu rozwojowego KPO;
12) 54
 koordynację przygotowania i uzgadniania koncepcji rozwoju kraju.

Departament Współpracy Terytorialnej (DWT)

§  41. 
Departament Współpracy Terytorialnej odpowiada za:
1)
realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję:
a)
Instytucji Zarządzającej oraz Koordynatora Krajowego dla programów EWT 2007-2013,
b)
Instytucji Zarządzającej oraz Koordynatora EWT dla programów EWT 2014-2020,
c)
Krajowego Punktu Kontaktowego dla programów transnarodowych i programów współpracy międzyregionalnej EWT 2014-2020;
2) 55
 realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej dla programów EISP oraz EIS;
3)
realizację zadań na rzecz UP w zakresie wdrażania programów EWT;
4)
realizację zadań związanych z obsługą Ministra w zakresie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej;
5) 56
 realizację zadań związanych z koordynacją współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
6) 57
 realizację zadań związanych z przygotowaniem programu Interreg 2021 - 2027.

Biuro Administracyjne (BA)

§  42. 
1. 
Biuro Administracyjne odpowiada za:
1)
realizację zadań administracyjno-logistycznych w obszarze zapewnienia sprawnego funkcjonowania Ministerstwa;
2)
gospodarowanie mieniem Ministerstwa;
3)
prowadzenie kancelarii głównej oraz archiwum zakładowego Ministerstwa;
4)
zapewnienie bezpieczeństwa na terenie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa, w szczególności ochronę przeciwpożarową oraz ochronę osób i mienia.
2. 
W strukturze Biura Administracyjnego znajduje się wyodrębniona komórka do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, realizująca zadania w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

§  43. 
Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za:
1)
realizację zadań dotyczących organizacji Ministerstwa;
2)
zapewnienie obsługi prawnej Ministerstwa, w zakresie spraw będących we właściwości dyrektora generalnego na podstawie odrębnych przepisów;
3)
realizację zadań dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia;
4)
nadzór nad poprawnością procesu i koordynację udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie;
5)
organizowanie procesu kontroli zarządczej w Ministerstwie, z wyłączeniem zadań realizowanych przez właściwe komórki organizacyjne.

Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS)

§  44.  58
 (uchylony).

Biuro Komunikacji (BKM)

§  45.  59
 (uchylony).

Biuro Ministra (BM)

§  46. 
Biuro Ministra odpowiada za:
1)
organizacyjne wspomaganie Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa, w tym zapewnienie obsługi udziału członków kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach Rady Ministrów oraz Stałego Komitetu Rady Ministrów;
2)
koordynację współpracy z Sejmem i Senatem, w tym w zakresie udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorów oraz wystąpienia posłów PE;
3)
realizację zadań związanych z przygotowaniem propozycji i monitorowaniem realizacji wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Ministra;
4)
koordynację udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne, a także koordynację spraw zespołów, rad, komisji, grup roboczych powoływanych przez Ministra;
5)
udzielanie odpowiedzi, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, na wnioski przesłane do Ministerstwa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
6)
koordynację organizacyjną przygotowania zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa;
7)
realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
8)
koordynację zadań związanych z wykonywaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, we współpracy z komórkami organizacyjnymi wykonującymi nadzór;
9)
prowadzenie spraw wynikających z wypełniania przez Ministra zadań ministra właściwego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, z wyłączeniem zadań w zakresie kontroli, za które odpowiada Departament Kontroli;
10) 60
 (uchylony);
11)
prowadzenie spraw z zakresu polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
12)
wskazywanie właściwych komórek organizacyjnych w ramach procesu uzgodnień projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych przekazywanych Ministrowi przez członków Rady Ministrów, w tym wyznaczenie komórki wiodącej dla przygotowania zbiorczego stanowiska Ministra w tym zakresie;
13)
prowadzenie spraw z zakresu odznaczeń państwowych i odznak honorowych.

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (BP)

§  47. 
Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej odpowiada za prowadzenie spraw określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia

2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 374) oraz art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), a w szczególności za:

1)
obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem Rządu", w zakresie wykonywania uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do operatorów przesyłowych systemu gazowego i elektroenergetycznego oraz PERN S.A., a także w stosunku do innych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej;
2)
prowadzenie i koordynację prac Pełnomocnika Rządu związanych z przygotowaniem analiz i koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych oraz projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów rządowych, w tym dokumentów o charakterze strategicznym związanych z zadaniami Pełnomocnika Rządu, w tym dotyczących działalności podmiotów sektora infrastruktury energetycznej;
3)
organizację i obsługę współpracy międzynarodowej Pełnomocnika Rządu.

Biuro Polityki Bezpieczeństwa (BPB)

§  48. 
1. 
Biuro Polityki Bezpieczeństwa odpowiada za:
1)
realizację spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością, bezpieczeństwem państwa, obroną cywilną w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny;
2)
koordynację spraw z zakresu bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie, w tym obsługę Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;
3)
koordynację spraw związanych z ochroną danych osobowych w Ministerstwie, w zakresie określonym w Polityce Ochrony Danych Osobowych.
2.  61
 W strukturze Biura Polityki Bezpieczeństwa funkcjonuje Kancelaria Tajna.

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich (BRF)

§  49.  62
 (uchylony).

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZL)

§  50. 
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi odpowiada za:
1) 63
 realizację zadań dyrektora generalnego oraz Ministra w obszarze dokonywania czynności z zakresu prawa pracy i pracowniczych planów kapitałowych oraz realizacji polityki personalnej wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie;
2)
organizowanie praktyk studenckich, staży absolwenckich i wolontariatu;
3) 64
 (uchylony).
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2263).
2 Załącznik § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
3 Załącznik § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
4 Załącznik § 5 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
5 Załącznik § 5 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
6 Załącznik § 7 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 marca 2020 r. (Dz.Urz.MFiPR.2020.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 marca 2020 r.
7 Załącznik § 8 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
8 Załącznik § 8a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
9 Załącznik § 22 ust. 2 pkt 9a dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
10 Załącznik § 23 pkt 16 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
11 Załącznik § 23 pkt 17 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
12 Załącznik § 23 pkt 18 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
13 Załącznik § 23 pkt 23 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. c zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
14 Załącznik § 23 pkt 25 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. d zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
15 Załącznik § 23 pkt 26 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. d zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
16 Załącznik § 24 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
17 Załącznik § 24 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
18 Załącznik § 24 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
19 Załącznik § 25 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
20 Załącznik § 25 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 9 lit. b zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
21 Załącznik § 26 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
22 Załącznik § 26 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 10 lit. b zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
23 Załącznik § 27 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
24 Załącznik § 27a dodany przez § 1 pkt 12 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
25 Załącznik § 28 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
26 Załącznik § 28 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 13 lit. b zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
27 Załącznik § 28 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 13 lit. b zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
28 Załącznik § 28 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 9 marca 2020 r. (Dz.Urz.MFiPR.2020.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 marca 2020 r.
29 Załącznik § 29 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
30 Załącznik § 29 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. b zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
31 Załącznik § 29 pkt 6 uchylony przez § 1 pkt 14 lit. c zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
32 Załącznik § 29 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 14 lit. d zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
33 Załącznik § 30 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
34 Załącznik § 30 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 15 lit. b zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
35 Załącznik § 30 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 15 lit. b zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
36 Załącznik § 30 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. c zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
37 Załącznik § 30 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 9 marca 2020 r. (Dz.Urz.MFiPR.2020.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 marca 2020 r.
38 Załącznik § 30 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 15 lit. d zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
39 Załącznik § 32 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 16 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
40 Załącznik § 32 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 16 lit. b zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
41 Załącznik § 33 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 17 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
42 Załącznik § 33 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 17 lit. b zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
43 Załącznik § 34 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 18 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
44 Załącznik § 35 zmieniony przez § 1 pkt 19 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
45 Załącznik § 36 uchylony przez § 1 pkt 20 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
46 Załącznik § 37 zmieniony przez § 1 pkt 21 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
47 Załącznik § 38 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 22 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
48 Załącznik § 38 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 22 lit. b zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
49 Załącznik § 39 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 23 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
50 Załącznik § 40 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 24 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
51 Załącznik § 40 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. a zarządzenia z dnia 9 marca 2020 r. (Dz.Urz.MFiPR.2020.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 marca 2020 r.
52 Załącznik § 40 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 24 lit. b zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
53 Załącznik § 40 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 24 lit. c zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
54 Załącznik § 40 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 24 lit. c zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
55 Załącznik § 41 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 25 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
56 Załącznik § 41 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 14 lipca 2020 r. (Dz.Urz.MFiPR.2020.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.
57 Załącznik § 41 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 25 lit. b zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
58 Załącznik § 44 uchylony przez § 1 pkt 26 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
59 Załącznik § 45 uchylony przez § 1 pkt 26 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
60 Załącznik § 46 pkt 10 uchylony przez § 1 pkt 27 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
61 Załącznik § 48 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 9 marca 2020 r. (Dz.Urz.MFiPR.2020.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 marca 2020 r.
62 Załącznik § 49 uchylony przez § 1 pkt 28 zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
63 Załącznik § 50 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 29 lit. a zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.
64 Załącznik § 50 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 29 lit. b zarządzenia z dnia 9 września 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2021 r.